Vastlegging besproken pragmatische lijn

9 februari 2017


> Download deze publicatie

Conform de op 1 februari 2017 gemaakte afspraak volgt hierna een uitwerking van de pragmatische lijn. Deze uitwerking is opgesteld in nauw overleg tussen de Belastingdienst, vier vertegenwoordigende waterschappen (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Wetterskip Fryslân, Waterschap Vallei en Veluwe en Waterschap Hollandse Delta) en de Unie van Waterschappen. De schriftelijk overlegde informatie en hetgeen wij in de besprekingen op 12 januari 2017 en 1 februari 2017 hebben gewisseld vormt hiertoe de basis.

Met de uitwerking is gevolg gegeven aan het besluit van de Uniecommissie BCF op 9 december 2016 om de pragmatische lijn verder uit te werken. Op basis van deze uitwerking zal binnen de vereniging nadere besluitvorming plaatsvinden over het vervolg van het implementatietraject van de vennootschapsbelastingplicht (hierna “Vpb-plicht”) bij de waterschappen.

De pragmatische lijn
Aangezien inmiddels is gebleken dat de term ‘pragmatisch’ verschillend wordt opgevat en daarmee verwarrend kan uitwerken, wordt hierna deze term niet meer gehanteerd. De uitwerking die hierna volgt past wel binnen de initieel bedoelde uitleg van ‘pragmatisch’. Waar nodig zal ten behoeve van het onderscheid worden gesproken over de ‘oude aanpak’ en de ‘nieuwe aanpak’.
Binnen de nieuwe aanpak is het mogelijk om in vijf stappen de Vpb-plicht vast te stellen. Stap 1 tot en met 3 moet voor alle activiteiten worden uitgevoerd. Hiermee wordt namelijk bepaald of de activiteit kwalificeert als ondernemingsactiviteit voor de Vpb. Stap 4 en 5 zijn alleen noodzakelijk voor activiteiten waarvan bij stap 1 tot en met 3 is vastgesteld dat het ondernemingsactiviteiten zijn voor de Vpb. Op basis van de uitgevoerde inventarisatie bij genoemde vier waterschappen bestaat het beeld dat in veel gevallen stap 4 en 5 achterwege kunnen blijven.
Hierna worden de stappen verder beschreven en waar mogelijk – ter verduidelijking – voorzien van voorbeelden. Ter verduidelijking is in bijlage 5 voor een drietal activiteiten (gladheidsbestrijding, levering energie uit RWZI’s en slibverwerking) uitgewerkt hoe de notitie wordt toegepast.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn