Waterschappen blij met uitgebreide producentenverantwoordelijkheid

10 januari 2023

In de Tweede Kamer is er op 19 januari een schriftelijk overleg over een voorstel van de Europese Commissie voor de herziening van de richtlijn stedelijk afvalwater. De waterschappen geven graag hun visie op deze richtlijn.

De richtlijn is onderdeel van een pakket aan voorstellen dat moet leiden tot een betere bescherming van de waterkwaliteit en de volksgezondheid. Het gaat om modernisering van bestaande waterwetgeving in het kader van het ‘Zero pollution action plan’. Dat plan heeft de Europese Commissie eind oktober gepresenteerd.

Strengere normen voor lozing stikstof en fosfaat

De waterschappen vinden het herzieningsvoorstel voor de richtlijn stedelijk afvalwater belangrijk. Deze richtlijn schrijft voor aan welke eisen de inzameling en de behandeling van huishoudelijk afvalwater moet voldoen. Bij de herziening worden de normen voor de lozing van stikstof en fosfaat verscherpt.

Zuivering van medicijnresten

Daarnaast wordt voor alle grote rioolwaterzuiveringen een aanvullende zuivering van medicijnresten verplicht. Ieder jaar belandt minstens 190 ton medicijnresten in rivieren, kanalen, sloten. Daarvan verdwijnt 90 procent via de wc of het doucheputje. Deze stoffen zijn een risico voor de waterkwaliteit. De waterschappen zetten steeds stappen bij het zuiveren van deze stoffen uit het rioolwater. Maar ze vinden dat ook de farmaceuten een grotere verantwoordelijkheid moeten nemen.

Farmaceutische industrie moet meebetalen

Dat vindt de Europese Commissie ook. Die stelt voor om de kosten voor het verwijderen van medicijnresten mede te financieren met een bijdrage van de farmaceutische industrie. De waterschappen juichen dit voorstel toe. Zo komen de verantwoordelijkheid en de kosten voor het voorkómen van milieuschade bij de producent van stoffen te liggen.

Uitgebreide producentenverantwoordelijkheid

De waterschappen vinden dit een universeel principe dat voor alle stoffen moet gelden. Het is hoog tijd dat we ook de impact op het milieu in de prijs van producenten meerekenen en dat zij meer verantwoordelijkheid nemen. Dat geldt niet alleen voor de farmaceutische industrie en cosmetica. Het geldt voor alle vervuilingen: chemische industrie, pfas, plastics, rubber. Er verschijnen meer dan 20 miljoen nieuwe chemische stoffen per jaar. De waterschappen zijn blij dat het kabinet het voorstel voor deze zogenaamde uitgebreide producentenverantwoordelijkheid steunt.

Lees de inbreng van de Unie aan de Tweede Kamer

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn