Waterschappen vragen aandacht voor waterkwaliteit in landelijk gebied

25 maart 2022

Op 30 maart vindt in de Tweede Kamer een Commissiedebat Landbouw, Klimaat en Voedsel met minister Staghouwer plaats. De waterschappen hebben aandacht gevraagd voor een aantal onderwerpen die dan worden besproken, zoals het Nationaal Programma Landelijk Gebied.

Het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) heeft als taak om met een gebiedsgerichte aanpak te zorgen dat de doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) en de Nitraatrichtlijn in 2027 worden gehaald. Maar het NPLG heeft ook nog 3 andere dossiers: het stikstofdossier, de klimaatopgave en het natuurherstel.

Waterkwaliteitsdossier

De waterschappen zijn bezorgd dat het waterkwaliteitsdossier in het NLPG zal ondersneeuwen. En als Nederland in 2027 de KRW-doelen niet haalt, stelt de Europese Unie het in gebreke. Daarom willen de waterschappen graag weten hoe de minister ervoor gaat zorgen dat het NPLG voldoende aandacht besteedt aan de KRW en de Nitraatrichtlijn.

Stikstofopgave

Belangrijke activiteit van het NPLG is het in beeld brengen van de stikstofopgave en de maatregelen die moeten worden genomen. Voor de Nitraatrichtlijn en de KRW is al bekend wat er moet gebeuren. Voor het stikstofdossier moet dat nog in beeld worden gebracht.

Geen vertraging

De waterschappen zien als risico dat de aanpak van de waterkwaliteitsproblemen daardoor vertraagt of stil komt te liggen. Ze hopen dan ook dat de minister ervoor zorgt dat dat niet gebeurt en dat de aanpak van de waterkwaliteitsproblemen doorgaat.

Stikstoftransitiefonds

In het Stikstoftransitiefonds is 811 miljoen euro beschikbaar voor KRW-maatregelen. Het kabinet wil dit geld gebruiken om bij bepaalde beken in Natura 2000-gebieden bufferstroken aan te leggen. Dat kost veel geld. En het lost maar in een klein deel van de landbouwgebieden de waterkwaliteitsproblemen op.

Zand, klei en veen

Ook voor andere landbouwbouwgebieden op zand, klei en veen is geld nodig om de KRW-normen voor stikstof en fosfor in het oppervlaktewater te halen. De waterschappen willen daarom graag dat de minister zich ervoor inzet dat het geld voor de stikstofaanpak ook bijdraagt aan het halen van de doelen van de Nitraatrichtlijn voor oppervlaktewater en de KRW.

Stikstofmaatregelen toetsen

Bij de stikstofaanpak is het belangrijk om te toetsen of de maatregelen geen negatieve gevolgen hebben voor de kwaliteit van het oppervlaktewater. Vanwege de stikstofmaatregelen komt landbouwgrond vrij. Als grasland van stoppende veehouderijbedrijven wordt omgezet naar akkerbouw- of tuinbouwgrond, neemt het risico op uit- en afspoeling van meststoffen naar oppervlaktewater toe. Dat betekent een verslechtering van de waterkwaliteit. De waterschappen willen daarom graag dat de minister ervoor zorgt dat de kwaliteit van het oppervlaktewater verbetert als veehouders stoppen.

Lees de hele inbreng

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn