Gebiedsplan en renovatie gemaal Cromstrijen

5 januari 2021

Voor de aanpassing van het watersysteem in de Torensteepolder gebruikte waterschap Hollandse Delta twee instrumenten uit de Aanpak Duurzaam GWW: de Omgevingswijzer en het Ambitieweb. De maatregelen die daaruit naar voren kwamen, werden vertaald naar een aanpak waarbij de bestaande watergang langs de Torensteepoldersekade breder werd gemaakt. Daarbij waren diverse aanpassingen nodig aan duikers, dammen en oevers. De capaciteit van gemaal Cromstrijen werd uitgebreid en gemaal Toorenstee kwam te vervallen.

Het gerenoveerde gemaal Cromstrijen heeft daglichtkoepels die als hijsluik kunnen dienen, zodat overdag geen verlichting nodig is. Het gemaal heeft energiezuinige motoren met frequentieomvormers voor aandrijving van de pompen en de vloeren zijn afgewerkt met tegels van gerecycled PVC.

Winst

Naast de milieuwinst zit voor waterschap Hollandse Delta de winst van de Aanpak Duurzaam GWW in het beter borgen van duurzaamheid binnen de gehele organisatie. Bijvoorbeeld op het gebied van duurzaam opdrachtgeverschap, gestructureerd werken en het beleggen van het thema duurzaamheid bij de juiste eigenaren. Het waterschap heeft de organisatiebrede inzet voor een duurzamere manier van werken als bijzonder inspirerend ervaren.

Vervolg

De Aanpak Duurzaam GWW is binnen waterschap Hollandse Delta nog niet structureel geïmplementeerd. De Omgevingswijzer en het Ambitieweb worden vooral door de projectenafdeling gebruikt. De volgende stap is om ervoor te zorgen dat de Aanpak Duurzaam GWW ook bij de start van een project vaker wordt toegepast. De Duurzaam GWW-werkgroep van het waterschap zet zich hiervoor in.

Omdat er naast de opgave voor verduurzaming ook andere grote opgaven liggen, wil het waterschap overzichtelijk beginnen. Dat wordt gedaan door per programma twee Duurzaam GWW-projecten te selecteren waarbij de Aanpak Duurzaam GWW van begin tot eind wordt toegepast. De opgedane inzichten worden gebruikt om tot een goede werkwijze te komen.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn