Nieuwbouw zuivering Westerkwartier

5 januari 2021

Waterschap Noorderzijlvest bouwt een nieuwe afvalwaterzuiveringsinstallatie in Gaarkeuken. De aanbesteding was gericht op een zo duurzaam mogelijke aanpak. Daarnaast werden de inschrijvers gevraagd om een afweging te maken tussen de kosten van de duurzame maatregelen en het voordeel dat deze zouden opleveren. Het ontwerp van de nieuwe installatie draagt optimaal bij aan de doelstelling van het waterschap om in 2025 volledig energieneutraal te zijn. Er worden op de locatie ook zonnepanelen geplaatst, die 1 miljoen kWh aan elektriciteit kunnen opwekken.

Winst

Door de Aanpak Duurzaam GWW vroeg in te zetten, kunnen de verschillende scenario’s goed worden afgewogen en worden uitgewerkt. Met behulp van het Ambitieweb en de Omgevingswijzer wordt beter stilgestaan bij duurzaamheid. Bij aanbestedingen wordt steeds vaker gebruik gemaakt van DuboCalc en de CO₂-prestatieladder.

Het werken met DuboCalc in dit specifieke project bleek nog lastig: het programma lijkt nog niet goed genoeg ingericht voor dit type bouwwerken. Waterschap Noorderzijlvest overweegt wel om bijvoorbeeld van de belangrijkste drie materialen de milieukosten te onderzoeken.

Vervolg

Waterschap Noorderzijlvest heeft een nieuw beleidskader voor duurzaamheid opgesteld, waarin is opgenomen dat de Aanpak Duurzaam GWW bij alle grond- weg- en waterbouwprojecten wordt toegepast. Het waterschap wil vastleggen dat bij alle ramingen ook de broeikasgasemissies en de financiële consequenties van CO₂-beprijzing worden meegenomen. Projecten worden vaker standaard aangeboden met de CO₂-prestatieladder. De eerste stappen met het uitvragen van DuboCalc en materialenpaspoorten zijn ook gezet.

Duurzaamheid is een vast onderdeel geworden in het handboek projecten waar binnen het waterschap mee gewerkt wordt. Waar mogelijk worden medewerkers gestimuleerd om duurzamer te werken. Ook op kantoor, in het beheer en onderhoud en op de afvalwaterzuiveringen.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn