Hoofdlijnendebat BZK


Gepubliceerd: 13 januari 2022

> Download pdf

Op 26 januari staat in de Tweede Kamer een Hoofdlijnendebat BZK gepland. De waterschappen brengen graag een aantal punten onder uw aandacht.

Rechtspositie politieke ambtsdragers

Met de minister van BZK is afgesproken dat het vraagstuk van de hoogte van de vergoeding voor Statenleden en algemeen bestuursleden van de waterschappen als eerste onderwerp wordt voorgelegd aan het nog in te stellen onafhankelijke Adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers.

De vorige minister gaf aan dat het de bedoeling is om voor medio 2022 de gevraagde duidelijkheid te bieden.

Met het oog op de werving van nieuwe kandidaten voor de komende Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen in maart 2023 hopen provincies en waterschappen dat deze planning gehaald wordt.

Kan de minister aangeven of de planning gehaald wordt?

Lokale democratie

De Unie van Waterschappen maakt zich samen met de VNG hard voor versterking van de lokale democratie door onder andere te pleiten voor subsidie voor politieke partijen die meedoen aan lokale verkiezingen. De passage in het coalitieakkoord hierover is vaag. In het akkoord staat verder niets over versterking van de lokale democratie.

Kan de minister haar ambities m.b.t. de lokale democratie toelichten?

Er staan veel opgaven in het coalitieakkoord waar de decentrale overheden voor nodig zijn. Hoe ziet de minister haar rol in het betrekken van decentrale overheden bij de grote opgaven van dit kabinet?

Met het oog op de grote maatschappelijke opgaven waar waterschappen mee te maken hebben, wordt door veel waterschappen de omvang van het aantal uren van de leden van het Dagelijks Bestuur als te beperkt ervaren.

Hoe kijkt de minister daar tegenaan in relatie tot omvang van de besturen van provincies (Gedeputeerde Staten) en gemeenten (College van B&W)?

Digitale transformatie

De waterschappen zijn blij met de vermelding van digitalisering in het coalitieakkoord.

Digitalisering is een elementair onderdeel van de bedrijfsvoering van de waterschappen, het gaat om informatiemanagement. De hele overheid maakt deze digitaliseringslag door, waarbij de waterschappen beheerder zijn van kritieke, vitale infrastructuur (denk aan de rioolwaterzuiveringsinstallaties, dijken en gemalen).

Zonder digitalisering en de digitale transformatie zijn de grote opgaven rondom klimaat, energietransitie etc. volgens de waterschappen niet te realiseren. In het coalitieakkoord wordt digitalisering als één van de drie grote transities genoemd. We missen hierbij nog wel de aandacht voor de digitale transformatie, die verder gaat dan alleen digitalisering. Digitalisering is het verder automatiseren van bestaande processen (evolutie), terwijl digitale transformatie gericht is op het veranderen van die processen (revolutie). Digitale transformatie is een essentieel hulpmiddel om de twee andere transities te realiseren.

Tegelijkertijd zien de waterschappen een toenemende afhankelijkheid van een goed functionerende ICT-infrastructuur en -dienstverlening waardoor ze kwetsbaar zijn voor aanvallen van buitenaf (cybercrime). Informatieveiligheid en privacy staan zodoende hoog in het vaandel bij de waterschappen, onderwerpen die ook in het coalitieakkoord expliciet worden genoemd. De financiële onderbouwing om de genoemde activiteiten uit te voeren, ontbreekt echter.

Welk budget heeft de staatssecretaris tot haar beschikking voor de in het coalitieakkoord genoemde activiteiten?

Is de staatssecretaris het eens met de waterschappen dat de grote opgaven rondom klimaat en energietransitie zonder digitalisering niet te realiseren zijn?

Is de staatssecretaris van plan om vanuit digitalisering aansluiting te zoeken bij de overleggen over de grote maatschappelijke opgaven?

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn