Middelen voor waterschappen voor uitstel Omgevingswet


16 december 2021

Deze ledenbrief informeert u over de 4,5 miljoen euro die de minister Binnenlandse zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) aan de waterschappen beschikbaar heeft gesteld naar aanleiding van het laatste uitstel van de invoering van de Omgevingswet van 1 januari 2022 naar 1 juli 2022.

Conform de besluitvorming over de besteding van dit bedrag in de Uniecommissie Bestuurszaken, Communicatie en Financiën (CBCF) van 14 oktober 2021 wordt 50 procent rechtstreeks beschikbaar gesteld aan de waterschappen. De andere 50 procent gaat naar een gezamenlijk ‘fonds’ van de Unie van Waterschappen, IPO, VNG en Rijkspartijen.

> Download pdf