Blue Deal Inspiratiedocument Klimaat-Gender-Armoedebestrijding

1 juli 2019


> Download deze publicatie

De ministeries en de waterschappen willen binnen de Blue Deal enkele thema’s extra aandacht geven: klimaat, armoedebestrijding, sociale inclusiviteit (waar gender een onderdeel van is), innovatie en duurzaamheid. De thema’s komen uit het beleid van de ministeries en de waterschappen en zijn samengevoegd voor het programma van de Blue Deal.

Voor je ligt een inspiratiedocument waarmee het programmabureau van de Blue Deal jullie inspiratie wil meegeven om de thema’s klimaat, armoedebestrijding en sociale inclusiviteit uit te werken in de jaarplannen van je partnerschap. De thema’s innovatie en duurzaamheid zijn al zo verweven in de partnerschappen, dat we hier geen specifieke aandacht voor nodig achten.

De thema’s klimaat en armoedebestrijding zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Droogte of overstroming kan armoede veroorzaken. Daarom zetten de partnerschappen van de Blue Deal in op het klimaatbestendiger maken van de partnerlanden tegen weersextremen, zoals droogte of overstromingen, waarmee we bijdragen aan het voorkomen van armoede. En wanneer armoede wordt bestreden, krijgen mensen meer gelegenheid om bij te dragen aan een klimaatbestendig watersysteem.

Daarnaast willen we dat de Blue Deal-partnerschappen bijdragen aan schoon, voldoende en veilig water voor iedereen. De VN-doelstelling dat niemand mag achterblijven in het behalen van de Sustainable Development Goals (SDG’s) (‘leave no-one behind’) werkt dan ook door in de Blue Deal. Het betekent niet alleen zorgen dat iedereen profiteert van beter waterbeheer, maar ook dat iedereen een stem heeft in die verbetering. Hoe zorgen we dat achtergestelde
bevolkingsgroepen ook participeren in de partnerschappen? In het format en het Monitoring- en Evaluatieraamwerk (M&E Framework) heb je al aandacht besteed aan het integreren van de thema’s en ingezet op het ontwikkelen van specifieke activiteiten. Met dit inspiratiedocument willen we je een extra steuntje in de rug geven om deze activiteiten verder uit te bouwen en deze op te nemen in de jaarplannen van jullie partnerschappen. Zo maken we de partnerschappen duurzamer en creëren we meer effect voor de lange termijn.

Het zal een voortdurend leerproces zijn, waarin we veel kunnen leren van de partnerlanden en van elkaar als waterschappen onderling. Daarom gaan we een gezamenlijke leercyclus in en zal er jaarlijks een themadag worden georganiseerd om elkaar te inspireren en nieuwe kennis op te doen. Daarnaast vragen we je steeds de volgende vragen voor je partnerschap te stellen:

  1. Hoe zorgt ons partnerschap ervoor dat er binnen ons programma expliciet aandacht is voor
    de thema’s en hoe laten we dit zien?
  2. Hoe kan ons partnerschap zichzelf voortdurend verbeteren en daarmee de impact van de
    thema’s binnen de Blue Deal vergroten?

Omdat de Blue Deal bijdraagt aan de SDG’s, opgesteld door de Verenigde Naties, verwijzen we daar bij ieder thema opnieuw naar en werken we aan de hand van die doelen toe naar concrete acties binnen de partnerschappen.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn