Blue Deal raamwerk 2018-2030

1 maart 2018


> Download deze publicatie

20 miljoen mensen in 40 stroomgebieden wereldwijd helpen aan schoon, voldoende en veilig water.

Bekijk de aarde vanuit de ruimte, en het is duidelijk: water is het element waar de aarde letterlijk vol van is. Tegelijk is er nooit genoeg van en vaak ook teveel. De afgelopen decennia raken watergerelateerde rampen steeds vaker en steeds meer mensen, bedrijven en dieren. We kunnen een grotere bijdrage leveren aan het vinden van oplossingen als we ook in Nederland meer en beter samenwerken. De Nederlandse waterschappen en de ministeries van Buitenlandse Zaken en Infrastructuur en Waterstaat bundelen daarom hun krachten om samen internationaal meer te bereiken, dan nu individueel mogelijk is. Deze samenwerking krijgt de naam Blue Deal.


De Blue Deal is een programma tot en met 2030 met één duidelijk doel: 20 miljoen mensen in 40 stroomgebieden wereldwijd helpen aan schoon, voldoende en veilig water. De focus ligt op het bieden van hulp, maar ook op het creëren van kansen voor het bedrijfsleven en leren van andere landen om het eigen werk in Nederland te blijven verbeteren.

De Blue Deal biedt de waterschappen en ministeries de kans om voor een langere periode en met meer middelen dan nu, een regionale of nationale overheid bij te staan. Niet als partij die investeert of meebouwt, maar als partner die helpt bij het zoeken naar oplossingen. Binnen de partnerschappen worden projecten uitgevoerd die het waterbeheer stap voor stap beter op orde brengen. Het programma draagt daarmee bij aan het behalen van de Sustainable Development Goals 6.3 – 6.6, de Internationale Water Ambitie en de visie van Dutch Water Authorities.

Het programma van de Blue Deal wordt in één jaar voorbereid en start in 2019. De uitvoering is vervolgens opgedeeld in drie fasen: 2019-2022, 2023-2026, 2027-2030. De Blue Deal is een programma dat groeit. De eerste fase wordt vooral gevuld met bestaande partnerschappen van de waterschappen. In de jaren daarna zullen er steeds meer nieuwe partnerschappen en projecten bijkomen. De opbouw van het programma wordt op deze manier ingeschat:

2019-2022 Aantal bereikte mensen 1 miljoen. Aantal partnerschappen 6 tot 12.

2023-2026 Aantal bereikte mensen 10 miljoen. Aantal partnerschappen 15.

2027-2030 Aantal bereikte mensen 20 miljoen. Aantal partnerschappen 15.


De totale kosten van het programma bestaat voor circa 50 procent uit de inzet van waterschappen en lokale partners, en voor circa 50 procent uit een bijdrage van de ministeries. Om de doelen te halen is daarnaast een goede aanpak nodig. Dit is in een Theory of Change (ToC) voor de Blue Deal uitgewerkt. De basis hiervan zijn de ‘Building blocks for good water governance’ van het Water Governance Centre en de twaalf principes van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Vanuit de ToC zijn er vier werkpakketten ontwikkeld die terugkomen in heel het programma:

  1. Kennis en expertise: het versterken en ontwikkelen van de technische kennis en capaciteiten bij de partner
  2. Institutioneel: het verbeteren van de belangrijkste institutionele en organisatorische aspecten bij de partner
  3. Relationeel: het samenwerken, organiseren van participatie en creëren van draagvlak bij de omgeving door de partner
  4. Programmacoördinatie: efficiënt en effectief het programma organiseren om het gezamenlijke doel binnen budget, op tijd en met de juiste kwaliteit te realiseren

In aanpak is er extra aandacht voor klimaat, gender, innovatie, duurzaamheid en armoedebestrijding. Daarnaast zal ieder partnerschap van de Blue Deal starten met een nulmeting (baseline). Dit beschrijft de situatie in een gebied voordat het programma begint. Elk jaar daarna wordt via indicatoren over de voortgang gerapporteerd. Iedere twee jaar evalueert een onafhankelijke organisatie de ontwikkeling.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn