Waterschappen over de grens

1 oktober 2020


> Download deze publicatie

Dutch Water Authorities perspectief 2019

Sinds 2014 opereren waterschappen internationaal als Dutch Water Authorities. De Uniecommissie Internationale Zaken heeft eind 2015 een meerjarenperspectief vastgesteld op het gezamenlijke internationale werk van waterschappen. Dit perspectief biedt waterschappen houvast bij het vormgeven van de internationale ambities. Tegelijkertijd biedt het een aanknopingspunt voor externe partijen, nationaal en internationaal. Het perspectief geeft met aandachtsgebieden, kerntaken en unique selling points aan waarop waterschappen voor hun meerwaarde zijn aan te spreken.

Het perspectief benoemt de waterschapsmotieven van internationale samenwerking: het eigenbelang van de organisatie (goed werkgeverschap en behalen eigen waterdoelen), onze maatschappelijke verantwoordelijkheid (hulp én handel), het ondersteunen van Rijksbeleid en het versterken van ons imago, door meerwaarde te leveren en dit te laten zien.

In vier speelvelden worden de ambities omschreven: het internationale speelveld, het nationale speelveld, de waterschappen zelf en Dutch Water Authorities als de verbindende schakel. Voor de waterschappen zelf is het zaak om
‘internationaal’ onderdeel te laten zijn van de kerntaken van de waterschappen. Hiermee voorkomen we zelfgenoegzaamheid, waarvoor de OESO waarschuwt in haar lovende beschouwing over het Nederlandse waterbeheer.

Dutch Water Authorities vervult een loketfunctie naar andere overheden, kennisinstellingen, het bedrijfsleven en NGO’s: één gezamenlijke deurbel voor verzoeken om inzet en expertise. In het perspectief voor 2019 wordt dit loket verder ontwikkeld. Dutch Water Authorities maakt tot 2019 een grote ontwikkeling door. In een ambitieus traject van kennis brengen en halen geven waterschappen invulling aan de OESO kwalificatie ‘mondiale referentie’, en dragen
we bij aan eigen en bredere internationale doelstellingen van Nederland op het gebied van water.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn