Duurzaamheid van productie van biogas op rwzi’s

25 februari 2021


> Download deze publicatie

De Unie van Waterschappen wil een bijdrage leveren aan de opschaling van de groengasproductie. De Unie wil met de achterban een strategie opstellen over de productie en toepassing van biogas, groen gas en waterstof. Met de verbreding van het klimaatbeleid naar de reductie van de CO2-uitstoot is de vraag aan de orde gekomen hoe duurzaam de productie van biogas en groen gas nu werkelijk is.

Tegelijkertijd is ook de vraag in welke mate de uitstoot van broeikasgassen rond de productie van biogas uit slib op rwzi’s nu al wordt gereduceerd. Uit eerder onderzoek door STOWA bleek dat op 1 locatie 60 procent van de vermeden CO2-uitstoot door eigen elektriciteitsopwekking teniet werd gedaan door de emissie van methaan ná de gisting. Later is uit onderzoek gebleken dat enkele maatregelen technisch en financieel haalbaar zijn om de emissie van methaan te reduceren.

Doelstellingen rapportage

  1. Het verkrijgen van inzicht in de duurzaamheid (uitgedrukt in CO2-equivalenten) van het produceren van biogas uit communaal zuiveringsslib, waarbij enerzijds elektriciteit (en warmte) uit biogas wordt geproduceerd of anderzijds groengas wordt geproduceerd uit biogas.
  2. Inzicht in de mate waarin nu al maatregelen worden getroffen om de emissie van broeikasgassen die rond de vergisting van slib vrijkomen te reduceren.
Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn