Kennismakings- en Introductieprogramma Waterschappen Internationaal (KIWI)

1 november 2019


> Download deze publicatie


De Nederlandse waterschappen en de ministeries van Buitenlandse Zaken en Infrastructuur en Waterstaat werken internationaal samen binnen de Blue Deal. De Blue Deal is een programma dat tot en met 2030 loopt en één duidelijk doel heeft: 20 miljoen mensen in 40 stroomgebieden wereldwijd aan schoon, voldoende en veilig water helpen. Hierbij ligt de focus ligt op het bieden van hulp, het creëren van kansen voor het bedrijfsleven en het leren van andere landen. Zo kunnen de Nederlandse waterbeheerders hun werk blijven verbeteren. Dit gaat gepaard met een aanzienlijke vergroting van de inspanningen en benodigde capaciteit vanuit de waterschappen. Professionele nieuwe instroom is nodig om de ambities waar te maken.

Een belangrijke doelstelling binnen de internationale activiteiten van de waterschappen is het borgen van continuïteit en professionaliteit in langjarige partnerschappen, alsmede het bieden van ontwikkelkansen voor medewerkers van de waterschappen. In dit kader wil het NWB Fonds een tweejarig introductie programma waterschappen voor internationaal werken ontwikkelen voor de waterschappen. Per jaar kunnen maximaal 21 deelnemers (één per waterschap) hieraan deelnemen.

Doel
Na afloop van het leertraject beschikken de deelnemers over voldoende kennis, praktijkervaring en competenties om volwaardig deel te kunnen nemen aan internationale Blue Deal projecten. De deelnemers smeden nieuwe relaties en bouwen zo een netwerk op dat een impuls geeft aan de samenwerking tussen de waterschappen in internationale projecten.

Doelgroep
Medewerkers van waterschappen die al enige jaren ervaring hebben bij een waterschap, maar nog geen ervaring hebben het internationale waterschapswerk. Medewerkers die de ambitie hebben om deel te gaan nemen aan buitenlandprojecten van de waterschappen en willen werken als verbindend projectmanager in een complexe omgeving met verschillende stakeholders. Deelnemers aan het programma hebben een HBO/WO werkniveau. Gestreefd wordt naar een diverse samenstelling van minimaal 16 en maximaal 21 waterschappers.

Filosofie en meerwaarde
Het kennismakings-en introductieprogramma wil met een mix van leren, trainen en werken de internationale activiteiten van de waterschappen professionaliseren en daarmee de impact vergroten. Waterschappers die internationaal actief willen worden binnen de Blue Deal projecten, krijgen met dit programma handvatten mee voor het werken in internationale waterprojecten.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn