Staat van Ons Water 2021: Waterkwaliteit verbetert, maar er moet nog veel gebeuren

18 mei 2022

Een goede kwaliteit van het oppervlakte-, grond- en drinkwater is van levensbelang voor de gezondheid van mens en natuur. De afgelopen decennia is de waterkwaliteit in Nederland verbeterd. Maar volgens de rapportage de Staat van Ons Water 2021 is het een uitdaging om de doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water te halen.

De Staat van Ons Water is de rapportage waarmee de minister van Infrastructuur en Waterstaat elk jaar in mei de Tweede Kamer informeert over de ontwikkelingen in het waterbeleid. Het rapport over 2021 is deze week gepubliceerd.

Kaderrichtlijn Water

Het doel van de Kaderrichtlijn Water (KRW) is om in 2027 chemisch schoon en ecologisch gezond oppervlaktewater en grondwater te hebben. Op grond van de KRW worden iedere 6 jaar stroomgebiedbeheerplannen opgesteld. In deze plannen staan de doelen, het waterkwaliteitsbeeld en de maatregelen van Rijk en regionale overheden om de waterkwaliteit verder te verbeteren.

Synergie

In 2021 is de uitvoering van de maatregelen uit de stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021 afgerond. Bij de uitvoering van de maatregelen hebben waterbeheerders synergie gezocht met andere opgaven. Denk aan de aanleg van natuur, zoetwaterbeschikbaarheid, biodiversiteit en klimaatadaptatie. Er is veel bereikt. De otter is weer terug en zowel het aantal waterinsecten als de biodiversiteit ervan is licht gestegen. Zo staat in de Staat van Ons Water 2021. Toch is het een uitdaging om de doelen van de KRW te halen. Intensief grondgebruik leidt tot hoge milieudruk op water, natuur en bodem.

Wat doen de waterschappen?

Om ervoor te zorgen dat de waterkwaliteit verbetert, investeren de waterschappen flink. Bijvoorbeeld in het herstel van leefgebieden van planten en dieren. En in betere en efficiëntere zuivering van rioolwater. Maar ook landbouw, industrie en het Rijk moeten hun steentje bijdragen. Daarom vragen waterschappen om landelijke afspraken die het gebruik van kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen verder terugdringen.

Totaalverbod PFAS

Om ervoor te zorgen dat ook gevaarlijke en chemische stoffen niet in het water terecht komen, vragen de waterschappen het kabinet om strakke regelgeving voor de industrie en handhaving daarvan. Belangrijk is de aanpak van medicijnresten, microplastics, zware metalen en van zeer zorgwekkende stoffen. De Unie van Waterschappen pleit samen met de Vereniging van Waterbedrijven in Nederland (Vewin) voor een totaalverbod op PFAS.

Waterpoort

Op maandag 30 mei organiseren Vewin en de Unie van Waterschappen de eerste Waterpoort, een debatavond in Perscentrum Nieuwspoort. Het thema is de Kaderrichtlijn Water. Hoe staan we ervoor? Wat is er nodig van de politiek om de doelen te halen? En hoe voorkomen we dat de KRW een tweede stikstofdossier wordt? Daarover debatteren panelleden Fahid Minhas, Tweede Kamerlid VVD, Sander Mager, bestuurslid Unie van Waterschappen en Wim Drossaert, bestuurslid Vewin.

Aanmelden kan hier

De Staat van Ons Water 2021

De Staat van Ons Water is een gezamenlijke rapportage van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de Unie van Waterschappen, de Vereniging van Waterbedrijven in Nederland, het Interprovinciaal Overleg en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

> Lees de Staat van ons Water 2021

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn