Waterschappen: verbetering waterkwaliteit gedeelde verantwoordelijkheid

1 juni 2023

Op 7 juni staat het jaarlijkse commissiedebat Water in de Tweede Kamer gepland. Waterkwaliteit staat daar hoog op de agenda. De waterschappen brengen daarom graag hun visie op het verbeteren van de waterkwaliteit onder de aandacht.

De afgelopen jaren hebben waterschappen en andere partijen veel geïnvesteerd in het verbeteren van de waterkwaliteit. Ten opzichte van 30 jaar geleden is er dan ook veel verbeterd. Echter, de verbeteringen gaan steeds langzamer. Het intensieve grondgebruik in Nederland zet het water onder hoge druk, terwijl klimaatveranderingmet zware regenval en langdurige hitte en droogte, steeds meer invloed heeft op de waterkwaliteit.

Samenwerken op alle vlakken

Waterschappen kunnen de KRW-doelen halen, maar ze kunnen dit niet alleen. Ook de landbouw, industrie, overheid en inwoners spelen een rol. Waterkwaliteit is in de volle breedte een optelsom van stoffen, lozingen, emissies en bronnen. Er valt niet te kiezen waar de maatregelen uitgevoerd moeten worden: alle partijen moeten verantwoordelijkheid nemen en aan de slag.

Wat waterschappen doen

Waterschappen nemen verschillende maatregelen om de waterkwaliteit te verbeteren, zoals het aanleggen van vistrappen, het hermeanderen van beken en het herstellen van natuurlijke grondwaterstromen. Ze investeren ook in betere rioolwaterzuivering. Desondanks kunnen waterschappen met deze investeringen niet alle vervuilende stoffen, zoals PFAS, uit het water verwijderen. Alleen inzetten op zuivering is dus niet de oplossing.

Om meer inzicht en grip te krijgen op vervuilende stoffen, investeren waterschappen in een goede samenwerking bij vergunningverlening, toezicht en handhaving. De vergunningen voor directe lozingen zijn actueel. Voor indirecte lozingen werken waterschappen graag samen met gemeenten en omgevingsdiensten.

Deltaplan Agrarisch Waterbeheer onderdeel van gebiedsprocessen

De belangrijkste probleemstoffen zijn nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen. Samen met onder meer de agrarische sector werken de waterschappen samen om de waterkwaliteit en -kwantiteit te verbeteren, met behoud van een perspectiefvolle bedrijfsvoering. Dit gebeurt onder andere in het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW). Waterschappen adviseren om het DAW op te nemen in de gebiedsprocessen van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). Op deze manier kunnen er meer maatregelen genomen worden die bijdragen aan waterkwaliteitsdoelen, zonder dat het NPLG het wiel opnieuw hoeft uit te vinden.

De vervuiler betaalt

Waterschappen zien steeds meer schadelijke stoffen in het water. Wereldwijd worden er jaarlijks meer dan 20 miljoen nieuwe chemische stoffen geregistreerd. Deze stoffen eindigen vroeg of laat in het water en de bodem. Waterschappen doen hun best om het water zo goed mogelijk te zuiveren, maar de producenten van chemische stoffen dragen ook een verantwoordelijkheid. Door de kosten voor het voorkomen van milieuschade bij de producenten neer te leggen, krijgen zij de verantwoordelijkheid hiervoor. Hierbij is de ketenaanpak medicijnresten een voorbeeld van gedeelde verantwoordelijkheid die ook op andere stofgroepen kan worden toegepast.

Reactie op Rli-rapport

In het rapport ‘Goed water goed geregeld’ doet de Rli aanbevelingen voor een aanscherping van het Nederlandse beleid gericht op de Europese Kaderrichtlijn Water. Waterschappen herkennen de problemen die de Rli benoemt en steunen het advies om alle grondwateronttrekkingen in kaart te brengen. De Brabantse waterschappen beginnen hiermee door alle kleine onttrekkingen te monitoren.

Het Rli-rapport benadrukt dat water en bodem leidend moeten zijn bij ruimtelijke keuzes. Keuzes die bepalen hoe we veilig kunnen wonen en werken in een laaggelegen delta, maar ook hoe succesvol we omgaan met waterkwaliteit, droogte en klimaatverandering.

> Lees de uitgebreide reactie waterschappen op Rli-rapport

> Lees de volledige inbreng van de waterschappen

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn