Waterschappen: waterkwaliteit belangrijk in Nationaal Programma Landelijk Gebied

25 mei 2022

Op 7 juni vindt het jaarlijkse Commissiedebat Water in de Tweede Kamer plaats. De waterschappen hebben hun zorgen geuit over de waterkwaliteit.

Polderlandschap met klein gemaal
Polderlandschap met klein gemaal

Een van de zorgen is dat het Nederlandse oppervlaktewater nog niet voldoet aan de normen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Waterschappen hebben samen met andere overheden de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in het verbeteren van de waterkwaliteit. Maar ze kunnen dat niet alleen. Ook industrie, landbouw en bewoners moeten aan de slag. De rol van het rijk met landelijk beleid en wetgeving speelt daarbij een belangrijke rol.

Landelijk gebied

Eén van de programma’s waarin wordt gewerkt aan waterkwaliteit is het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). De waterschappen vinden het belangrijk dat ook de waterkwaliteit goed wordt meegenomen in het NPLG. De aandacht moet niet alleen op stikstof en klimaat liggen.

Stikstof en fosfor

Bij het waterkwaliteitsprobleem in de landbouw gaat het om de uitstoot van onder andere stikstof en fosfor naar het oppervlaktewater. Dat komt vooral door het uit- en afspoelen van meststoffen uit landbouwpercelen. In alle landbouwgebieden in Nederland voldoet de waterkwaliteit niet aan de normen voor stikstof en fosfor in het water. Daar maken de waterschappen zich zorgen over.

Maatregelen toetsen

De waterschappen pleiten er verder voor dat wordt getoetst of stikstofmaatregelen geen negatieve gevolgen hebben voor de kwaliteit van het oppervlaktewater. Elke maatregel in de stikstofaanpak zou moeten bijdragen aan de waterkwaliteitsdoelen, of in ieder geval geen negatieve gevolgen moeten hebben voor het oppervlaktewater.

Nu uitvoeren

De waterkwaliteitsopgaven in het NPLG zijn al in beeld gebracht, net als de maatregelen die per provincie moeten worden genomen. De waterschappen roepen daarom op om nu al te starten met het uitvoeren van deze maatregelen. Dat is nodig omdat er juridische procedures dreigen. De Europese Commissie zal Nederland in gebreke stellen als het in 2027 de KRW-doelen niet heeft gehaald.

Lees de hele inbreng

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn