Intentieverklaring vervroegde herberekening beslagvrije voet


7 februari 2023

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft alle grote publieke en private schuldeisers gevraagd de intentieverklaring vervroegde herberekening beslagvrije voet te ondertekenen. In de intentieverklaring wordt een appèl op schuldeisers gedaan om actief invulling te geven aan een vervroegde herberekening van de beslagvrijevoet, als er beslag is gelegd in verband met de invordering van een (overheids)schuld. Bij de waterschappen gaat het dan om beslag dat is gelegd in verband met de invordering van waterschapsbelasting.

De reden waarom we gevraagd zijn om over te gaan tot een vervroegde herberekening van de beslagvrijevoet heeft te maken met de stijging (met 10 procent ) van het wettelijk minimumloon met ingang van 1 januari 2023 en het feit dat het wettelijk minimumloon onder meer gekoppeld is aan de beslagvrije voet die het bestaansminimum moet garanderen. Als de beslagvrije voet niet wordt herberekend, zal dit er (vanwege de systematiek) in veel gevallen toe leiden dat de stijging van het wettelijk minimumloon niet bij de burger terechtkomt maar onder het beslag valt. Een actieve herberekening is dus nodig om dit te voorkomen.

Door uitvoering te geven aan de intentieverklaring laten wij als sector zien dat wij ons er actief voor inspannen dat de verhoging van het wettelijk minimumloon ook daadwerkelijk bij de burger terecht komt.

> Download pdf 1
> Download pdf 2