Factsheet Meetnet nutriënten specifiek oppervlaktewater – februari 2022

1 februari 2022


> Download deze publicatie

Het Meetnet Nutriënten Landbouw Specifiek Oppervlaktewater (MNLSO) is in 2010-2012 door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de waterschappen en Deltares opgezet om te onderzoeken hoe het staat met de nutriënten (meststoffen) in landbouw specifiek oppervlaktewater. Voor het meetnet zijn bestaande meetlocaties van alle waterschappen geselecteerd, die landbouw als enige humane bron van nutriënten hebben. Met de gegevens uit het meetnet worden door Deltares toestand- en trendanalyses uitgevoerd om te kunnen vaststellen of:

  • er neerwaartse of opwaartse trends in nutriëntenconcentraties in het oppervlaktewater zijn;
  • de doelen voor oppervlaktewater met betrekking tot nutriënten worden gehaald (toestand).
Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn