Grondwaterbeheer nu, straks en later

1 maart 2021


> Download deze publicatie

Uitnodigende visie van de waterschappen

Grondwaterbeheer wordt nog altijd gekenmerkt door een behoorlijke versnippering van taken, bevoegdheden en instrumenten. Daarbij komt dat er, bekeken vanuit het grondwaterbeheer, tal van ontwikkelingen zijn, die maken dat een herbezinning gewenst is. De waterschappen hebben een duidelijke visie op het toekomstig grondwaterbeheer. Deze is te onderscheiden in een visie voor zowel de korte als de lange(re) termijn. In de figuur is de plek weergegeven van de vier beschreven scenario’s. Elk van de toekomstbeelden heeft tot doel meer overzicht en helderheid te bieden in de bij het grondwaterbeheer relevante taken, bevoegdheden en instrumenten. De vier scenario’s positioneren het waterschap achtereenvolgens als:

 1. All- in operationeel (grond)waterbeheerder. Alle operationele taken op het gebied van grondwaterkwantiteit en -kwaliteit zijn in handen van de waterschappen.

2. Netwerkpartner in de omgeving. Alle taken blijven zoals nu en de waterschappen zetten in op het met andere gebiedspartijen structureel formuleren van een gezamenlijke gebiedsvisie op het omgevingsbeheer (het grondwaterbeheer hieronder begrepen).

3. Maatwerkpartner (gebiedsgericht). Alle taken blijven ongewijzigd en waar nodig worden in de regio maatwerkafspraken gemaakt voor zich aandienende vraagstukken. Afhankelijk van het vraagstuk wordt een optimale verdeling van taken en hierbij horende verantwoordelijkheden overeengekomen.

4. Operationeel kwantitatief grondwaterbeheerder. In dit scenario krijgen de waterschappen naast de huidige operationele taken de overige grondwateronttrekkingen (de drie categorieën die nu bij de provincies in handen zijn) als taak erbij.

De scenario’s 1 en 4 gaan uit van een overdracht van taken en bijbehorende bevoegdheden en instrumenten. Zij zijn echt inhoudelijk van aard. De scenario’s 2 en 3 zijn typische samenwerkingsscenario’s die, in de visie van de waterschappen, randvoorwaardelijk c.q. opmaat zijn voor de te realiseren inhoudelijke toekomstbeelden, waarin het verschuiven van taken en bevoegdheden de kern vormt.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn