Position paper bodemdaling

2 oktober 2017


> Download deze publicatie

Rol en positie van de waterschappen in de bodemdalingsproblematiek doel van dit stuk.

Doel van dit position paper is om de rol en positie van de waterschappen te schetsen bij de aanpak van bodemdaling in gebieden met slappe bodems. Deze complexe problematiek kent veel probleemeigenaren, en kan alleen met een samenwerking tussen al deze betrokkenen worden opgelost. In dit document beschrijft de Unie van Waterschappen de rol van waterschappen bij de aanpak van bodemdaling en wat de waterschappen nodig hebben om deze rol te kunnen vervullen. We richten ons hierbij op bodemdaling die een relatie heeft met het (grond)waterbeheer. Bodemdaling door grondstoffenwinning (zoals gas- en zoutwinning) zijn geen onderdeel van dit position paper.

Wat willen de waterschappen met dit position paper
De waterschappen hebben een rol en een belang in het oplossen van de bodemdalingsproblematiek, die alleen in een maatschappelijke context en in samenwerking opgelost kan worden. De dialoog hierover willen de waterschappen voeren vanuit de belangen van de betrokken partijen. De oplossingen worden volgens de waterschappen gevonden in het maatschappelijk domein en zijn integraal2 van karakter. Bovendien zien die oplossingen er in het landelijk gebied anders uit dan in het stedelijk gebied (zie tabel 1, blz. 4).

De waterschappen verwachten van de provincies en gemeenten dat zij hun regierol in dit dossier houden, een deel van de oplossingen kan namelijk gevonden worden in de ruimtelijke inrichting van het gebied. Mede vanuit die bril dragen de waterschappen bij aan de totstandkoming van provinciale en gemeentelijke omgevingsvisies. In het bebouwd gebied gaan de waterschappen in overleg met de betreffende gemeenten, inwoners en bedrijfsleven over de bodemdalingsproblematiek, om aldaar te komen tot een gezamenlijke aanpak.

De wate

De waterschappen willen dat het voor alle partijen duidelijk is dat bodemdaling een maatschappelijk probleem is, dat alleen in samenwerking op te lossen is. Daarom gaan waterschappen de dialoog aan met hun maatschappelijke partners over de aanpak van bodemdaling en de daarmee verbonden opgaven zoals het terugdringen van de broeikasgasuitstoot, klimaatbestendig waterbeheer en het duurzaam faciliteren van landgebruiksfuncties.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn