Landelijk Meetnet Gewasbeschermingsmiddelen Land- en Tuinbouw 2018

2 maart 2020


> Download deze publicatie

Evaluatie resultaten 2018

Het Landelijk Meetnet Gewasbeschermingsmiddelen Land- en Tuinbouw (LM-GBM) is, in opdracht van destijds het ministerie van Infrastructuur en Milieu, in 2013 opgezet naar aanleiding van de Tweede Nota Duurzame Gewasbescherming “Gezonde Groei, Duurzame Oogst” (Rijksoverheid, 2013). Deze Nota omschrijft het gewasbeschermingsmiddelenbeleid voor de periode 2013 tot 2023. Het doel van het beleid is dat de waterkwaliteit met betrekking tot gewasbeschermingsmiddelen uiterlijk in 2023 voldoet aan de gestelde eisen. Dit geldt zowel voor water dat bestemd is voor de drinkwatervoorziening als voor de ecologische kwaliteit van oppervlaktewater (Kaderrichtlijn Water). In 2023 mogen nagenoeg geen overschrijdingen van de ecologische milieukwaliteitsnormen meer plaatsvinden. Om dat te bereiken moet in 2018 het aantal overschrijdingen van de ecologische milieukwaliteitsnormen met 50% zijn afgenomen ten opzichte van de referentieperiode. In 2023 moet een reductie van 90% zijn bereikt. De evaluatie van de ecologische doelen vindt plaats op basis van monitoringsgegevens van waterbeheerders.

Om deze evaluatie goed uit te kunnen voeren heeft Deltares in 2013 in samenwerking met de Unie van Waterschappen en de waterschappen het Landelijk Meetnet Gewasbeschermingsmiddelen Land- en Tuinbouw (LM-GBM) ontworpen. In dit meetnet wordt uitgegaan van vaste meetlocaties die jaarlijks worden bemonsterd. Dit zal gebeuren met een constante meetstrategie voor de periode van 2014 tot en met 2023. Het doel van het meetnet is om:

  1. Een beter aannemelijk verband te kunnen leggen tussen het voorkomen van
    normoverschrijdingen in oppervlaktewater en het gebruik van specifieke
    gewasbeschermingsmiddelen in de Nederlandse land- en tuinbouw;
  2. Te kunnen vaststellen of de beleidsdoelstellingen in de Tweede Nota wat betreft de
    reductie van het aantal normoverschrijdingen worden gerealiseerd en tussentijds de
    voortgang te monitoren.
Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn