Meetnet Nutriënten Landbouw Specifiek Oppervlaktewater t/m 2018

2 maart 2020


> Download deze publicatie

Het Meetnet Nutriënten Landbouw Specifiek Oppervlaktewater (MNLSO) is in 2010-2012 door de waterschappen, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Deltares opgezet om de waterkwaliteit te monitoren op het gebied van nutriënten (meststoffen) in landbouwspecifiek oppervlaktewater.

Voor het meetnet zijn bestaande meetlocaties van alle waterschappen geselecteerd die landbouw als enige antropogene bron van nutriënten hebben. Met de gegevens uit het meetnet worden toestand- en trendanalyses uitgevoerd. Deze analyses kunnen worden gebruikt bij verkenningen naar regionaal waterbeheer en nationale en EU-rapportages, zoals de Evaluatie van de Meststoffenwet en de Nitraatrichtlijnrapportage.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn