Agrarische emissies

De land- en tuinbouw in Nederland moet in 2030 nagenoeg emissieloos zijn.

Waterschappen vinden dat de landbouw in de toekomst in evenwicht moet zijn met de omgeving. Dit houdt in:

  • Het watermilieu wordt zo min mogelijk wordt belast met meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen en waterkringlopen zijn zoveel mogelijk gesloten.
  • De behoefte aan en beschikbaarheid van oppervlaktewater en grondwater zijn met elkaar in balans.
  • Waterbewust ondernemen, inclusief aandacht voor natuur en biodiversiteit op het agrarisch bedrijf en de omgeving, is onderdeel van de goede landbouwpraktijk.

Voor waterkwaliteit betekent dit dat er in 2027 geen normoverschrijdingen van de KRW-normen meer mogen voorkomen en dat de land- en tuinbouw in Nederland in 2030 nagenoeg emissieloos is.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn