Koepels: Commissiedebat Klimaat en Energie 8 sept. 2021


Gepubliceerd: 8 september 2021

> Download pdf

Klimaat en Energie. Uitvoeringskosten RES.

Op 8 september voert u een debat met de staatssecretaris van EZK over Klimaat en Energie. Graag brengen wij u nogmaals enkele zorgen vanuit de decentrale overheden ten aanzien van de uitvoeringskosten van de RES.

Uitvoeringskosten RES moeten gedekt worden

In het klimaatakkoord zijn grote opgaven neergelegd bij medeoverheden. Als medeondertekenaar van het klimaatakkoord hebben we die – op basis van die afspraken uit het klimaatakkoord – ook geaccepteerd. Een van die afspraken was dat de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) gevraagd zou worden te onderzoeken wat de uitvoeringskosten zijn, waarvan de uitkomsten door de overheden zouden worden overgenomen. Op dit moment worden die opgaven voorbereid door gemeenten, provincies en waterschappen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het opstellen van transitievisies warmte. We zijn in het proces van de overstap van voorbereiding naar uitvoering van de klimaatakkoordafspraken. Die uitvoering, op gebied van mobiliteit, gebouwde omgeving, elektriciteit, industrie en landbouw, gaan met forse lasten gepaard. De ROB heeft deze lasten in kaart gebracht. Alleen als het Rijk deze lasten, conform het ROB-advies, compenseert kunnen medeoverheden de afspraken op zich nemen. We verwachten dan ook dat het nieuwe kabinet de hiervoor benodigde middelen reserveert. Wat van belang is, is dat in afwachting van het nieuwe kabinet, er voldoende middelen beschikbaar blijven om de huidige inzet van medeoverheden te kunnen continueren. Het gaat daarbij om een bedrag van tenminste € 70 miljoen. Als dat bedrag er niet komt, worden gemeenten, provincies en waterschappen gedwongen de activiteiten voor het Klimaatakkoord af te schalen, waardoor de klimaatdoelen niet gehaald kunnen worden. Immers, geen financiering betekent dat teams ontmanteld worden en contracten niet verlengd, met als gevolg dat de uitvoering van het Klimaatakkoord op forse achterstand wordt gezet. Nu al krijgen de koepels signalen dat hun leden op de rem staan wat betreft continuering van de klimaatinzet. Daarbij speelt bij gemeenten bijvoorbeeld ook een rol dat het financieel heel slecht gaat en dat zij interen op hun reserves.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn