Ontmoeting tussen waterschap en markt

Webinar
Datum: 28 mei 2020
Tijd: 13:00 - 15:00
Locatie: Online
Organisatie: Unie van Waterschappen

Op 28 mei vond de ‘Online ontmoeting tussen waterschap en markt: samen bouwen aan een sterke waterketen’ plaats. Op deze pagina vind je een terugblik en naslagwerk.

Plenair programma

De presentatie van het plenaire programma bevat informatie over:
• ENVAQUA;
• De Marktvisie en Samenwerking WaterschapsWerken (SWW), inclusief relevante links;
• het Atelier succesvolle cont(r)acten;
• Wat gaat er goed en wat kan er beter, bezien vanuit de bouwstenen van de Marktvisie.

> Presentatie Plenair programma

Samenwerken aan de verwerking van zuiveringsslib

Gespreksleider: Paul Roeleveld, directeur Business Development & Innovatie, strategisch adviseur op bestuurlijk en directieniveau voor onder andere het thema slibverwerking bij Royal Haskoning DHV.

> Presentatie Samenwerken aan de verwerking van zuiveringsslib

> Verslag deelsessie Samenwerking aan de verwerking van zuiveringsslib.

Samenwerken met de projectenkalender

Gespreksleider: Ivo Dellemann, waterschap Aa en Maas en lid van het SWW.

> Presentatie Samenwerken met de projectenkalender

Er vond een goede discussie plaats. Vanuit de markt werd gevraagd om stabiliteit van de programmering. En ook wil men dat er meer informatie over de projecten wordt opgenomen. Bijvoorbeeld waar het project plaatsvindt en welke disciplines erbij betrokken zijn.
Verder werd gevraagd om regie en sturing. De ervaring is namelijk dat waterschappen de planning niet aanpassen wanneer er bijvoorbeeld 3 grote projecten net voor de zomervakantie worden aanbesteed. Daarmee is het gevaar voor zo’n traject dat verwachtingen vanuit de markt niet reëel zijn. Waterschappen zullen altijd een bepaalde onvoorspelbaarheid in hun planning houden. Kennis en begrip voor het bestuurlijke aspect bij de markt is een belangrijk aandachtspunt.
De gezamenlijke conclusie was dat we vooral door moeten gaan, van elkaar jaar blijven leren en het steeds een stapje beter zullen doen.

Samenwerken binnen de risicodialoog

Gespreksleider: Gerrit-Jan van de Pol, Algemeen Directeur bij GMB.

In deze deelsessie werd een open discussie gevoerd. De volgende thema’s kwamen aan de orde.

  • Er werden positieve ervaringen met het tweefasencontract met elkaar gedeeld. Er was duidelijk behoefte om ervaringen uit te wisselen. De handleiding van CROW kan daarbij helpen. Deze bevindt zich echter nog in een beginfase.
  • Positieve ervaringen met langjarige contracten (WBL): vindt ook navolging bij onder meer Drents Overijsselse Delta. Het is pionieren. Aanpak meerjarige raamcontracten: selectie in verschillende percelen op basis van competenties (zowel technisch als op samenwerking). Vervolgens werd met open begrotingen het gesprek over risico en kansen aangegaan. Risico’s worden afgeprijsd en er wordt een risicopot gecreëerd. Uit deze pot worden risico’s betaald die optreden. Goede ervaring, ook doordat mensen uit de voorbereiding meelopen in de uitvoering. Dit creëert rust.
  • Vertrouwen is belangrijk, ook vertrouwen in de top van de organisatie. Ook bij bestuurders is missiewerk vereist. Voorkom juridisch getouwtrek. Blijvend aandacht vragen voor goede ervaringen kan daarbij zeer behulpzaam zijn. Waterschappen zouden deze veelvuldig met elkaar moeten delen. Het SWW heeft ook een taak om bestuurders te bereiken. Bestuurlijk raakvlak staat ook daar op de agenda.

Relevante informatie

mindergrondrisico.nl

De-escalatie- en communicatiemodel link naar de flyer en link naar de gebruiksaanwijzing

Samenwerken aan de transitie naar een circulaire economie

Gespreksleider: Patrick Blom, programmamanager Circulaire economie en Energietransitie bij waterschap Vallei en Veluwe en lid van het Platform Waterschapswerken.

> Presentatie Samenwerken aan de transitie naar een circulaire economie

Samenwerken aan de verdere digitalisering

Gespreksleiders: Joost Aloserij, Client Solutions Architect bij Xylem Water Solutions Nederland en Wijnand Turkensteen, Adviseur afvalwaterketen bij waterschap Aa & Maas.

> Presentatie Samenwerken aan verdere digitalisering

Het was een interessant thema. Hoe nu verder ‘post corona’ ? Hoe krijgen we alles weer recht, op gang, in dubbel tempo? Dit is typisch iets waar zowel opdrachtgever als opdrachtnemer straks de vingers tussen de deur gaan krijgen. Zeker daarin hebben we elkaar nodig. Elke hobbel in de samenwerking vertraagt daarin en is dan meer funest dan ooit.

Samenwerken aan het beheersen van legionella en corona in RWZI’S

Gespreksleider: Kevin Kanters, directeur bij Hydroscope.

> Presentatie: Samenwerken aan het beheersen van legionella en corona in rwzi’s

Tijdens de sessie hebben we stilgestaan bij de wetgeving over legionella. De overheid verwacht maatregelen, maar er is nog te weinig bekend over legionellagroei en bronbestrijding. Het ontbreken van goede analysetechnieken maakt het extra lastig om te monitoren. Er is behoefte aan afstemming tussen de waterschappen en de markt. Er zijn ideeën over desinfectiemethoden en nieuwe analysetechnieken. Bij de Unie van Waterschappen wordt gekeken of legionella als landelijk of regionaal thema opgepakt kan worden. Aan ENVAQUA wordt gevraagd om waterschappen uit te nodigen bij themasessies over dit onderwerp.

Relevante informatie

> Corona in afvalwater

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn