Begroting 2022 ministerie van LNV


Gepubliceerd: 17 november 2021

> Download pdf

In week 48 bespreekt u de begroting 2022 van het ministerie van LNV. De waterschappen geven u graag
een aantal aandachtspunten mee over de aanpak van de kwaliteit van het oppervlaktewater (7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn) en de stikstofaanpak.

Waterkwaliteit tweede stikstofdossier?

De waterschappen zijn bezorgd. De resultaten van de Milieueffectrapportage en de Ex Ante Analyse Waterkwaliteit laten zien dat met het in het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn (7e NAP) voorgestelde maatregelenpakket de doelen uit Kaderrichtlijn Water en de Nitraatrichtlijn voor de kwaliteit van het oppervlaktewater in landbouwgebieden niet worden gehaald. Ook heeft de Europese Commissie Nederland in oktober 2021 gewaarschuwd en dringend aangemaand om extra maatregelen te nemen om de doelen van de Nitraatrichtlijn te halen. De waterschappen willen voorkomen dat het waterkwaliteitsdossier een tweede stikstofdossier wordt.

Meer maatregelen nodig

Om in 2027 in alle landbouwgebieden op zand, klei en veen de doelen van de Kaderrichtlijn Water en de
Nitraatrichtlijn te halen en te voorkomen dat het waterkwaliteitsdossier een tweede stikstofdossier wordt,
is een aanvullend maatregelenpakket met verplichtende en vrijwillige maatregelen nodig. Het is daarbij
belangrijk dat de rijksoverheid haar verantwoordelijkheid in blijft vullen voor het mestbeleid en de mesten waterwetgeving. Daarnaast is het nodig om het vrijwillige en stimulerende spoor via het Deltaplan
Agrarisch Waterbeheer (DAW) verder te versterken en de resultaten te monitoren. Om de kwaliteit van
het oppervlaktewater te verbeteren is het nodig dat alle agrarische ondernemers aan de slag
gaan met maatregelen.

Ook maatregelen nodig voor klei- en veengebieden

De problematiek in de zand- en lössgebieden krijgt veel aandacht in ontwerp 7e NAP waarbij de focus
vooral op stikstof ligt. Maar ook in klei- en veengebieden voldoet de kwaliteit van het oppervlaktewater
niet aan de normen en zijn meer maatregelen nodig. Ook zijn er maatregelen nodig om de fosforbelasting naar het oppervlaktewater terug te dringen.

Compenserende maatregelen nodig voor kleigebieden

Om de KRW-doelen in kleigebieden te halen, zijn er maatregelen nodig om de uit- en afspoeling van percelen tegen te gaan. De minister van LNV heeft aangegeven de kleigronden in het 7e NAP uit te zonderen van de voorgenomen verplichting om meer rustgewassen te gaan telen. De waterschappen zijn hier teleurgesteld over en vinden dat compenserende maatregelen nodig zijn.

Relatie stikstof- en waterkwaliteitsaanpak

Bij de stikstofproblematiek gaat het om de emissie van stikstof naar de lucht. Deze emissies vinden vooral
plaats bij stallen van veehouderijbedrijven. Bij het waterkwaliteitsprobleem gaat het om de emissies van
onder andere stikstof naar het oppervlaktewater. Deze emissies vinden hoofdzakelijk plaats door uitspoeling en afspoeling van meststoffen uit landbouwpercelen.

Integrale aanpak nodig

De waterschappen vinden dat zowel de stikstof- als de waterkwaliteitsproblemen moeten worden opgelost. Ook voor de aanpak van de waterkwaliteitsproblemen is geld nodig. De waterschappen zijn het met de minister van LNV eens dat, zoals in de Kamerbrief over het 7e NAP is aangegeven, financiële middelen voor de stikstofaanpak ook ingezet dienen te worden voor realisatie van de waterkwaliteitsopgave.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn