Koepels: wetsbehandeling Woo Eerste Kamer 28 september 2021


Gepubliceerd: 28 september 2021

> Download pdf

Wet open overheid. Zorgen over uitvoering.

28 september behandelt u de Wet open overheid in de Eerste Kamer. De decentrale overheden, voor wie de wet ook van toepassing is, hebben zorgen over de uitvoering en geven u graag een aantal inzichten mee voor het debat.

Woo als opvolger Wob belangrijk

De decentrale overheden onderkennen het belang van een open overheid en onderkennen ook dat hier nog ontwikkeling mogelijk is. Daarom ondersteunen wij de komst van de Wet open overheid (Woo) als opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Decentrale overheden brengen hun informatiehuishouding op orde

De decentrale overheden bereiden zich voor op de verplichting om documenten in 11 informatiecategorieën actief openbaar te maken. De Woo is daarbij een stimulans voor de decentrale overheden om hun eigen informatiehuishouding op orde te brengen, zodat zij aan de vereisten van de wet kunnen voldoen. Hiervoor is een forse inspanning nodig van gemeenten, waterschappen en provincies. IPO, VNG en UvW zijn daarom inmiddels projecten gestart om de implementatie van de Woo bij decentrale overheden te ondersteunen en versnellen.

Aansluiting op PLOOI is echter nog problematisch

Toch hebben wij zorgen over de uitvoerbaarheid van de Woo op korte termijn. De voorziene ingangsdatum van de Woo is 1 mei 2022. Het Platform Open Overheidsinformatie (PLOOI) wordt het verplichte platform waarop documenten in het kader van de Woo actief openbaar moeten worden gemaakt. Dit platform wordt ontwikkeld en beheerd door het Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP) van het ministerie van BZK. Bij de decentrale overheden bestaat zorg of dit platform op de voorziene ingangsdatum voldoende ontwikkeld zal zijn en of overheden aangesloten kunnen worden op PLOOI om te kunnen starten met actieve openbaarmaking. Wij constateren dat op dit moment nog geen aansluitstrategie is ontwikkeld voor PLOOI.

Daardoor is het in de praktijk nog niet goed mogelijk om de juiste voorbereidingen te treffen. Daarnaast
bestaat onduidelijkheid over de technische aansluitvoorwaarden voor aansluiting op PLOOI in het kader van de Woo. Ook is het niet helder welke incidentele en structurele kosten decentrale overheden zullen moeten maken voor de verplichte aansluiting op PLOOI.

Wij hebben begrepen dat PLOOI ook ingezet zal worden voor acties naar aanleiding van de kabinetsreactie op de uitkomsten van de Parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslagenaffaire (POK), zoals de openbaarmaking van interne beslisnota’s voor de Rijksoverheid. Wij hebben er begrip voor dat de actualiteit hiertoe noopt, maar zijn van mening dat dit niet ten koste mag gaan van de beschikbaarheid van PLOOI voor de decentrale overheden.

Deze problemen zijn urgent en dienen opgelost te zijn vóórdat decentrale overheden verplicht worden gebruik te maken van PLOOI. Dit laat onverlet dat decentrale overheden zich wel degelijk voorbereiden op actieve openbaarmaking van de verplichte informatiecategorieën.

Helderheid over de uitvoering is noodzakelijk voordat wet in werking treedt

Wij verzoeken uw Kamer daarom om bij de behandeling van de Woo kritisch te kijken naar de uitvoerbaarheid van de Woo op korte termijn en de minister van BZK te verzoeken om helderheid te verschaffen over onze zorgpunten alvorens de decentrale overheden te verplichten PLOOI te gebruiken.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn