Opdracht vervolgtraject aanpassing belastingstelsel

14 februari 2020


> Download deze publicatie

Regie houden en onderlinge solidariteit
Vorig jaar hebben we na een langdurig traject moeten concluderen dat er te weinig draagvlak bestond voor een integrale aanpassing van ons belastingstelsel. Gezamenlijk hebben we wel geconstateerd dat het belastingstelsel van de waterschappen een groot goed is dat we met elkaar in Nederland moeten koesteren. Met het eigen belastinggebied kunnen de waterschappen hun taken zelfstandig bekostigen. Dit financiële fundament is de beste garantie voor waterveiligheid, voldoende en schoon zoetwater. Met elkaar hebben we ook benadrukt dat het daarom van groot belang is dat wij zelf regie hebben en houden over de vormgeving van ons toekomstbestendig belastingstelsel. Dit betekent ook dat we als waterschappen gezamenlijk verantwoordelijkheid dragen voor het goed blijven functioneren van dit belastingstelsel. Het belastingstelsel van de waterschappen moete alle waterschappen in staat stellen op een verantwoorde manier de kosten van onze taken te verhalen. Als enkele waterschappen tegen de grenzen van het stelsel aanlopen, is dat een probleem van alle waterschappen. In het belang van een goed werkend belastingstelsel moeten wij als waterschappen solidair zijn in het gezamenlijk zoeken naar oplossingen voor de geconstateerde knelpunten in ons belastingstelsel.

Oplossingen voor knelpunten en meekoppelkansen
Omdat het huidige stelsel op een groot aantal punten prima voldoet, richt de opdracht zich in eerste instantie op het oplossen van drie urgente knelpunten in het huidige belastingstelsel: het knelpunt dat niet een gelijkmatige tariefontwikkeling voor alle betalende categorieën kan worden gerealiseerd, de weeffout en het gebruik van mens- en milieubelastende stoffen. Verder is benadrukt dat we bij het vervolg dankbaar gebruik zouden moeten maken van het vele (denk)werk dat de afgelopen jaren door de Commissie Aanpassing Belastingstelsel (CAB) is verricht. Voorstellen uit die periode die ‘gunstige meekoppelkansen’ bieden, worden in het vervolgtraject meegenomen. Het gaat hier om vijf voorstellen.

Opdracht
Met inachtneming van het voorgaande, komen de waterschappen tot de volgende opdracht voor het vervolgproces van de aanpassing van het belastingstelsel.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn