Wat verandert er voor de waterschappen op 1 juli?

30 juni 2021

1 juli is een datum waarop veel gebeurt! Zo treden er 2 wetten in werking: de Wet elektronische publicaties en de Stikstofwet. Ook komt er statiegeld op kleine plastic flesjes, wat zorgt voor minder zwerfafval in en rond het water. Daarnaast zijn er veranderingen voor de belastingkantoren van de waterschappen. We hebben alles op een rijtje gezet.

De Wet stikstofreductie en natuurverbetering gaat in

De Wet stikstofreductie en natuurverbetering, zoals de wet voluit heet, regelt dat de totale uitstoot van stikstof flink omlaag moet. In 2025 moet 40 procent van de natuur die gevoelig is voor stikstof weer gezond zijn. In 2030 is dat 50 procent en in 2035 zo’n 74 procent. Om een vergunning te krijgen voor een project moet je vooraf aan kunnen tonen dat er geen toename van stikstofneerslag plaatsvindt in een van de beschermde natuurgebieden.

Tot 2030 stelt het kabinet in totaal 6 miljard euro beschikbaar voor de uitvoering van het stikstofbeleid. De helft daarvan is bestemd voor het herstel van de natuur. 2 miljard euro gaat naar maatregelen om de uitstoot te beperken. De overige 1 miljard euro is bedoeld om de bouw duurzamer te maken en om compenserende maatregelen te nemen voor bouwprojecten.

De Unie van Waterschappen is blij dat in de wet extra natuurherstel is opgenomen en dat doelen om tot meer stikstofreductie te komen zijn verhoogd.

Zie ook: Stikstofwet goedgekeurd door Tweede Kamer

De Wet elektronische publicaties treedt in werking

De Wet elektronische publicaties verplicht bestuursorganen om alle officiële publicaties online te zetten via de website officielebekendmakingen.nl. Daardoor kunnen burgers op 1 website alle algemene bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen van de overheid raadplegen.

Voor het online zetten maken de decentrale overheden gebruik van de applicatie Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties (DROP). Alle waterschappen zijn sinds 1 januari 2019 op deze applicatie aangesloten.

Zie ook: Op 1 juli treedt de Wet elektronische publicaties (Wep) in werking

Einde overgangstermijn Wet vereenvoudiging beslagvrije voet

Op 1 januari 2021 is de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet in werking getreden. Deze wet zorgt ervoor dat mensen met schulden genoeg geld overhouden om in hun eerste levensbehoeften te kunnen voorzien. De belastingkantoren van de waterschappen kregen tot 1 juli de tijd om de software aan te passen die wordt gebruikt voor de invordering van lokale belastingen. Die overgangsperiode is nu dus afgelopen.

Zie ook: Overgangsperiode voor Wet vereenvoudiging beslagvrije voet

Uitwisseling gegevens kinderopvangtoeslagaffaire

De Belastingdienst start op 1 juli met de uitwisseling van gegevens aan waterschappen en belastingkantoren over ouders die in de kinderopvangtoeslagaffaire gedupeerd zijn. Het is aan het dagelijks bestuur van een waterschap om een officieel besluit te nemen dat openstaande belastingschulden vooruitlopend op de inwerkingtreding van de wetgeving hierover worden kwijtgescholden, alle waterschappen zijn voornemens dit besluit te nemen. Zodra dit besluit is genomen kunnen waterschappen en belastingkantoren de ouders informeren over de kwijtschelding van hun openstaande waterschapsbelastingschulden.

Zie ook: Waterschappen willen gedupeerde ouders toeslagenaffaire helpen

Zie ook: Ledenbrief ‘Besluit Dagelijks Bestuur anticiperend op Verzamelwet hersteloperatie toeslagen’

Voortaan statiegeld op kleine plastic flesjes

Het statiegeldsysteem wordt uitgebreid. Voortaan zit er statiegeld op kleine plastic flesjes van frisdranken en water. Producenten en importeurs zijn verplicht om 15 eurocent statiegeld te heffen op deze flesjes. Op grote flessen blijft het statiegeld 25 eurocent. Nog meer mooi nieuws is dat 2 dagen later, op 3 juli, de Single Use Plastic-richtlijn ingaat. Zo wordt er gewerkt aan steeds minder afvalplastic in het milieu.

Zie ook: statiegeldnederland.nl

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn