Voorstel wijziging Wet gewasbeschermingsmiddelen


Gepubliceerd: 21 oktober 2021

> Download pdf

Waterschappen en drinkwaterwaterbedrijven steunen wetswijziging die verbod op gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw repareert.

Op 1 november levert de Commissie IenW inbreng op de wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden, waarin de wettelijke grondslag voor maatregelen inzake het (particulier) gebruik van gewasbeschermingsmiddelen) wordt geregeld. Dit was nodig omdat op 24 november 2020 het Gerechtshof in Den Haag een uitspraak had gedaan waardoor het weer mogelijk werd om buiten de land- en tuinbouw professioneel gewasbeschermingsmiddelen toe te passen op verhardingen en onverharde terreinen.

Met de voorgestelde wetswijziging wordt het gebruiksverbod voor het professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de land- en tuinbouw opnieuw ingesteld. Een belangrijke reparatie omdat:

  • De kwaliteit van het oppervlaktewater in Nederland nog onvoldoende is om in 2027 de doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water te halen. Op de helft van de meetlocaties worden gewasbeschermingsmiddelen in te hoge concentraties in het oppervlaktewater gevonden.
  • Naast toepassing in de landbouw heeft ook gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw waaronder door particulieren negatieve gevolgen voor de waterkwaliteit.
  • Het gebruik buiten de landbouw haaks staat op de afspraak die tien verschillende partijen uit de land- en tuinbouw, fabrikanten van gewasbeschermingsmiddelen, watersector en natuur- en milieubescherming in 2020 samen met de overheid in het Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie gewasbescherming 2030 hebben gemaakt, om in 2030 de emissie van gewasbeschermingsmiddelen vanuit de land- en tuinbouw tot nagenoeg nul terug te brengen. Het kan niet zo kan zijn dat het realiseren van deze ambitie doorkruist wordt door het weer toestaan van gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw.
  • Bij innamepunten voor drinkwater sinds het verbod een afname van de aanwezigheid van gewasbeschermingsmiddelen zoals glyfosaat in het water te zien is, en het verbod daar waarschijnlijk aan heeft bijgedragen.
  • De bevoegdheid om ook restricties te stellen aan het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in uiterwaarden en buitendijkse gebieden, waardoor deze middelen makkelijk in het oppervlaktewater kunnen komen, is een verbetering.
  • Veel gemeenten en hoveniers vanuit milieuoverwegingen al bewust zijn overgestapt op groene alternatieven voor chemische onkruidbestrijding.

De demissionaire staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft het voornemen om het gebrek in de wetgeving op korte termijn te herstellen zodat het gebruiksverbod op gewasbeschermingsmiddelen buiten de land- en tuinbouw weer van kracht wordt.

– De waterschappen en de drinkwaterbedrijven steunen deze inzet en roepen de staatssecretaris op om de voorgenomen wetswijziging snel en op de kortst mogelijke termijn in werking te stellen.

Naast het opnieuw instellen van het gebruiksverbod voor het professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de land- en tuinbouw heeft de wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden ook tot doel om een grondslag te bieden voor maatregelen voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen door particulieren. Deze gebruikers (240.000 volkstuinen en vijf miljoen particuliere tuinen) zijn vaak niet goed op de hoogte zijn van de risico’s voor mens, dier en milieu en de voorschriften voor zorgvuldig gebruik. De waterschappen en drinkwaterbedrijven vinden daarom dat het beter is om op de kortst mogelijke termijn ook voor de particuliere gebruikers een verbod op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in te stellen.

– De waterschappen en de drinkwaterbedrijven roepen de staatsecretaris op om ook een gebruiksverbod in te stellen voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen door particulieren.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn