Inwerkingtreding Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv)


26 juli 2023

In deze ledenbrief informeert de Unie de waterschappen over de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv). Op 9 mei 2023 is de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv) aangenomen door de Eerste Kamer. De Wmebv regelt dat burgers en bedrijven die zaken met de overheid moeten doen, deze digitaal kunnen afhandelen. De Wmebv stelt regels voor het digitaal verkeer tussen bestuurs-organen en burgers en verplicht de overheid om een kanaal aan te wijzen waar burgers elektronisch een aanvraag, bewaarschrift, klacht of een ander wettelijk verplicht bericht kan inzenden. Daarnaast blijft in de wet het recht verankerd voor burgers en bedrijven om te kiezen voor de papieren weg. Er komen dus twee manieren waarop de burger met de overheid kan communiceren: per brief of digitaal. Het wordt verplicht voor bestuursorganen om zorg te dragen voor passende ondersteuning bij het contact tussen burgers en overheid (zorgplicht).

> Download pdf