Waterwet

In de Waterwet staat hoe waterschappen hun taken moeten uitvoeren en over welke bevoegdheden zij daarbij beschikken. Een groot deel van de Waterwet zal opgaan in de Omgevingswet.

De Waterwet regelt het beheer van watersystemen. Zo staat in de Waterwet dat de aanleg of wijziging in richting, vorm, afmeting of constructie van een waterstaatswerk door de beheerder gedaan wordt. Een waterstaatswerk is een waterkering, oppervlaktewaterlichaam, bergingsgebied of een ondersteunend kunstwerk. Hierbij kun je denken aan dijken, meren of gemalen.

Al het waterrecht in 1 wet

In 2009 zijn 8 wetten op het terrein van het waterbeheer gebundeld in de Waterwet: de Wet verontreiniging oppervlaktewateren, de Wet verontreiniging zeewater, de Grondwaterwet, de Wet op de waterhuishouding, de Wet droogmakerijen en indijkingen, de Wet op de waterkering, de ‘natte’ delen van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken en de Waterstaatswet. Ook is het deel dat gaat over de verontreinigde waterbodems uit de Wet bodembescherming opgenomen in de Waterwet.
Hiermee bevat de Waterwet bijna al het waterrecht. Bijna, aangezien de drinkwatervoorziening en het stedelijk rioolwaterbeheer geregeld zijn in de Drinkwaterwet en de Wet milieubeheer. Ook zijn de taken en inrichting van de waterschappen en de samenstelling van hun besturen geregeld in de Waterschapswet.

Van Waterwet naar Omgevingswet

De Waterwet is een redelijk nieuwe wet. Toch zal de Waterwet praktisch verdwijnen met de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024. De Waterwet zal namelijk vrijwel volledig opgaan in de Omgevingswet.

Een klein restant van de Waterwet blijft nog wel bestaan. De bepalingen rondom het huidige deltaprogramma en de financiële bepalingen over de verontreinigingsheffing en de provinciale grondwaterheffing zullen nu nog niet opgenomen worden in de Omgevingswet.

Wat doet de Unie van Waterschappen?

De Unie van Waterschappen heeft meegewerkt aan de totstandkoming van 1 watervergunning. Ook heeft de Unie in het kader van de implementatie van de Waterwet verschillende handreikingen opgesteld om de waterschappen te ondersteunen.


Medewerkers bij dit thema

Beleidsadviseur bestuurlijk juridische zaken