Participatie en het projectbesluit

3 augustus 2020


> Download deze publicatie

Een loods voor onderweg

Participatie en de omgevingswet
Participatie is een belangrijke pijler onder de Omgevingswet. Het vroeg betrekken van de omgeving zorgt ervoor dat verschillende perspectieven, kennis en creativiteit snel op tafel komen. Zo zorgt participatie voor meer draagvlak en betere besluiten. Bij een projectbesluit is participatie verplicht. De Omgevingswet schrijft niet voor hóe participatie moet plaatsvinden. De wet geeft ruimte aan initiatiefnemers en het bevoegd gezag om eigen keuzes te maken. Participatie is maatwerk. De locatie, de omgeving en de betrokkenen zijn immers elke keer anders. Acht waterschappen verkenden aan de hand van hun eigen praktijk hoe projectteams in grote projecten (veelal van het hoogwaterbeschermingsprogramma) werken aan participatie binnen een projectbesluit en hoe dit past binnen de nieuwe wetgeving. Als aanvulling op de handleiding projectbesluit van de Unie van Waterschappen.

Wat zegt de wet over het projectbesluit?

Het projectbesluit is bedoeld om als Rijk, provincie of waterschap, slagvaardig te kunnen inspelen op maatschappelijke opgaven en uitvoeren van ingrijpende en complexe projecten met een publiek belang. Denk bijvoorbeeld aan het versterken van een primaire waterkering.

Het Dagelijks Bestuur van een waterschap besluit tot het werken volgens de projectprocedure, voor taken in het beheer van watersysteem én waterketen. Het DB stelt het projectbesluit ook vast. Deze procedure vervangt het projectplan uit de Waterwet en kent een bredere categorie. Projecten die voorheen vielen onder de projectprocedure uit de Waterwet, volgen nu de projectprocedure onder de Omgevingswet. Voor andere projecten kan het waterschap kiezen tussen het instrument omgevingsvergunning (eigen dienst) of het instrument projectbesluit. Lees meer hierover op pagina 15 van de Handreiking Projectbesluit van de UvW.

Het Dagelijks Bestuur stelt het projectbesluit vast. Gedeputeerde Staten van de provincie geven hun goedkeuring aan het projectbesluit.

Verplicht en vrijwillig
De projectprocedure is voor een waterschap verplicht bij aanleg, verlegging of versterking van primaire waterkeringen die niet in beheer bij het Rijk zijn. Bij andere werken kan het waterschap vrijwillig kiezen voor het projectbesluit.

Verordening
De keuze voor vrijstelling, meldplicht of vergunning eigen dienst, stel je vast in de waterschapsverordening. Vanwege de samenhang tussen de waterschapsverordening en de besluitvorming over vrijwillige projectbesluiten is het handig om in de toelichting bij de waterschapsverordening de gemaakte keuzes voor deze instrumenten op te nemen. Zie bijlage 2 bij het model projectbesluit.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn