Waterschappen: circulaire toepassingen belemmerd door wet- en regelgeving

12 februari 2021

Op 18 februari staat een schriftelijk overleg gepland over de Integrale Circulaire Economie Rapportage (ICER) van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). De waterschappen hebben Kamerleden laten weten wat ze vinden van dit rapport.Want ook voor de waterschappen is de circulaire economie belangrijk. Met een circulaire economie willen ze klimaatverandering tegengaan en de biodiversiteit bevorderen. Daarvoor geven ze als decentrale overheden het goede voorbeeld aan burgers en bedrijven.

Duurzame slibeindverwerking

Het PBL schrijft in het rapport onder meer dat intensivering van beleid noodzakelijk is. De waterschappen herkennen dat. Ze merken dat circulaire toepassingen worden belemmerd door wet- en regelgeving. Denk bijvoorbeeld aan de ontwikkeling naar een meer duurzame slibeindverwerking. Daarom vragen de waterschappen aan het demissionaire kabinet om snel iets te doen met de uitkomsten van de Taskforce Herijking Afvalstoffen. Er moet werk worden gemaakt van de daarin genoemde aanbevelingen.

Rolverdeling

Daarnaast vindt het PBL dat een duidelijke rolverdeling noodzakelijk is in de ontwikkeling naar een circulaire economie. De waterschappen zijn het daar helemaal mee eens. Ze leveren nu al een actieve bijdrage in de regi-onale samenwerking. Allereerst als leverancier van secundaire grondstoffen uit afvalwater (bijvoorbeeld energie, water, fosfaat en cellulose) en watersysteem (biomassa). Maar daarnaast ook als initiatiefnemer van circulaire initiatieven en innovaties en als belangrijke opdrachtgever in de Duurzaam Grond-, Weg- en Waterbouw(GWW)-sector.

Lees de hele inbreng van de waterschappen

Waterschappen willen meer snelheid in opheffen belemmeringen afvalwetgeving

27 november 2020

Op 2 december spreekt de Tweede Kamer over circulaire economie. De Unie van Waterschappen heeft de Kamerleden een aantal aandachtspunten meegegeven.In oktober 2019 bracht de Taskforce Herijking Afvalstoffen advies uit over oplossingsrichtingen voor het wegnemen van belemmeringen in de afvalwetgeving voor de circulaire economie. Overheden en bedrijven lopen tegen afvalwet- en regelgeving aan die stamt uit de jaren 70. Toen ging men nog uit van de gedachte dat een product een afvalstof zou worden. Na het advies van de taskforce is het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) gestart met 2 onderzoeken.

Samenhang afval- en productregelgeving

Het eerste onderzoek richt zich op de samenhang tussen afvalregelgeving en productregelgeving. Dit onderzoek is belangrijk voor waterschappen die grondstoffen uit het afvalwater kunnen halen. Onderdeel van het onderzoek is een omschrijving van het beschikbare instrumentarium van productregelgeving, handreikingen en rechtsoordelen.

Afvalstof of niet?

Individuele bedrijven kunnen bij het ministerie van IenW een rechtsoordeel vragen over de vraag of er sprake is van een afvalstof of niet. Zo’n oordeel heeft een ondersteunend karakter. Het is daarmee een niet-juridisch bindend hulpmiddel bij de toepassing van de regelgeving waar geen bezwaar en beroep tegen open staat. De waterschappen merken dat de rechtsoordelen erg lang duren.

Experimenteerruimte

Het tweede onderzoek richt zich op experimenteerruimte voor een circulaire economie. Dit onderzoek moet duidelijkheid bieden in de huidige mogelijkheden voor experimenten. Ook moet het onderzoek knelpunten in kaart brengen en suggesties doen voor verbeteringen. De waterschappen wijzen erop dat er door de taskforce al veel informatie is verzameld. Experimenteren is de weg naar succes!

Verkenningen eind 2020 klaar

De verwachting is dat de resultaten van de 2 onderzoeken eind dit jaar klaar zijn. De waterschappen vinden dat wel heel lang duren, na het advies van de Taskforce Herijking Afvalstoffen in oktober 2019. Daarnaast zijn inzet en conclusies onduidelijk. En dat terwijl de weg naar de circulaire economie juist om concrete actiegerichtheid vraagt.

> Lees de hele inbreng