Dutch Water Authorities en Blue Deal aanwezig bij VN waterconferentie

20 maart 2023

Van 22 tot en met 24 maart vindt de waterconferentie van de Verenigde Naties plaats in New York. Luzette Kroon, bestuurslid van de Unie van Waterschappen, is aanwezig om de waterschappen (Dutch Water Authorities) en de Blue Deal, het internationale uitvoeringsprogramma van de waterschappen, te vertegenwoordigen.De VN waterconferentie wordt georganiseerd door Nederland en Tadjikistan. Het is de eerste conferentie van de Verenigde Naties op het gebied van water in bijna 50 jaar. Kroon: “Veel van de gevolgen van klimaatverandering hebben te maken met water. Het is te nat, te droog, de zeespiegel stijgt. De VN Conferentie is het sleutelmoment om wereldwijd stil te staan bij het belang van waterbeheer.”

New York Waterweek

Naast de VN Waterconferentie vindt van 18 tot en met 24 maart de Waterweek plaats in New York. Dit is een aanvulling op de VN Waterconferentie.

Meerdere sessies

Dutch Water Authorities en de Blue Deal organiseren tijdens de VN waterconferentie en de New York Waterweek verschillende sessies. Kroon: “We willen tijdens die sessies onder andere bij de grote financiële spelers, zoals de Wereldbank en de Asian Development Bank, aandacht vragen voor het belang van beheer en onderhoud. Ze focussen zich vooral op investeringen, bijvoorbeeld op de bouw van een zuivering of een dijk. Het beheer en onderhoud wordt wel gefinancierd, maar slechts voor een korte periode. De investeringen raken na die periode soms in verval omdat het beheer en onderhoud stopt. We noemen dat design, build and neglect. Wij willen dat graag vervangen door maintenance. We willen daarvoor een plek op de actie-agenda krijgen.”

Waarom een waterconferentie?

Kroon: “Waterbeheerders spelen een cruciale rol bij het behalen van de Sustainable Development Goals (SDG’s). Dit zijn de 17 doelen van de Verenigde Naties om van de wereld een betere plek te maken in 2030.” En dan gaat het niet alleen om SDG6, die specifiek op water is gericht. Ook om de andere SDG’s te behalen, speelt water een belangrijk rol. “Water is een eerste levensbehoefte. Het is nodig voor het welbevinden van mensen, veilig wonen, verkoeling bij hittestress, de industrie en de wereldvoedselproductie. Zonder waterbeheerders halen we de SDG’s niet.”

Dutch Water Authorities: waarom internationaal samenwerken?

Door internationale samenwerking wisselen de 21 waterschappen waardevolle expertise uit over waterbeheer en de aanpak van problemen als gevolg van klimaatverandering. Bijvoorbeeld over de manier waarop verschillende landen omgaan met droogte, een probleem waar Nederland steeds meer mee te maken krijgt. Of hoe ervaringen van buitenlandse partners met extreme regenval kunnen worden toegepast op het Nederlandse waterbeheer. Samenwerking met waterbeheerorganisaties in andere landen leidt tot een wederzijdse uitwisseling van waardevolle nieuwe ideeën.

Blue Deal als voorbeeld

Kroon: “Het is de bedoeling dat partijen uit alle sectoren acties toezeggen voor de Water Action Agenda om bij te dragen aan de SDG’s. Wij hebben al een toezegging gedaan voor deze actie-agenda in juni 2022, namelijk een verdubbeling van het geld voor de Blue Deal. We willen de Blue Deal tijdens de conferentie sowieso in de schijnwerpers zetten bij wereldleiders en andere organisaties. Als voorbeeld van een succesvolle samenwerking om waterkennis te verspreiden.”

3 Blue Deal-landen ontmoeten elkaar voor regionale kennisuitwisseling

29 november 2022

De wateruitdagingen in zuidelijk Afrika zijn immens. Overstromingen, droogtes: water- en klimaatgerelateerde rampen lijken altijd om de hoek te liggen. Op 25 november bundelden de Blue Deal-partnerschappen van eSwatini, Mozambique en Zuid-Afrika hun krachten in de eerste gezamenlijke regionale Blue Deal-uitwisselingsbijeenkomst in Johannesburg, Zuid-Afrika. Samen keken zij hoe zij elkaar op het gebied van databeheer kunnen versterken.

Blue deal bijeenkomst

De 3 landen staan ​​voor vergelijkbare uitdagingen: hoe zorgen we voor financiële stabiliteit? Hoe kan het delen van gegevens binnen en tussen landen worden verbeterd? En veel technische hindernissen, bijvoorbeeld hoe de nu vaak nog gescheiden datasystemen te integreren? Zoals Ntombikayise Dhladhla, deelnemer aan het Blue Deal Young Expert Programma, uitlegde: “In eSwatini gaat het vooral om de betrouwbaarheid van de gegevens, wat leidt tot beperkte gegevensuitwisseling. We werken op eilandjes.”

Gegevens delen

De Blue Deal-teams van de 3 landen keken met elkaar terug op Fase I van de Blue Deal. En deelden ervaringen en geleerde lessen met elkaar. Met het oog op de toekomst deelden mensen hun ideeën op welke thema’s de partnerschappen kunnen samenwerken. Er ontstonden onder andere ideeën om samen te werken aan een centrale database, gedeelde labfaciliteiten in te richten en bestaande databases te koppelen.

Verschillende perspectieven

Ook Han Peters, de Nederlandse ambassadeur in Zuid-Afrika, was aanwezig. Hij benadrukte het belang van langdurige gelijkwaardige partnerschappen die de basis vormen voor de Blue Deal: “Geen enkel land kan de problemen van vandaag alleen oplossen. Je hebt verschillende perspectieven nodig, je hebt mensen met verschillende achtergronden nodig als je tot de beste oplossingen wilt komen.” Met deze eerste regiobijeenkomst van 3 Blue Deal-partnerschappen is daarmee een sterke start gemaakt.

Wat is de Blue Deal?

De Blue Deal is het internationale programma van de 21 waterschappen, samen met de ministeries van Buitenlandse Zaken en Infrastructuur en Waterstaat. Het doel: 20 miljoen mensen wereldwijd toegang geven tot voldoende, schoon en veilig water.

Netwerkdag Dutch Water Authorities over klimaatverandering

1 november 2022

Op 1 november kwamen 130 internationaal werkende Nederlandse waterschappers in Utrecht samen voor de jaarlijkse Dutch Water Authorities-netwerkdag. Het centrale thema was 'klimaat'. Hoe dragen onze projecten bij aan klimaatadaptatie en waar liggen nog kansen?Deze vraag stond centraal tijdens de netwerkdag. Want overal ter wereld merken waterbeheerders de gevolgen van klimaatverandering. Overstromingen, droogte en een gebrek aan schoon water nemen wereldwijd toe. Piebe Hoeksma (beleidsadviseur internationale samenwerking van de Unie van Waterschappen) en Luzette Kroon (bestuurder bij de Unie met Internationaal in haar portefeuille) vertelden over het vele werk dat de waterschappen internationaal verzetten. Ook benoemden ze de kansen en uitdagingen die er nog liggen.

Nachtmerrie over klimaatverandering?

Daarna inspireerden Rob van Dorland (senior Advisor Climate Services van het KNMI) en Jaap Kwadijk (senior Expert Climate and water management van Deltares) de aanwezigen over actuele klimaatuitdagingen. De meeste aanwezigen ervaren klimaatverandering als een groot mondiaal probleem. “Maar wie wordt er midden in de nacht wel eens gillend wakker door een nachtmerrie over klimaatverandering?” vroeg Jaap Kwadijk. Niemand in de zaal stak zijn vinger op. “We vinden klimaatverandering een probleem, maar vooral voor de lange termijn. Toch is er haast geboden om minder CO2 uit te stoten en ons aan te passen aan klimaatverandering wereldwijd.”

NWB Award

Buitenlandse gasten uit Ghana en Burkina Faso vertelden in videoboodschappen over de samenwerking met Nederland binnen de Blue Deal. Ook reikte het NWB Fonds voor de eerste keer de NWB award uit, een prijs voor een internationaal waterschapsproject. Het thema voor 2022 was ’trots in beeld’. Het fonds vindt het namelijk belangrijk dat iedereen weet wat waterschappen in het buitenland doen en dat we daar trots op zijn. De oproep heeft een hele reeks filmpjes opgeleverd over projecten in Colombia, Mozambique, eSwatini, Palestijnse gebieden, Ghana en Zuid-Afrika. Het project Blesbokspruit in Zuid-Afrika won de prijs. Bert van Boggelen, directeur van het NWB Fonds, feliciteerde de vertegenwoordigers van het project met de gewonnen 5.000 euro. Dat bedrag kunnen ze besteden aan bijvoorbeeld communicatiemiddelen.

Gesprekken en leermomenten

Tijdens de 7 middagworkshops wisselden de deelnemers onderling ervaringen uit over onder andere stakeholdermanagement, women empowerment en nature based solutions. Het leverde prachtige gesprekken en leermomenten op. De afgelopen 2 jaar kon de Dutch Water Authorities Netwerkdag vanwege corona niet worden georganiseerd. Daarom was het animo nu groot om elkaar weer te ontmoeten en kennis en ervaring over de vele projecten uit te wisselen.

Internationaal samenwerken

De 21 Nederlandse waterschappen werken met andere waterbeheerders in Europa en de rest van de wereld samen aan veilig, voldoende en schoon water voor mens, plant en dier. Als Dutch Water Authoritities zoeken ze samen internationaal oplossingen voor uitdagingen in het waterbeheer van nu en morgen. Ook tijdens de coronajaren hebben de waterschappen niet stilgezeten. Er is een nieuwe visie voor Dutch Water Authorities ontwikkeld, de tweede fase van de Blue Deal start in 2023 en ook het NWB Fonds heeft een nieuwe koers ontwikkeld.

Britten leren van Nederland over bodemdaling

23 februari 2022

Op vrijdag 18 februari hebben de waterschappen een webinar georganiseerd voor Britse wetenschappers, beleidsmakers en belangenorganisaties over veenweideproblematiek. De waterschappen willen graag kennis en ervaring over het beperken van bodemdaling en het terugdringen van CO2-uitstoot in veenweidegebieden uitwisselen met andere landen.In het webinar werd kennis uitgewisseld over strategie, beleid, onderzoek en praktijkvoorbeelden op het gebied van bodemdaling en broeikasgasreductie in veenweide. Er werden presentaties gegeven door Douwe Jonker van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (over het Nederlandse beleid rond veenweide) en Gilles Erkens van Deltares (over onderzoek naar bodemdaling). Namens de provincies nam Marlies Feringa de Britse collega’s mee in de veenweidestrategie van de provincies en Marjan Holtman van het hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden vertelde over dilemma’s in het waterbeheer en situatie in de praktijk.

Veenweideproblematiek

Kennis uitwisselen over veenweideproblematiek is belangrijk, omdat de problemen zich opstapelen en ingrijpen snel nodig is. Veel regio’s in Nederland hebben te maken met bodemdaling. Bodemdaling kan veel gevolgen hebben. Woningen, wegen en rioleringen kunnen verzakken, wat leidt tot schade en waterproblemen. Ook is er een verband tussen bodemdaling en een hogere CO2- uitstoot. De oxidatie van veen zorgt namelijk niet alleen voor bodemdaling, ook komt er veel broeikasgas (CO2, methaan en lachgas) vrij. Dit vormt een probleem, aangezien Nederland met het klimaatakkoord juist streeft naar reductie van broeikasgassen.

Terugdringen broeikasgassen

Daarbij heeft Nederland niet alleen met bodemdaling te maken, maar ook met zeespiegelstijging. Wanneer het land daalt ten opzichte van het zee- of rivierniveau, neemt het overstromingsrisico toe. De Britse collega’s staan voor dezelfde uitdagingen en willen met name snel aan de slag met het terugdringen van broeikasuitstoot door bodemdaling.

Voortzetten Europees netwerk van kennisuitwisseling

Tijdens de klimaattop in Glasgow heeft het Nederlandse kabinet een voorstel ondertekend om een Europees netwerk op te zetten waarin kennis, beleid en strategie wordt gedeeld. De webinar met de Britten is een goede eerste uitwerking van deze internationale samenwerking. De Unie van Waterschappen heeft de Britse delegatie uitgenodigd om later in het voorjaar naar Nederland voor een werkbezoek om de kennisuitwisseling voort te zetten en uit te diepen.

EurEau presenteert onderzoek over Europese einde afvalcriteria

8 december 2021

EurEau, de Europese federatie van drinkwaterbedrijven en waterbeheerders, heeft met hulp van de Unie van Waterschappen de potentie van grondstoffen uit rioolwater en zuiveringsslib in kaart gebracht. In 3 factsheets wordt uiteengezet voor welke grondstoffen EU-brede einde-afvalcriteria zouden moeten worden ontwikkeld om zo de juiste juridische basis voor de terugwinning te creëren.

Energiefabriek

Europarlementariër Jan Huitema, als rapporteur betrokken bij het Europese Actieplan voor circulaire economie: “Grondstoffen terugwinnen is een essentiële stap om te komen tot een circulaire economie. Een Europese einde-afvalstatus voor producten van goede kwaliteit die worden teruggewonnen uit rioolwater kan zorgen voor een markt voor secundaire grondstoffen. Daarmee kan het de EU Green Deal ondersteunen. Ook kan het de onafhankelijkheid van Europa ten aanzien van de invoer van grondstoffen versterken en de daarmee gepaard gaande uitstoot van broeikasgassen verminderen. Een win-winsituatie!”

Factsheets

In de factsheets komen onder meer essentiële mineralen, vezels, algen en biopolymeren aan bod als voorbeelden van grondstoffen die worden teruggewonnen uit rioolwater. Voor die grondstoffen zijn meerdere toepassingen in de chemische, diervoeder- of bouwindustrie. Zolang de EU er niet in slaagt vast te stellen waar rioolwater een waardevolle bron van grondstoffen kan zijn, houdt dit het terugwinnen van grondstoffen tegen. De EU blijft dan afhankelijk van geïmporteerde nutriënten.

De factsheets zijn gemaakt om aan beleidsmakers uit te leggen waarom het van vitaal belang is dat de EU-brede einde-afvalcriteria worden uitgebreid naar rioolwater. Ze laten zien dat producten die worden teruggewonnen uit rioolwaterzuiveringsstromen een reële marktwaarde hebben en de Europese economie kunnen ondersteunen.

Waterschappen

Waterschappen hebben veel te bieden bij de ontwikkeling naar een circulaire economie: grondstoffen en energie uit afvalwater, energieopwekking, winning van warmte en kou uit water. Waterschappen hebben met hun energie- en grondstoffenfabrieken grote ambities om het circulaire potentieel van rioolwater en -slib beter te benutten en de kringloop te sluiten. Nu kan dat maar beperkt, omdat rioolwater en -slib nog het juridische label ‘afval’ uit de Europese Kaderrichtlijn Afvalstoffen hebben. Het is nodig dat secundaire grondstoffen uit rioolwater geen afvalstatus meer krijgen. Daarnaast is voor de grondstoffen een markt nodig waarin partijen elkaar tegenkomen, en een eerlijke prijs.

EurEau is het Europese netwerkplatform en lobbyorganisatie op het gebied van drinkwatervoorziening en afvalwaterbehandeling en bestaat uit 34 organisaties uit 29 landen in heel Europa. De Unie van Waterschappen is lid van EurEau.

Lees hier de factsheets.

Nederland verdubbelt inzet Blue Deal voor wereldwijd schoon en voldoende water

15 juli 2022

Het rijk en de waterschappen verdubbelen hun gezamenlijke jaarlijkse inzet binnen de Blue Deal naar 10 miljoen euro per jaar in de periode 2023-2030. Die toezegging deed minister Liesje Schreinemacher voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking op 14 juli in New York.

Liesje Schreinemacher geeft toespraak bij de NAVO

De minister deed dat tijdens het High Level Political Forum on Sustainable Development. Het doel van de Blue Deal: 20 miljoen mensen wereldwijd helpen toegang te krijgen tot voldoende, schoon en veilig water.

VN Waterconferentie

Op deze manier wil Nederland bijdragen aan het behalen van de Sustainable Development Goals (SDG’s). De minister riep ook andere landen op om meer en sneller te werken aan schoon water en sanitatie wereldwijd. De aandacht voor water tijdens het High Level Political Forum on Sustainable Development is een opmaat naar de grote VN Waterconferentie in maart 2023, waarvan Nederland samen met Tadzjikistan de host is.

Klimaatactie betekent wateractie

Tijdens haar speech zei de minister dat er een Water Action Agenda moet komen. “De wetenschap leert ons dat vooral water en klimaat onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn: 90 procent van alle rampen is watergerelateerd, en daarom is klimaatactie wateractie.” De verdubbeling van het jaarlijkse budget voor de Blue Deal was de eerste toezegging van Nederland voor de Water Action Agenda. Schreinemacher riep de andere landen op tot vergelijkbare acties.

Blue Deal

De Blue Deal is het internationale programma van de 21 waterschappen (Dutch Water Authorities), samen met de ministeries van Buitenlandse Zaken en Infrastructuur en Waterstaat. Het programma is gestart in 2018 en de tweede fase die de minister nu aankondigt loopt van 2023 tot 2030. Het programma bestaat uit 17 langdurige partnerschappen in 15 landen.

Problemen nemen toe

Luzette Kroon, bestuurslid Unie van Waterschappen en portefeuillehouder Internationaal: “Overal ter wereld merken waterbeheerders de gevolgen van klimaatverandering. Overstromingen, droogte en een gebrek aan schoon water nemen wereldwijd toe. Daarom is er een toenemende vraag naar kennis en expertise op het gebied van waterbeheer. En dat is precies wat de Nederlandse waterschappen te bieden hebben. Die kennis en expertise willen we graag delen. Het programma draagt daarmee bij aan het behalen van de SDG’s 6.3 – 6.6.”

Ook kennis halen

Behalve het delen van de eigen kennis, halen de waterschappen ook kennis op uit de partnerschappen. Er ontstaan nieuwe ideeën en ervaringen die ook in Nederland gebruikt kunnen worden. Zo hebben landen als Burkina Faso en Zuid-Afrika jarenlange ervaring met droogte, iets wat in de Nederland relatief nieuw is. Daarnaast creëert het werk van de waterschappen in de Blue Deal-partnerschappen ook kansen voor het Nederlandse en het lokale bedrijfsleven.

Waterschappers gezocht voor opleidingsprogramma internationaal waterschapswerk

24 mei 2022

Komend najaar start op initiatief van het NWB Fonds het nieuwe KIWI-programma voor de periode 2022 - 2024. KIWI staat voor Kennismakings- en Introductieprogramma Waterschappen Internationaal. Het is een opleidingsprogramma voor waterschappers die bij internationale projecten willen werken. Geïnteresseerde waterschappers kunnen tot 17 juni solliciteren voor dit programma.

Twee mensen bij een drinkwaterzuivering in Nicaragua

Het is de tweede keer dat een groep waterschappers start met dit opleidingsprogramma. Dit keer ligt de nadruk op klimaatadaptatie. Deze groep wordt daarom de KIWI Climate Game Changers genoemd.

1 deelnemer per waterschap

Vanuit elk waterschap en de Unie van Waterschappen is er plaats voor 1 deelnemer. De deelnemers zijn professionals in hun vakgebied. Ze beschikken over kennis en vaardigheden om klimaatadaptatie een versnelling te geven in internationale waterschapsprojecten. Ze volgen het internationale opleidingsprogramma naast hun ‘gewone’ werk bij hun waterschap.

Meedoen aan Blue Deal-partnerschap

Het programma combineert theorie en praktijk. Daarom worden alle deelnemers gekoppeld aan een Blue Deal-partnerschap. Op deze manier doen ze kennis en ervaring op en wordt de capaciteit bij de Blue Deal uitgebreid. Zo wil de Blue Deal professionals opleiden die weten wat het betekent om internationaal voor de waterschappen te werken. Bijvoorbeeld hoe het is om te werken in andere culturen.

Wat is de Blue Deal?

De Blue Deal is het internationale programma van de 21 waterschappen, samen met de ministeries van Buitenlandse Zaken en Infrastructuur en Waterstaat. Het doel: 20 miljoen mensen wereldwijd toegang geven tot voldoende, schoon en veilig water.

NWB Fonds

KIWI is een initiatief van het NWB Fonds. Het NWB Fonds co-financiert internationale samenwerkingsprojecten van de waterschappen.

Solliciteren

Alleen waterschappers kunnen meedoen aan het KIWI-programma. Daarom de oproep aan waterschappen om kandidaten te werven in hun organisatie. Kandidaten kunnen tot uiterlijk 17 juni reageren.

Meer weten? Bekijk de flyer

Oproep: maak samen werk van plan voor Europees Herstelfonds

29 oktober 2021

Een coalitie van organisaties, waaronder de Unie van Waterschappen, heeft op 28 oktober een oproep gedaan aan het demissionair kabinet om hen te betrekken bij het opstellen en indienen van een Nationaal Plan voor het Europese Herstelfonds.Om de transitie te ondersteunen die nodig is om de Europese Green Deal te realiseren, is er vanuit Europa bijna 6 miljard euro aan subsidies beschikbaar voor Nederland. Nederland is het enige land van de 27 EU-lidstaten dat nog geen nationaal plan heeft ingediend om in aanmerking te komen voor de Europese middelen via het Europese Herstelfonds ‘Recovery & Resilience Facility’ (RRF).

Doel herstelfonds

Het doel is te werken aan een slimme, schone en sterke (regionale) economie. Het gaat om het investeren in innovatie, infrastructuur en de arbeidsmarkt.

Fit-for-55

Het recente Fit-for-55 klimaatpakket uit Brussel laat zien dat een aanpassing van de Nederlandse klimaatplannen nodig is om de doelen van 55 procent broeikasgasreductie in 2030 en klimaatneutraliteit in 2050 te halen. Hiervoor zijn maatregelen en investeringen in vele sectoren nodig.

Haast is geboden

Om in aanmerking te komen voor de subsidies, moet Nederland een plan maken. Dat plan moet ter goedkeuring aan Brussel worden voorgelegd. Dit proces is vertraagd omdat de formatie voortduurt. In het statement van de coalitie benadrukken de organisaties dat haast geboden is. Nederland moet het plan uiterlijk april 2022 indienen. De coalitie vraagt om actief betrokken en geïnformeerd te worden over de plannen. Ook biedt ze aan om volop samen te werken om de plannen ook werkelijkheid te laten worden.

Krachtig groen herstel

In Krachtig Groen Herstel reikten de decentrale overheden eerder het Rijk al de hand om de grote maatschappelijke opgaven van wonen, werken en leven op te pakken met een gebiedsgerichte vertaling naar regio’s, steden en dorpen. Krachtig Groen Herstel bepleit om regionale investeringen naar voren te halen, transitieopgaven te versnellen en zo het economisch herstel aan te jagen. Dit sluit aan bij de opgaven uit het RRF: klimaat, duurzaamheid en digitalisering.

Investeringen waterschappen

Waterschappen zouden met de RRF-middelen bijvoorbeeld kunnen investeren in het verbeteren en toekomstbestendig maken van rioolwaterzuiveringen, het verbeteren van de waterkwaliteit en het verduurzamen en klimaatbestendiger maken van het stedelijk (afval)watersysteem.

Lees hier de oproep

Colombiaanse delegatie in Nederland voor Blue Deal

12 mei 2022

Een delegatie van Colombiaanse directeuren op het gebied van waterbeheer bezoekt van 8 tot en met 15 mei ons land. Het bezoek is onderdeel van het Blue Deal-programma InspirAgua.Het doel is om kennis en ervaringen uit te wisselen over watergovernance, management en processen, en het nemen van beslissingen. Dat gebeurt binnen de context van de langdurige samenwerking tussen Colombia en Nederland op dit gebied.

Blue Deal

De Blue Deal is het internationale uitvoeringsprogramma van Dutch Water Authorities (DWA). In de Blue Deal werken de 21 waterschappen samen met de ministeries van Buitenlandse Zaken en Infrastructuur en Waterstaat. Het doel: 20 miljoen mensen wereldwijd toegang geven tot voldoende, schoon en veilig water. Het programma loopt tot 2030 en bestaat uit 17 langdurige partnerschappen in 15 landen, waaronder Colombia. Dit partnerschap heet InspirAgua.

Professionalisering waterbeheer

In het Blue Deal InspirAgua-programma werken de Nederlandse waterschappen samen met hun Colombiaanse partners. Dat doen ze door elkaar wederzijds te inspireren en kennis en ervaring met elkaar te delen. De samenwerking zorgt voor een verdere professionalisering van het waterbeheer in Nederland en Colombia. Met als belangrijkste doel: een beter waterbeheer en schoner water voor miljoenen mensen in Colombia in 2030.

Goede samenwerking

Het bezoek van de Colombiaanse directeuren uit de watersector aan Nederland onderstreept de goede samenwerking binnen InspirAgua. De delegatie maakt kennis met opgaven in het waterbeheer in Nederland. Denk aan waterbergingen, ruimte voor de rivier en het herstellen van ecologische waarden. Daarnaast gaan de directeuren in gesprek met vertegenwoordigers van de Unie van Waterschappen, diverse ministeries en de Colombiaanse ambassade in Nederland.

Wederzijds leren en inspireren

Erik de Ridder, watergraaf van waterschap De Dommel en bestuurlijk verantwoordelijk voor het InspirAgua-programma, is blij met het bezoek: “Het is belangrijk en goed om een grote delegatie van Colombiaanse directeuren die bij InspirAgua zijn betrokken in Nederland te verwelkomen. Op deze manier krijgen ze nog beter inzicht in het werk dat we doen in het programma. Wij leren van hen en zij leren van ons. Dat lukt het best als je samen op locatie de opgaven kunt bekijken. Het bezoek is een bevestiging van de constructieve en vruchtbare samenwerking tussen Colombia en Nederland. Een goede basis voor het vervolg hiervan.”

Gezamenlijke meerwaarde creëren

Ook Luzette Kroon, bestuurlijk verantwoordelijk vanuit de Unie van Waterschappen voor de Blue Deal, ziet duidelijk de meerwaarde van de samenwerking binnen InspirAgua: “Wij moeten de ruimtelijke ordening in Nederland aanpassen aan klimaatverandering. We kunnen veel leren van de manier waarop Colombia dat echt samen met haar inwoners doet.”

Blauwe meet-up: waterschappen bespreken nieuwe visie internationale samenwerking

12 april 2022

Tijdens de Blauwe Meet Up hebben de waterschappen de nieuwe visie internationale samenwerking besproken.Zo verspreiden zij hun waterkennis en leren ze vanuit het buitenland. Om richting te geven aan dit buitenlandwerk zijn de waterschapsbestuurders met de portefeuille Internationaal bezig een visie op te stellen. De concept-visie hiervan werd tijdens de meet-up besproken en wordt de komende periode voorgelegd aan de andere waterschapsbestuurders en andere stakeholders.

Wat verandert er met de nieuwe visie?

Veel van wat de waterschappen al aan internationaal werk doen blijft bestaan. Toch staan er ook nieuwe thema’s in de visie. Luzette Kroon, bestuurslid Unie van Waterschappen en portefeuillehouder Internationaal: “De nieuwe visie is vooruitstrevender. De inzet op de Blue Deal, het grootste programma van DWA, neemt toe. In dit programma gaan we langjarige partnerschappen aan en zetten we een systeem neer dat echt werkt. Daarnaast willen we meer leren uit het buitenland. Ik verwacht dat de Nederlandse waterschappen daarmee ook innovatiever worden. Ook willen we de Europese samenwerking steviger neerzetten.”

Omgaan met klimaatverandering

Dat het nodig is dat de waterschappen internationaal werken is voor de deelnemers van de meet-up heel duidelijk. Kroon: “De wateruitdagingen door klimaatverandering treffen niet alleen Nederland. De grootste klappen vallen in landen die niet de veroorzaker zijn van klimaatverandering. Via de Blue Deal willen we 20 miljoen mensen wereldwijd helpen aan voldoende, schoon en veilig water. Je ziet ook gelijk dat de activiteiten die we uitvoeren effect sorteren. Maar het internationale effect kan misschien nog wel groter zijn. Door bijvoorbeeld voor voldoende water te zorgen in andere landen, voorkom je ook klimaatmigratie.”

Martien Beek, afdelingshoofd bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat: “Nederland heeft wereldwijd een voorbeeldfunctie op het gebied van water. En water is ook verbonden aan alle sustainable development goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Om de SDG’s te halen in 2030 moeten we enorm versnellen. De waterschappen kunnen daarin bijdragen.”

Leren uit het buitenland

In de nieuwe visie ligt de nadruk ook sterk op leren uit het buitenland. Constantijn Jansen op de Haar, hoogheemraad bij hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden: “We moeten niet naar het buitenland toe met de arrogantie dat wij wel weten hoe de wereld in elkaar zit. Met de nieuwe omstandigheden waar we in Nederland moeten omgaan door klimaatverandering, moeten we juist in het buitenland gaan leren op plekken waar ze al met zulke omstandigheden bekend zijn.”

Europa

Om van het buitenland te leren komt er ook meer aandacht voor de Europese samenwerking, waar dat eerst meer iets was van de individuele waterschappen. Kroon: “Als je naar het buitenland gaat, doe je dat onder de vlag van DWA. Ook bijvoorbeeld voor het beïnvloeden van beleid vanuit Brussel. Dat valt allemaal onder de vlag van DWA, dat is het nieuwe aan deze visie. Samen sta je zoveel sterker. De kennis moet ook niet voor 1 waterschap zijn, maar voor allemaal.”

Die Europese samenwerking moet dus sterker worden. Daarbij wordt onder andere verwezen naar de overstromingen in Limburg in 2021. De Europese waterautoriteiten moeten met elkaar uitwisselen hoe ze met zulke uitdagingen omgaan. Want wat het ene land doet, heeft impact op het andere land. Zoals Jansen op de Haar zegt: “Wat er in Duitsland in de rivier wordt gegooid, halen we er hier weer uit.”

Samenwerken met bedrijfsleven

Door de aanwezige vertegenwoordiging van het Nederlandse bedrijfsleven wordt tijdens de meet-up ook aangegeven dat er veel behoefte is tot samenwerking. En daar is in de nieuwe DWA-visie ook ruimte voor. Thecla Bodewes, boegbeeld van de Topsector Water: “De mondiale uitdagingen zijn zo groot dat we het echt gezamenlijk moeten doen. De waterschappen kunnen deuren openen voor Nederlandse bedrijven en ngo’s in het buitenland. Wil je echt impact maken, dan heb je die samenwerking nodig.”

Vervolg

De Blauwe Meet-up is onderdeel van een traject om draagvlak te krijgen voor de nieuwe visie van DWA. En om het gesprek aan te gaan over het belang van internationaal waterschapswerk. Jo Caris, dagelijks bestuurder bij waterschap Zuiderzeeland: “We voeren ondertussen het gesprek hierover binnen ons eigen waterschap. Internationaal werk moet een integraal onderdeel worden van onze organisatie, zo staat het ook in deze visie. Sommige bestuurders vinden dat we niet aan internationaal werk moeten doen, maar we leven in een mondiaal systeem, het is dus ook eigenbelang.”