Wet geborgde zetels per 17 december van kracht

16 december 2022

Het initiatiefvoorstel-Bromet en De Groot over het schrappen van de geborgde zetels voor bedrijven in de waterschapsbesturen gaat in per 17 december 2022. Op 16 december verscheen de wet in het Staatsblad. Daarmee geldt de wet al voor de komende waterschapsverkiezingen van 15 maart 2023.De Eerste Kamer nam het wetsvoorstel op 29 november aan. Na de stemmingen in de Eerste Kamer werd in de Tweede Kamer op 1 december een kort debat gehouden over de tijdige inwerkingtreding van het wetsvoorstel. Tijdens het debat werd een motie aangenomen die de regering verzoekt zorg te dragen dat het wetsvoorstel nog voor de aankomende waterschapsverkiezingen in werking treedt.

Staatsblad

Daarvoor moest het wetsvoorstel uiterlijk 16 december 2022 in het Staatsblad zijn gepubliceerd. Minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat heeft die motie uitgevoerd met de publicatie van de wet in het Staatsblad.

Veranderingen

Met het oog op de komende waterschapsverkiezingen zijn dit de veranderingen:

  • De categorie bedrijven krijgt geen zetels meer in het algemeen bestuur.
  • De categorie ongebouwd krijgt 2 zetels in het algemeen bestuur.
  • De categorie natuurterreinen krijgt 2 zetels in het algemeen bestuur.
  • De omvang van het algemeen bestuur blijft gelijk totdat de provincies de reglementen hebben aangepast.
  • De verplichte geborgde zetel in het dagelijks bestuur van het waterschap vervalt.

Eerste Kamer stemt in met initiatiefwetsvoorstel geborgde zetels

29 november 2022

De Eerste Kamer heeft op 29 november het initiatiefwetsvoorstel geborgde zetels van Tweede Kamerleden Laura Bromet (GroenLinks) en Tjeerd de Groot (D66) aangenomen. Deze wet heeft belangrijke gevolgen voor het stelsel van geborgde zetels in waterschapsbesturen.De geborgde zetels voor de categorie bedrijven in het waterschapsbestuur worden geschrapt. De geborgde zetels voor de categorieën ongebouwd en natuurterreinen blijven bestaan. Verder wordt het aantal geborgde zetels teruggebracht. In de huidige situatie zijn dat er 7 tot 9. Dit worden voortaan 4 geborgde zetels per waterschap. Dat betekent dat de categorieën ongebouwd en natuurterreinen voortaan ‘standaard’ 2 zetels krijgen. Daarnaast komt de verplichte geborgde zetel in het dagelijks bestuur van het waterschap te vervallen.

Inwerkingtreding wet

Er volgt een gefaseerde inwerkingtreding van de wet. Doordat het hoogstwaarschijnlijk praktisch niet meer lukt het wetsvoorstel voor 19 december 2022 in het Staatsblad te krijgen, zal de vermindering van het aantal geborgde zetels pas doorgevoerd worden bij de waterschapsverkiezingen van 2027. Wel zal de verplichte geborgde zetel in het dagelijks bestuur al eerder vervallen, door de aangenomen motie van Eerste Kamerlid Kluit (GroenLinks). Dat onderdeel kan praktisch nog wel doorgevoerd worden voor de waterschapsverkiezingen van 15 maart 2023.

Een motie van Eerste Kamerlid Van Dijk (SGP) kreeg geen meerderheid. Deze motie verzocht de initiatiefnemers via een zogenoemde novelle het wetsvoorstel zo te wijzigen dat ook de categorie bedrijven 2 geborgde zetels per waterschap krijgt.

Unie van Waterschappen is neutraal

De Unie van Waterschappen heeft vanwege de verscheidenheid aan opvattingen bij de waterschapsbestuurders een neutrale positie ingenomen bij de behandeling van dit wetsvoorstel. Wel heeft de Unie gedurende het hele wetstraject steeds gewezen op het belang van een tijdige afronding met het oog op de waterschapsverkiezingen in maart 2023.

Eerste Kamer stelt stemming initiatiefwetsvoorstel geborgde zetels uit

22 november 2022

De Eerste Kamer heeft op 22 november besloten om de stemming over het initiatiefwetsvoorstel geborgde zetels bij waterschappen van Tweede Kamerleden Laura Bromet (GroenLinks) en Tjeerd de Groot (D66) met een week uit te stellen. Er wordt nu op 29 november gestemd.Gepland was om 22 november te stemmen na het plenaire debat van de avond ervoor. Tijdens dat debat werden 2 moties ingediend. De eerste motie werd ingediend door Diederik van Dijk van de SGP. De motie vraagt de initiatiefnemers om met een nieuw voorstel te komen (een zogenaamde novelle) waarin ook de categorie Bedrijven per waterschap 2 geborgde zetels krijgt.

Gefaseerde inwerkingtreding

De tweede motie werd ingediend door Saskia Kluit van GroenLinks. Deze motie beoogt een gefaseerde inwerkingtreding van het wetsvoorstel. Als de wetswijziging niet uiterlijk op 19 december 2022 gepubliceerd wordt in het Staatsblad, dan verandert er voor de komende waterschapsverkiezingen alleen dat er niet meer verplicht een geborgde in het dagelijks bestuur zit. De andere wijzigingen gaan in bij de waterschapsverkiezingen van 2027.

Vragen in Eerste en Tweede Kamer over wetsvoorstel geborgde zetels

13 oktober 2022

In de Eerste en Tweede Kamer zijn vragen gesteld over het initiatiefwetsvoorstel van GroenLinks en D66 over de geborgde zetels van de waterschappen.Vragen in de Eerste Kamer

In de Eerste Kamer vond begin oktober de tweede schriftelijke ronde over het wetsvoorstel plaats. Het CDA vraagt zich af of de initiatiefnemers nu afstand nemen van hun oorspronkelijke gedachte dat alle geborgde zetels moeten worden afgeschaft. Als dat zo is, wat is dan de meerwaarde van het voorliggende wetsvoorstel? In dat voorstel worden de geborgde zetels beperkt tot 2 voor ongebouwd en 2 voor natuur. Ook krijgen geborgden niet meer standaard een plek in het dagelijks bestuur van een waterschap.

Getrapte verkiezingen

Het CDA oppert verder getrapte verkiezingen voor de geborgden. De vertegenwoordigers van de categorieën Natuur, Landbouw en Bedrijfsleven worden dan binnen hun eigen geledingen gekozen. Tenslotte stelt het CDA voor om de verandering pas met ingang van de volgende waterschapsverkiezingen in 2027 in te laten gaan. De procedures voor de komende verkiezingen in maart 2023 zijn immers al in gang gezet.

Vaste omvang algemeen bestuur

D66 vraagt aan de initiatiefnemers én aan de regering of het mogelijk is om de verschillende onderdelen van het wetsvoorstel op verschillende momenten in te laten gaan. De ChristenUnie vraagt de initiatiefnemers van de wet wat zij vinden van het voorstel voor een vaste omvang van 30 bestuursleden in het Algemeen Bestuur. De Onafhankelijke Senaatsfractie (OSF) vraagt naar de praktische uitwerking van het wetsvoorstel voor de samenstelling van het Algemeen en Dagelijks Bestuur van de waterschappen.

Proces

Als de Eerste Kamer de antwoorden op deze vragen uiterlijk op 4 november heeft ontvangen, kan het wetsvoorstel op 8 november plenair worden behandeld. Ook de voorlichting van de Raad van State moet op die datum binnen zijn.

Vragen in de Tweede Kamer

In de Tweede Kamer stelde Fahid Minhas van de VVD schriftelijke vragen aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over het wetsvoorstel. Hij vindt dat de lange duur van het behandelproces van het wetsvoorstel onduidelijkheid creëert bij betrokkenen van de waterschapsverkiezingen van maart 2023. Hij wil weten of de minister dat ook vindt.

Duidelijkheid

Minhas vraagt daarom of de minister de provincies en waterschappen de duidelijkheid wil bieden dat er tijdens de komende verkiezingen niets verandert aan het systeem waarop bestuurders van waterschappen worden gekozen. Met het oog op de voorgenomen plenaire behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer hoopt Minhas binnen een week antwoord te krijgen op zijn vragen.

Unie reageert opnieuw op wetsvoorstel geborgde zetels

8 maart 2022

De Unie van Waterschappen heeft gereageerd op een verzoek van de Tweede Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat. De commissie vroeg de bij het onderwerp betrokken organisaties te reageren op een aantal stukken van het wetsvoorstel tot wijziging van de waterschapswet en de kieswet.Deze wetsvoorstellen gaan over het volledig democratiseren van de waterschapsbesturen en het opheffen van de geborgde zetels in die besturen.

Plenaire behandeling

Nadat Kamerleden eind november vorig jaar schriftelijk hadden gereageerd op het wetsvoorstel, was het aan de initiatiefnemers GroenLinks en D66 om te antwoorden op alle vragen. Dit deden zij eind februari. In de meeste gevallen wordt na deze 2 fases een wetsvoorstel aangemeld voor plenaire behandeling.

Reactie betrokken partijen

Maar het CDA stelde onlangs voor om eerst een reactie te vragen aan betrokken organisaties zoals de waterschappen, de agrarische sector, KvK en VNO-NCW op een aantal stukken van het wetsvoorstel. De partij werd hierin gesteund door de VVD.

Onnodig vertragen

De PvdA vond dat geen goed idee, omdat betrokken organisaties al uitvoerig hebben gereageerd. Deze extra fase zou onnodig vertragen. De PvdA werd hierin gesteund door D66, PvdD en GroenLinks. Maar omdat er een meerderheid was vóór het verzoek van het CDA, werd het gehonoreerd.

Reageren tot 10 maart

De betrokken partijen kunnen tot 10 maart reageren op de stukken: de nota van wijziging en de nota naar aanleiding van het verslag van het wetsvoorstel. De Unie van Waterschappen heeft dat inmiddels gedaan.

Tijdige afronding traject

De Unie wijst de commissie IenW op het belang van tijdige afronding van het wetstraject. Die tijdigheid is nodig met het oog op de waterschapsverkiezingen in maart 2023.

> Lees de reactie van de Unie op het verzoek van de commissie IenW

Eerste Kamer stelt vragen aan Raad van State over geborgde zetels

27 september 2022

Dinsdag heeft de Eerste Kamer vragen gesteld aan de Raad van State over het Wetsvoorstel geborgde zetels. GroenLinks en D66 dienden dat wetsvoorstel eerder dit jaar in. Door een amendement van de ChristenUnie wijzigde het wetsvoorstel ingrijpend.Daarom wil de Eerste Kamer nu van de Raad van State weten wat de gevolgen zijn van het amendement voor de kwaliteit, consistentie en evenwichtigheid van het wetsvoorstel.


‘Voorlichting’

Officieel heet dat ‘voorlichting’: de Raad van State kan op verzoek van de regering, de Eerste en Tweede Kamer voorlichting geven over algemene zaken die betrekking hebben op wetgeving en bestuur. Er is geen termijn waarop de Raad van State de voorlichting afgerond moet hebben.


Opnieuw schriftelijke vragen

Daarnaast besloot de Eerste Kamer half september dat zij op 4 oktober voor de tweede keer schriftelijke vragen gaat stellen over het wetsvoorstel. De initiatiefnemers van het wetsvoorstel beantwoorden vervolgens die vragen. Als ze dat uiterlijk op 4 november doen, en als ook de voorlichting van de Raad van State is ontvangen én de reactie van de regering, behandelt de Eerste Kamer op 8 november het wetsvoorstel plenair.

Lees de vragen aan de Raad van State

Wetsvoorstel geborgde zetels volgende fase in

22 februari 2022

Het initiatiefwetvoorstel van GroenLinks en D66 over de geborgde zetels van de waterschappen is een volgende fase ingegaan. De Kamerleden Laura Bromet en Tjeerd de Groot hebben met de nota naar aanleiding van het verslag antwoord gegeven op de vele vragen van de Tweede Kamer over het wetsvoorstel.In 36 pagina’s gaan de Kamerleden in op vragen over o.a. de gevolgen van de wet voor de kwaliteit van het waterschapsbestuur en waterbeheer en de achtergrond en motivatie van dit voorstel.

Waarom het aantal niet verminderen?

Het CDA wil bijvoorbeeld weten waarom de initiatiefnemers het advies van de Adviescommissie Water uit 2015 om de geborgde zetels te verminderen tot zes zetels niet hebben overgenomen. Ook de SGP vraagt waarom de initiatiefnemers niet overwogen hebben om het aantal geborgde zetels te beperken in plaats van af te schaffen. De initiatiefnemers geven aan dat zij het advies van de Commissie Boelhouwer hebben gevolgd, die adviseert om de geborgde zetels helemaal af te schaffen. Uit de quick scan van de commissie Boelhouwer en het Centrum voor Onderzoek van de Economie van Lagere Overheden blijkt dat op dit moment sprake is van een oververtegenwoordiging van bepaalde belangen.

Afweging van belangen

Ook wil het CDA weten hoe de afweging van belangen wordt als deze niet meer in de waterschapsbesturen vertegenwoordigd mogen zijn. De initiatiefnemers antwoorden hierop dat het afschaffen van de geborgde zetels niet betekent dat de belangen die deze zetels vertegenwoordigden niet meer in de waterschapsbesturen vertegenwoordigd ‘mogen’ zijn: de vertegenwoordigers van deze belangen staat het immers vrij om via partijen aan de waterschapsverkiezingen mee te doen.

Verlies van expertise

De VVD maakt zich zorgen om het verlies van expertise als de geborgden verdwijnen. De initiatiefnemers hebben geen bewijs gezien dat gekozen volksvertegenwoordigers niet de benodigde kennis zouden hebben om eenzelfde kwaliteit te leveren als de vertegenwoordigers van de geborgde zetels. Daarnaast is de ambtelijke organisatie van de waterschappen verregaand geprofessionaliseerd.

Onnodige bureaucratie

De Partij voor de Dieren-fractie stelt in het verslag dat geborgde zetels leiden tot een onnodig grote overheid en onnodige bureaucratie. Zo worden nu, voordat besluitvorming plaatsvindt in het waterschap, de belangen van bijvoorbeeld agrariërs en andere bedrijfsbelangen al ruimhartig en veelvuldig gehoord stelt de partij. Bromet en De Groot vinden het voor een belangenorganisatie hun goed recht om de belangen zo vaak als zij wensen in een besluitvormingsprocedure in te brengen. Dit moet alleen niet betekenen dat deze specifieke belangengroepen ook nog aangewezen zetels moeten krijgen.

Snel en efficiënt

De BoerBurgerBeweging stelt dat geborgde zetels garanderen dat technische kennis juist snel en efficiënt ingebracht wordt in het waterschapsbestuur. De initiatiefnemers benadrukken dat het afschaffen van de geborgde zetels niet betekent dat er geen samenwerking meer zal zijn tussen het waterschapsbestuur en bedrijven of universiteiten.

Zelfstandig voortbestaan

De waterschappen functioneren over het algemeen goed, vindt de ChristenUnie. Waarom zou je dan een eeuwenoude bestuurslaag aanpassen? De initiatiefnemers geven aan dat andere bestuursorganen ook geen geborgde zetels hebben en dat het wetsvoorstel niet bedoeld is om het zelfstandige voortbestaan aan te tasten.

Provincies

Op de vraag van de SP waarom er niet gekozen is om de waterschappen te laten besturen door provincies, geven Bromet en De Groot aan dat het geografisch niet praktisch is en de provincies al druk genoeg zijn. Ook ligt er momenteel een grote verantwoordelijkheid bij de waterschappen, zeker in verband met de klimaatcrisis. Dit kunnen de provincies er niet makkelijk naast doen. Ook kan het samenvoegen van het waterschap met de provincie ertoe leiden dat het waterbelang moet gaan concurreren met andere belangen. Dit kan weer leiden tot bezuinigingen of minder investeringen in wateropgaven van de langere termijn. Nu zijn de investeringen en opgaven gewaarborgd bij een specifieke bestuurslaag die deze belangen al lange tijd goed waarborgt. Juist omdat voldoende water en bescherming tegen het water een steeds grotere opgave wordt, is het goed om deze opgaven bij het waterschap te houden.

Klimaatverandering

De PvdA geeft in het verslag aan dat zij vinden dat belangengroepen niet thuishoren in een orgaan dat maatschappelijke keuzes maakt die iedereen aangaan. Vooral wanneer deze maatschappelijke keuzes ook steeds belangrijker worden in het licht van maatschappelijke uitdagingen als klimaatverandering.

Belang van heel Nederland

De BoerBurgerBeweging wijst erop dat het boerenbelang ook het belang is van heel Nederland. Met mislukte oogsten komt de voedselvoorziening immers in gevaar. De initiatiefnemers zien voedselzekerheid als algemeen belang dat gewogen kan worden door gekozen volksvertegenwoordigers.

Bij wet vastleggen

De fracties van D66 en GroenLinks vragen de initiatiefnemers waarom zij ervoor hebben gekozen de omvang van het bestuur van de waterschappen niet bij wet vast te leggen, zoals geadviseerd wordt door de commissie-Boelhouwer. De uitkomst kan dan elke vier jaar anders zijn op basis van de politieke kleur van het college. Bromet en De Groot geven aan dat zij er bewust voor gekozen hebben het voorliggende wetsvoorstel louter te richten op het democratiseren van de samenstelling van het algemeen bestuur.

Vervolg

Het wetsvoorstel is aangemeld om plenair te worden behandeld. Op voorstel van het CDA kunnen betrokken partijen voor 10 maart een schriftelijke reactie geven op de nota van wijziging en de nota naar aanleiding van het verslag. Het CDA werd daarin ondersteund door de VVD. Partijen zoals de PvdA, D66, PvdD en GroenLinks vonden dat dit voorstel onnodig zou vertragen. De Unie van Waterschappen reageert voor 10 maart nogmaals schriftelijk.

Deskundigenbijeenkomst Eerste Kamer over geborgde zetels

13 september 2022

Op 13 september vond in de Eerste Kamer een deskundigenbijeenkomst plaats over het wetsvoorstel geborgde zetels. Tijdens zo’n bijeenkomst kunnen Kamerleden vragen stellen aan en van gedachten wisselen met experts.De bijeenkomst is onderdeel van de behandeling van het wetsvoorstel Geborgde zetels in de Eerste Kamer en loopt parallel aan de schriftelijke behandeling.

Gewijzigd voorstel sluit aan bij advies

Jan Boelhouwer, oud-voorzitter Adviescommissie geborgde zetels, vertelde dat de commissie destijds adviseerde om de geborgde zetels af te schaffen. Het gewijzigde wetsvoorstel sluit aan bij dat advies. De commissie vond immers dat als besloten zou worden de geborgde zetels toch te handhaven, dit alleen zou moeten gelden voor de groepen ongebouwd en natuurterreinen. De commissie had ook nog een ander advies: laat de waterschapsbesturen bestaan uit een vast aantal van 30 zetels. Dit advies hebben de initiatiefnemers niet verwerkt in hun wetsvoorstel.

‘Slecht politiek compromis’

Een wettelijk wangedrocht. Zo noemde Douwe Jan Elzinga, emeritus hoogleraar Staatsrecht van de Rijksuniversiteit Groningen, het gewijzigde wetsvoorstel. Het voorstel draagt alle kenmerken van een slecht politiek compromis met als gevolg een niet-consistent waterschapsbestel, zo vond hij. Hij adviseerde de Eerste Kamer daarom het huidige voorstel aan te houden of te verwerpen.

Internationaal perspectief

Hans Vollaard, hoofddocent politicologie van de Universiteit Utrecht, bracht het internationale perspectief in. Hoe zit het met gereserveerde zetels bij vertegenwoordigende lichamen elders in de wereld? Vaak is dat om een bepaalde minderheid van vertegenwoordiging daarin te verzekeren. Vanuit het doel van minderheidsbescherming zouden alleen voor natuurterreinbeheerders gereserveerde zetels verdedigbaar zijn. Volgens Vollaard kunnen bedrijven qua aantallen op eigen kracht gekozen worden in waterschapsbesturen. Ook agrariërs hebben laten zien dat ze buiten de geborgde zetels om in het algemeen bestuur gekozen kunnen worden.

Bedrijfsleven

Annet van der Hoek, dagelijks bestuurder van Wetterskip Fryslân, stelde een uitspraak van de Adviescommissie geborgde zetels ter discussie. De commissie zei dat het bedrijfsleven een ‘nauwelijks relevante grondpositie bij waterprojecten’ heeft. Maar bedrijventerreinen zijn ook gebaat bij een juist waterpeil of goede afwatering bij regenval. Verder vond ze dat het niet klopt dat het waterschap geen invloed zou hebben op de lasten die bedrijven moeten betalen voor de zuiveringsheffing. Dit is wel degelijk het geval. In de praktijk hanteren waterschappen heel verschillende tarieven.

Geen uitstel

Hans Middendorp, Adviseur Waterveiligheid, sprak namens de Algemene Waterschapspartij maar tijdens de bijeenkomst ook namens Water Natuurlijk. Hij zei te kunnen leven met het gewijzigde wetsvoorstel. Hij drong aan op niet verder uitstel. Terugsturen van het wetsvoorstel betekent weer 4 jaar discussie. Bovendien duurt de ondemocratische kant van het waterschap dan ook weer 4 jaar.

Huishoudens

Van de Vereniging Eigen Huis was Karsten Klein aanwezig. Hij bracht naar voren dat huishoudens zo’n 80 procent van de totale watersysteemheffing betalen, maar geen geborgde zetels hebben. Vereniging Eigen Huis is daarom voorstander van afschaffing van de geborgde zetels. Inwoners hebben grote belangen, bijvoorbeeld door funderingsschade door de droogte. Maar ze hebben geen inspraak.

Vragen en opmerkingen

Na de bijdragen van de deskundigen konden de senatoren vragen stellen en opmerkingen maken. Zo vroeg Ilse Bezaan (PVV) hoe het zit met de bijdrage van bedrijven als de bedrijven geen geborgde zetels meer hebben. Diederik van Dijk (SGP) en Joop Atsma (CDA) willen dat de Raad van State over het gewijzigde wetsvoorstel voorlichting geeft. En Henk Pijlman (D66) vond het al een grote stap als de geborgden straks niet meer in het Dagelijks Bestuur zitten.

Raad van State

Later op de dag besloot de Eerste Kamer een voorlichting te vragen aan de Raad van State over het gewijzigde voorstel. Ook komt er een tweede schriftelijke ronde op 4 oktober. Hierin kunnen de senatoren vragen stellen aan de indieners en aan de regering. De plenaire behandeling van de Eerste Kamer staat voorlopig gepland op 8 november.

> Meer informatie op de website van de Eerste Kamer

Deskundigenbijeenkomst Eerste Kamer over geborgde zetels

6 juli 2022

De Eerste Kamer houdt op 13 september een deskundigenbijeenkomst over het wetsvoorstel geborgde zetels. Dit gebeurt naast de schriftelijke behandeling, die op 21 juni startte met de inbreng van de Eerste Kamerleden op het wetsvoorstel.Tijdens een deskundigenbijeenkomst kunnen Eerste Kamerleden vragen stellen en van gedachten wisselen met experts rondom een wetsvoorstel. De ChristenUnie wil graag 1 á 2 rechtsgeleerden uitnodigen voor de bijeenkomst. Andere fracties leveren deze week nog namen aan van mogelijke deskundigen.

Vragen bij onderbouwing

In de inbreng van de senatoren werden veel vragen gesteld over de onderbouwing van het alleen schrappen van bedrijfsgebouwde zetels. De VVD gaf aan waarom de gebruikte onderbouwing van de initiatiefnemers niet klopt: waterschapsbesturen hebben wel degelijk zeggenschap over de hoogte van de waterschapslasten voor bedrijven. De PVV lijkt tegen het schrappen van zetels voor bedrijven te zijn. Ook stelden de senatoren vragen over het tijdpad dat de indieners voor ogen hebben.

Duidelijkheid voor waterschapsverkiezingen

D66 en de PvdA gaven aan een deskundigenbijeenkomst niet nodig te vinden. De PvdA wees daarnaast op de planning van het wetsvoorstel met het oog op de waterschapsverkiezingen. In maart 2023 zijn de volgende waterschapsverkiezingen. De Unie van Waterschappen heeft aan de Eerste Kamer laten weten een halfjaar voor de waterschapsverkiezingen duidelijkheid te willen hebben over het wetsvoorstel.

Eerste Kamer reageert op wetsvoorstel geborgde zetels

22 juni 2022

21 juni was de schriftelijke behandeling van het initiatiefwetsvoorstel van Tweede Kamerleden Laura Bromet (GroenLinks) en Tjeerd de Groot (D66) in de Eerste Kamer. Dit wetsvoorstel gaat over het schrappen van de geborgde zetels voor bedrijven in waterschapsbesturen.De Commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving heeft schriftelijke inbreng geleverd op het initiatiefwetsvoorstel van Bromet en De Groot. VVD, CDA, ChristenUnie, PvdD, 50PLUS, SGP en de OSF (Onafhankelijke Senaatsfractie) geven met die inbreng hun visie op het voorstel.

Deskundigenbijeenkomst

Het CDA stelde voor om naast de inbreng ook een deskundigenbijeenkomst te houden na de zomer. Hierbij zouden experts uit verschillende hoeken worden uitgenodigd voor hun visie op het wetsvoorstel. Eerste Kamerleden kunnen dan aan deze experts vragen stellen. GroenLinks wil een dergelijke bijeenkomst nu al in gang zetten, zodat er niet teveel tijd verloren gaat. De commissie komt hier kort voor het zomerreces op terug.

Wijzigingen in wetsvoorstel

Ook bracht het CDA naar voren, dat het wetsvoorstel misschien opnieuw voor advies moet worden voorgelegd aan de Raad van State, omdat het flink gewijzigd is. Hier werd tijdens de vergadering verder niet op in gegaan.

Het voorstel van Bromet en De Groot was eerst om alle geborgde zetels in het waterschapsbestuur te schrappen. De ChristenUnie diende een amendement in waarbij de geborgde zetels beperkt worden tot 2 voor ongebouwd en 2 voor natuur. Bedrijven krijgen geen geborgde zetels meer. Ook krijgen geborgden niet meer standaard een plek in het dagelijks bestuur van een waterschap. Het initiatiefwetsvoorstel is in de Tweede Kamer aangenomen inclusief dit amendement van de ChristenUnie.

Tijdige afronding wenselijk

De Unie van Waterschappen had eerder aan de Eerste Kamer laten weten een halfjaar voor de waterschapsverkiezingen duidelijkheid te willen hebben over het wetsvoorstel. De waterschapsverkiezingen vinden in maart 2023 plaats.