1 mei: het zwemseizoen is weer geopend

2 mei 2022

Op 1 mei is het zwemseizoen voor zwemmen in oppervlaktewater weer geopend. In Nederland zijn meer dan 700 officieel aangewezen locaties waar je veilig kunt zwemmen. Op de website zwemwater.nl of in de zwemwaterapp is te vinden welke dat zijn.Zwemmen in oppervlaktewater is fijn, maar brengt ook risico’s met zich mee. Daarom adviseren de waterschappen om uitsluitend bij aangewezen zwemwaterlocaties te zwemmen. Daar controleren zij de waterkwaliteit en de veiligheid. Alle officieel aangewezen zwemlocaties staan op zwemwater.nl. Bij de zwemlocatie zijn ze te herkennen aan een blauw informatiebord van de provincie.

Waterkwaliteit

De provincies hebben verschillende open wateren in Nederland aangewezen tot officiële zwemlocaties. Op deze locaties onderzoeken de waterschappen tijdens het zwemseizoen iedere 2 weken de waterkwaliteit.

Informatieborden

Op de informatieborden staat de kwaliteit van het zwemwater in 4 kwaliteitsklassen volgens EU-richtlijnen. Deze kwaliteitsklassen zeggen iets over de waterkwaliteit van de afgelopen jaren. Daarnaast staat er ook informatie op over de actuele kwaliteit. De waterschappen werken aan een goede waterkwaliteit en blijven de waterkwaliteit monitoren.

Zwemwaterapp

In de gratis zwemwater-app staat een overzicht van alle officiële zwemlocaties in Nederland. Per officieel aangewezen zwemlocatie is zichtbaar:

  • wat de kwaliteit van het zwemwater is;
  • wanneer de kwaliteit voor het laatst is gecontroleerd;
  • wanneer er weer een controle is;
  • of een locatie mogelijk gesloten is.

De app is een initiatief van de Unie van Waterschappen, Rijkswaterstaat en het Interprovinciaal Overleg.

Download de gratis zwemwater-app voor Apple of Android

Waterschappen Ondertekenen Convenant ‘varen Doe Je Samen’

15 juli 2021

Op 7 februari is in Leeuwarden het nieuwe convenant ‘Varen doe je Samen’ ondertekend. Met dit convenant willen verschillende partijen blijvende aandacht geven aan goede voorlichting aan waterrecreanten om onveilige situaties op het water te voorkomen.Het convenant werd ondertekend door onder meer Waterrecreatie Nederland, het Watersportverbond, de Reddingsbrigade en de waterschappen.

Goed zeemanschap

Op de website van ‘Varen doe je Samen’ vinden waterrecreanten informatie waarmee zij zich goed kunnen voorbereiden op een veilige en plezierige vaartocht. Zo staan er tips op over goed zeemanschap en een degelijke vaaruitrusting, en adviezen om het water schoon te houden tijdens het varen.

Vergroten bewustzijn

De waterschappen doen mee aan ‘Varen doe je Samen’ omdat waterschappen steeds vaker vaarwegbeheerder zijn. Zij vinden het belangrijk dat de recreatie- en beroepsvaart zich bewust is van gevaren. Bij het vergroten van dat bewustzijn kan ‘Varen doe je samen’ helpen.

Duurzaamheidsaspecten

Waterschappen willen daarnaast voorkomen dat ongezuiverd toiletwater in het oppervlaktewater wordt geloosd en dat oevers en het onderwaterecosysteem beschadigd raken door boten die op hoge snelheid varen. Dit soort duurzaamheidsaspecten van varen krijgen ook aandacht bij ‘Varen doe je Samen’.

Rekening houden met elkaar

“We zien dat er door langere warme periodes steeds meer mensen willen recreëren in en op het water”, zegt Cathelijn Peters, waarnemend algemeen directeur Unie van Waterschappen. “Als het drukker wordt op en in het water is het des te belangrijker dat er rekening wordt gehouden met elkaar en dat de kwaliteit van het water en de werking van het watersysteem geen hinder ondervinden.”

Meer aandacht voor duurzaamheid

In de volgende convenantperiode wil de Unie van Waterschappen meer aandacht vragen voor duurzaamheid en het platform gebruiken om in contact te komen met de waterrecreatiesector, particuliere organisaties en de recreanten zelf.

Varen doe je Samen

Op 1 Mei Start Het Zwemseizoen

Op 1 mei start het zwemseizoen voor zwemmen in oppervlaktewater. In Nederland zijn meer dan 700 officieel aangewezen locaties waar je veilig kunt zwemmen. Op de website zwemwater.nl of in de zwemwaterapp is te vinden welke dat zijn.Zwemmen in oppervlaktewater is fijn, maar brengt ook risico’s met zich mee. Zwem daarom uitsluitend bij aangewezen zwemwaterlocaties. Daar worden waterkwaliteit en veiligheid gecontroleerd. Alle officieel aangewezen zwemlocaties staan op www.zwemwater.nl. Bij de zwemlocatie zijn ze te herkennen aan een blauw informatiebord van de provincie.

Waterkwaliteit

Op de informatieborden wordt de kwaliteit van het zwemwater volgens EU-richtlijnen aangegeven in 4 kwaliteitsklassen. Deze kwaliteitsklassen zeggen iets over de waterkwaliteit gedurende de afgelopen jaren. Daarnaast staat er ook informatie op over de actuele kwaliteit. De waterschappen werken aan een goede waterkwaliteit en blijven de waterkwaliteit monitoren.

Zwemmen in coronatijd

Op iedere zwemlocatie moeten de hygiëneregels in verband met het coronavirus toegepast worden. Check voor je gaat zwemmen of er bij een zwemlocatie bepaalde voorwaarden gelden vanwege het coronavirus. Ook deze informatie staat op zwemwater.nl.

Zwemwater-app

In de gratis zwemwater-app staat een overzicht van alle officiële zwemlocaties in Nederland. Per officieel aangewezen zwemlocatie is te zien wat de kwaliteit van het zwemwater is, wanneer de kwaliteit voor het laatst is gecontroleerd en wanneer er weer een controle is. Ook zie je of een locatie mogelijk gesloten is. De app is een initiatief van de Unie van Waterschappen, Rijkswaterstaat en het Interprovinciaal Overleg.

Download de gratis zwemwater-app voor Apple of Android

Vorige zomer vertelde Bob van waterschap Rijn en IJssel in deze video hoe hij de kwaliteit van het zwemwater in de gaten houdt:

Waterkwaliteitsproblemen nemen toe door warm zomerweer

5 augustus 2020

Het neerslagtekort is al enige weken stabiel, maar nog steeds groot. Voor de komende week wordt een hittegolf verwacht. Hierdoor zullen waterkwaliteitsproblemen zoals blauwalg en botulisme toenemen.De hoge temperaturen en het uitblijven van regen zullen ervoor zorgen dat de watervraag in delen van het land groter wordt dan het aanbod. Daarbij stijgt het aantal meldingen van blauwalg en botulisme. Als gevolg van het droge en warme weer zullen deze waterkwaliteitsproblemen naar verwachting verder toenemen.

Maas laag, Rijn voldoende

De afvoer van de Maas is zeer laag. Doordat Rijkswaterstaat en de waterschappen stuwpeilen hebben opgezet en waterbesparende schutten hebben ingesteld, blijft de situatie beheersbaar. De afvoer van de Rijn blijft naar verwachting voldoende om in de watervraag te voorzien.

Meer blauwalg

Op verschillende locaties in het land is sprake van een sterke toename van blauwalgen en botulisme, met in een aantal gevallen een negatief zwemadvies tot gevolg. Dit komt vaker voor in deze tijd van het jaar. De watertemperatuur loopt de komende dagen echter verder op, met gevolgen voor de waterkwaliteit. In het westen van het land zijn de waterschappen actief aan het doorspoelen ter bestrijding van blauwalgen. Waterschappen en Rijkswaterstaat monitoren de situatie nauwlettend en waarschuwen recreanten. Zwemmers worden opgeroepen om voor een verfrissende duik de Zwemwaterapp of Zwemwater.nl te raadplegen.

Enkele waterschappen melden daarnaast lichte verziltingsproblemen, voornamelijk in de diepe polders als gevolg van zout kwelwater. In het zuiden van het land dreigen beken droog te vallen door het uitblijven van voldoende neerslag. Er gaat veel aandacht uit naar de aanvoer van voldoende water richting natuurgebieden zoals het Peelgebied op de grens van Brabant en Limburg.

Beregeningsverboden

De grondwaterstanden zijn met name op de hoge zandgronden in Zuid-, Midden- en Oost-Nederland laag. Hierdoor zijn in een aantal gebieden nog steeds beperkingen van kracht voor het onttrekken van oppervlaktewater en er is een verbod van kracht voor onttrekking van grondwater in de omgeving van enkele (Natura 2000-)natuurgebieden. Om het grondwater aan te vullen en om te voorzien in de watervraag zijn de peilen in regionale wateren zoveel mogelijk opgezet.

Bekijk de actuele droogtemonitor

Zomers weer, veilig zwemmen

30 juli 2020

Met het zomerse tot tropische weer op komst dit weekend is niets fijner dan verkoeling zoeken in een zwemplas of riviertje. Maar waar moet je op letten? Waar is het veilig om te gaan zwemmen?In Nederland zijn ruim 700 officiële zwemlocaties. Op die plaatsen wordt in de periode van 1 mei tot 1 oktober de waterkwaliteit regelmatig gemeten. Ook is er op deze locaties een beheerder die toeziet op de veiligheid. Bij deze officiële zwemlocaties kun je veilig zwemmen en daarom adviseren de waterschappen om alleen naar officiële zwemlocaties te gaan.

Waar vind je een officiële zwemlocatie?

Op de gratis zwemwaterapp en de bijbehorende website Zwemwater.nl vind je een overzicht met alle officiële zwemlocaties. Hier staat ook aangegeven welke voorzieningen er op de zwemlocatie aanwezig zijn. Ook zie je per locatie wat de kwaliteit van het zwemwater is, wanneer de waterkwaliteit voor het laatst gecontroleerd is en wanneer er weer een controle is. En of een locatie mogelijk gesloten is.

Zwemwater momenteel goed en veilig

Het zwemwater op de officiële zwemlocaties is momenteel goed en veilig. De waterschappen blijven de waterkwaliteit monitoren.

Coronamaatregelen rond zwemlocaties

Het coronavirus is het land nog niet uit. Vermijd daarom drukte en geef elkaar de ruimte. Zorg dat je altijd op 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen kunt blijven. Is dat niet mogelijk, ga dan ergens anders zwemmen waar minder mensen zijn.

Waar mag je zwemmen?

In principe mag je overal in Nederland in het buitenwater zwemmen, behalve daar waar het expliciet verboden is: bij vaarroutes en bij bewegende bruggen en dergelijke. De grotere meren en plassen zijn over het algemeen van goede kwaliteit. In kleinere sloten kun je beter niet zwemmen.

De zwemwaterapp is een initiatief van de Unie van Waterschappen, Rijkswaterstaat en het Interprovinciaal Overleg.

Uitgebreide tips over veilig zwemmen en gezondheidsrisico’s via Zwemwater.nl

Actuele informatie van de Rijksoverheid over het coronavirus

Toename neerslagtekort verwacht

24 juni 2020

Het stralende zomerweer zorgt ervoor dat de Landelijke Commissie Waterverdeling blijft opgeschaald tot crisisniveau 1: dreigend watertekort. Het neerslagtekort is nog altijd groot en zal naar verwachting de komende 2 weken verder toenemen. Met name op de zandgronden van Oost- en Zuid-Nederland zijn de grondwaterstanden lager dan normaal.De waterafvoer van de grote rivieren de Rijn en de Maas blijft de komende week stabiel. De buien van de afgelopen tijd hebben daarbij lokaal de grondwatersituatie verbeterd, maar de effecten van de droogte zijn nog goed merkbaar met name voor de natuur en landbouw. Het vooruitzicht dat het neerslagtekort en de temperatuur de komende week toenemen maakt dat de waterbeheerders alert moeten blijven.

Waterbeheerders treffen maatregelen

De waterschappen en Rijkswaterstaat monitoren de situatie nauwlettend en nemen waar nodig maatregelen, zoals het opzetten van waterpeilen, het vasthouden van water, het regionaal instellen van beregeningsverboden en het inspecteren van droogtegevoelige kaden.

Effecten op waterkwaliteit

De droogte heeft ook invloed op de waterkwaliteit. Doordat er minder doorstroming is en de temperaturen hoog zijn, loopt het zuurstofgehalte in het water terug. Op verschillende locaties in het land worden door blauwalg, botulisme en vissterfte daarom negatieve zwemadviezen afgegeven.

Veilig zwemmen, ook in coronatijd

11 mei 2020

Op 1 mei is het zwemseizoen weer van start gegaan. Vanwege het coronavirus gelden er dit jaar een aantal regels zodat iedereen veilig kan zwemmen. Alle actuele informatie is te vinden op zwemwater.nl of in de zwemwaterapp.Op iedere zwemlocatie moeten de hygiëneregels in verband met het coronavirus toegepast worden. Het kan daarom zijn dat bepaalde locaties beperkt open zijn of zelfs helemaal dicht gaan. Dat bepalen de veiligheidsregio’s.

Vooraf controleren

Check voor je gaat zwemmen of er bij een zwemlocatie bepaalde voorwaarden gelden vanwege het coronavirus. Is de locatie wel open? Is er voldoende parkeergelegenheid? Is het sanitair beschikbaar? Is er een maximum aantal bezoekers dat naar binnen mag? Deze informatie staat op zwemwater.nl en op de zwemwater-app.

Zwemwater goed en veilig

Waterschappen zorgen er zoals altijd voor dat de waterkwaliteit op orde is. Het zwemwater is momenteel goed en veilig. De waterschappen blijven de waterkwaliteit monitoren. Goed om te weten: er is geen bewijs dat het coronavirus zich verspreidt via water. Het RIVM en de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) bevestigen dit. Het virus wordt vooral verspreid door hoesten, niezen of praten.

Ga naar een officiële zwemlocatie

Een officiële zwemlocatie is een door de provincie aangewezen plek voor zwemmen in oppervlaktewater. Op deze plekken controleren de waterschappen de waterkwaliteit tijdens het zwemseizoen (tussen 1 mei en 1 oktober) regelmatig. De waterkwaliteit moet daar voldoen aan de eisen die de Europese Zwemwaterrichtlijn. Bij een locatie die niet officieel is aangewezen wordt de kwaliteit van het zwemwater niet gecontroleerd.

Zwemwater-app

In de gratis zwemwater-app staat een overzicht van alle officiële zwemlocaties in Nederland. Per officieel aangewezen zwemlocatie is te zien wat de kwaliteit van het zwemwater is, wanneer de kwaliteit voor het laatst is gecontroleerd en wanneer er weer een controle is. Ook zie je of een locatie mogelijk gesloten is. De app is een initiatief van de Unie van Waterschappen, Rijkswaterstaat en het Interprovinciaal Overleg.

> Download de gratis zwemwater-app voor Apple of Android

> Belangrijke informatie van de Rijksoverheid over het coronavirus