Waterschappen: watertoets bij ruimtelijke plannen mag dwingender

26 januari 2022

Op 27 januari staat in de Tweede Kamer een Hoofdlijnendebat Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening gepland. De waterschappen vragen de Kamer aandacht te besteden aan de woningbouwopgave en de kosten van het klimaatbestendig inrichten van Nederland.Tot 2030 worden er bijna een miljoen woningen bijgebouwd. In de planning daarvan is nauwelijks rekening gehouden met het bodem-watersysteem en de impact van een veranderend klimaat. Ongeveer 820.000 geplande woningen liggen in overstroombaar, slap en nat gebied.

Water en bodem sturend

De waterschappen zijn daarom blij dat in het coalitieakkoord staat dat water en bodem sturend worden bij ruimtelijke planvorming. En dat daarom waterschappen eerder bij die plannen worden betrokken en de watertoets een dwingender karakter krijgt. De waterschappen zijn benieuwd hoe de minister dit concreet gaat aanpakken.

Kosten

De kosten voor het klimaatbestendig inrichten van ons land moeten onderzocht worden. Niet klimaatbestendig bouwen leidt op lange termijn hoe dan ook tot veel meer kosten.

Watertoets

Om klimaatbestendig bouwen te garanderen, doorlopen de waterschappen ieder jaar ruim 6.500 keer het watertoetsproces voor ruimtelijke plannen. Ook doen de waterschappen mee aan de risicodialogen over knelpunten in de bebouwde omgeving vanuit het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie.

Meer dwingend

Het veranderende klimaat onderstreept volgens de waterschappen de noodzaak om waterbelangen meer mee te laten wegen in de belangenafweging bij ruimtelijke planvorming. Zij vragen daarom de watertoets meer dwingend te maken.

Lees de hele inbreng

Waterschappen werken aan terugdringen milieu-impact bij bouwactiviteiten

16 juni 2020

Op 15 juni organiseerde de Unie van Waterschappen een webinar over Ontwerpen en Aanbesteden met de MilieuKostenIndicator. Er deden zo’n 90 mensen mee.Waterschappen willen zich graag inzetten voor klimaatneutrale en circulaire waterschapsprojecten. De MilieuKostenIndicator (MKI) helpt om te bepalen wat de milieu-impact van een project is en hoe je die impact kunt verminderen. Een van de manieren is om de MKI mee te nemen in je aanbesteding. Zo stimuleer je aannemers om de milieu-impact van hun oplossing zo laag mogelijk te houden.

Handreiking Inkopen met MKI

Om opdrachtgevers hierbij te ondersteunen heeft het expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, PIANOo, de handreiking ‘Inkopen met MKI’ ontwikkeld. Sara Rademaker van PIANOo gaf tijdens haar presentatie over deze handreiking een aantal interessante tips hoe je aannemers kunt stimuleren om daadwerkelijk milieu-impact te maken.

Bereken bijvoorbeeld van tevoren waar je de meeste impact kunt maken en daag de aannemer uit om juist daar de milieu-impact te verminderen. Een ander voorbeeld is dat de bij gunning opgegeven MKI-waarde bindend en onderdeel van het contract wordt. Dan is het belangrijk om te borgen hoe de aannemer kan aantonen dat de vooraf opgegeven MKI-waarde behaald wordt bij realisatie of oplevering.

Drontermeerdijk

Teun Wendt van waterschap Zuiderzeeland presenteerde een voorbeeld van deze manier van werken bij de aanbesteding van de Drontermeerdijk. De aannemer die deze aanbesteding heeft gewonnen haalt CO2-winst door o.a. afstanden en inzet van hoeveelheden materiaal verregaand te optimaliseren.

De Unie ondersteunt

Steeds meer waterschappen willen met MKI gaan werken en in een aanbesteding de aannemer stimuleren om daadwerkelijk de milieu-impact te verlagen. De komende jaren ondersteunt de Unie van Waterschappen hen daarbij zoveel mogelijk met vergelijkbare bijeenkomsten zoals dit webinar. Zodat klimaatneutrale en circulaire waterschapsprojecten binnen handbereik zijn.

Meer informatie bij Meinke Schouten, mschouten@uvw.nl.