3 Blue Deal-landen ontmoeten elkaar voor regionale kennisuitwisseling

29 november 2022

De wateruitdagingen in zuidelijk Afrika zijn immens. Overstromingen, droogtes: water- en klimaatgerelateerde rampen lijken altijd om de hoek te liggen. Op 25 november bundelden de Blue Deal-partnerschappen van eSwatini, Mozambique en Zuid-Afrika hun krachten in de eerste gezamenlijke regionale Blue Deal-uitwisselingsbijeenkomst in Johannesburg, Zuid-Afrika. Samen keken zij hoe zij elkaar op het gebied van databeheer kunnen versterken.

Blue deal bijeenkomst

De 3 landen staan ​​voor vergelijkbare uitdagingen: hoe zorgen we voor financiële stabiliteit? Hoe kan het delen van gegevens binnen en tussen landen worden verbeterd? En veel technische hindernissen, bijvoorbeeld hoe de nu vaak nog gescheiden datasystemen te integreren? Zoals Ntombikayise Dhladhla, deelnemer aan het Blue Deal Young Expert Programma, uitlegde: “In eSwatini gaat het vooral om de betrouwbaarheid van de gegevens, wat leidt tot beperkte gegevensuitwisseling. We werken op eilandjes.”

Gegevens delen

De Blue Deal-teams van de 3 landen keken met elkaar terug op Fase I van de Blue Deal. En deelden ervaringen en geleerde lessen met elkaar. Met het oog op de toekomst deelden mensen hun ideeën op welke thema’s de partnerschappen kunnen samenwerken. Er ontstonden onder andere ideeën om samen te werken aan een centrale database, gedeelde labfaciliteiten in te richten en bestaande databases te koppelen.

Verschillende perspectieven

Ook Han Peters, de Nederlandse ambassadeur in Zuid-Afrika, was aanwezig. Hij benadrukte het belang van langdurige gelijkwaardige partnerschappen die de basis vormen voor de Blue Deal: “Geen enkel land kan de problemen van vandaag alleen oplossen. Je hebt verschillende perspectieven nodig, je hebt mensen met verschillende achtergronden nodig als je tot de beste oplossingen wilt komen.” Met deze eerste regiobijeenkomst van 3 Blue Deal-partnerschappen is daarmee een sterke start gemaakt.

Wat is de Blue Deal?

De Blue Deal is het internationale programma van de 21 waterschappen, samen met de ministeries van Buitenlandse Zaken en Infrastructuur en Waterstaat. Het doel: 20 miljoen mensen wereldwijd toegang geven tot voldoende, schoon en veilig water.

Nederland verdubbelt inzet Blue Deal voor wereldwijd schoon en voldoende water

15 juli 2022

Het rijk en de waterschappen verdubbelen hun gezamenlijke jaarlijkse inzet binnen de Blue Deal naar 10 miljoen euro per jaar in de periode 2023-2030. Die toezegging deed minister Liesje Schreinemacher voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking op 14 juli in New York.

Liesje Schreinemacher geeft toespraak bij de NAVO

De minister deed dat tijdens het High Level Political Forum on Sustainable Development. Het doel van de Blue Deal: 20 miljoen mensen wereldwijd helpen toegang te krijgen tot voldoende, schoon en veilig water.

VN Waterconferentie

Op deze manier wil Nederland bijdragen aan het behalen van de Sustainable Development Goals (SDG’s). De minister riep ook andere landen op om meer en sneller te werken aan schoon water en sanitatie wereldwijd. De aandacht voor water tijdens het High Level Political Forum on Sustainable Development is een opmaat naar de grote VN Waterconferentie in maart 2023, waarvan Nederland samen met Tadzjikistan de host is.

Klimaatactie betekent wateractie

Tijdens haar speech zei de minister dat er een Water Action Agenda moet komen. “De wetenschap leert ons dat vooral water en klimaat onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn: 90 procent van alle rampen is watergerelateerd, en daarom is klimaatactie wateractie.” De verdubbeling van het jaarlijkse budget voor de Blue Deal was de eerste toezegging van Nederland voor de Water Action Agenda. Schreinemacher riep de andere landen op tot vergelijkbare acties.

Blue Deal

De Blue Deal is het internationale programma van de 21 waterschappen (Dutch Water Authorities), samen met de ministeries van Buitenlandse Zaken en Infrastructuur en Waterstaat. Het programma is gestart in 2018 en de tweede fase die de minister nu aankondigt loopt van 2023 tot 2030. Het programma bestaat uit 17 langdurige partnerschappen in 15 landen.

Problemen nemen toe

Luzette Kroon, bestuurslid Unie van Waterschappen en portefeuillehouder Internationaal: “Overal ter wereld merken waterbeheerders de gevolgen van klimaatverandering. Overstromingen, droogte en een gebrek aan schoon water nemen wereldwijd toe. Daarom is er een toenemende vraag naar kennis en expertise op het gebied van waterbeheer. En dat is precies wat de Nederlandse waterschappen te bieden hebben. Die kennis en expertise willen we graag delen. Het programma draagt daarmee bij aan het behalen van de SDG’s 6.3 – 6.6.”

Ook kennis halen

Behalve het delen van de eigen kennis, halen de waterschappen ook kennis op uit de partnerschappen. Er ontstaan nieuwe ideeën en ervaringen die ook in Nederland gebruikt kunnen worden. Zo hebben landen als Burkina Faso en Zuid-Afrika jarenlange ervaring met droogte, iets wat in de Nederland relatief nieuw is. Daarnaast creëert het werk van de waterschappen in de Blue Deal-partnerschappen ook kansen voor het Nederlandse en het lokale bedrijfsleven.

Waterschappers gezocht voor opleidingsprogramma internationaal waterschapswerk

24 mei 2022

Komend najaar start op initiatief van het NWB Fonds het nieuwe KIWI-programma voor de periode 2022 - 2024. KIWI staat voor Kennismakings- en Introductieprogramma Waterschappen Internationaal. Het is een opleidingsprogramma voor waterschappers die bij internationale projecten willen werken. Geïnteresseerde waterschappers kunnen tot 17 juni solliciteren voor dit programma.

Twee mensen bij een drinkwaterzuivering in Nicaragua

Het is de tweede keer dat een groep waterschappers start met dit opleidingsprogramma. Dit keer ligt de nadruk op klimaatadaptatie. Deze groep wordt daarom de KIWI Climate Game Changers genoemd.

1 deelnemer per waterschap

Vanuit elk waterschap en de Unie van Waterschappen is er plaats voor 1 deelnemer. De deelnemers zijn professionals in hun vakgebied. Ze beschikken over kennis en vaardigheden om klimaatadaptatie een versnelling te geven in internationale waterschapsprojecten. Ze volgen het internationale opleidingsprogramma naast hun ‘gewone’ werk bij hun waterschap.

Meedoen aan Blue Deal-partnerschap

Het programma combineert theorie en praktijk. Daarom worden alle deelnemers gekoppeld aan een Blue Deal-partnerschap. Op deze manier doen ze kennis en ervaring op en wordt de capaciteit bij de Blue Deal uitgebreid. Zo wil de Blue Deal professionals opleiden die weten wat het betekent om internationaal voor de waterschappen te werken. Bijvoorbeeld hoe het is om te werken in andere culturen.

Wat is de Blue Deal?

De Blue Deal is het internationale programma van de 21 waterschappen, samen met de ministeries van Buitenlandse Zaken en Infrastructuur en Waterstaat. Het doel: 20 miljoen mensen wereldwijd toegang geven tot voldoende, schoon en veilig water.

NWB Fonds

KIWI is een initiatief van het NWB Fonds. Het NWB Fonds co-financiert internationale samenwerkingsprojecten van de waterschappen.

Solliciteren

Alleen waterschappers kunnen meedoen aan het KIWI-programma. Daarom de oproep aan waterschappen om kandidaten te werven in hun organisatie. Kandidaten kunnen tot uiterlijk 17 juni reageren.

Meer weten? Bekijk de flyer

Colombiaanse delegatie in Nederland voor Blue Deal

12 mei 2022

Een delegatie van Colombiaanse directeuren op het gebied van waterbeheer bezoekt van 8 tot en met 15 mei ons land. Het bezoek is onderdeel van het Blue Deal-programma InspirAgua.Het doel is om kennis en ervaringen uit te wisselen over watergovernance, management en processen, en het nemen van beslissingen. Dat gebeurt binnen de context van de langdurige samenwerking tussen Colombia en Nederland op dit gebied.

Blue Deal

De Blue Deal is het internationale uitvoeringsprogramma van Dutch Water Authorities (DWA). In de Blue Deal werken de 21 waterschappen samen met de ministeries van Buitenlandse Zaken en Infrastructuur en Waterstaat. Het doel: 20 miljoen mensen wereldwijd toegang geven tot voldoende, schoon en veilig water. Het programma loopt tot 2030 en bestaat uit 17 langdurige partnerschappen in 15 landen, waaronder Colombia. Dit partnerschap heet InspirAgua.

Professionalisering waterbeheer

In het Blue Deal InspirAgua-programma werken de Nederlandse waterschappen samen met hun Colombiaanse partners. Dat doen ze door elkaar wederzijds te inspireren en kennis en ervaring met elkaar te delen. De samenwerking zorgt voor een verdere professionalisering van het waterbeheer in Nederland en Colombia. Met als belangrijkste doel: een beter waterbeheer en schoner water voor miljoenen mensen in Colombia in 2030.

Goede samenwerking

Het bezoek van de Colombiaanse directeuren uit de watersector aan Nederland onderstreept de goede samenwerking binnen InspirAgua. De delegatie maakt kennis met opgaven in het waterbeheer in Nederland. Denk aan waterbergingen, ruimte voor de rivier en het herstellen van ecologische waarden. Daarnaast gaan de directeuren in gesprek met vertegenwoordigers van de Unie van Waterschappen, diverse ministeries en de Colombiaanse ambassade in Nederland.

Wederzijds leren en inspireren

Erik de Ridder, watergraaf van waterschap De Dommel en bestuurlijk verantwoordelijk voor het InspirAgua-programma, is blij met het bezoek: “Het is belangrijk en goed om een grote delegatie van Colombiaanse directeuren die bij InspirAgua zijn betrokken in Nederland te verwelkomen. Op deze manier krijgen ze nog beter inzicht in het werk dat we doen in het programma. Wij leren van hen en zij leren van ons. Dat lukt het best als je samen op locatie de opgaven kunt bekijken. Het bezoek is een bevestiging van de constructieve en vruchtbare samenwerking tussen Colombia en Nederland. Een goede basis voor het vervolg hiervan.”

Gezamenlijke meerwaarde creëren

Ook Luzette Kroon, bestuurlijk verantwoordelijk vanuit de Unie van Waterschappen voor de Blue Deal, ziet duidelijk de meerwaarde van de samenwerking binnen InspirAgua: “Wij moeten de ruimtelijke ordening in Nederland aanpassen aan klimaatverandering. We kunnen veel leren van de manier waarop Colombia dat echt samen met haar inwoners doet.”

Blauwe meet-up: waterschappen bespreken nieuwe visie internationale samenwerking

12 april 2022

Zo verspreiden zij hun waterkennis en leren ze vanuit het buitenland. Om richting te geven aan dit buitenlandwerk zijn de waterschapsbestuurders met de portefeuille Internationaal bezig een visie op te stellen. De concept-visie hiervan werd tijdens de meet-up besproken en wordt de komende periode voorgelegd aan de andere waterschapsbestuurders en andere stakeholders.

Wat verandert er met de nieuwe visie?

Veel van wat de waterschappen al aan internationaal werk doen blijft bestaan. Toch staan er ook nieuwe thema’s in de visie. Luzette Kroon, bestuurslid Unie van Waterschappen en portefeuillehouder Internationaal: “De nieuwe visie is vooruitstrevender. De inzet op de Blue Deal, het grootste programma van DWA, neemt toe. In dit programma gaan we langjarige partnerschappen aan en zetten we een systeem neer dat echt werkt. Daarnaast willen we meer leren uit het buitenland. Ik verwacht dat de Nederlandse waterschappen daarmee ook innovatiever worden. Ook willen we de Europese samenwerking steviger neerzetten.”

Omgaan met klimaatverandering

Dat het nodig is dat de waterschappen internationaal werken is voor de deelnemers van de meet-up heel duidelijk. Kroon: “De wateruitdagingen door klimaatverandering treffen niet alleen Nederland. De grootste klappen vallen in landen die niet de veroorzaker zijn van klimaatverandering. Via de Blue Deal willen we 20 miljoen mensen wereldwijd helpen aan voldoende, schoon en veilig water. Je ziet ook gelijk dat de activiteiten die we uitvoeren effect sorteren. Maar het internationale effect kan misschien nog wel groter zijn. Door bijvoorbeeld voor voldoende water te zorgen in andere landen, voorkom je ook klimaatmigratie.”

Martien Beek, afdelingshoofd bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat: “Nederland heeft wereldwijd een voorbeeldfunctie op het gebied van water. En water is ook verbonden aan alle sustainable development goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Om de SDG’s te halen in 2030 moeten we enorm versnellen. De waterschappen kunnen daarin bijdragen.”

Leren uit het buitenland

In de nieuwe visie ligt de nadruk ook sterk op leren uit het buitenland. Constantijn Jansen op de Haar, hoogheemraad bij hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden: “We moeten niet naar het buitenland toe met de arrogantie dat wij wel weten hoe de wereld in elkaar zit. Met de nieuwe omstandigheden waar we in Nederland moeten omgaan door klimaatverandering, moeten we juist in het buitenland gaan leren op plekken waar ze al met zulke omstandigheden bekend zijn.”

Europa

Om van het buitenland te leren komt er ook meer aandacht voor de Europese samenwerking, waar dat eerst meer iets was van de individuele waterschappen. Kroon: “Als je naar het buitenland gaat, doe je dat onder de vlag van DWA. Ook bijvoorbeeld voor het beïnvloeden van beleid vanuit Brussel. Dat valt allemaal onder de vlag van DWA, dat is het nieuwe aan deze visie. Samen sta je zoveel sterker. De kennis moet ook niet voor 1 waterschap zijn, maar voor allemaal.”

Die Europese samenwerking moet dus sterker worden. Daarbij wordt onder andere verwezen naar de overstromingen in Limburg in 2021. De Europese waterautoriteiten moeten met elkaar uitwisselen hoe ze met zulke uitdagingen omgaan. Want wat het ene land doet, heeft impact op het andere land. Zoals Jansen op de Haar zegt: “Wat er in Duitsland in de rivier wordt gegooid, halen we er hier weer uit.”

Samenwerken met bedrijfsleven

Door de aanwezige vertegenwoordiging van het Nederlandse bedrijfsleven wordt tijdens de meet-up ook aangegeven dat er veel behoefte is tot samenwerking. En daar is in de nieuwe DWA-visie ook ruimte voor. Thecla Bodewes, boegbeeld van de Topsector Water: “De mondiale uitdagingen zijn zo groot dat we het echt gezamenlijk moeten doen. De waterschappen kunnen deuren openen voor Nederlandse bedrijven en ngo’s in het buitenland. Wil je echt impact maken, dan heb je die samenwerking nodig.”

Vervolg

De Blauwe Meet-up is onderdeel van een traject om draagvlak te krijgen voor de nieuwe visie van DWA. En om het gesprek aan te gaan over het belang van internationaal waterschapswerk. Jo Caris, dagelijks bestuurder bij waterschap Zuiderzeeland: “We voeren ondertussen het gesprek hierover binnen ons eigen waterschap. Internationaal werk moet een integraal onderdeel worden van onze organisatie, zo staat het ook in deze visie. Sommige bestuurders vinden dat we niet aan internationaal werk moeten doen, maar we leven in een mondiaal systeem, het is dus ook eigenbelang.”

Waterschappen werken mee aan wereldwijde toegang tot water

16 maart 2022

Op 30 maart staat in de Tweede Kamer een hoofdlijnendebat Buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking gepland. De waterschappen hebben de Kamerleden geïnformeerd over hun internationale activiteiten.Klimaat en water stoppen niet bij de grens, het zijn mondiale vraagstukken. De impact van klimaatverandering stelt landen wereldwijd voor vergelijkbare en steeds urgentere uitdagingen in het waterbeheer. De waterschappen delen daarom hun kennis met landen waar het waterbeheer grote uitdagingen kent. Dit doen zij onder andere via het internationale programma de Blue Deal, in samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Hierin werken zij in 15 landen samen aan voldoende, schoon en veilig water.

Regionale overheden ondersteunen

In de Blue Deal staan 3 cruciale onderdelen van goed waterbeheer centraal: voldoende kennis en expertise, een goed functionerende organisatie en samenwerking met de belangrijkste stakeholders. De waterschappen hebben de ambitie om andere regionale overheden in het buitenland te ondersteunen in het duurzaam managen van hun watersystemen en het aanpassen van hun waterbeheer aan klimaatverandering. Het programma draagt daarmee bij aan het behalen van de Sustainable Development Goals over schoon water en klimaatactie.

Buitenlandbeleid en de Blue Deal

Via de Blue Deal dragen de waterschappen ook bij aan het buitenlandbeleid van het Rijk. Het coalitieakkoord van het kabinet Rutte IV geeft aan het buitenlandbeleid vorm te geven langs 5 lijnen. De Blue Deal ondersteunt lijn 4: respect voor mensenrechten bevorderen in buitenlands beleid. Dat doet het programma door sociale inclusiviteit centraal te stellen bij het oplossen van waterproblematiek in het buitenland.

Het coalitieakkoord benoemt ook een gerichte Afrika-strategie. Het doel daarvan is een gelijkwaardige economische ontwikkeling te stimuleren, armoede te verminderen, mensenrechten te verbeteren en irreguliere migratie te beperken. Een van de randvoorwaarden om dit doel te bereiken is een versterkt waterbestuur en -beheer dat leidt tot schoon, veilig en voldoende water. De Blue Deal heeft een groot aantal partnerschappen in Afrika en levert hier een bijdrage aan.

Internationaal programma Blue Deal trekt waardevolle lessen uit 2020

11 juni 2021

Net als voor iedereen liep 2020 anders voor de Blue Deal dan vooraf bedacht. Ondanks dat er geen werkbezoeken konden worden georganiseerd, is toch veel werk gedaan. Het internationale programma van de waterschappen en de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Buitenlandse Zaken, heeft de plannen snel aangepast en kon ook via digitaal contact met de collega’s in de 14 partnerlanden resultaat boeken.2020 was het eerste volledige uitvoeringsjaar van de Blue Deal, het internationale programma van de 21 waterschappen, het ministerie van Buitenlandse Zaken en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Door de coronapandemie werd het vliegverkeer stilgelegd en waren werkbezoeken niet meer mogelijk. Ondanks de reisbeperkingen werden in 2020 in het Blue Deal-programma toch nog 2300 mensen getraind. Ook werden er 150 stakeholderbijeenkomsten en 800 activiteiten georganiseerd en 100 plannen goedgekeurd.

Overschakelen naar online samenwerken

Het online samenwerken bleek ook veel voordelen te kennen. Zo zijn binnen het partnerschap in Colombia 9 webinars en een grote digitale conferentie in georganiseerd. Hierdoor is de relatie ook zonder fysieke werkbezoeken goed onderhouden. In Burkina Faso konden de Nederlandse waterschappen helpen in de strijd tegen het coronavirus door 4G-netwerken te faciliteren en persoonlijke beschermingsmiddelen aan te schaffen. En de Palestijnse partners konden inzicht krijgen in de verspreiding van het coronavirus dankzij Nederlandse ervaring met ‘big brown data’ uit rioolwater.

Waardevolle lessen voor de toekomst

Hein Pieper, bestuurslid Unie van Waterschappen: “De partnerschappen ontwikkelen hun online vaardigheden in een indrukwekkend tempo. Een andere positieve ontwikkeling was de inzet van meer lokale vertegenwoordigers in de uitvoering van Blue Deal-activiteiten. Zo zijn er 14 jonge professionals begonnen. Dus hoewel 2020 anders is gelopen dan gedacht, leverde het wel veel waardevolle lessen op voor de toekomst van het programma.”

Ook in Zuid-Afrika wordt positief terug gekeken op 2020. Dr. Konanani Khorommbi, directeur bij het Zuid-Afrikaanse ministerie van Water en Sanitatie, is vooral blij met het gelijkwaardige partnerschap waarin beide partners expertise met elkaar uitwisselen. “Als we op deze voet doorgaan, gaat ons land niet alleen op het gebied van water, maar ook op economisch, ruimtelijk en sociaal vlak profiteren van de Blue Deal.”

Samenwerking met Roemenië gaat door ondanks corona

30 oktober 2020

Het internationale programma van de waterschappen, de Blue Deal, ondervindt gevolgen van corona. Geplande internationale werkbezoeken konden dit jaar niet doorgaan. Hoe werken de projecten door aan het behalen van hun doelen? In Roemenië vinden trainingen nu digitaal plaats.Sinds 2008 werkt de Unie van Waterschappen samen met de Roemeense waterautoriteit Apele Romane (ANAR). Sinds 2019 maakt deze samenwerking onderdeel uit van de Blue Deal. Dit is het internationale samenwerkingsprogramma van de 21 waterschappen en de ministeries van Buitenlandse Zaken en van Infrastructuur en Waterstaat. Het doel: 20 miljoen mensen wereldwijd toegang geven tot voldoende, schoon en veilig water.

Waarom Roemenië?

Roemenië kampt regelmatig met zware overstromingen. Op dit moment leven er 800.000 mensen in gebieden die overstromingsgevoelig zijn. Tegelijkertijd heeft het land een ernstig watertekort water op veel plekken. Roemenië zit met het water dat jaarlijks gemiddeld beschikbaar is (1.930 M3) ver onder het EU-gemiddelde (4.000 M3). Dat heeft sterke gevolgen voor het land: het is slecht voor de natuur en de landbouw.

Digitale samenwerking

In 4 projecten richt de samenwerking zich op deze onderdelen. Maar daarvoor is contact met de Roemeense waterschappers noodzakelijk. Over en weer waren er daarom 9 werkbezoeken gepland in 2020, onder andere zodat Nederlandse experts ter plaatse trainingen zouden kunnen geven. Vanwege corona konden de werkbezoeken niet plaatsvinden. En dus verliep het contact, net als binnen de andere Blue Deal-projecten, digitaal.

Resultaten

Marcel de Ruijter, die namens de Unie van Waterschappen het Roemenië-project begeleidt: “Ondanks de beperkingen die het project ondervindt door de coronacrisis, worden er wel resultaten geboekt. Zo is er gestart met een aantal waterbeheerplannen en is er een longlist van maatregelen opgesteld voor de droogteproblemen. Daarnaast is er een samenwerkingsrelatie met de Wereldbank en de STOWA gestart. Ook hebben experts webinars gegeven in plaats van fysieke trainingen.”

“Al met al geven de in 2020 bereikt resultaten vertrouwen in een goede voortzetting van de projecten in 2021”, vervolgt De Ruijter. “Vooral ook omdat de onderlinge relatie niet heeft geleden door het samenwerken op afstand. Door corona vielen in zekere zin ook afstanden weg, doordat we allemaal in hetzelfde schuitje zaten. Niettemin ziet elk projectteam uit naar de tijd dat ook workshops zonder 1.700 kilometer verschil weer mogelijk zijn.”

Meer informatie over het project: Marcel de Ruijter via mruijter@uvw.nl.

Wat de waterschappen bijdragen aan de SDG’s

24 september 2020

Op 25 september is het SDG Action Day. Deze dag staat in het teken van de voortgang van het behalen van de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Ook de waterschappen werken hieraan mee, in binnen- en buitenland.2020-2023 wordt aangeduid als de ‘Decade of Transformation’. De waterschappen dragen bij aan deze transformaties door bijvoorbeeld energieneutraal en circulair te worden, maar ook door in binnen- en buitenland bij te dragen aan schoon en voldoende water.

SDG-doelen schoon en voldoende water

De waterschappen zetten zich in Nederland in om de doelen rond schoon en voldoende water te behalen. Voor schoon water doen ze dat onder andere door het rioolwater steeds beter te zuiveren – het lukt de waterschappen bijvoorbeeld steeds meer om ook medicijnresten uit rioolwater te halen. En door maatregelen om de biodiversiteit in oppervlaktewater te verbeteren. Voor voldoende water doen ze dat bijvoorbeeld door gebieden zo in te richten dat een teveel aan water snel wordt afgevoerd, terwijl bij een watertekort het water juist langer wordt vastgehouden.

Internationaal programma Blue Deal

Deze expertise zetten de waterschappen ook over de grens in, om bij te dragen aan het behalen van de SDG’s op het gebied van water. Samen met de ministeries van Buitenlandse Zaken en Infrastructuur en Waterstaat helpen de 21 waterschappen met de Blue Deal 20 miljoen mensen wereldwijd aan veilig, schoon en voldoende water. In 14 landen wordt in partnerschappen met 17 regionale waterbeheerders gewerkt aan het terugdringen van watervervuiling, het eerlijk verdelen van water en het beschermen van ecosystemen.

Hein Pieper, vicevoorzitter Unie van Waterschappen: “De partnerschappen in het Blue Deal-programma zijn geen losse projecten, maar samenwerkingsverbanden voor de lange termijn. De Nederlandse waterschappen brengen hun kennis over het organiseren van waterbeheer waarbij alle stakeholders een stem hebben en een duurzame financiering is geregeld in. En tegelijkertijd leren ze van hun lokale partners hoe ze bijvoorbeeld beter om kunnen gaan met droogteproblematiek.”

Wat zijn de SDG’s?

De SDG’s, ook wel duurzame Ontwikkelingsdoelen, zijn 17 doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. De SDG’s zijn afgesproken door de landen binnen de Verenigde Naties. De doelen kwamen er op basis van wereldwijde inbreng van organisaties en individuen. Ze zijn een mondiaal kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis. Het zijn de opvolgers van de Millenniumdoelen, die liepen van 2000 tot 2015.

Naast dat de waterschappen bijdragen aan het behalen van de waterdoelen binnen de SDG’s zetten ze ook in op verduurzaming door te streven naar energieneutraliteit en circulariteit. Hiermee dragen ze ook hun steentje bij aan SDG’S 11 en 13.

Decentrale overheden werken aan duurzame ontwikkelingsdoelen

20 mei 2020

De aandacht en inspanningen voor de duurzame ontwikkelingsdoelen nemen toe bij gemeenten, provincies en waterschappen. Dat blijkt uit de vierde rapportage van de Sustainable Development Goals (SDG’s) die op 20 mei werd gepresenteerd. Nauwe samenwerking tussen verschillende overheidslagen is daarbij essentieel, stellen de decentrale overheden.Een inclusieve, duurzame samenleving kan alleen tot stand komen bij nauwe samenwerking tussen de verschillende overheidslagen, zo meldt het rapport. Daar blijven gemeenten, provincies en waterschappen zich gezamenlijk voor inzetten. Er is veel in gang gezet in 2019 en juist een goede samenwerking maakt het verschil voor het behalen van de duurzame ontwikkelingsdoelen.

SDG’s vaker expliciet gebruiken

Een voorbeeld van die samenwerking is het Interbestuurlijk Programma, waarin decentrale overheden en het Rijk samenwerken aan grote maatschappelijke opgaven. Het nog vaker expliciet gebruiken van de SDG’s als basis voor duurzame ontwikkeling en als gemeenschappelijke taal, kan samenwerking verder versterken.

Inclusieve samenleving

De decentrale overheden dragen bij aan alle SDG’s. In 2019 speelde het thema van de gelijkwaardige inclusieve samenleving. Zo slagen gemeenten en partners er steeds beter in om armoede en schulden integraal aan te pakken. Ook staat bij de decentrale overheden de inzet van Social Return on Investment bij aanbestedingen steeds meer in de belangstelling bij het aan een baan helpen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zo spraken decentrale overheden in Gelderland en Overijssel hier in 2019 uniforme regels voor af.

Gezonde leefomgeving en natuur

Essentieel in de SDG-agenda is het bijdragen aan een gezonde leefomgeving en natuur. 2019 stond in het teken van het opstellen van omgevingsvisies. Die vragen om een samenhangende aanpak om met fysieke opgaven om te gaan. De energietransitie, woningbouwopgave, klimaatadaptatie, innovaties in vervoerssystemen, bereikbaarheid en circulaire economie maken hier deel van uit. Stikstofoverschotten hebben grote gevolgen voor de biodiversiteit in Nederland. Provincies werken onder meer aan een biodiversiteitsherstelprogramma.

Blue Deal

In 2019 ondernamen 87 ‘Global Goals Gemeenten’ en een toenemend aantal provincies en waterschappen acties rondom de SDG’s. Zo ondersteunen waterschappen gezamenlijk andere landen in het behalen van SDG 6 (Schoon water en sanitatie) via het programma Blue Deal, dat 20 miljoen mensen wereldwijd aan voldoende en schoon water helpt.

Lees de vierde Nederlandse SDG-rapportage