Erik den Hertog nieuw bestuurslid Unie van Waterschappen

6 oktober 2023

Erik den Hertog gaat deel uitmaken van het dagelijks bestuur van de vereniging van de Nederlandse waterschappen. Hij volgt Dirk-Siert Schoonman (dijkgraaf waterschap Drents Overijsselse Delta) op, die de maximale zittingsduur in die functie bij de Unie heeft bereikt. De waterschappen zijn in de ledenvergadering van 6 oktober akkoord gegaan met de benoeming van Den Hertog, die door de selectiecommissie is voorgedragen. De benoeming is voor drie jaar, met mogelijk een verlenging van nog eens drie jaar.

Erik den Hartog, bestuurslid Unie van Waterschappen

Voorzitter Rogier van der Sande van de Unie van Waterschappen: “De waterschappen zijn Dirk-Siert Schoonman dankbaar voor het vele landelijke bestuurlijke (water)werk dat hij heeft verricht. Denk bijvoorbeeld aan zijn bijdrage aan nationale dossiers, zoals stikstof, NPLG, droogte, klimaatadaptatie en grondwater. Ik ben blij dat Erik den Hertog zijn portefeuille wil overnemen. Ik heb er alle vertrouwen in dat hij met veel frisse energie en toewijding een belangrijke bijdrage gaat leveren aan het behartigen van de belangen van de waterschappen”.

Energie, waterkwantiteit en watersysteem

Per 6 oktober 2023 start Den Hertog als bestuurslid met de portefeuille energie, waterkwantiteit en watersysteem. Hij is dagelijks bestuurslid bij waterschap Vallei en Veluwe. Erik den Hertog: “Ik ben dankbaar en trots dat de ledenvergadering van de Unie van Waterschappen mij heeft benoemd als lid van het dagelijks bestuur met de portefeuille Energie, Waterkwantiteit en Watersysteem. In die rol wil ik een ambassadeur zijn, voor en samen met alle 21 waterschappen. Met een heldere visie en een nuchtere blik wil ik de komende jaren mede sturing geven aan oplossingen voor de grote (water)opgaven waar wij voor staan. Denk aan het verbeteren van de waterkwaliteit, een toekomstbestendige landbouw, natuurherstel en het opvangen van de gevolgen van extreem weer. Ik ben zeer gemotiveerd om mij daar, samen met andere (water)bestuurders en belanghebbenden, voor in te zetten en verder te bouwen op het werk dat al is verricht. En ik blijf me natuurlijk ook vol inzetten als heemraad van waterschap Vallei en Veluwe.”

Bestuur van de Unie van Waterschappen

De Unie van Waterschappen is de overkoepelende vereniging van alle 21 waterschappen in Nederland. Het Uniebestuur vormt het dagelijks bestuur van de vereniging. Zij zijn gekozen door het hoogste orgaan binnen de Unie; de ledenvergadering. Het beleid op de diverse beleidsterreinen wordt bepaald in 7 commissies. Meer informatie vindt u op Over de Unie.

Waterschappen krijgen meer mogelijkheden voor toepassing Wet Bibob

7 juli 2022

Op 5 juli heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Wetsvoorstel aanpassing van de Wet Bibob (bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur). Waterschappen krijgen hiermee meer mogelijkheden om de Wet Bibob toe te passen. De wetsaanpassing treedt volgens planning op 1 oktober 2022 in werking.

Woningen aan het water

De belangrijkste wijziging is dat het voor waterschapsbesturen mogelijk wordt om de Wet Bibob ook toe te passen bij het verlenen van omgevingsvergunningen op grond van de waterschapsverordening.

Vuist maken tegen criminaliteit

Dit is nodig om samen met andere overheden een vuist te kunnen maken tegen ondermijnende criminaliteit. Gemeenten konden vergunningsaanvragen al weigeren vanwege een ernstig gevaar op grond van de Wet Bibob. Voor waterschappen was dat bij omgevingsvergunningen niet mogelijk. Op grond van inhoudelijke, waterhuishoudkundige criteria heeft het waterschap over het algemeen namelijk geen mogelijkheid om de aanvraag te weigeren.

Overheidsbreed

Met deze wetswijziging wordt het voor waterschapsbesturen mogelijk om de Wet Bibob ook toe te passen bij het verlenen van omgevingsvergunningen op grond van de waterschapsverordening. Zo wordt voorkomen dat kwaadwillende personen voet aan de grond krijgen door bij verschillende overheden aan te kloppen totdat ze een overheid hebben gevonden die de Wet Bibob niet toepast.

> Meer informatie over de wetswijziging

Commissie toekomstbestendige vereniging gaat van start

24 juni 2022

Op 24 juni heeft de ledenvergadering van de Unie van Waterschappen gesproken over de ad hoc Commissie toekomstbestendige vereniging. Het bestuur van de Unie heeft deze commissie ingesteld. De commissie geeft eind dit jaar advies over hoe de vereniging meer toekomstbestendig kan worden.

Een binnenvaartschip vaart onder een brug over de rivier de Waal door.

De ledenvergadering en het bestuur hebben de volgende aandachtspunten aan de commissie meegegeven:

 • De rol en positie van de ledenvergadering binnen de vereniging;
 • Het moment en de manier waarop Uniebestuurders worden benoemd;
 • Diversiteit in het Uniebestuur;
 • De vraag hoe visie- en strategievorming in de vereniging geborgd kan worden;
 • Eventuele overige aandachtspunten voor de verenigingsstructuur en -processen.

Als de commissie het advies heeft opgeleverd, wordt het besproken in de vereniging. Zo kunnen de adviezen nog voor de waterschapsverkiezingen van 2023 gewogen en geïmplementeerd worden.

Commissieleden

De commissie bestaat uit de volgende mensen:

 • Erik de Ridder (dijkgraaf waterschap De Dommel en voorzitter van de commissie)
 • Geert Jan ten Brink (dijkgraaf waterschap Hunze en Aa’s)
 • Sander Mager (bestuurder waterschap Amstel Gooi en Vecht en Unie van Waterschappen)
 • Marjan Leijen (Dagelijks bestuurder hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier)
 • Patrick Gaynor (Dagelijks bestuurder waterschap Vallei en Veluwe)
 • Leo Stehouwer (Algemeen bestuurder waterschap Hollandse Delta)
 • Anieke Kranenburg (Algemeen bestuurder waterschap Vechtstromen)
 • Arthur Meuleman (Secretaris-Directeur waterschap Brabantse Delta)
 • Cis Apeldoorn (Secretaris-Directeur hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden)

Nieuwe bestuursleden Unie van Waterschappen

17 december 2021

De Unie van Waterschappen verwelkomt 3 nieuwe bestuursleden. Luzette Kroon, Jeroen Haan en Vincent Lokin gaan deel uitmaken van het dagelijks bestuur van de vereniging van de Nederlandse waterschappen. Rogier van der Sande is herkozen als voorzitter.

boerderij met weiland en sloot in vogelvluchtperspectief

De vacatures komen vrij omdat de bestuursleden Hein Pieper, Hetty Klavers en Toine Poppelaars hun maximale zittingsduur hebben bereikt of binnenkort bereiken. De waterschappen zijn in de ledenvergadering van 17 december akkoord gegaan met de kandidaten die de selectiecommissie heeft voorgedragen. Ook hebben de leden de termijn van Rogier van der Sande als voorzitter met 3 jaar verlengd.

Uitdaging in het waterbeheer

Rogier van der Sande: “Ik vind het een eer om mijn rol als voorzitter nog een termijn te mogen vervullen. Juist nu de waterschappen voor de grote uitdaging staan om het waterbeheer op peil te houden, terwijl de gevolgen van klimaatverandering steeds sterker merkbaar worden in ons dagelijks werk. Ik ben erg blij met de nieuwe bestuursleden. Stuk voor stuk brengen zij veel kennis en ervaring mee. Ik heb er alle vertrouwen in dat we samen met veel frisse energie en toewijding een bijdrage kunnen leveren aan het behartigen van de belangen van de waterschappen.”

Innovatie en internationaal

Luzette Kroon, dijkgraaf van Wetterskip Fryslân, wordt bestuurslid innovatie en internationaal per 17 december. Zij is in het verleden burgemeester en wethouder geweest en algemeen bestuurslid bij waterschappen. Bij de VNG was zij bestuurslid en vicevoorzitter van de commissie Europa en Internationaal. Onder de portefeuille innovatie en internationaal vallen onder meer Dutch Water Authorities, het programma Blue Deal, Bureau Brussel en de overkoepelende innovatiethema’s.

Waterveiligheid

Als bestuurslid waterveiligheid wordt Jeroen Haan benoemd per 1 januari 2022. Hij heeft vanuit diverse functies brede -bestuurlijke- ervaring opgedaan, als hoogheemraad en als (vice)voorzitter/lid van onder meer het Bestuurlijk Platform Zoetwater, het Deltaprogramma zoetwater en de stuurgroep Deltaprogramma. Hij is sinds 2019 dijkgraaf van hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Binnen zijn nieuwe portefeuille gaat hij zich onder meer bezig houden met waterveiligheid, wegenbeheer, het Deltaprogramma en de samenwerking met Rijkswaterstaat.

Financiën en digitalisering

Per 1 april 2022 wordt Vincent Lokin bestuurslid financiën en digitalisering en tevens penningmeester. Hij is dagelijks bestuurder bij waterschap De Dommel en heeft eerder jarenlang bij een bankinstelling gewerkt. Naast financiële inzichten heeft hij veel ervaring opgedaan met governance-vraagstukken en samenwerking in verenigingsverband. De portefeuille bestaat naast financiën en digitalisering onder meer uit bedrijfsvergelijkingen, arbeidsvoorwaarden, de Omgevingswet, juridische zaken en personeelszaken.

Subsidie voor lokale politieke partijen nog niet in zicht

2 november 2021

Een motie van JA21 en BBB over de subsidiëring van lokale politieke partijen heeft het bij de stemming in de Tweede Kamer niet gehaald. De motie werd ingediend bij de begrotingsbehandeling van Binnenlandse Zaken op 2 november.JA21 vindt dat er sprake is van een ongelijk speelveld. Daarom zouden lokale partijen net als landelijke partijen subsidie moeten krijgen.

Financiële consequenties

Minister Ollongren is het eens met JA21, maar subsidie voor lokale partijen heeft ook financiële consequenties. Daar is op dit moment geen dekking voor. Ze wil dit regelen bij de nieuwe Wet op de politieke partijen.

Inzet Unie en VNG

De Unie van Waterschappen zet zich met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) in voor subsidiëring van lokale partijen.

Sander Mager nieuwe vicevoorzitter Unie van Waterschappen

28 oktober 2021

Per 1 november loopt de bestuurstermijn van de huidige vicevoorzitter Hein Pieper in het bestuur van de Unie van Waterschappen af. Het bestuur heeft besloten dat bestuurslid Sander Mager de rol van vicevoorzitter overneemt.De portefeuille internationaal en innovatie die Pieper had in het Uniebestuur wordt tijdelijk door voorzitter Rogier van der Sande waargenomen tot medio december een opvolger aantreedt. De selectieprocedure daarvoor loopt nu.

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Sander Mager is dagelijks bestuurslid bij waterschap Amstel, Gooi en Vecht. In 2019 is Mager toegetreden tot het bestuur van de Unie als portefeuillehouder van waterkwaliteit, waterketen, emissiebeheer, duurzaamheid (grondstoffen en circulaire economie) en vergunningverlening en handhaving. Ook is Mager politiek actief voor waterschapspartij Water Natuurlijk en voor GroenLinks.

Gekozen vanwege bestuurlijke kwaliteit

Als vicevoorzitter neemt Mager de taken van de voorzitter over wanneer deze afwezig is. Het is de eerste keer dat een dagelijks bestuurslid van de waterschappen vicevoorzitter wordt. Het bestuur heeft Mager gekozen vanwege zijn bestuurlijke kwaliteit en om continuïteit te waarborgen.

Toekomst bestuur

Naast Hein Pieper vertrekken binnenkort ook Hetty Klavers en Toine Poppelaars uit het bestuur van de Unie van Waterschappen. In de ledenvergadering van december wordt een besluit genomen over de opvolging van deze 3 bestuurders. Tot die tijd zal Rogier van de Sande de portefeuille van Pieper overnemen.

Adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers ingesteld

26 april 2022

De ministerraad heeft op 22 april ingestemd met de benoeming van de voorzitter en leden van het Adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers. Dit onafhankelijke college gaat vanaf 28 april advies geven over de arbeidsvoorwaarden van politieke ambtsdragers.

Luchtfoto van een brug over een kanaal waar 2 schepen doorheen varen.

Het college brengt advies uit aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en kan daarnaast rechtstreeks de Eerste en Tweede Kamer adviseren. De instelling van het adviescollege komt voort uit de Wet adviescollege rechtspositie politiek ambtsdragers die sinds 1 januari 2022 geldt.

Arbeidsvoorwaarden

Het college kan adviseren over bestuurders en volksvertegenwoordigers van zowel de landelijke overheid als van decentrale overheden. Daaronder vallen dus onder meer dijkgraven, dagelijks bestuurders en algemeen bestuurders van waterschappen. De adviezen gaan over de arbeidsvoorwaarden van politieke ambtsdragers, zoals het pensioen, de uitkering na aftreden of ontslag, salarissen en onkostenvergoedingen.

Onafhankelijk advies

Het adviescollege geeft onafhankelijk advies. Dat betekent dat de rechtspositie van politieke ambtsdragers niet langer alleen afhankelijk is van de politiek(e kleur) in de Eerste en Tweede Kamer. Het adviescollege zal ook een eigen agenda hebben.

Advies over vergoedingen waterschapsbestuur

Het eerste advies van het adviescollege zal gaan over de vergoedingen voor algemeen bestuursleden van waterschappen en Statenleden van provincies. Met het oog op de waterschapsverkiezingen in 2023 is het belangrijk dat hierover snel duidelijkheid komt, ook voor potentiële kandidaten die zich kandidaat willen stellen.

Leden adviescollege

Voormalig SER-voorzitter Alexander Rinnooy Kan wordt benoemd tot voorzitter van het college. De andere leden zijn:

 • Ingrid de Bondt (consultant, voormalig dijkgraaf, wethouder en gedeputeerde);
 • Gerard Groten (onafhankelijk voorzitter bij Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer);
 • Mijke Houwerzijl (hoogleraar arbeidsrecht aan Tilburg University);
 • Hans Vollaard (universitair hoofddocent Utrechtse school voor bestuurs- en organisatiewetenschap, Universiteit van Utrecht);
 • Johan Zwemmer (advocaat en partner bij DLA Piper, docent en onderzoeker bij de vakgroep Arbeidsrecht, Universiteit van Amsterdam).

De Unie van Waterschappen zoekt nieuwe bestuursleden

16 juli 2021

Bij de vereniging van de waterschappen, de Unie van Waterschappen, komen 3 vacatures beschikbaar in het dagelijks bestuur.De koepel vertegenwoordigt de waterschappen in het nationale en internationale speelveld. Ze behartigt de belangen van de waterschappen en stimuleert kennisuitwisseling en samenwerking.

Selectiecommissie

Omdat de maximale zittingsduur van 3 huidige bestuursleden is bereikt, komen er 3 vacatures vrij. Het gaat om de bestuursleden Hetty Klavers, Hein Pieper en Toine Poppelaars. Er is een selectiecommissie samengesteld, die een voordracht van kandidaten doet aan de Ledenvergadering van de Unie van Waterschappen. In de ledenvergadering van 17 december wordt over de voordrachten gestemd.

Verbinden

“De kern van het werk als bestuurder bij de Unie van Waterschappen zit in het krachtig behartigen van de belangen van de waterschappen”, zegt Rogier van der Sande, voorzitter van de Unie van Waterschappen. “Het is een mooie uitdaging om mee aan het roer te staan bij de grote wateropgaven en om invloed te hebben op de koers. We zoeken kandidaten die voor hun portefeuille op kunnen treden als verbinder en goede relaties onderhouden met alle waterschappen. Maar ook met ons brede netwerk van stakeholders in Den Haag en Brussel. Een mooie uitdaging! We hopen dan ook op veel belangstelling van dagelijks bestuursleden en voorzitters van de waterschappen.”

Reacties

Kandidaten voor de vacatures kunnen tot 1 september hun belangstelling kenbaar maken door het sturen van een motivatie en curriculum vitae naar de secretaris van de selectiecommissie. De sollicitatie moet gesteund worden door het bestuur van het eigen waterschap.

Lees de 3 profielschetsen, met daarin informatie over de functie-eisen en werkzaamheden en wie kan solliciteren op deze vacatures.

Proef Quick Scan Waterschapsdemocratie van start

14 juni 2021

De waterschappen Scheldestromen, Brabantse Delta en Vechtstromen doen mee aan een proef met de Quick Scan Waterschapsdemocratie. Dat is een hulpmiddel om in kaart te brengen hoe het gesteld is met de democratie en participatie bij het waterschap.Waterschapsbestuurders, ambtenaren en inwoners, instellingen en bedrijven krijgen een online vragenlijst. Daarin wordt gevraagd hoe ze kijken naar hun waterschapsdemocratie. De quick scan is een initiatief van het samenwerkingsprogramma Democratie in Actie.

Inzicht in wensen

De quick scan geeft een beeld van de stand van de democratie in het betreffende waterschap. Het biedt inzicht in de wensen en oordelen van waterschapsbestuurders, ambtenaren, inwoners, instellingen en bedrijven. Vinden zij dat wat bij het waterschap gebeurt transparant? Zijn ze op de hoogte van inspraakmogelijkheden? Ook zijn er tips en suggesties voor verbeteringen.

Experiment

“Voor ons is het ook een experiment”, vertelt dijkgraaf Toine Poppelaars van waterschap Scheldestromen in de Provinciale Zeeuwse Courant. “We stellen ons hiermee misschien wat kwetsbaar op, maar ik vind dat we dat moeten aandurven.”

Resultaten

De scan wordt al succesvol gebruikt bij gemeentes. Deze proef van de 3 waterschappen maakt het mogelijk om de scan ook aan te sluiten op het waterschap. De eerste resultaten worden deze zomer verwacht.

Meer informatie over de quick scan voor waterschappen

Aanpassingsvoorstel Wet Bibob goed nieuws voor waterschappen

15 april 2021

Waterschappen en andere overheden krijgen meer bevoegdheden om informatie over mogelijk crimineel misbruik van beschikkingen, overheidsopdrachten en vastgoedtransacties met elkaar te delen. Dit om de integriteit van de overheden te beschermen tegen vermenging van de boven- en onderwereld.Dat is de kern van een wetsvoorstel tot aanpassing van de Wet Bibob (bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur). De ministers Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en Dekker (Rechtsbescherming) hebben dit wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer. Op 3 juni kunnen Kamerleden schriftelijke inbreng leveren op het wetsvoorstel.

Privaatrechtelijke rol

Overheden kunnen met de Wet Bibob nu al barrières opwerpen tegen het ongewild faciliteren van criminele organisaties. Waterschappen hebben onder de huidige Wet Bibob de mogelijkheid om de wet toe te passen op overheidsopdrachten en vastgoedtransacties. Dat is de zogenaamde privaatrechtelijke rol.

Onwenselijk

Maar het komt ook voor dat partijen die van de gemeente geen vergunning krijgen vanwege een ernstig gevaar op grond van de Wet Bibob, bij het waterschap soms wel een omgevingsvergunning kunnen krijgen. Op grond van inhoudelijke, waterhuishoudkundige criteria heeft het waterschap over het algemeen namelijk geen mogelijkheid om de aanvraag te weigeren.

Bestuursrechtelijke rol

Met de aanstaande uitbreiding van de wet wordt het voor besturen van waterschappen mogelijk om de Wet Bibob ook toe te passen bij het verlenen van omgevingsvergunningen op grond van de waterschapsverordening.

Onder de radar

Zo wordt voorkomen dat malafide personen voet aan de grond krijgen die bij verschillende overheden aankloppen totdat ze een overheid hebben gevonden die de Wet Bibob niet toepast. Of totdat ze een overheid vinden die een verkeerde risico-inschatting maakt wanneer de relevante risico-indicaties onder de radar blijven. En daardoor panden of gronden kunnen gebruiken om crimineel verworven vermogen wit te wassen, of om bepaalde criminele activiteiten te verrichten, zoals bijvoorbeeld mensenhandel of de productie van drugs.

Toename

Waterschappen zien het aantal signalen toenemen dat vergunningen mogelijk gebruikt worden om criminele activiteiten te ontplooien. Ze verlenen soms vergunningen waarvan ze vermoeden dat er een risico bestaat op het ongewild faciliteren van criminele activiteiten. De uitbreiding van de Wet Bibob biedt in deze gevallen uitkomst.

Meer over de Wet Bibob