Pensioenen dagelijks bestuursleden waterschappen naar nieuw pensioenstelsel

10 juni 2024

Op maandag 3 juni publiceerde minister De Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) een Kamerbrief over de pensioenen van politieke ambtsdragers, waaronder (voormalig) dagelijks bestuursleden (DB-leden) van de 21 waterschappen. Een aangenomen motie in de Eerste Kamer roept het kabinet op om de pensioenen onder te brengen in het nieuwe pensioenstelsel. In de Kamerbrief beschrijft De Jonge hoe deze overgang eruit zal komen te zien.

Bestuurszaken

Wet toekomst pensioenen

De pensioenen van politieke ambtsdragers vallen momenteel onder de Algemene pensioen- en uitkeringswet politieke ambtsdragers (Appa). De aangenomen motie roept op om deze ook over te zetten naar het nieuwe pensioenstelsel volgens de Wet toekomst pensioenen (Wtp). Hier gaan de pensioenen van alle werknemers die in Nederland pensioen opbouwen vóór 1 januari 2028 naar over.

Wet toekomst pensioenen

In de Kamerbrief staat onder meer dat het bedrag voor reeds opgebouwde pensioenaanspraken van politiek ambtsdragers wordt overgedragen aan pensioenfonds ABP. Daarnaast betalen overheidsorganisaties vanaf 1 januari 2028 premie aan ABP voor politieke ambtsdragers. Vanaf deze datum moeten ook waterschappen de pensioenen van bestuursleden onderbrengen bij het ABP.

In plaats van de overheidsorganisatie betaalt ABP dan de pensioenen. Bijkomstig voordeel is dat individuele waardeoverdrachten niet meer nodig zijn bij overstappen binnen de overheid.

Overgangsproces

Op 1 januari 2028 moeten alle pensioenen zijn overgedragen aan pensioenfonds ABP. Om dat mogelijk te maken, wil het ministerie van BZK het wetsvoorstel eind 2025 indienen bij de Tweede Kamer. Het ministerie werkt in dit proces nauw samen met de  Unie van Waterschappen, de VNG en het IPO.

> Bekijk de Kamerbrief

> Lees het nieuwsbericht van het ministerie van BZK

Projectenkalender Waterschapsmarkt 2024-2025 geeft markt en overheden inzicht in waterschapsprojecten

20 maart 2024

Op woensdag 20 maart lanceert het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) de Projectenkalender Waterschapsmarkt 2024-2025, in opdracht van de werkgroep Samenwerking Waterschapswerken (SWW). De kalender geeft marktpartijen, overheden en waterschappen onderling een overzicht van komende projecten van de waterschappen. Dit draagt bij aan de juiste match van vraag en aanbod van onder meer materieel, capaciteit en kennis.Waterschap Woensdag

De lancering van de Projectkalender staat gepland op Waterschap Woensdag. Op deze dag is ook de Aqua Nederland-vakbeurs, waar diverse thema’s rond de samenwerking tussen waterschappen en de markt aan bod komen.

748 projecten in beeld

De Projectenkalender Waterschapsmarkt brengt 748 projecten in beeld die de 21 waterschappen en het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) verwachten voor de periode 2024-2025. Bij de projecten staan onder meer een projectomschrijving, de beoogde contractvorm en de verwachte periode van uitvoering. Daarvan zijn er 641 aangemerkt als werken en 107 als diensten. De totale verwachte bouwsom van deze inventarisatie bedraagt 2,8 miljard euro.

Trends

Opvallend is de toename van projecten rond rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s). Met een geraamde bouwsom van bijna 875 miljoen euro nemen deze een derde van het totaal voor hun rekening. De toename houdt verband met de grote opgave op het gebied van waterkwaliteit, zoals de eisen vanuit de Kaderrichtlijn Water. Een andere opvallende trend zit in de toegepaste contractvormen. Ruim 40 procent van het werkvolume wordt met bouwteams en raamcontracten op de markt gezet. In 2020 was dit nog minder dan een kwart.

Meer inzicht

De jaarlijkse Projectenkalender zorgt voor transparantie op de markt en ondersteunt de dialoog tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers, passend bij de marktvisie De waterschapsmarkt van de toekomst. Het biedt marktpartijen meer zicht op de komende projecten van de waterschappen. Daarmee kunnen ze betere besluiten nemen over de benodigde investeringen in materieel, capaciteit en kennis. Ook kunnen opdrachtgevers onderling hun programma’s en projecten afstemmen.

Concurrerende opdrachtgevers

Waterschappen concurreren met andere opdrachtgevers, zoals drinkwaterbedrijven en opdrachtgevers in de infrasector. De brede vraag naar capaciteit onderstreept het belang om goed zicht te hebben op de aankomende projecten. Voor de 21 waterschappen biedt de Projectenkalender inzicht in de mogelijke pieken van gelijksoortige projecten, omdat ze deze bijvoorbeeld gelijktijdig willen aanbesteden. Door dit inzicht en de onderlinge afstemming kunnen waterschappen voorkomen dat er pieken ontstaan waardoor aanbestedingen (mogelijk) mislukken.

Samenwerkingsverband

De werkgroep SWW is een samenwerkingsverband van diverse waterschappen, de Unie van Waterschappen, het HWBP en brancheverenigingen van bedrijven die werken in de waterschapswereld, zoals aannemers en ingenieursbureaus. Het EIB heeft in opdracht van deze partijen een inventarisatie gemaakt van de projecten die de waterschappen nu in voorbereiding of aanbesteding hebben. De Projectenkalender is niet compleet of absoluut, maar maakt vooral inzichtelijk welke opgaven en welk volume de waterschappen de komende jaren in de markt denken te zetten.

Projectenplatform

De SWW werkt aan de ontwikkeling van een online Projectenplatform. In de toekomst kunnen waterschappen in deze digitale omgeving hun projecten het hele jaar door aanmelden, wijzigen en inzien. Op het platform komt ook een totaaloverzicht van alle projecten in een actuele, gebruiksvriendelijke Projectenkalender.

> Bekijk hier het rapport van de Projectenkalender 2024-2025

> Of download de volledige projectenlijst

Mark van der Werf nieuwe directeur STOWA

7 maart 2024

Per 1 juni is Mark van der Werf de nieuwe directeur van STOWA (Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer). Het STOWA-bestuur heeft dit op woensdag 6 maart besloten. Van der Werf was hiervoor 21 jaar lang werkzaam bij de Unie van Waterschappen, momenteel als programmaleider Waterkwaliteit, Duurzaamheid, Innovatie en Internationaal (WDI). Bij STOWA volgt hij Joost Buntsma op, die na 11 jaar als directeur van STOWA met pensioen gaat.

STOWA-voorzitter Geert-Jan ten Brink (l) feliciteert Mark van der Werf met zijn benoeming als nieuwe directeur van STOWA.

Draagvlak in watersector

“Ik kijk ernaar uit om aan de slag te gaan bij STOWA”, reageert Van der Werf. “STOWA is een sterk merk en heeft veel draagvlak in de watersector. Dat moeten we behouden door kwaliteit te blijven leveren vanuit een onafhankelijke positie. Het is belangrijk dat we aanjagen en agenderen waar het gaat om kennisleemtes. Dit uiteraard in verbinding met de sector. Maar eerst neem ik vooral een diepe duik in de organisatie. Ik wil de mensen die er werken en het bestuur goed leren kennen en behoeftes verkennen.”

Brede achtergrond in waterbeheer

Geert-Jan ten Brink, de voorzitter van het STOWA-bestuur en dijkgraaf van het waterschap Hunze en Aa’s, zegt over de benoeming van Mark van der Werf: “Met zijn brede achtergrond in het waterbeheer kent hij de thema’s die spelen en beschikt hij over een breed netwerk. Dit, in combinatie met zijn daadkracht en leidinggevende en verbindende kwaliteiten, maakt hem uitermate geschikt om STOWA te helpen in de doorontwikkeling en positionering als hét kenniscentrum voor water. We zijn verheugd dat we met Mark de juiste persoon hebben gevonden als directeur en opvolger van Joost.”

Foto onder: STOWA-voorzitter Geert-Jan ten Brink (l) feliciteert Mark van der Werf met zijn benoeming als nieuwe directeur van STOWA. 

Erik den Hertog nieuw bestuurslid Unie van Waterschappen

6 oktober 2023

Erik den Hertog gaat deel uitmaken van het dagelijks bestuur van de vereniging van de Nederlandse waterschappen. Hij volgt Dirk-Siert Schoonman (dijkgraaf waterschap Drents Overijsselse Delta) op, die de maximale zittingsduur in die functie bij de Unie heeft bereikt. De waterschappen zijn in de ledenvergadering van 6 oktober akkoord gegaan met de benoeming van Den Hertog, die door de selectiecommissie is voorgedragen. De benoeming is voor drie jaar, met mogelijk een verlenging van nog eens drie jaar.

Erik den Hartog, bestuurslid Unie van Waterschappen

Voorzitter Rogier van der Sande van de Unie van Waterschappen: “De waterschappen zijn Dirk-Siert Schoonman dankbaar voor het vele landelijke bestuurlijke (water)werk dat hij heeft verricht. Denk bijvoorbeeld aan zijn bijdrage aan nationale dossiers, zoals stikstof, NPLG, droogte, klimaatadaptatie en grondwater. Ik ben blij dat Erik den Hertog zijn portefeuille wil overnemen. Ik heb er alle vertrouwen in dat hij met veel frisse energie en toewijding een belangrijke bijdrage gaat leveren aan het behartigen van de belangen van de waterschappen”.

Energie, waterkwantiteit en watersysteem

Per 6 oktober 2023 start Den Hertog als bestuurslid met de portefeuille energie, waterkwantiteit en watersysteem. Hij is dagelijks bestuurslid bij waterschap Vallei en Veluwe. Erik den Hertog: “Ik ben dankbaar en trots dat de ledenvergadering van de Unie van Waterschappen mij heeft benoemd als lid van het dagelijks bestuur met de portefeuille Energie, Waterkwantiteit en Watersysteem. In die rol wil ik een ambassadeur zijn, voor en samen met alle 21 waterschappen. Met een heldere visie en een nuchtere blik wil ik de komende jaren mede sturing geven aan oplossingen voor de grote (water)opgaven waar wij voor staan. Denk aan het verbeteren van de waterkwaliteit, een toekomstbestendige landbouw, natuurherstel en het opvangen van de gevolgen van extreem weer. Ik ben zeer gemotiveerd om mij daar, samen met andere (water)bestuurders en belanghebbenden, voor in te zetten en verder te bouwen op het werk dat al is verricht. En ik blijf me natuurlijk ook vol inzetten als heemraad van waterschap Vallei en Veluwe.”

Bestuur van de Unie van Waterschappen

De Unie van Waterschappen is de overkoepelende vereniging van alle 21 waterschappen in Nederland. Het Uniebestuur vormt het dagelijks bestuur van de vereniging. Zij zijn gekozen door het hoogste orgaan binnen de Unie; de ledenvergadering. Het beleid op de diverse beleidsterreinen wordt bepaald in 7 commissies. Meer informatie vindt u op Over de Unie.

Waterschappen krijgen meer mogelijkheden voor toepassing Wet Bibob

7 juli 2022

Op 5 juli heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Wetsvoorstel aanpassing van de Wet Bibob (bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur). Waterschappen krijgen hiermee meer mogelijkheden om de Wet Bibob toe te passen. De wetsaanpassing treedt volgens planning op 1 oktober 2022 in werking.

Woningen aan het water

De belangrijkste wijziging is dat het voor waterschapsbesturen mogelijk wordt om de Wet Bibob ook toe te passen bij het verlenen van omgevingsvergunningen op grond van de waterschapsverordening.

Vuist maken tegen criminaliteit

Dit is nodig om samen met andere overheden een vuist te kunnen maken tegen ondermijnende criminaliteit. Gemeenten konden vergunningsaanvragen al weigeren vanwege een ernstig gevaar op grond van de Wet Bibob. Voor waterschappen was dat bij omgevingsvergunningen niet mogelijk. Op grond van inhoudelijke, waterhuishoudkundige criteria heeft het waterschap over het algemeen namelijk geen mogelijkheid om de aanvraag te weigeren.

Overheidsbreed

Met deze wetswijziging wordt het voor waterschapsbesturen mogelijk om de Wet Bibob ook toe te passen bij het verlenen van omgevingsvergunningen op grond van de waterschapsverordening. Zo wordt voorkomen dat kwaadwillende personen voet aan de grond krijgen door bij verschillende overheden aan te kloppen totdat ze een overheid hebben gevonden die de Wet Bibob niet toepast.

> Meer informatie over de wetswijziging

Commissie toekomstbestendige vereniging gaat van start

24 juni 2022

Op 24 juni heeft de ledenvergadering van de Unie van Waterschappen gesproken over de ad hoc Commissie toekomstbestendige vereniging. Het bestuur van de Unie heeft deze commissie ingesteld. De commissie geeft eind dit jaar advies over hoe de vereniging meer toekomstbestendig kan worden.

Een binnenvaartschip vaart onder een brug over de rivier de Waal door.

De ledenvergadering en het bestuur hebben de volgende aandachtspunten aan de commissie meegegeven:

 • De rol en positie van de ledenvergadering binnen de vereniging;
 • Het moment en de manier waarop Uniebestuurders worden benoemd;
 • Diversiteit in het Uniebestuur;
 • De vraag hoe visie- en strategievorming in de vereniging geborgd kan worden;
 • Eventuele overige aandachtspunten voor de verenigingsstructuur en -processen.

Als de commissie het advies heeft opgeleverd, wordt het besproken in de vereniging. Zo kunnen de adviezen nog voor de waterschapsverkiezingen van 2023 gewogen en geïmplementeerd worden.

Commissieleden

De commissie bestaat uit de volgende mensen:

 • Erik de Ridder (dijkgraaf waterschap De Dommel en voorzitter van de commissie)
 • Geert Jan ten Brink (dijkgraaf waterschap Hunze en Aa’s)
 • Sander Mager (bestuurder waterschap Amstel Gooi en Vecht en Unie van Waterschappen)
 • Marjan Leijen (Dagelijks bestuurder hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier)
 • Patrick Gaynor (Dagelijks bestuurder waterschap Vallei en Veluwe)
 • Leo Stehouwer (Algemeen bestuurder waterschap Hollandse Delta)
 • Anieke Kranenburg (Algemeen bestuurder waterschap Vechtstromen)
 • Arthur Meuleman (Secretaris-Directeur waterschap Brabantse Delta)
 • Cis Apeldoorn (Secretaris-Directeur hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden)

Nieuwe bestuursleden Unie van Waterschappen

17 december 2021

De Unie van Waterschappen verwelkomt 3 nieuwe bestuursleden. Luzette Kroon, Jeroen Haan en Vincent Lokin gaan deel uitmaken van het dagelijks bestuur van de vereniging van de Nederlandse waterschappen. Rogier van der Sande is herkozen als voorzitter.

boerderij met weiland en sloot in vogelvluchtperspectief

De vacatures komen vrij omdat de bestuursleden Hein Pieper, Hetty Klavers en Toine Poppelaars hun maximale zittingsduur hebben bereikt of binnenkort bereiken. De waterschappen zijn in de ledenvergadering van 17 december akkoord gegaan met de kandidaten die de selectiecommissie heeft voorgedragen. Ook hebben de leden de termijn van Rogier van der Sande als voorzitter met 3 jaar verlengd.

Uitdaging in het waterbeheer

Rogier van der Sande: “Ik vind het een eer om mijn rol als voorzitter nog een termijn te mogen vervullen. Juist nu de waterschappen voor de grote uitdaging staan om het waterbeheer op peil te houden, terwijl de gevolgen van klimaatverandering steeds sterker merkbaar worden in ons dagelijks werk. Ik ben erg blij met de nieuwe bestuursleden. Stuk voor stuk brengen zij veel kennis en ervaring mee. Ik heb er alle vertrouwen in dat we samen met veel frisse energie en toewijding een bijdrage kunnen leveren aan het behartigen van de belangen van de waterschappen.”

Innovatie en internationaal

Luzette Kroon, dijkgraaf van Wetterskip Fryslân, wordt bestuurslid innovatie en internationaal per 17 december. Zij is in het verleden burgemeester en wethouder geweest en algemeen bestuurslid bij waterschappen. Bij de VNG was zij bestuurslid en vicevoorzitter van de commissie Europa en Internationaal. Onder de portefeuille innovatie en internationaal vallen onder meer Dutch Water Authorities, het programma Blue Deal, Bureau Brussel en de overkoepelende innovatiethema’s.

Waterveiligheid

Als bestuurslid waterveiligheid wordt Jeroen Haan benoemd per 1 januari 2022. Hij heeft vanuit diverse functies brede -bestuurlijke- ervaring opgedaan, als hoogheemraad en als (vice)voorzitter/lid van onder meer het Bestuurlijk Platform Zoetwater, het Deltaprogramma zoetwater en de stuurgroep Deltaprogramma. Hij is sinds 2019 dijkgraaf van hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Binnen zijn nieuwe portefeuille gaat hij zich onder meer bezig houden met waterveiligheid, wegenbeheer, het Deltaprogramma en de samenwerking met Rijkswaterstaat.

Financiën en digitalisering

Per 1 april 2022 wordt Vincent Lokin bestuurslid financiën en digitalisering en tevens penningmeester. Hij is dagelijks bestuurder bij waterschap De Dommel en heeft eerder jarenlang bij een bankinstelling gewerkt. Naast financiële inzichten heeft hij veel ervaring opgedaan met governance-vraagstukken en samenwerking in verenigingsverband. De portefeuille bestaat naast financiën en digitalisering onder meer uit bedrijfsvergelijkingen, arbeidsvoorwaarden, de Omgevingswet, juridische zaken en personeelszaken.

Subsidie voor lokale politieke partijen nog niet in zicht

2 november 2021

Een motie van JA21 en BBB over de subsidiëring van lokale politieke partijen heeft het bij de stemming in de Tweede Kamer niet gehaald. De motie werd ingediend bij de begrotingsbehandeling van Binnenlandse Zaken op 2 november.JA21 vindt dat er sprake is van een ongelijk speelveld. Daarom zouden lokale partijen net als landelijke partijen subsidie moeten krijgen.

Financiële consequenties

Minister Ollongren is het eens met JA21, maar subsidie voor lokale partijen heeft ook financiële consequenties. Daar is op dit moment geen dekking voor. Ze wil dit regelen bij de nieuwe Wet op de politieke partijen.

Inzet Unie en VNG

De Unie van Waterschappen zet zich met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) in voor subsidiëring van lokale partijen.

Sander Mager nieuwe vicevoorzitter Unie van Waterschappen

28 oktober 2021

Per 1 november loopt de bestuurstermijn van de huidige vicevoorzitter Hein Pieper in het bestuur van de Unie van Waterschappen af. Het bestuur heeft besloten dat bestuurslid Sander Mager de rol van vicevoorzitter overneemt.De portefeuille internationaal en innovatie die Pieper had in het Uniebestuur wordt tijdelijk door voorzitter Rogier van der Sande waargenomen tot medio december een opvolger aantreedt. De selectieprocedure daarvoor loopt nu.

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Sander Mager is dagelijks bestuurslid bij waterschap Amstel, Gooi en Vecht. In 2019 is Mager toegetreden tot het bestuur van de Unie als portefeuillehouder van waterkwaliteit, waterketen, emissiebeheer, duurzaamheid (grondstoffen en circulaire economie) en vergunningverlening en handhaving. Ook is Mager politiek actief voor waterschapspartij Water Natuurlijk en voor GroenLinks.

Gekozen vanwege bestuurlijke kwaliteit

Als vicevoorzitter neemt Mager de taken van de voorzitter over wanneer deze afwezig is. Het is de eerste keer dat een dagelijks bestuurslid van de waterschappen vicevoorzitter wordt. Het bestuur heeft Mager gekozen vanwege zijn bestuurlijke kwaliteit en om continuïteit te waarborgen.

Toekomst bestuur

Naast Hein Pieper vertrekken binnenkort ook Hetty Klavers en Toine Poppelaars uit het bestuur van de Unie van Waterschappen. In de ledenvergadering van december wordt een besluit genomen over de opvolging van deze 3 bestuurders. Tot die tijd zal Rogier van de Sande de portefeuille van Pieper overnemen.

Adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers ingesteld

26 april 2022

De ministerraad heeft op 22 april ingestemd met de benoeming van de voorzitter en leden van het Adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers. Dit onafhankelijke college gaat vanaf 28 april advies geven over de arbeidsvoorwaarden van politieke ambtsdragers.

Luchtfoto van een brug over een kanaal waar 2 schepen doorheen varen.

Het college brengt advies uit aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en kan daarnaast rechtstreeks de Eerste en Tweede Kamer adviseren. De instelling van het adviescollege komt voort uit de Wet adviescollege rechtspositie politiek ambtsdragers die sinds 1 januari 2022 geldt.

Arbeidsvoorwaarden

Het college kan adviseren over bestuurders en volksvertegenwoordigers van zowel de landelijke overheid als van decentrale overheden. Daaronder vallen dus onder meer dijkgraven, dagelijks bestuurders en algemeen bestuurders van waterschappen. De adviezen gaan over de arbeidsvoorwaarden van politieke ambtsdragers, zoals het pensioen, de uitkering na aftreden of ontslag, salarissen en onkostenvergoedingen.

Onafhankelijk advies

Het adviescollege geeft onafhankelijk advies. Dat betekent dat de rechtspositie van politieke ambtsdragers niet langer alleen afhankelijk is van de politiek(e kleur) in de Eerste en Tweede Kamer. Het adviescollege zal ook een eigen agenda hebben.

Advies over vergoedingen waterschapsbestuur

Het eerste advies van het adviescollege zal gaan over de vergoedingen voor algemeen bestuursleden van waterschappen en Statenleden van provincies. Met het oog op de waterschapsverkiezingen in 2023 is het belangrijk dat hierover snel duidelijkheid komt, ook voor potentiële kandidaten die zich kandidaat willen stellen.

Leden adviescollege

Voormalig SER-voorzitter Alexander Rinnooy Kan wordt benoemd tot voorzitter van het college. De andere leden zijn:

 • Ingrid de Bondt (consultant, voormalig dijkgraaf, wethouder en gedeputeerde);
 • Gerard Groten (onafhankelijk voorzitter bij Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer);
 • Mijke Houwerzijl (hoogleraar arbeidsrecht aan Tilburg University);
 • Hans Vollaard (universitair hoofddocent Utrechtse school voor bestuurs- en organisatiewetenschap, Universiteit van Utrecht);
 • Johan Zwemmer (advocaat en partner bij DLA Piper, docent en onderzoeker bij de vakgroep Arbeidsrecht, Universiteit van Amsterdam).