Terugblik op de Uniecommissie Bestuurszaken, Communicatie en Financiën

14 maart 2023

Op 9 maart heeft de commissie Bestuurszaken, Communicatie en Financiën (CBCF) van de Unie van Waterschappen vergaderd. Een korte samenvatting van de hoofdpunten.Gezamenlijke publiekscommunicatie

De CBCF heeft gesproken over de ambitie om in de toekomst met gezamenlijke publiekscommunicatie regionaal en landelijk het waterbewustzijn te vergroten. Verdieping van samenwerkingen met Ons Water, het Rijk en mogelijk met andere waterpartners is belangrijk om het bewustzijn te vergroten. De kosten die hierbij horen, komen aan bod bij de behandeling van de begroting 2023.

Visie Crisisbeheersing Waterschappen 2023 -2030

In de Visie Crisisbeheersing Waterschappen 2023 -2030 staat op welke manier de waterschappen en de Unie met elkaar en met de crisispartners samenwerken tijdens een crisis. De commissie heeft een positief advies aan de Ledenvergadering gegeven.

Vitaalbeoordeling Keren en Beheren waterkwantiteit

Sommige processen kunnen leiden tot ernstige maatschappelijke ontwrichting. Daarmee vormen zij een bedreiging de nationale veiligheid. Deze processen vormen de Nederlandse vitale infrastructuur.

Waterschappen hebben vitale objecten in beheer, zoals gemalen. De minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) wil daarom overgaan tot een vitaalverklaring van deze objecten binnen het proces Keren en Beheren waterkwantiteit. Een vierjarig actieprogramma brengt de hiaten in dit vitale proces in beeld. De uitvoering van dit actieprogramma wordt in samenwerking met het ministerie van IenW opgepakt.

De commissie adviseert de Ledenvergadering te concluderen dat waterschappen vitale aanbieders zijn in het proces Keren en Beheren waterkwantiteit, net als Rijkswaterstaat. De CBCF adviseert ook om verder onderzoek te doen naar de gevolgen hiervan.

Routekaart en convenant Schoon en Emissieloos Bouwen

Waterschappen hebben zich als doel gesteld om in 2035 klimaatneutraal en in 2050 circulair te zijn. Om deze doelen te halen, is emissievrij bouwen, beheren en onderhouden belangrijk. Om te komen tot een uitstootvrije bouwsector, werken de waterschappen samen met de markt in het programma Schoon en Emissieloos Bouwen aan een routekaart en bijbehorend convenant. De commissie adviseert de ledenvergadering akkoord te gaan met het convenant Schoon en Emissieloos Bouwen.

Advies commissie toekomstbestendige vereniging

De Commissie toekomstbestendige vereniging (‘commissie De Ridder’) heeft een advies uitgebracht met voorstellen waardoor de vereniging Unie van Waterschappen beter kan inspelen op de toenemende betrokkenheid van de waterschappen en de Unie. Dit op het gebied van klimaatverandering, energie, circulaire economie en water en bodem sturend. De CBCF heeft een aantal aandachtspunten meegegeven op dit advies.

Verder besproken in de commissie

In de commissie is verder gesproken over de jaarrekening 2022 van de Unie van Waterschappen. De CBCF heeft voor de Ledenvergadering een positief advies gegeven.

Bekijk de volledige agenda en stukken van deze vergadering

Terugblik op de Unie-commissie Bestuurszaken, Communicatie en Financiën

22 november 2022

Op 18 november heeft de commissie Bestuurszaken, Communicatie en Financiën (CBCF) van de Unie van Waterschappen vergaderd. Een korte samenvatting van de hoofdpunten.Begroting 2023 Unie van Waterschappen

De commissie heeft een positief advies aan de Ledenvergadering gegeven over de Begroting 2023 van de Unie van Waterschappen. In de CBCF van 23 september had de commissie al kennis genomen van de contributiebijdrage per waterschap over 2023.

Gezamenlijke publiekscommunicatie na maart 2023

De commissie onderschrijft het uitgangspunt om na de verkiezingen in maart 2023 door te gaan met een gezamenlijke publiekscommunicatie voor de waterschappen. De commissie heeft aandachtspunten meegegeven. Zo merkte de commissie op dat ieder waterschap de publiekscommunicatie op maat moet kunnen maken.

Contourennota Versterking Crisisbeheersing

In 2020 is de evaluatie van de Wet veiligheidsregio’s gepubliceerd. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft als vervolg op deze evaluatie een contourennota opgesteld. Een van de belangrijkste adviezen daarvan is dat de veiligheidsregio’s de samenwerking met crisispartners in netwerken moeten vormgeven.

De commissie benadrukt nogmaals het belang dat de positie van de waterschappen en de dijkgraaf in een nieuw stelsel van crisisbeheersing geborgd moet blijven.

Landelijk Grondgebruiksbestand Nederland

Het Landelijk Grondgebruiksbestand Nederland (LGN) is een landsdekkend bestand dat de gebruikers voorziet van actuele en nauwkeurige informatie over het grondgebruik in Nederland. Veel overheden en kennisinstellingen gebruiken LGN, onder meer op het gebied van milieu, water, ruimtelijke ordening, landschap en natuur.

De commissie heeft een positief advies gegeven aan de Ledenvergadering over de jaarlijkse bijdrage aan het samenwerkingsverband LGN. Doel is dat de gegevens uit dit bestand als open data beschikbaar worden gesteld.

Agenda Waardengedreven Digitaliseren

De werkagenda Waardengedreven Digitaliseren is een eerste stap om invulling te geven aan de ambities van het kabinet voor de digitale transitie van Nederland. De werkagenda heeft niet de technologie maar publieke waarden als veiligheid, democratie, zelfbeschikking, privacy en transparantie als uitgangspunt.
De commissie heeft enkele punten aangedragen voor een gezamenlijke reactie van de mede-overheden op deze agenda.

En verder…

In de commissie is verder gesproken over:

 • De publicaties Waterschapspeil 2022 en Bedrijfsvergelijking Zuiveringsbeheer 2022. De commissie heeft van gedachten gewisseld over hoe de publicaties optimaal bij de waterschappen kunnen worden ingezet. De commissie constateert dat de betrouwbaarheid van de data in de loop der jaren sterk is toegenomen.
 • De Landelijke Voorziening Overstromingsinformatie (LVO). In de CBCF van 23 september heeft de commissie van gedachten gewisseld over het LVO. Dit is een voorziening voor het ontsluiten van actuele, betrouwbare, complete, eenduidige en makkelijk toegankelijke overstromingsinformatie. In déze CBCF heeft de commissie een positief advies aan de Ledenvergadering gegeven over het implementatieplan en de financiering van de voorziening.

> Bekijk de agenda en alle stukken van deze vergadering

Terugblik op de Commissie Waterkeringen van 2 november

7 november 2022

Op 2 november kwam de Commissie Waterkeringen (CWK) van de Unie van Waterschappen weer bij elkaar. De onderwerpen die onder mee aan de orde kwamen waren de evaluatie van de Waterwet en de beoordeling van primaire keringen.Maar de vergadering opende met een overzicht van verschillende trajecten die de programmering en financiering van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) beïnvloeden. Er zit spanning op de programmering en de HWBP-alliantie werkt aan het verbeteren van de stabiliteit. De financiële randvoorwaarden van het programma komen aan bod in de evaluatie Waterwet en het traject over de projectgebonden bijdrage. De resultaten van de eerste beoordelingsronde (LBO-1) moeten verwerkt worden in de langjarige programmering.

Integrale aanpak

In de CWK worden de trajecten apart geagendeerd, maar voor een goede en integrale aanpak is het belangrijk om het grotere geheel te blijven zien. Daarom moet voor elke stap worden gekeken welke tafel het meest geschikt is voor het bestuurlijke gesprek. Ook is er balans nodig in focus en synergie. Bekijk de eerste schets. Onderlinge verbanden tussen de trajecten, volledigheid en verantwoordelijken kunnen nog worden toegevoegd.

Evaluatie Waterwet

Het consortium Twynstra Gudde, Decisio en Sweco voert in opdracht van IenW-DGWB de evaluatie van de waterwet uit. Het consortium presenteerde zijn aanpak. De waterschappen worden op verschillende manieren betrokken in het proces. Voor de regionale spiegelsessie worden in ieder geval alle waterschappen uitgenodigd. De CWK neemt kennis van de aanpak van de evaluatie en geeft alvast aandachtspunten mee. Wellicht worden niet alle aandachtspunten opgepakt in de evaluatie, maar ze worden wel in beeld gebracht.

Beoordelingen primaire keringen

De CWK stemt in met het voorstel dat de Unie van Waterschappen het draaiboek voor de tweede landelijke beoordelingsronde van primaire keringen (LBO-2) kan afronden met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De CWK benadrukt dat het draaiboek de ruimte moet geven voor bijstelling in de eerste jaren zodat we samen ervaring op kunnen doen. Voor de afronding van de eerste landelijke beoordelingsronde (LBO-1) zijn de beheerders en Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) ver gevorderd. In 2023 wordt er gezamenlijk gecommuniceerd over het landelijk veiligheidsbeeld.
De CWK bespreekt in 2023 de evaluatie van LBO-1.

Beleidstafel Wateroverlast en Hoogwater

De CWK heeft nog enkele inhoudelijke aandachtspunten voor het eindadvies van de beleidstafel Wateroverlast en Hoogwater. Die worden meegenomen richting het definitieve eindadvies. Onder voorbehoud van die opmerkingen adviseert de CWK positief over het eindadvies.

Hoogwaterbeschermingsprogramma

De ontwerpprogrammering leidt tot zorgen bij waterschappen over de financiële lasten en werkvoorraad op langere termijn. Op korte termijn moet het CWK een programmering vaststellen die gericht is op ‘Best for Program’. Naar aanleiding van de consultatie zijn er nog enkele kleine wijzigingen gedaan. Er ligt echter een flinke extra claim uit de consultatie die niet ingepast kan worden. De wens is om in de programmering de belangen van de projecten en projectwaterschappen beter te accommoderen. Dat gebeurt in meerdere sporen. Enkele verbeteringen kunnen in de volgende programmeerronde meegenomen worden. Andere verbeteringen vragen meer tijd. De CWK onderschrijft hun verantwoordelijkheid in de alliantie en wil duidelijkheid over het tijdsschema.

Werkbezoek minister

De programmadirectie van het HWBP bereidt samen met de Unie van Waterschappen het werkbezoek voor van de minister Infrastructuur en Waterstaat op 7 december. De CWK is positief over het idee om een aantal leden van de CWK te laten vertellen over de alliantiegesprekken die afgelopen jaar zijn gevoerd, en ruimte te laten voor dialoog.

Terugkoppeling commissie bestuurszaken, communicatie en financiën

27 september 2022

Op 23 september heeft de Uniecommissie Bestuurszaken, Communicatie en Financiën (CBCF) van de Unie van Waterschappen vergaderd. Een korte samenvatting van de hoofdpunten.

Klaproos bij een beek

Consultatiereactie wetsvoorstel aanpassing belastingstelsel

Het wetsvoorstel aanpassing belastingstelsel bevat een aantal voorstellen. Deze voorstellen lossen drie knelpunten op in het belastingstelsel van de waterschappen. Ook worden er 4 meekoppelkansen meegenomen.

De commissie heeft namens de waterschappen een positief besluit genomen over de concept consultatiereactie op het wetsvoorstel. De commissie is van mening dat nagenoeg alle voorstellen van de waterschappen in het wetsvoorstel zijn overgenomen. Ook spreekt ze haar waardering uit voor werk dat door de Unie is verricht. De commissie benadrukt het belang van een unaniem standpunt van de waterschappen en het behouden van snelheid in het wetgevingstraject.

Andere gewenste aanpassingen van het belastingstelsel waaronder een tussentijdse herziening van de kostentoedeling, moeten een plaats krijgen in het zogenaamde tweede spoor, ‘Toekomstbestendige bekostiging Nederlands waterbeheer’.

Publicatie Waterschapspeil 2022 en Bedrijfsvergelijking Zuiveringsbeheer 2022

De commissie geeft, per 4 oktober, de publicatie van de bedrijfsvergelijkingen Waterschapspeil 2022 en Bedrijfsvergelijking Zuiveringsbeheer 2022 vrij. Waterschapspeil is een sector brede overzichtsrapportage van het waterschapswerk. De Bedrijfsvergelijking Zuiveringsbeheer gaat op sectorniveau in op de prestaties en kosten van het zuiveringsbeheer.

Advies vergoeding AB-leden

Het Adviescollege Rechtspositie Politieke Ambtsdragers heeft een advies uitgebracht ten aanzien van de vergoeding voor leden van het algemeen bestuur. De commissie neemt kennis van het advies maar verzoekt de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om een betere onderbouwing van het advies. De commissie signaleert een toename van de werkzaamheden voor leden van het algemeen bestuur.

Verder besproken in de commissie

In de commissie is verder gesproken over:

 • Landelijke Voorziening Overstromingsinformatie (LVO). Vooruitlopend op besluitvorming in de CBCF van 18 november a.s. heeft de commissie van gedachten gewisseld over de LVO. Dit is een voorziening voor het ontsluiten van actuele, betrouwbare, complete, eenduidige en makkelijk toegankelijke overstromingsinformatie. Het doel van de LVO is om de hiervan afhankelijke werkprocessen zo goed mogelijk te ondersteunen. De commissie heeft aandacht gevraagd voor de bestuurlijke drukte en de financiële gevolgen van het instellen van zo’n voorziening;
 • Aanvraag Coronacompensatie waterschappen over 2020. De commissie stemt in met de aanvraag voor Coronacompensatie voor negen waterschappen over het verslaggevingsjaar 2020;
 • Uitvoerbaarheidstoets Decentrale Overheden en Normenkader. Dit betreft een handleiding om beleid te bevorderen dat zodanig wordt vormgegeven dat het goed uitvoerbaar is en uiteindelijk zijn doelen bereikt. Deze handleiding is voor nieuw beleid, maar kan ook worden toegepast op een wijziging van bestaand beleid.
 • De handleiding beschrijft een gezamenlijk proces voor het Rijk en de koepels van de decentrale overheden. De commissie onderschrijft het belang van zo’n proces;
 • Begroting 2023 Unie van Waterschappen. De commissie heeft kennisgenomen van de contributiebijdrage per waterschap over 2023. In de CBCF-vergadering van 18 november a.s. volgt een uitgewerkte begroting die past binnen de genoemde contributiebijdragen.

Lees hier de volledige agenda en stukken van deze vergadering

CBCF vergadert over coronacompensatie voor waterschappen

10 februari 2022

In januari heeft de commissie Bestuurszaken, Communicatie en Financiën (CBCF) van de Unie van Waterschappen extra vergaderd. Belangrijkste onderwerp was de coronacompensatie voor waterschappen over 2020.Na het uitbreken van de coronacrisis is regelmatig gekeken naar de financiële effecten van deze crisis voor de waterschappen. Daarbij bleek dat aan de kostenkant kostenverhogingen als gevolg van corona en onderbesteding elkaar min of meer in balans hielden. Wel verwachtten de waterschappen over 2020 minder belastinginkomsten te ontvangen. Dit als gevolg van de maatregelen die in verband met de coronacrisis zijn genomen. Denk aan minder opbrengsten zuiveringsheffing, meer kwijtschelding, meer vorderingen waarvoor geen verhaalsmogelijkheid meer bestaat, en minder opbrengsten invorderingsrente.

Inkomstenderving

In overleg met het kabinet is vervolgens de toezegging gedaan dat de waterschappen compensatie kunnen krijgen voor deze inkomstenderving. Uitgangspunt daarbij is een reële compensatie van de gederfde inkomsten door de coronacrisis over 2020 én 2021. De Unie heeft op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de aanvraag voor coronacompensatie over het verslaggevingsjaar 2020 voor de waterschappen in beeld gebracht. Het doel daarvan is om deze aanvragen gezamenlijk in te dienen.

Opbrengst zuiveringsheffing

De reacties van de waterschappen op de berekeningssystematiek lopen uiteen, met name als het gaat om de opbrengst zuiveringsheffing. De hoogte van deze opbrengst wordt ieder jaar door verschillende componenten beïnvloed. En die componenten hebben niet allemaal een relatie met de coronacrisis.

Compensatieverzoek indienen

De commissie heeft over deze reacties gesproken en besloten dat de waterschappen een verzoek voor coronacompensatie gaan indienen. De hoogte van de aan te vragen compensatie is gebaseerd op reële cijfers. Alle waterschappen bepalen of ze op basis van deze reële cijfers voor coronacompensatie in aanmerking komen. Het ministerie van BZK heeft onder meer als voorwaarde gesteld dat de cijfers één op één zijn terug te vinden in de begroting en jaarrekening van de waterschappen. Door het besluit van de commissie om nu uit te gaan van reële cijfers, is dit niet meer mogelijk. Het compensatieverzoek zal om die reden voorzien worden van een accountantsverklaring.

Andere onderwerpen

In de commissie is verder gesproken over een gewijzigde financiering van het collectieve ondersteuningsprogramma vanuit het Waterschapshuis voor de implementatie van de Wet open overheid.

> Bekijk de volledige agenda en stukken van deze vergadering

Terugblik op de Commissie Waterkeringen van 1 juni

14 juni 2022

Op 1 juni kwam de Commissie Waterkeringen (CWK) van de Unie van Waterschappen bij elkaar. De commissieleden spraken onder meer over grondverwerving HWBP en over het Manifest Waterveiligheid.

dijkinspectie voor waterveiligheid

Grondverwerving Hoogwaterbeschermingsprogramma

In de subsidieregeling Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) staat dat grondverwerving subsidiabel is als het sober en doelmatig is. Uit de uitwerking van het referentiebeeld voor de groene dijk blijkt dat grondverwerving én het vestigen van recht door het waterschap doelmatig kunnen zijn. Ze kunnen dus beide voor HWBP-subsidie in aanmerking komen.

De CWK heeft met grote meerderheid ingestemd om de gevraagde besluiten in het programmabestuur HWBP in te brengen voor besluitvorming. Dat betekent dat voorgesteld wordt om de Handreiking subsidiabele en niet-subsidiabele kosten voor toepassing van de Regeling subsidies hoogwaterbescherming 2014 aan te passen.

Het ontwerp van de versterkingsmaatregel, inclusief beheer en onderhoud, staat daarmee centraal bij de bepaling van de subsidie van grondverwerving. Wel of geen grondverwerving is een integraal onderdeel van de afweging van de maatregelen. De Life Cycle Costing analyse (LCC) is het instrument voor de afweging van de maatregelen en om de doelmatigheid van de maatregel te onderbouwen.

Daarnaast wordt voorgesteld

 • het referentiebeeld Eigendomspositie bij dijkversterking in grond vast stellen voor vergelijkbare situaties;
 • subsidiering van strategische grondaankopen niet toe te staan (ongewijzigd beleid);
 • overhoeken tot 3 procent van het totaal benodigd oppervlak voor versterking subsidiabel te maken.

De voorwaarde van de CWK is dat er na 2 en na 4 jaar een evaluatie plaatsvindt, met de toezegging dat wanneer er voor die tijd al spanning optreedt dit in de CWK wordt geagendeerd.

Omgang met ‘kleine kans groot gevolg’-risico’s in het HWBP

De huidige omgang met reserveringen voor risico’s met een kleine kans dat ze optreden maar met grote gevolgen, kunnen leiden tot niet doelmatige omgang met de subsidieregeling of tot onwenselijk grote gevolgen voor de waterschappen.

De CWK stemt in met het voorstel om dergelijke kwantificeerbare risico’s voorwaardelijk te beschikken en voor dergelijke risico’s die niet-kwantificeerbaar zijn de hardheidsclausule toe te blijven passen.

De CWK stemt in met de absolute drempelwaarde en is benieuwd hoe dat uitpakt in de evaluaties na 2 en na 4 jaar. Ook stemt de CWK in met de principeafspraak dat de voorwaardelijke beschikking geldt na overschrijding van geraamd budget. De programmadirectie wordt gevraagd dit uit te werken.

Manifest Waterveiligheid

De CWK-leden hebben voor een deel overeenstemming over het Manifest, maar zijn kritisch over een aantal aangedragen aanpassingen die nog niet zijn doorgevoerd. De voorzitter zegt toe daar nog een keer naar te kijken. Met dit voorbehoud en met waardering voor de inzet wordt het Manifest Waterveiligheid vastgesteld. Toepassing van het Manifest vraagt om strategische besprekingen in de CWK.

Voortgang Implementatieplan ‘Naar een realistisch en betrouwbaar HWBP’

De uitvoering van het implementatieplan heeft een goede start gemaakt. De goede bestuurlijke betrokkenheid uit zich mede in betrokkenheid van de bestuurlijk ambassadeurs en door de aanwezigheid van CWK-leden bij de kick-off. De alliantiepartners hebben gezorgd voor de benodigde ambtelijke inzet om de aanbevelingen uit te werken. Dit kwartaal zijn de eerste resultaten al opgeleverd, bijvoorbeeld in de kadernota. Het programmabestuur HWBP kan het implementatieplan op 5 juli vaststellen nu de capaciteit rond is. De bestuurlijk ambassadeurs vullen aan dat de ambitie hoog ligt, maar dat het nu te vroeg is om concrete uitwerking te bespreken.

HWBP Kadernota programma 2024-2035

De CWK stemt in met de hoofdlijnen in de kadernota. Deze nota legt de regels vast voor de programmering die dit jaar gemaakt wordt voor de periode 2024 t/m 2035. De CWK is wel kritisch omdat er op onderdelen onderbouwing mist voor de wijzigingen. Ook zijn de consequenties voor de waterschappen onduidelijk. De programmadirectie zegt toe de kadernota te verduidelijken en volgend jaar opnieuw zijn best te doen de Werkgroep Waterkeringen tijdig te betrekken.

Overige onderwerpen

Bij de bespreking van de voortgang van de beoordelingen van primaire keringen is ingestemd met het afstemmen van de boodschap en het moment van de publiekscommunicatie. De CWK heeft ingestemd met het doorzetten van het gebruik van het Waterveiligheidsportaal in de tweede beoordelingsronde van primaire keringen. De CWK heeft kennis genomen van de vertragende mijlpalen in het HWBP en ingestemd met het voorstel dit later in het jaar te bespreken. De voorzitter heeft toegelicht dat de programmadirectie HWBP een nieuwe analyse heeft gemaakt van de realisatie van projectgebonden bijdragen. Nadat het programmabestuur HWBP op 5 juli 2022 hierover gesproken heeft, worden de Minister en de CWK schriftelijk geïnformeerd. Daarna wordt ook in de CWK geagendeerd of de financiële prikkel van projectgebonden bijdrage bijdraagt aan het sober en doelmatig uitvoeren van projecten, en hoe we als alliantie met de uitwerking van deze financiële prikkel omgaan.

Terugkoppeling commissie bestuurszaken, communicatie en financiën

22 november 2021

Op 12 november kwam de Uniecommissie Bestuurszaken, Communicatie en Financiën (CBCF) van de Unie van Waterschappen digitaal bij elkaar. Een korte samenvatting van de hoofdpunten.

Bootje gevouwen van een 100 euro biljet

Vergoeding kosten Wet open overheid

De CBCF heeft positief geadviseerd op het voorstel Vergoeding kosten Wet open overheid (Woo). De Wet open overheid vervangt de huidige Wet openbaarheid van bestuur en treedt naar verwachting volgend jaar 1 mei in werking. De waterschappen krijgen na overleg van de Unie met het Rijk compensatie voor zowel de incidentele implementatiekosten als de extra structurele kosten die het gevolg zijn van de Woo. De toezegging bedraagt over de jaren 2022-2027 € 23,5 miljoen. Bij instemming door de Ledenvergadering met het voorstel zouden de eerste middelen in 2022 kunnen worden uitbetaald.

Het is de bedoeling dat de waterschappen bij deze implementatie worden ondersteund vanuit het Waterschapshuis (hWh). Hiervoor is van de totale toezegging € 375.000 gereserveerd. De CBCF zal bij goedkeuring door de Ledenvergadering hWh opdracht geven het plan te gaan ontwikkelen en uitvoeren. hWh zal hier vervolgens mee aan de slag gaan.

Besproken in de commissie

In de commissie is verder gesproken over:

 • de lastenontwikkeling van de waterschappen in 2022, waarover een persbericht is uitgegaan;
 • de compensatie van het Rijk voor gederfde belastingopbrengsten over het jaar 2021;
 • de kostenvergoeding van het Rijk i.v.m. de kindertoeslagaffaire;
 • de schuldpositie van de waterschappen n.a.v. radio-uitzendingen van het programma Argos en artikelen in de Groene Amsterdammer.

Sessie Omgevingswet

Na afloop van de vergadering in de commissie in een aparte sessie bijgepraat over de stand van zaken voor de waterschappen m.b.t. de Omgevingswet i.r.t. andere overheden. Het beeld is dat de waterschappen goed op koers liggen richting de implementatie op 1 juli 2022.

> Volledige agenda en stukken van deze vergadering

Terugkoppeling commissie Bestuurszaken, Communicatie en Financiën

8 juni 2022

Op 19 mei heeft de commissie Bestuurszaken, Communicatie en Financiën (CBCF) van de Unie van Waterschappen vergaderd. Een korte samenvatting van de hoofdpunten.

Een veld bloembollen aan het water

Campagne Waterschapsverkiezingen 2023

De waterschappen voeren gezamenlijk campagne om in 2023 de waterschapsverkiezingen bij de kiezer onder de aandacht te brengen. De commissie heeft de communicatie-expertgroep voor de waterschapsverkiezingen feedback gegeven op het campagnevoorstel.

Evaluatie hoogwater Limburg

De commissie heeft de evaluatie besproken van de liaisonrol en het Waterschapshulpteam (WHT) van de Unie tijdens het hoogwater in Limburg in 2021 en is positief gestemd over de rol die de Unie heeft gespeeld. Ook wordt aandacht gevraagd voor de verbeterpunten. Bijna alle aanbevelingen zijn direct op te pakken door de Unie of door het WHT. Verder zijn er nog aanbevelingen waarvoor andere partijen aan de lat staan.

De commissie is ook benieuwd naar de uitkomsten van het visietraject crisisbeheersing 2030 dat op dit moment loopt. In dit visietraject wordt met alle waterschappen gewerkt aan een gezamenlijk beeld over waar we als sector willen staan in 2030.

Nieuwe verslaggevingsregels waterschappen

De waterschappen hebben op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) een advies opgesteld voor nieuwe, geactualiseerde verslaggevingsvoorschriften voor de waterschappen. De commissie heeft een positief besluit genomen over het uit te brengen advies aan de minister van IenW.

Manifest Maatschappelijk Verantwoord Aanbesteden en Inkopen 2021-2025

Het manifest Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen 2022-2025 heeft als doel inkopende organisaties bij elkaar te brengen en hen te stimuleren tot een brede toepassing van het instrument maatschappelijk verantwoord opdrachtgeven en inkopen. Het manifest is de opvolger van het manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen uit 2016. De commissie benadrukt het belang van het manifest en heeft de Ledenvergadering positief geadviseerd om met dit manifest in te stemmen.

Besproken in de commissie

In de commissie is verder gesproken over:

 • De Kadernota begroting 2023 Unie van Waterschappen bestaande uit een verhoging van de begroting 2022 met 3,0% contributiestijging en 3,3% inflatiecorrectie. De commissie adviseert de Ledenvergadering om in te stemmen met de Kadernota.
 • De resultaten audits Informatieveiligheid & privacy. De bespreking heeft vertrouwelijk plaatsgevonden
 • Aanpassing van het belastingstelsel.
 • Oekraïne en de belastingheffing. De commissie heeft kennisgenomen van de gevolgen die de opvang van ontheemden uit Oekraïne door particulieren (gastgezinnen) kan hebben voor onder andere de zuiveringsheffing.

> Bekijk de volledige agenda en stukken van deze vergadering

Extra bijeenkomst Commissie Waterkeringen over stabiliteit HWBP

13 december 2021

De Uniecommissie Waterkeringen (CWK) is op 3 december een keer extra bij elkaar gekomen. Er is gesproken over 2 adviezen over de stabiliteit van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).De bestuurlijke werkgroep Stabiliteit en de Adviesraad werkten dit jaar aan deze adviezen om de aanhoudende instabiliteit en onvoorspelbaarheid in de uitvoering van het HWBP aan te pakken.

Adviezen

Het advies van de bestuurlijke werkgroep Stabiliteit gaat in op onder meer flexibeler programmeren, bestuurlijk meer sturen op tijd en geld, risico’s meer zelf dragen bij vertragingen, vergroten voorspelbaarheid van de solidariteitsbijdragen, en meer investeren aan de voorkant van een project.
Het advies van de Adviesraad gaat in op onder andere doorgroeien naar een gezamenlijke gedragen programmasturing, een meer gemeenschappelijke toon in communicatie en meer kennisuitwisseling.

Goede kwaliteit

De CWK is blij met de kwaliteit van de adviezen. De problematiek en de gegeven adviezen zijn duidelijk doorleefd. De commissie heeft beide adviezen omarmd, ondanks enkele kanttekeningen.

Eén ontwikkelagenda

De commissie adviseert om één ontwikkelagenda te maken voor beide adviezen. Daarin moet een deel gericht zijn op de korte termijn (optimalisatie) en een deel op de lange termijn (transformatie). De ontwikkelagenda bevat dan ook een verdiepingsslag en concretisering, waaronder het in beeld brengen van de impact. In de ontwikkelagenda staat ook het vervolgproces: wie doet wat? De vorm volgt daarbij de inhoud van de agenda.

Bestuurlijk en ambtelijk

Het is noodzakelijk om onderscheid te maken tussen de bestuurlijke tafel en de ambtelijke tafel, en tussen wat de waterschappen zelf moeten doen en wat de alliantie samen moeten doen. De CWK roept op om bij de uitwerking zoveel mogelijk gebruik te maken van de reguliere overlegvormen.

Terugkoppeling commissie Bestuurszaken, Communicatie en Financiën van 17 september

23 september 2021

Op 17 september kwam de Uniecommissie Bestuurszaken, Communicatie en Financiën (CBCF) van de Unie van Waterschappen bij elkaar. Een korte samenvatting van de hoofdpunten.

dijkinspectie voor waterveiligheid

Strategie Duurzaam Oprdachtgeverschap Waterschappen

De CBCF stelde de strategie Duurzaam Opdrachtgeverschap Waterschappen vast voor de periode 2021-2030. De titel is ‘Opdrachtgeven met ambitie, inkopen met impact’. De strategie is bedoeld als gezamenlijke basis voor het duurzaam handelen van de waterschappen in de komende jaren. Het verbindt duurzame ambities van de waterschappen die zij eerder hebben vastgelegd in akkoorden en afsprakenkaders. Denk aan het Klimaatakkoord, het Grondstoffenakkoord, het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen en de Green Deal Duurzaam GWW 2.0.

Een gezamenlijke strategie helpt de 21 waterschappen om samen aan de duurzame doelen te werken. Ieder in het tempo dat bij de organisatie past. De komende periode wordt een plan van aanpak uitgewerkt om concreet invulling te geven aan de strategie.

Evaluatie Crisiskompas

2020 was het laatste jaar van de looptijd van het gezamenlijke Uitvoeringsprogramma crisisbeheersing van de waterschappen. Het programma ging in 2014 van start. In 2017 was het Crisiskompas het resultaat van een tussentijdse evaluatie van dit programma. Die acties die daaruit voortkwamen zijn nu opnieuw geëvalueerd, zowel onder de waterschappen als onder de crisispartners van de waterschappen.

De CBCF heeft vastgesteld dat de inzichten die hieruit zijn voortgekomen een goede basis vormen voor de nieuwe visie crisisbeheersing waaraan komende periode wordt gewerkt. De aanbevelingen uit de evaluatie hebben onder andere betrekking op:

 • de samenwerking in het crisisnetwerk,
 • de informatievoorziening,
 • de inzet van communicatieadviseurs in crisisperiodes,
 • competentieontwikkeling bij medewerkers,
 • beschikbaarheid van middelen in crisissituaties,
 • het delen van kennis en
 • het monitoren van de kwaliteit van de uitvoering.

Begroting Unie van Waterschappen

De CBCF adviseert de Ledenvergadering van de Unie van Waterschappen om in te stemmen met de conceptbegroting van de vereniging voor 2022. Op basis van het kader dat daarvoor in juni is vastgesteld, gaat het om een verhoging van de begroting 2021 met 2,4 procent: 1 procent contributiestijging en 1,4 procent inflatiecorrectie. Dit is volgens de afspraken die in 2019 voor een aantal jaren met de leden zijn gemaakt. Inmiddels blijkt wel dat de afgesproken contributiestijging in 2020 en 2021 vooral ingezet moest worden voor het nakomen van de cao-afspraken en de verhoogde pensioenpremies.

Dat betekent dat een extra verhoging nodig zou zijn om te kunnen voldoen aan de in 2019 afgesproken versterking van het Uniebureau op onderwerpen die in Den Haag steeds meer aandacht vragen van de waterschappen als collectief. De CBCF besprak daarom een voorstel tot een aanvulling op de begroting voor 2022 en 2023. Het gaat dan om een contributiestijging van 3 procent per jaar in plaats van de afgesproken 1 procent. Verder stelt de commissie voor om voor indexatie gebruik te maken van een naar rato gewogen gemiddelde van zowel de loonkostenindex als de consumentenprijsindex in plaats van één van beiden.

En verder…

Verder stemde de CBCF in met het jaarplan van het Informatiehuis Water voor 2022. Ook adviseert de CBCF de Ledenvergadering van de Unie van Waterschappen om:

 • in te stemmen met het voortzetten van het Digitaliseringsberaad;
 • te kiezen voor een verhoogd ambitieniveau voor het vervolg van de publieksaanpak Waterbazen, om tot aan de waterschapsverkiezingen in 2023 te blijven werken aan waterbewustzijn bij een grote diversiteit aan doelgroepen;
 • tijdelijk personeel in dienst te nemen bij de Unie bij programma’s die gefinancierd worden uit externe bronnen via een daarvoor ontworpen dienstverband;
 • in te stemmen met de aangepaste modellen belastingverordening zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing 2022.

> Volledige agenda en stukken van deze vergadering