Terugblik op de Commissie Waterkeringen van 13 september

22 september 2023

Op 13 september vergaderde de Commissie Waterkeringen (CWK) van de Unie van Waterschappen. De commissie besprak onder andere Zorgplicht Centraal, lange termijn beslissingen over waterveiligheid, het landelijk veiligheidsbeeld en het HWBP.

Sluis-met-pleziervaartboten-erinin-een-polderlandschap

Zorgplicht Centraal

De CWK is geïnformeerd over de doelen van Zorgplicht Centraal, namelijk om beheren, beoordelen en versterken meer met elkaar te laten integreren zodat we als sector doelmatiger aan overstromingskansen kunnen werken. Er is afgesproken het gesprek over bestuurlijke aspecten te voeren als de uitwerking zover is.

Waterveiligheid op de lange termijn

De CWK geeft de Unie van Waterschappen aandachtspunten mee voor waterveiligheid op de lange termijn, zoals het breder kijken dan alleen de dijk en de relatie met de ruimtelijke ordening. De Unie gaat aan de slag met deze aandachtspunten. De Commissie Waterkeringen benadrukt dat het gesprek over de lange termijn nu al urgent is. Dit komt door de keuzes die nu in de ruimtelijke ordening gemaakt worden.

Landelijk veiligheidsbeeld

De CWK erkent dat de waterveiligheidsopgave tot 2050 groter is geworden door beter inzicht door de eerste landelijke beoordelingsronde . Er zijn nog veel onzekerheden over de omvang en kosten van deze opgave. Er wordt gekeken of besparingen mogelijk zijn door efficiency en innovaties. We ontkomen er niet aan dat we als alliantie ook meer geld nodig hebben. De uitdagingen verschillen per regio, maar de commissie gaat deze gezamenlijk aan.

Een deel van het gesprek over keuzes in tijd, geld en kwaliteit wordt gevoerd tijdens de alliantiedialoog op 26 september 2023.

Hoogwaterbeschermingsprogramma

De CWK stemt in met een gezamenlijke reactie op de ontwerpprogrammering, omdat we gezamenlijk aan de lat staan om de problemen in de programmering op te lossen.

Waar nodig komt de programmadirectie HWBP toelichten hoe de spelregels in de kadernota uitpakken op individueel niveau.

Het besluit over indexering van het HWBP is aangehouden omdat er onduidelijkheid is over het gevraagde besluit. De werkgroep verdiept de verdeling van de indexeringskosten in het voorstel, waarmee het volgende keer geagendeerd kan worden.

Prinsjesdag 2023: Waterschappen zien kansen voor versnelling natuurherstel

19 september 2023

Het demissionaire kabinet heeft op de derde dinsdag van september de Miljoenennota gepresenteerd. Voor de transitie van het landelijk gebied en het oplossen van de stikstofproblematiek lijkt te weinig geld beschikbaar. De Unie van Waterschappen ziet desondanks mogelijkheden om op de korte termijn natuur te herstellen en de landbouw toekomstperspectief te geven met waterbeheermaatregelen.

Koffertje Derde Dinsdag van september tegen een achtergrond van water en windmolens

Er liggen grote opgaven in het ruimtelijk domein. In het landelijk gebied moeten oplossingen gevonden worden voor het opvangen van de gevolgen van extreem weer, een toekomstbestendige landbouw, het herstellen van de natuur en het verbeteren van de waterkwaliteit.

Oproep om door te gaan

Rogier van der Sande, voorzitter van de Unie van Waterschappen: “Het gaat om grote vraagstukken waar de afgelopen jaren veel over is vergaderd. Het Rijk is met een goede integrale aanpak gekomen. Daar moeten we zeker mee door, maar het duurt te lang voordat we het praten omzetten in actie. Het is belangrijk dat we op deze dossiers niet stilstaan. Ondertussen verslechtert namelijk de natuur. En de enorme hoosbui zoals we die kennen van Limburg 2021 kan morgen weer vallen of een lange periode van droogte kan ook volgende zomer weer tot grote schade leiden. We moeten nu aan de slag.”

Profiteren van de ‘waterknop’

Van der Sande: “En we kunnen en zijn ook aan de slag! Overheden moeten voor sneller natuurherstel verder kijken dan stikstofreductie. Water verbindt landbouw en natuur. Draai daarom eerst aan de ‘waterknop’. Met relatief eenvoudige watermaatregelen kunnen we de veerkracht van de natuur vergroten en klimaatrisico’s van de landbouw verkleinen. Denk aan flexibel omgaan met peilbeheer, beekherstel, het bevorderen van de biodiversiteit bij slootkanten en extra stuwen om water langer vast te houden. We moeten met elkaar het gesprek aangaan over hoe alle partijen hieraan kunnen bijdragen en ervan kunnen profiteren.”

Oplossingen voor de lange termijn

Van der Sande: “Door te redeneren vanuit de draagkracht van het water- en bodemsysteem vinden we oplossingen die houdbaar zijn voor de lange termijn. We willen de problemen van nu niet afwentelen op toekomstige generaties. Wij vragen een nieuw kabinet daarom de ‘waterknop’ te benutten en te profiteren van de gebiedskennis en uitvoeringskracht van de waterschappen. Belangrijk is om hierbij ook de 811 miljoen die in het transitiefonds gelabeld is voor beekdalherstel te behouden en door te gaan met wettelijke verankering van het principe dat water en bodem sturend moeten zijn voor ruimtelijke plannen.”

Tweede Kamerverkiezingen: nog 4 verkiezingsprogramma’s vergeleken op waterthema’s

18 september 2023

Steeds meer politieke partijen presenteren hun (concept)verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november. Eerder keken we al wat VVD, CDA, SP, Partij voor de Dieren, JA21, VOLT en GroenLinks-PvdA in hun verkiezingsprogramma’s hebben staan op het gebied van water. Deze week doen we hetzelfde voor BBB, ChristenUnie, Forum voor Democratie en PVV.

Sloot met waterplanten en daarover heen blauw potlood met rode punt en de term Water

Analyse

Wat zeggen de verkiezingsprogramma’s over waterthema’s als schoon en voldoende water, waterveiligheid, water en bodem sturend en over de waterschappen zelf? Deze analyse geeft een aantal highlights, maar is niet volledig. Kijk voor de volledige verkiezingsprogramma’s op de websites van de politieke partijen.

Schoon water

ChristenUnie wil vasthouden aan de doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW), de Europese afspraken op het gebied van waterkwaliteit. BBB schrijft over datzelfde onderwerp: “Omdat water zich niet aan de landsgrenzen houdt, is het belangrijk dat er één realistische norm komt in Europa met betrekking tot waterkwaliteit en wet- en regelgeving die handhaving ook grensoverschrijdend mogelijk maakt. We streven naar realistische doelen van de KRW die haalbaar en betaalbaar zijn en zullen de provincies opleggen dat dus ook te doen.”

Op het gebied van waterkwaliteit wil ChristenUnie dat PFAS-verbindingen en andere zeer zorgwekkende stoffen bij de bron worden aangepakt. Het gebruik van schadelijke stoffen die niet uit ons water kunnen worden gefilterd moet wat betreft BBB beperkt of verboden kunnen worden. Daarom is BBB kritisch op industriële lozingen, agrarisch gebruik van chemicaliën en menselijk medicijngebruik.

Waterkwantiteit

Over het vasthouden van water schrijft BBB: “Door grondwaterpeilen regionaal aan te passen, hergebruik van water te stimuleren en waar mogelijk oude watergangen in te zetten, kunnen we water langer vasthouden in de bodem.” ChristenUnie besteedt op verschillende punten aandacht aan waterkwantiteit. Over het vasthouden van water schrijft ChristenUnie: “Het watersysteem wordt opnieuw ingericht en klimaatbestendig gemaakt. Dit door het water in de winter vast te houden en het grondwaterpeil waar mogelijk te verhogen.”

Dijken

Waterveiligheid is het enige onderwerp waar ook PVV en Forum voor Democratie over schrijven. Allereerst PVV: “Het klimaat verandert altijd, al eeuwenlang. Bij veranderende omstandigheden passen we ons aan. Daarom moet het waterbeheer worden geïntensiveerd. Naast het verhogen van de dijken wanneer dat nodig is, maken we extra geld vrij voor meer ruimte voor de rivier.”

Forum voor Democratie wil “inzetten op adaptatie door – waar nodig – onze infrastructuur te verbeteren. Door te investeren in innovatie op gebied van dijkenbouw, kustbescherming, rivierbeheer en gewasontwikkeling en deze kennis ook als exportproduct gebruiken.” Ook BBB en ChristenUnie willen Nederland blijven beschermen tegen hoogwater door te blijven investeren in dijk- en kustbescherming.

Water en bodem sturend

BBB wil bij binnenstedelijke herontwikkeling en renovatie letten op klimaatadaptatie, bijvoorbeeld door ruimte te laten voor groen en water. Water en bodem worden wat ChristenUnie betreft “sturend in het ruimtelijk beleid en landgebruik van Nederland. De ruimtelijke kaders, (bouw-)regelgeving en het watertoets-proces worden versterkt. Zodat woningen klimaatbestendig en waterrobuust worden gebouwd op de, vanuit water en bodem gezien, juiste locaties.” Decentrale overheden worden wat ChristenUnie betreft door de Rijksoverheid ondersteund om de al bestaande mogelijkheden om toekomstbestendig te bouwen beter te gebruiken.

Waterschappen

Van de 4 partijen noemen er 2 specifiek de waterschappen. BBB vindt het belangrijk dat de waterschappen blijven bestaan. En blijft een voorstander van de geborgde zetels bij de waterschappen. ChristenUnie schrijft over de waterschappen in het kader van de aanpak van funderingsproblematiek: “Als gevolg van keuzes uit het verleden, voor onder andere lage waterstanden, neemt de paalrot en funderingsproblematiek steeds meer toe. Het Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten erkennen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid hierin en nemen meer regie in de aanpak van deze problematiek.”

Vervolg

Binnenkort volgt de analyse van de verkiezingsprogramma’s van onder andere D66, SGP en Nieuw Sociaal Contract. We maakten al een analyse over de eerder verschenen programma’s.

> Naar de analyse van de verkiezingsprogramma’s van VVD, CDA, SP, Partij voor de Dieren, JA21, VOLT en GroenLinks-PvdA

Waterschappen blij met niet-controversieel verklaren waterthema’s

12 september 2023

Na de val van kabinet Rutte IV is op 12 september bepaald welke onderwerpen controversieel worden verklaard. Deze onderwerpen kunnen geen doorgang vinden onder dit demissionaire kabinet. De Unie van Waterschappen heeft er bij de Tweede Kamer op aangedrongen dat het belangrijk is dat er geen vertraging ontstaat op belangrijke waterthema’s. De waterschappen zijn blij dat de behandeling van deze thema’s doorgaat de komende tijd.

Een handhaver van het waterschap meet de waterkwaltiteit in de sloot

De verkiezingen zijn op 22 november. Daarna moet er nog een nieuw kabinet worden geformeerd. Dat kan flinke vertraging opleveren voor dossiers die eigenlijk niet kunnen wachten. Daarom bepaalde de Tweede Kamer welke onderwerpen verder behandeld moeten worden (niet-controversieel). En welke dossiers moeten wachten tot het nieuwe kabinet, omdat een volgend kabinet mogelijk anders over het onderwerp denkt (controversieel).

Niet pauzeren

De Unie van Waterschappen heeft er de afgelopen tijd voor gepleit om onder meer de dossiers rondom de Kaderrichtlijn Water, mestbeleid en het register voor zeer zorgwekkende stoffen niet te pauzeren tot er een nieuw kabinet is. We leggen uit waarom.

Kaderrichtlijn Water

Het Nederlandse oppervlaktewater voldoet nog niet aan de normen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). De KRW is een Europese richtlijn over de kwaliteit van het oppervlaktewater en grondwater. Al het water in Nederland moet in 2027 een goed leefgebied vormen voor de planten en dieren die er thuishoren. Het vraagt veel inspanning om de Europese doelstellingen te behalen. Het is daarom belangrijk dat de politieke behandeling doorgaat.

> Meer over de Kaderrichtlijn Water

Register voor zeer zorgwekkende stoffen

Als Nederland serieus werk wil maken van bronaanpak, is het nodig dat we vroegtijdig en voldoende inzicht hebben in de emissies van zeer zorgwekkende stoffen. Een register voor zeer zorgwekkende stoffen helpt hierbij. Momenteel ligt er een voorstel tot invoering van zo’n register in de Tweede Kamer. Dit register verplicht bedrijven om inzicht te geven in hun emissies en hoe zij deze proberen te voorkomen of beperken. Deze informatie wordt hiermee openbaar en toegankelijk voor bevoegde gezagen, waaronder de waterschappen. Voor de waterschappen is deze informatie belangrijk voor vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). Hoe eerder dit register wordt ingevoerd, hoe beter dat is voor de waterkwaliteit.

> Meer over zeer zorgwekkende stoffen

Mestbeleid

Op dit moment ligt een aantal brieven over mestbeleid in de Tweede Kamer. De behandeling moet doorgaan, omdat mestbeleid ook van invloed is op de waterkwaliteit. En daarmee bijdraagt aan het wel of niet behalen van de KRW-doelen die gekoppeld zijn aan Europese deadlines.

> Meer over mestbeleid

Aanpassing belastingstelsel

Het voorstel voor aanpassing van het belastingstelsel van de waterschappen is op 7 september naar de Tweede Kamer gestuurd. Of dit dossier controversieel is, ligt op 13 september voor in de commissie Infrastructuur en Waterstaat van de Tweede Kamer. Vandaar dat het nog niet aan bod kwam bij de plenaire stemming op 12 september.

Update van 13 september: de commissie Infrastructuur en Waterstaat heeft het dossier niet-controversieel verklaard. De behandeling gaat dus door. Op 10 oktober kunnen Kamerleden inbreng leveren op het wetsvoorstel. De Unie zal daarvoor input leveren.

> Lees ons meest recente nieuwsbericht over de aanpassing van het belastingstelsel

Eerste Kamer

De fracties van de Eerste Kamer bepalen op 12 september of hun dossiers wel of niet controversieel worden verklaard. Op 26 september wordt daarover gestemd. De waterschappen pleiten ervoor dat het Transitiefonds, dat in de Eerste Kamer ligt, niet-controversieel wordt verklaard. De waterschappen vinden dat het fonds door moet gaan met het oog op stikstofreductie voor woningbouw, natuur en onderhoud aan waterkeringen.

> Lijst van controversiële onderwerpen zoals vastgesteld door de Kamer op 12 september

> Uitleg van de Tweede Kamer over procedure niet-controversieel verklaren

Tweede Kamerverkiezingen: waterthema’s in de verkiezingsprogramma’s

11 september 2023

Politieke partijen werken op dit moment hard aan hun verkiezingsprogramma’s voor de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november. Wat zeggen de verkiezingsprogramma’s over waterthema’s als waterkwaliteit, waterkwantiteit, waterveiligheid, water en bodem sturend en waterschappen? Dat zetten we op een rij. In dit bericht deel 1: de conceptverkiezingsprogramma’s van VVD, CDA, SP, Partij voor de Dieren, JA21, VOLT en GroenLinks-PvdA.

Sloot met waterplanten en daarover heen blauw potlood met rode punt en de term Water

Deze analyse geeft een aantal highlights, maar is niet volledig. Kijk voor de volledige verkiezingsprogramma’s op de websites van de politieke partijen.

Schoon water

De Europese afspraken op het gebied van waterkwaliteit, de Kaderrichtlijn Water, moeten worden nageleefd. Dat zeggen VVD, GroenLinks-PvdA, Partij voor de Dieren. JA21 wil de doelstellingen voor de KRW naar beneden bijstellen. PFAS wordt in 4 van de 7 programma’s genoemd. SP en Partij voor de Dieren willen een verbod op PFAS. VOLT wil investeren in filtrage en GroenLinks-PvdA wil de regels voor toelating en lozing aanscherpen.

Waterkwantiteit

Een (gedeeltelijke) vergunningplicht voor grondwateronttrekkingen staat in het programma’s van VVD, GroenLinks-PvdA en Partij voor de Dieren. VVD en JA21 benoemen het belang van het vasthouden van water na (piek)buien om te gebruiken in drogere tijden.

Dijken

Op het gebied van waterveiligheid zijn er tot nu toe 5 van de 7 partijen die iets over dijken in hun verkiezingsprogramma hebben staan. VVD en CDA zetten in op dijkversteviging om ook in 2050 zoveel mogelijk droge voeten te houden. JA21 gaat voor klimaatadaptatie: aanpassen aan het klimaat door investeringen in o.a. dijken. GroenLinks-PvdA wil voldoende budget voor dijken en aandacht voor meekoppelkansen bij dijkversterkingsprojecten. Partij voor de Dieren pleit voor natuurvriendelijke oevers en een daarop aangepast maaibeleid.

Water en bodem sturend

VVD en Partij voor de Dieren vinden dat er bij woningbouw rekening gehouden moet worden met de klimaatbestendigheid van de locatie. CDA benadrukt het belang van goede bodemkwaliteit in een klein maar druk land als Nederland.

Waterschappen

Er zijn 2 partijen die specifiek de waterschappen noemen. GroenLinks-PvdA noemt 3 punten over waterschappen: waterschapspartijen moeten meer financiële ondersteuning krijgen. De vergoeding voor het waterschapsbestuur moet omhoog. En alle zetels in de waterschappen worden via verkiezingen door burgers gekozen. Partij voor de Dieren benoemt ook dat alle geborgde zetels moeten worden afgeschaft.

> Ga naar deel 2 met daarin de verkiezingsprogramma’s van BBB, ChristenUnie, Forum voor Democratie en PVV

Eerste Kamerleden maken kennis met waterschap

29 augustus 2023

Op 29 augustus brachten Eerste Kamerleden Andrea van Langen-Visbeek (BBB), Saskia Kluit en Hetty Janssen (beiden PvdA/GroenLinks) en Willemijn Aerdts (D66) een werkbezoek aan waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Het was hun kennismakingsbezoek aan de waterschappen.

Werkbezoek Eerst Kamer aan waterschap AGV

Op de foto v.l.n.r.: Sander Mager, Andrea van Langen, Tessa Maas, Joyce Sylvester, Saskia Kluit, Hetty Janssen en Willemijn Aerdts

Het bezoek startte bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Amsterdam-West. Dijkgraaf Joyce Sylvester en dagelijks bestuurslid Sander Mager van waterschap Amstel, Gooi en Vecht gaven een toelichting op het waterschapswerk en de uitdagingen voor de toekomst. Tessa Maas, lobbyist bij de Unie van Waterschappen, maakte het bruggetje voor de parlementariërs over welke waterschapsthema’s binnenkort voorbij komen in de Eerste Kamer.

Duurzame toepassingen

Daarna volgde er een rondleiding over de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Procestechnoloog Synco Tee gaf hier uitleg over het zuiveringsproces en hoe hier groengas wordt opgewekt. Er werd gesproken over nog meer duurzame toepassingen op de zuivering. Zoals het hergebruik van struviet en de mogelijkheden van energieopwekking door het gebruik van aquathermie.

Saskia Kluit fractielid Eerste Kamer PvdA:/GroenLinks “De rol van de waterschappen is aan het veranderen. Ging het vroeger hoofdzakelijk over de hoogte van de dijken en waterpeil beheren, gaat het nu veel meer over andere zaken. Hoe halen we grondstoffen uit het rioolslib? Hoe zorgen we ervoor dat de klimaatadaptatie goed lukt en hoe zorgen we ervoor dat alles energieneutraal wordt uitgevoerd? Het waterschap houdt zich bezig met de opgaves waar we als samenleving voor staan. Heel belangrijk in deze tijd van klimaatverandering.”

Klimaatbestendig bouwen

Na de rondleiding kregen de Eerste Kamerleden in de Houthavens uitleg over het belang van een toekomstbestendig watersysteem en klimaatbestendig bouwen. De Houthavens is een nieuwbouwwijk in Amsterdam. Het is een voorbeeld van een grootstedelijke woningbouwopgave waar de gevolgen te zien zijn die schaarse ruimte en klimaatverandering kunnen veroorzaken.

Andrea van Langen-Visbeek fractielid Eerste Kamer BBB: “Er moeten veel woningen worden gebouwd en er moet ook betaalbaar worden gebouwd. Woningen staan er voor 100 jaar en daar hoort klimaatbestendig bouwen gewoon bij.”

> Bekijk de video van het werkbezoek

Waterschappen sturen standpunten naar politieke partijen

18 juli 2023

De Unie van Waterschappen heeft de belangrijkste standpunten van de waterschappen aangeleverd bij de commissies van de politieke partijen die aan de slag zijn met de verkiezingsprogramma’s voor de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november.De politieke partijen die willen meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november schrijven deze zomer hun verkiezingsprogramma’s. De waterschappen willen dat hun belangrijkste belangen worden meegewogen bij het opstellen van die programma’s. Ook hebben ze voorstellen voor standpunten die bijdragen aan een toekomstbestendig waterbeheer in Nederland.

Toekomstbestendig waterbeheer

Water en bodem staan in Nederland onder druk en op veel plekken zijn de grenzen bereikt. De droogte, extreme hoosbuien, bodemdaling en zeespiegelstijging zorgen ervoor dat veilig wonen en werken niet langer vanzelfsprekend is in Nederland. Naast maatschappelijke vraagstukken als asiel, klimaat en stikstof is het daarom cruciaal dat de politieke partijen de wateronderwerpen ook aandacht geven.

Langetermijndenken

“Het is nu heel belangrijk dat het kortetermijnbelang het niet wint van de lange termijn. De waterschappen dringen aan om nu tijdig geld te reserveren voor de dijkversterkingen van de toekomst en het beschermen van de grondwatervoorraad”, geeft Rogier van der Sande, voorzitter van de Unie van Waterschappen aan.

Oproep landelijke wetgeving

Ook de kwaliteit en de beschikbaarheid van water staan onder grote druk. Van der Sande: “De waterschappen pleiten daarom voor landelijke wetgeving voor een leidende rol van water en bodem in ruimtelijke plannen en voor het voorkomen van lozingen van schadelijke stoffen in het water door de industrie.” Voor de waterschappen is het daarnaast belangrijk dat de integrale aanpak van het Nationaal Programma Landelijk Gebied wordt voortgezet en snel wordt geborgd in landelijke wetgeving en gebiedsprogramma’s.

> Lees de inzet van de waterschappen voor de Tweede Kamerverkiezingen 2023

Decentrale overheden reageren op val van het kabinet

9 juli 2023

De gemeenten, provincies en waterschappen hebben naar aanleiding van de val van het kabinet een brief gestuurd naar de Eerste en Tweede Kamer. In de brief vragen de decentrale overheden het parlement te voorkomen dat Nederland stil komt te staan. “We hebben de ruimte nodig om besluiten te kunnen nemen die nodig zijn om dit land draaiend te houden,” aldus de koepelorganisaties VNG, IPO en Unie van Waterschappen.

Politieke beschouwingen 2022

De lijst met grote maatschappelijke opgaven die vragen om doortastend optreden is enorm. Denk daarbij aan het grote tekort aan betaalbare woningen, de noodzakelijke klimaatopgave en energietransitie, de opgave in het landelijk gebied en het versterken van bestaanszekerheid van kwetsbare mensen. De gemeenten, provincies en waterschappen willen blijven werken aan de vooruitgang van Nederland en vragen het parlement ruimte om besluiten te nemen.

Stilstand is onverantwoord

In de brief stippen de decentrale overheden zeven concrete onderwerpen aan waar de komende maanden geen stilstand op mag ontstaan: het bouwen van betaalbare woningen, verduurzaming van ons energieverbruik, de transitie van het landelijk gebied, de koopkracht voor kwetsbare inwoners, de hervorming van de jeugdzorg, de opvang van vluchtelingen en de inzet van het openbaar vervoer.

Geen uitstel mogelijk voor afspraken landelijk gebied

“In het landelijk gebied speelt op dit moment veel wat geen uitstel duldt. Bij deze zaken wordt onder het motto ‘water en bodem sturend’ de ruimte voor de agrarische sector en de natuur weer in evenwicht gebracht, wordt de waterkwaliteit verder verbeterd (de Kaderrichtlijn Water in 2027) en wordt gewerkt aan de klimaatopgave”, geeft Rogier van der Sande, voorzitter van de Unie van Waterschappen aan.

Provincies hebben voor de transitie van het landelijk gebied gebiedsprogramma’s en maatregelpakketten ingediend. Die maatregelpakketten kunnen alleen snel worden uitgevoerd als er op korte termijn financiering ter beschikking komt. Deze zogenaamde versnellingsgelden moeten echt doorgaan.

Gesprek belastingstelsel waterschappen moet worden voortgezet

De decentrale overheden willen hun verantwoordelijkheid blijven nemen. Voor waterschappen is het nodig dat de voorstellen voor een nieuw belastingstelsel bij de waterschappen doorgang vinden. Van der Sande: “We willen dat het demissionaire kabinet de belastingvoorstellen snel naar de Tweede Kamer stuurt en dat de belastingvoorstellen dus niet controversieel worden verklaard. Het niet maken van goede afspraken over ons belastingstelsel leidt tot stilstand. En dat is voor onze inwoners echt onverantwoord.”

> Lees de brief van de decentrale overheden hier

De formaties zijn afgerond: 21 nieuwe dagelijks besturen

30 juni 2023

De op 29 maart verkozen algemeen besturen van de 21 waterschappen hadden tot en met 29 juni de tijd om een dagelijks bestuur (DB) te vormen. Dat is in alle waterschappen gelukt.

Bestuurszaken

Bestuursprogramma

Sommige algemeen besturen maakten eerst een bestuursprogramma en zochten daar vervolgens een dagelijks bestuur bij. In andere waterschappen werd eerst het dagelijks bestuur samengesteld dat vervolgens een bestuursprogramma maakte.

> Bekijk alle nieuwe dagelijks besturen

Bestuurssamenstellingen

De BoerBurgerBeweging (BBB) is vertegenwoordigd in 16 van de 21 dagelijks besturen met in totaal 18 dagelijks bestuursleden. WaterNatuurlijk zat in 2019 in 16 dagelijks besturen en nu in 12 (met 13 dagelijks bestuursleden). In 7 waterschappen zitten BBB en WaterNatuurlijk samen in de coalitie. Het CDA zag het aantal plekken in de dagelijks besturen van de waterschappen flink afnemen. In 2019 zaten zij in 9 DB’s, nu nog in 5. De Partij van de Arbeid zat in 2019 in 7 DB’s en nu in 10.

Verschil algemeen en dagelijks bestuur

Het algemeen bestuur van een waterschap bestaat uit vertegenwoordigers van categorieën inwoners, boeren en beheerders van natuurterreinen. Het algemeen bestuur stelt het beleid van het waterschap vast. Het controleert ook of het dagelijks bestuur dat beleid goed uitvoert. Het dagelijks bestuur van een waterschap bestaat uit de dijkgraaf en een aantal andere leden. Meestal ligt dit aantal rond de 5 personen. Het dagelijks bestuur wordt samengesteld uit het algemeen bestuur en is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van het beleid van het waterschap.

Maximale bezoldiging dagelijks bestuur aangepast

9 juni 2023

Op 7 juni besloot de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) dat de maximale bezoldiging voor leden van het dagelijks bestuur van de waterschappen verhoogd kan worden. Met deze beslissing kan het algemeen bestuur de bezoldiging van 300 procent naar maximaal 400 procent van het voltijdsbezoldigingsbedrag verhogen.

Polder landschap met weide, water en natuurlijk over

Signaal van de waterschappen

De waterschappen geven al langere tijd het signaal af dat de bezoldiging van 300 procent te laag is. Dit komt door de toename van taken en onderwerpen bij de waterschappen. Daarnaast zijn de werkzaamheden ook complexer geworden. De Unie van Waterschappen verzocht op 16 februari de minister van BZK om in het Rechtspositiebesluit de mogelijkheid op te nemen om de bezoldiging voor leden van het dagelijks bestuur van de waterschappen vast te kunnen stellen op maximaal 400 procent. De minister van BZK nam hier een positief besluit over.

Algemeen bestuur beslist over verhoging

De bevoegdheid om gebruik te maken van de verhoging ligt bij het algemeen bestuur. Het gaat om een zogenaamde ‘kan-bepaling’. Deze aanpassing heeft geen automatisch effect op de huidige bezoldiging van maximaal 300 procent. Een aanpassing van de maximum bezoldiging vergt een nieuw besluit van het algemeen bestuur.

Terugwerkende kracht

Het besluit heeft een terugwerkende kracht tot 29 maart 2023. De datum waarop de nieuwe algemene besturen van de waterschappen zijn geïnstalleerd. De minister van BZK koos voor deze datum om duidelijk te maken dat het besluit betrekking heeft op de nieuwe dagelijks bestuurders.