Waterschappen actieve partners in Deltaplan Biodiversiteitsherstel

3 februari 2022

Het Deltaplan Biodiversiteitsherstel zet zich samen met haar partners in om biodiversiteitsherstel in Nederland te realiseren. De meeste waterschappen zijn partner van dit Deltaplan. Zij blijken actieve partners.Van alle partijen die vóór augustus 2020 zijn aangesloten bij het Deltaplan is een voortgangsrapportage van hun betrokkenheid gemaakt. Uit de rapportage over de inzet van de waterschappen blijkt dat zij hard werken aan het versterken van de biodiversiteit.

Natuurinclusief waterbeheer

Uit de rapportages blijkt dat de waterschappen naast het verbeteren van de waterkwaliteit onder meer veel aandacht besteden aan ecologisch beheer, natuurvriendelijke oevers, bloemrijke dijken en de natuurinclusieve inrichting van waterbergingen.

Bewustwording

In de rapportages is te zien dat waterschappen zich ook inzetten voor het vergroten van het publieke bewustzijn rond biodiversiteitsherstel in onder meer de Waterbazencampagne. Naast extern aandacht vragen voor het belang van biodiversiteitsherstel vinden de waterschappen dat dit ook intern aandacht nodig heeft. Ze willen graag dat de werkzaamheden die bijdragen aan natuurherstel of -versterking in alle bedrijfsonderdelen van het waterschap terugkomen.

Tekst loopt door onder de video

Biodiversiteit gaat achteruit

De biodiversiteit is essentieel voor het in stand houden van ecosystemen en daarmee voor een gezonde leefomgeving. Al jaren gaat de biodiversiteit in Nederland achteruit. Natuurorganisaties, boeren, wetenschappers, banken en bedrijven zijn zich bewust van dit probleem en hebben de handen ineengeslagen.

Deltaplan

In 2018 verenigden natuurorganisaties, boeren, wetenschappers, banken en bedrijven zich in ‘Samen voor Biodiversiteit’ om samen te werken aan het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. De 19 partijen uit 2018 zijn inmiddels uitgegroeid tot meer dan honderd partners en supporters die bij de beweging zijn aangesloten.

Team biodiversiteit

Van de partners in het Deltaplan wordt concreet commitment gevraagd aan één of meerdere succesfactoren die in het Deltaplan staan. Bij de verschillende waterschappen wordt er hard gewerkt aan het uitvoeren van de commitments en het bevorderen van de biodiversiteit. Dit wordt waterschapsbreed ook opgepakt door het team Biodiversiteit van de Unie van Waterschappen.

Bekijk de voortgangsrapportages van de waterschappen Rijnland, De Stichtse Rijnlanden, Aa en Maas, Amstel Gooi en Vecht, Brabantse Delta, De Dommel en Limburg.

Minister De Jonge: ‘Klimaatbestendig bouwen kán’

Het is belangrijk om de klimaatcrisis, de woningcrisis, de stikstofcrisis en de biodiversiteitscrisis in samenhang op te lossen. Dat is één van de antwoorden van minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) op Kamervragen van de Partij voor de Dieren.In december stelde deze partij de minister vragen over woningbouw en klimaatverandering. Aanleiding was het tweede advies over woningbouw en klimaatadaptatie van Deltacommissaris Peter Glas en het artikel daarover in het Financiële Dagblad.

Nieuwe woningen

De Partij voor de Dieren maakt zich zorgen dat er 820.000 nieuwe woningen worden gebouwd op plekken met het risico op extreem weer, pieken in de rivierafvoer of een stijgende zeespiegel, en stelde daarover vragen. Minister de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) heeft die vragen nu beantwoord.

Klimaatbestending bouwen

De minister zegt dat de meeste Nederlanders nu eenmaal in voor klimaatverandering gevoelige gebieden wonen. En net in die gebieden is er grote behoefte aan betaalbare woningen. Volgens de minister kan dat: door klimaatbestendig te bouwen en de meest kwetsbare plekken te mijden.

Deltacommissaris

Hoe de minister dat gaat doen, laat hij in dit eerste kwartaal weten in een reactie op het advies van de Deltacommissaris. In die reactie zal staan hoe de overheid aan de slag gaat met de uitdaging om snel betaalbare woningen te bouwen en daarbij rekening te houden met de gevolgen van klimaatverandering.

Nationale maatlat

Daarnaast werken de ministeries van VRO, Infrastructuur en Waterstaat en LNV dit jaar samen aan een nationale maatlat. Die maatlat maakt duidelijk wat klimaatadaptief bouwen is en gaat over thema’s als hitte, wateroverlast en overstroming, droogte, klimaatbestendigheid en biodiversiteit.

Water en bodem sturend

De minister benadrukt nogmaals dat in het coalitieakkoord staat dat water en bodem sturend moeten worden in ruimtelijke planvorming. Bij de locatiekeuze wordt gekeken wat past vanuit het bodem- en watersysteem. Daarbij wordt rekening gehouden met andere belangen die een rol spelen bij woningbouwontwikkeling.

Kosten

De waterschappen zijn blij met de vermelding in het coalitieakkoord dat water en bodem sturend moeten worden in ruimtelijke ontwikkeling. Zij wijzen erop dat niet-klimaatbestendig bouwen op lange termijn tot veel meer kosten leiden.

> Lees alle vragen en antwoorden

Officiële opening Kenniscentrum Bever

6 oktober 2021

Op 6 oktober is het Kenniscentrum Bever officieel geopend tijdens het beversymposium. Op de website van het kenniscentrum vind je meer informatie over onder andere de ecologie van de bever en over de verschillende (preventieve) maatregelen om schade door bevers te voorkomen of op te lossen.De beverpopulatie groeit sinds de herintroductie in 1988 en neemt toe in verspreiding. Dit zorgt op de meeste plekken voor een positieve impact op de biodiversiteit. Tegelijkertijd ontstaan op enkele plaatsen conflicten, waar we dankzij het kenniscentrum samen snel op kunnen inspelen. Het Kenniscentrum Bever is een initiatief van STOWA, Rijkswaterstaat, ProRail, de Unie van Waterschappen, het Interprovinciaal Overleg en de Zoogdiervereniging. Ook andere organisaties zijn welkom om hun kennis over de bever binnen het kenniscentrum te delen. Het doel is om op een duurzame manier met de bever samen te leven.

Bron van informatie

Op de website van het Kenniscentrum Bever staat veel informatie over de bever. Niet alleen over de ecologie, maar ook over knelpunten en mogelijke oplossingen voor graaf-, nat-, vraat- en knaagschade en de juridische aspecten daarvan. De site bevat ook een bibliotheek met achtergronddocumenten en beverprotocollen. De komende jaren wordt de website verder uitgebouwd met aanvullende kennis en ervaring over bevers.

Duurzaam samenleven

Met hun graaf-, bouw- en knaagactiviteiten verhogen bevers vaak de biodiversiteit, maar ze kunnen ook schade veroorzaken. Variërend van een omgeknaagde boom op de weg of het spoor tot een beverhol in een (spoor)dijk of wateroverlast door een beverdam. Bevers zijn via de Europese Habitatrichtlijn en de Wet Natuurbescherming beschermd. Het is belangrijk om preventieve maatregelen te ontwikkelen en te begrijpen waarom een bever op een bepaalde plek zit en gedrag vertoont waar de omgeving last van heeft. Kennis en ervaring opdoen met (preventieve) maatregelen is cruciaal om op een duurzame manier met de bever samen te blijven leven.

Beversymposium

Het Kenniscentrum Bever wordt officieel geopend tijdens het beversymposium in Ravenstein op 6 oktober. Tijdens dit symposium komen in de presentaties verschillende vragen aan de orde, zoals: hoe kun je het beste beversporen vinden? Welk effect hebben bevers op de waterkwaliteit en koolstofopslag? En hoe sterk zal de beverpopulatie de komende jaren nog blijven groeien? De presentaties zijn binnenkort op de website van het Kenniscentrum Bever terug te vinden.

Waterschappen roepen op om mee te doen aan Blauwgroen Netwerk

27 september 2021

Signalen dat het slecht gaat met de biodiversiteit komen bijna dagelijks in het nieuws. Waterschappen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan een goed natuurbeleid. Bijvoorbeeld met de versterking van het Blauwgroene NetwerkWaterschappen zetten zich in voor het versterken van biodiversiteit. Daarvoor hebben ze unieke mogelijkheden, met het beheer van een uitgebreid netwerk van watergangen en dijken dat heel Nederland doorkruist. Dit Blauwgroene Netwerk beslaat bij elkaar maar liefst 250.000 km.

Nieuw leefgebied

De waterschappen zetten de watergangen en de dijken die ze beheren vaak in als nieuw leefgebied en verbindingsroutes voor planten en dieren. Dat doen ze door bijvoorbeeld natuurvriendelijke oevers langs watergangen te maken en bloemrijke vegetaties op dijken aan te leggen.

Versterken

De waterschappen willen dit Blauwgroene netwerk versterken. Dat staat in het position paper Biodiversiteit uit 2020. Ze hebben daarom het manifest Blauwgroen Netwerk gepubliceerd. Daarin roepen ze ook andere partijen op om met hun watergangen, dijken, wegbermen en terreinen aan te sluiten op dit Blauwgroene Netwerk.

Eigen tempo

Partijen die mee kunnen doen zijn bijvoorbeeld Rijkswaterstaat, boeren en terreinbeheerders. Ieder in zijn eigen tempo. Zo draagt iedereen bij aan herstel van de biodiversiteit.

> Meer over het blauwgroene netwerk voor versterking van de biodiversiteit

Onderzoek STOWA: Diversiteit waterinsecten neemt toe

24 augustus 2021

De afgelopen 30 jaar is de diversiteit aan waterinsecten toegenomen. Tegelijkertijd nam het totaal aantal insecten af. Dit blijkt uit onderzoek van kennisinstituut STOWA.In 2017 kwamen alarmerende berichten naar buiten over de insectenpopulatie in Duitsland. Het aantal vliegende insecten was volgens onderzoek in een groot aantal natuurgebieden met ruim 75% afgenomen. Dit was voor STOWA de aanleiding om de langjarige ontwikkeling van de waterinsectenpopulatie in Nederland te onderzoeken. Hiervoor zijn monitoringsgegevens verzameld van een periode van 27 jaar, die 8 waterschappen in het zuiden, oosten en westen van het land hebben bijgehouden.

Minder insecten, hogere diversiteit

Het totaal aantal insecten nam in die periode met de helft af. Vooral bij dansmuggen en haften zien we sterke afnames, terwijl deze insectengroepen juist heel groot in aantal waren. Tegelijkertijd stijgt het aantal kokerjuffers en libellen. Dit komt omdat de waterkwaliteit de afgelopen 30 jaar sterk verbeterd is en insectengroepen als kokerjuffers en libellen daar baat bij hebben.

De meest veelvoorkomende soorten kwamen minder voor. Andere, zeldzamere soorten kwamen juist meer voor. Daarom is er nu een gelijkere verdeling van de aantallen individuen over de insectensoorten en is er sprake van een stijgende diversiteit.

Harde werk wordt beloond

Dat de verbetering van de waterkwaliteit leidt tot een toename van de biodiversiteit is positief nieuws. “Als waterschappen investeren we veel in het verbeteren van de waterkwaliteit. Het is goed om te zien dat de energie die wij hierin steken resultaten oplevert”, zegt Michaël Bentvelsen, beleidsadviseur Waterkwaliteit bij de Unie van Waterschappen.

We zijn er nog niet

Hoewel de waterkwaliteit ten opzichte van 30 jaar terug sterk is verbeterd, zijn in veel wateren de concentraties van nutriënten en toxische stoffen nog steeds boven de vastgestelde normen. De waterinsectengemeenschap is daardoor op veel plaatsen nog niet wat het zou moeten zijn.

Dit onderzoek van STOWA laat zien dat verdergaande verbetering van de waterkwaliteit en natuurvriendelijk oever- en waterbeheer kunnen leiden tot verder herstel van waterinsecten-gemeenschappen. Daarom blijft de Unie van Waterschappen aandacht vragen voor waterkwaliteit en factoren als natuurvriendelijke inrichting, beheer en onderhoud, landbouw, overstorten, en industriële emissies.

Lees hier meer over het onderzoek

Kwaliteit tuinvijvers centraal in Week van Ons Water

28 april 2021

Hoe staat het ervoor met de waterkwaliteit in de Nederlandse tuinvijvers? Dat is de vraag die centraal staat tijdens de Week van Ons Water. De organisatoren van de Week van Ons Water roepen samen met Waterdiertjes.nl op om van 1 t/m 16 mei de kwaliteit van vijvers in kaart te brengen door waterdiertjes te tellen.Sinds 2018 bestaat Waterdiertjes.nl, een initiatief van verschillende kennisinstellingen en waterbeheerders. Iedereen kan meedoen aan wetenschappelijk onderzoek naar de waterkwaliteit door waterdiertjes te vangen en op Waterdiertjes.nl door te geven. Uit de honderden metingen die sinds 2018 zijn gedaan, valt op dat de waterkwaliteit van met name de tuinvijvers regelmatig heel goed scoort, maar ook slecht en zeer slecht. Waarom er zulke grote verschillen zijn, is nog niet duidelijk. “Deze vijvers hebben de potentie om echte waterpareltjes in de bebouwde omgeving te vormen. Daarom is het heel nuttig om meer over die verschillen in de waterkwaliteit te weten te komen”, legt Edwin Peeters, wetenschapper van de Wageningen Universiteit en betrokken bij Waterdiertjes.nl, uit.

Onderzoek in eigen achtertuin

Met een schepnet, een ondiepe witte bak en smartphone of tablet met wifi kun je al meedoen om de waterkwaliteit in tuinvijvers te meten. “Schep met je net door de waterplanten en het open water. Doe wat schoon water in de witte bak en keer je net daarin om”, legt Peeters uit. Op Waterdiertjes.nl kunnen deelnemers er via de afbeeldingen achter komen welke diertjes ze precies gevonden hebben. Het aantal gespotte diertjes kan vervolgens worden ingevuld en doorgegeven. Peeters: “Nadat je meting is doorgegeven, krijg je meteen te zien wat de kwaliteit van je vijver is. Ook stellen we nog een aantal extra vragen om meer over de situatie te weten te komen.” Aan het einde van de Week van Ons Water hoopt Waterdiertjes.nl al de eerste resultaten van dit citizen science-project te kunnen melden.

Vuil of schoon water?

Waterdiertjes zijn een goede indicator voor vuil of schoon water. “De aanwezigheid van veel verschillende dieren en planten wijst op een goede waterkwaliteit. In Nederland zorgen waterbeheerders zoals de waterschappen er steeds meer voor dat oevers van sloten op een natuurvriendelijke manier worden aangelegd en dat er vispassages worden gemaakt bij gemalen. Daarmee zorgen ze voor meer biodiversiteit in het Nederlandse oppervlaktewater”, aldus Peeters. “Op kleinere schaal kunnen particulieren dat ook doen, door vijvers aan te leggen in hun tuinen en via Waterdiertjes.nl bij te houden welke diertjes er leven in de vijver.”

Een groene tuin is een blauwe tuin

Naast dat mensen vijvers in hun tuin nemen omdat ze het mooi vinden, draagt het ook bij aan het versterken van de biodiversiteit in Nederland én aan het voorkomen van wateroverlast. Door bij de aanleg van de vijver te zorgen voor een brede oever en de vijver niet helemaal te vullen, kan een vijver fungeren als tijdelijke regenwateropslag bij hoosbuien. Naast dit soort regenwatervijvers adviseren de waterbeheerders van Nederland in deze Week van Ons Water particulieren om nog meer watervriendelijke keuzes te maken in tuinen en op balkons, gevels en daken. Een groene tuin is een blauwe tuin. Door veel groen te gebruiken kun je helpen een teveel aan regenwater op te vangen en overlast door hitte te verminderen.

Week van Ons Water

De Week van Ons Water is een initiatief van het Rijk, waterschappen, provincies, gemeenten, drinkwaterbedrijven en Rijkswaterstaat. Deze organisaties willen Nederlanders bewuster maken van het bijzondere van water. Dit doen zij door te laten zien wat er aan watermanagement gebeurt in Nederland. En door aan te geven wat mensen zelf kunnen doen bij overstromingen, wateroverlast en droogte en hoe ze kunnen helpen om het water schoon te houden.