Terugkoppeling commissie Bestuurszaken, Communicatie en Financiën

5 juni 2024

Op vrijdag 31 mei vergaderde de commissie Bestuurszaken, Communicatie en Financiën (CBCF) van de Unie van Waterschappen. Een samenvatting van de hoofdpunten.

Rivier in groen landschap

Opzet corporate story waterschappen

De commissie is geïnformeerd over de opzet van de corporate story voor de waterschappen. De ontwikkeling van een corporate story is onderdeel van de landelijke publiekscommunicatie die momenteel in ontwikkeling is. De commissie deed aanbevelingen voor de opzet en neemt in het najaar van 2024 een besluit.

Oprichting CERT-Water

Tijdens de vergadering besprak de commissie de oprichting van een CERT-Water: Computer Emergency Response Team. Met de nieuwe Europese richtlijn Network and Information Services (NIS2) wil de Europese Unie (EU) de cyberveiligheid en weerbaarheid van essentiële diensten in de lidstaten verbeteren. In het kader van deze richtlijn zal onder andere het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) per (sub)sector een besluit nemen rond de inrichting van een CERT. Het ministerie van IenW heeft een aantal scenario’s uitgewerkt voor de inrichting van een CERT voor de watersector.

De commissie heeft een voorkeur voor het scenario met een sectoraal CERT-Water voor de vitale processen Afvalwater en Keren & Beheren. Het vitale proces Drinkwater kan daar dan bij aanvang of op termijn bij aansluiten. In het najaar van 2024 neemt de commissie een besluit.

Kadernota begroting 2025 Unie van Waterschappen

De commissie gaf de Ledenvergadering een positief advies over de kadernota voor de begroting 2025 van de Unie van Waterschappen. De kadernota is een voortzetting van de lijn die in 2024 is ingezet.

Verder besproken in de commissie

De commissie is geïnformeerd over de inzet van de Unie richting de kabinetsformatie. Ook stelde de commissie nieuwe profielen vast voor de berekening van de lastenontwikkeling van huishoudens en bedrijven.

> Bekijk hier de volledige agenda en stukken van deze vergadering

Commissie Bestuurszaken, Communicatie en Financiën: terugkoppeling november

30 november 2023

Op 20 en 23 november vergaderde de Uniecommissie Bestuurszaken, Communicatie en Financiën (CBCF) van de Unie van Waterschappen. Een korte samenvatting van de hoofdpunten.

Polder landschap met weide, water en natuur- stikstof

Vaarkaart Digitale Transformatie

De commissie geeft aan de ledenvergadering van de Unie een positief advies over de Vaarkaart Digitale Transformatie met bijbehorende producten. De Vaarkaart bepaalt de agenda voor de gezamenlijke thema’s van de waterschappen. Daarnaast wordt de agenda binnen de afzonderlijke waterschappen gebruikt om de koers te bepalen richting een digitaal getransformeerd waterschap.

Na vaststelling van de Vaarkaart begint de concretisering. Wat wordt gezamenlijk en wat wordt individueel opgepakt? Hoe vindt monitoring en rapportage over de Vaarkaart plaats?

Begroting 2024

De CBCF geeft aan de ledenvergadering een positief advies over de begroting 2024 van de Unie. De commissie ziet dat het Uniebureau goed werk doet en een investering noodzakelijk is, maar is wel kritisch op de voorgestelde contributieverhoging. De commissie heeft daarom besloten dat aan het begrotingsvoorstel aan de ledenvergadering een verdeling van de kostenstijging over de verschillende aandachtsgebieden wordt toegevoegd.

Ook besproken in de commissie

De commissie is onder andere akkoord gegaan met de Intentieverklaring Stroomlijning keten voor derdenbeslag. Dit betreft een mogelijkheid om sneller vast te kunnen stellen of het zinvol is een aanslag waterschapbelastingen in te vorderen in verband met samenloop met de invordering van andere belastingen.

Verder lezen

De volledige agenda en stukken van deze vergadering staan op iBabs.

> Naar de vergaderstukken op iBabs

Terugkoppeling commissie Bestuurszaken, Communicatie en Financiën

31 mei 2023

Op 25 mei heeft de Uniecommissie Bestuurszaken, Communicatie en Financiën (CBCF) van de Unie van Waterschappen vergaderd. Een korte samenvatting van de hoofdpunten.

Een bootje vaart door de Biesbosch

Vaarkaart Digitale Transformatie

Er is gesproken over de thema’s die in de Vaarkaart Digitale Transformatie opgenomen worden. De commissie herkent zich in de overkoepelende thema’s getransformeerd waterschap, waarde van data, uniforme sector X.0, (digitaal) vertrouwen en digitaal levensloopbestendig.

De commissie wil focus houden en alleen de goede en noodzakelijke onderwerpen gezamenlijk oppakken. Het vaststellingstraject van de vaarkaart vindt na de zomer plaats. Op 22 juni a.s. vindt een brede inhoudelijke bestuurlijke bespreking van de thema’s plaats.

Omgang met TikTok

TikTok is een app die sociale media en muziek combineert. De app is ontwikkeld in China, een land met een offensief cyberprogramma gericht tegen o.a. Nederland en/of Nederlandse belangen. Hierdoor is sprake van een verhoogd spionagerisico. Staatssecretaris van Koninkrijksrelaties en Digitalisering Alexandra van Huffelen heeft de koepels van medeoverheden verzocht om overeenkomstig de Rijkslijn, TikTok en soortgelijke applicaties vanuit landen met een offensief cyberprogramma tegen Nederland en/of Nederlandse belangen niet toe te staan op de mobiele zakelijke apparatuur van medewerkers.

De commissie onderstreept de Rijkslijn en merkt op dat elk waterschap het steunen van deze Rijkslijn zelf bepaalt. Wel is de commissie van mening dat bij het creëren van een veilige digitale werkomgeving de waterschappen van elkaar afhankelijk zijn. De commissie ondersteunt een ledenbrief waarin de waterschappen worden opgeroepen de Rijkslijn te steunen.

Kadernota begroting 2024 Unie van Waterschappen

In de kadernota voor de begroting 2024 van de Unie van Waterschappen zijn de urgente en prioritaire dossiers opgenomen waarop nu en in 2024 actie gevraagd wordt. De commissie onderschrijft deze dossiers maar mist een uitgewerkte financiële onderbouwing.

De commissie verzoekt de Unie goed te kijken naar de prioritering en haalbaarheid van de plannen in combinatie met activiteiten die eventueel afgebouwd kunnen worden met als doel de verwachte stijging van de Uniecontributie te beperken.

Het uitgewerkte voorstel komt terug in de begroting 2024.

Verder besproken in de commissie

In de commissie is verder gesproken over:

 • Voortzetten van de bestuurlijke afspraken van het programma ‘Versterken cyberweerbaarheid in de watersector’ en continueren van de betrokkenheid vanuit de waterschapssector
 • Stand van zaken coalitieakkoorden waterschappen
 • Financiële positie waterschappen

Volledige agenda en stukken van deze vergadering zijn te vinden op iBabs.

Terugblik op de Unie-commissie Bestuurszaken, Communicatie en Financiën

22 november 2022

Op 18 november heeft de commissie Bestuurszaken, Communicatie en Financiën (CBCF) van de Unie van Waterschappen vergaderd. Een korte samenvatting van de hoofdpunten.Begroting 2023 Unie van Waterschappen

De commissie heeft een positief advies aan de Ledenvergadering gegeven over de Begroting 2023 van de Unie van Waterschappen. In de CBCF van 23 september had de commissie al kennis genomen van de contributiebijdrage per waterschap over 2023.

Gezamenlijke publiekscommunicatie na maart 2023

De commissie onderschrijft het uitgangspunt om na de verkiezingen in maart 2023 door te gaan met een gezamenlijke publiekscommunicatie voor de waterschappen. De commissie heeft aandachtspunten meegegeven. Zo merkte de commissie op dat ieder waterschap de publiekscommunicatie op maat moet kunnen maken.

Contourennota Versterking Crisisbeheersing

In 2020 is de evaluatie van de Wet veiligheidsregio’s gepubliceerd. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft als vervolg op deze evaluatie een contourennota opgesteld. Een van de belangrijkste adviezen daarvan is dat de veiligheidsregio’s de samenwerking met crisispartners in netwerken moeten vormgeven.

De commissie benadrukt nogmaals het belang dat de positie van de waterschappen en de dijkgraaf in een nieuw stelsel van crisisbeheersing geborgd moet blijven.

Landelijk Grondgebruiksbestand Nederland

Het Landelijk Grondgebruiksbestand Nederland (LGN) is een landsdekkend bestand dat de gebruikers voorziet van actuele en nauwkeurige informatie over het grondgebruik in Nederland. Veel overheden en kennisinstellingen gebruiken LGN, onder meer op het gebied van milieu, water, ruimtelijke ordening, landschap en natuur.

De commissie heeft een positief advies gegeven aan de Ledenvergadering over de jaarlijkse bijdrage aan het samenwerkingsverband LGN. Doel is dat de gegevens uit dit bestand als open data beschikbaar worden gesteld.

Agenda Waardengedreven Digitaliseren

De werkagenda Waardengedreven Digitaliseren is een eerste stap om invulling te geven aan de ambities van het kabinet voor de digitale transitie van Nederland. De werkagenda heeft niet de technologie maar publieke waarden als veiligheid, democratie, zelfbeschikking, privacy en transparantie als uitgangspunt.
De commissie heeft enkele punten aangedragen voor een gezamenlijke reactie van de mede-overheden op deze agenda.

En verder…

In de commissie is verder gesproken over:

 • De publicaties Waterschapspeil 2022 en Bedrijfsvergelijking Zuiveringsbeheer 2022. De commissie heeft van gedachten gewisseld over hoe de publicaties optimaal bij de waterschappen kunnen worden ingezet. De commissie constateert dat de betrouwbaarheid van de data in de loop der jaren sterk is toegenomen.
 • De Landelijke Voorziening Overstromingsinformatie (LVO). In de CBCF van 23 september heeft de commissie van gedachten gewisseld over het LVO. Dit is een voorziening voor het ontsluiten van actuele, betrouwbare, complete, eenduidige en makkelijk toegankelijke overstromingsinformatie. In déze CBCF heeft de commissie een positief advies aan de Ledenvergadering gegeven over het implementatieplan en de financiering van de voorziening.

> Bekijk de agenda en alle stukken van deze vergadering

Terugkoppeling commissie Bestuurszaken, Communicatie en Financiën

23 maart 2022

Op 10 maart heeft de Uniecommissie Bestuurszaken, Communicatie en Financiën (CBCF) van de Unie van Waterschappen vergaderd. Een korte samenvatting van de hoofdpunten.Interne CO2-beprijzing

De waterschappen gaan gedurende 2 jaar interne CO2-beprijzing toepassen bij beleids- en investeringsbeslissingen en bij inkoop en aanbestedingen. De waterschappen maken daarbij gebruik van een landelijke handreiking. Ze gaan uit van een prijsrange voor CO2 gekoppeld aan de landelijke klimaatambities. De implementatie van de CO2-beprijzing wordt gevolgd via de Klimaatmonitor en na 2 jaar geëvalueerd. De commissie heeft voor de ledenvergadering een positief advies gegeven om in te stemmen met het toepassen van CO2-beprijzing.

Educatie en Jeugdwaterschap

De commissie is geïnformeerd over de doelstellingen en overlegstructuur van het educatiebeleid. Specifiek is ingegaan op jongerenparticipatie en het jeugdwaterschap. De commissie heeft haar steun uitgesproken voor de activiteiten op het gebied van educatie en vindt het belangrijk om jongeren te interesseren voor het waterschapswerk.

Besproken in de commissie

In de commissie is verder gesproken over:

 • de centrale financiering Generieke Digitale Infrastructuur. De commissie heeft de ledenvergadering positief geadviseerd om in te stemmen met centrale financiering;
 • de reactie van de Unie op het rapport ‘Kwetsbaar door software’ dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft opgesteld naar aanleiding van beveiligingslekken door software van Citrix;
 • de jaarrekening 2021 van de Unie van Waterschappen. De commissie heeft voor de ledenvergadering een positief advies gegeven;
 • de compensatie van het Rijk voor gederfde belastingopbrengsten in verband met corona;
 • de aanpassing van het belastingstelsel;
 • de compensatie voor de WOZ-kosten 2022 t/m 2025

In de vergadering is onder dankzegging afscheid genomen van de voorzitter, Toine Poppelaars. Hij is 6 jaar voorzitter van de commissie geweest en wordt opgevolgd door Vincent Lokin.

Volledige agenda en stukken van deze vergadering op iBabs