Terugblik op de Unie-commissie Bestuurszaken, Communicatie en Financiën

22 november 2022

Op 18 november heeft de commissie Bestuurszaken, Communicatie en Financiën (CBCF) van de Unie van Waterschappen vergaderd. Een korte samenvatting van de hoofdpunten.Begroting 2023 Unie van Waterschappen

De commissie heeft een positief advies aan de Ledenvergadering gegeven over de Begroting 2023 van de Unie van Waterschappen. In de CBCF van 23 september had de commissie al kennis genomen van de contributiebijdrage per waterschap over 2023.

Gezamenlijke publiekscommunicatie na maart 2023

De commissie onderschrijft het uitgangspunt om na de verkiezingen in maart 2023 door te gaan met een gezamenlijke publiekscommunicatie voor de waterschappen. De commissie heeft aandachtspunten meegegeven. Zo merkte de commissie op dat ieder waterschap de publiekscommunicatie op maat moet kunnen maken.

Contourennota Versterking Crisisbeheersing

In 2020 is de evaluatie van de Wet veiligheidsregio’s gepubliceerd. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft als vervolg op deze evaluatie een contourennota opgesteld. Een van de belangrijkste adviezen daarvan is dat de veiligheidsregio’s de samenwerking met crisispartners in netwerken moeten vormgeven.

De commissie benadrukt nogmaals het belang dat de positie van de waterschappen en de dijkgraaf in een nieuw stelsel van crisisbeheersing geborgd moet blijven.

Landelijk Grondgebruiksbestand Nederland

Het Landelijk Grondgebruiksbestand Nederland (LGN) is een landsdekkend bestand dat de gebruikers voorziet van actuele en nauwkeurige informatie over het grondgebruik in Nederland. Veel overheden en kennisinstellingen gebruiken LGN, onder meer op het gebied van milieu, water, ruimtelijke ordening, landschap en natuur.

De commissie heeft een positief advies gegeven aan de Ledenvergadering over de jaarlijkse bijdrage aan het samenwerkingsverband LGN. Doel is dat de gegevens uit dit bestand als open data beschikbaar worden gesteld.

Agenda Waardengedreven Digitaliseren

De werkagenda Waardengedreven Digitaliseren is een eerste stap om invulling te geven aan de ambities van het kabinet voor de digitale transitie van Nederland. De werkagenda heeft niet de technologie maar publieke waarden als veiligheid, democratie, zelfbeschikking, privacy en transparantie als uitgangspunt.
De commissie heeft enkele punten aangedragen voor een gezamenlijke reactie van de mede-overheden op deze agenda.

En verder…

In de commissie is verder gesproken over:

  • De publicaties Waterschapspeil 2022 en Bedrijfsvergelijking Zuiveringsbeheer 2022. De commissie heeft van gedachten gewisseld over hoe de publicaties optimaal bij de waterschappen kunnen worden ingezet. De commissie constateert dat de betrouwbaarheid van de data in de loop der jaren sterk is toegenomen.
  • De Landelijke Voorziening Overstromingsinformatie (LVO). In de CBCF van 23 september heeft de commissie van gedachten gewisseld over het LVO. Dit is een voorziening voor het ontsluiten van actuele, betrouwbare, complete, eenduidige en makkelijk toegankelijke overstromingsinformatie. In déze CBCF heeft de commissie een positief advies aan de Ledenvergadering gegeven over het implementatieplan en de financiering van de voorziening.

> Bekijk de agenda en alle stukken van deze vergadering

Terugkoppeling commissie Bestuurszaken, Communicatie en Financiën

23 maart 2022

Op 10 maart heeft de Uniecommissie Bestuurszaken, Communicatie en Financiën (CBCF) van de Unie van Waterschappen vergaderd. Een korte samenvatting van de hoofdpunten.Interne CO2-beprijzing

De waterschappen gaan gedurende 2 jaar interne CO2-beprijzing toepassen bij beleids- en investeringsbeslissingen en bij inkoop en aanbestedingen. De waterschappen maken daarbij gebruik van een landelijke handreiking. Ze gaan uit van een prijsrange voor CO2 gekoppeld aan de landelijke klimaatambities. De implementatie van de CO2-beprijzing wordt gevolgd via de Klimaatmonitor en na 2 jaar geëvalueerd. De commissie heeft voor de ledenvergadering een positief advies gegeven om in te stemmen met het toepassen van CO2-beprijzing.

Educatie en Jeugdwaterschap

De commissie is geïnformeerd over de doelstellingen en overlegstructuur van het educatiebeleid. Specifiek is ingegaan op jongerenparticipatie en het jeugdwaterschap. De commissie heeft haar steun uitgesproken voor de activiteiten op het gebied van educatie en vindt het belangrijk om jongeren te interesseren voor het waterschapswerk.

Besproken in de commissie

In de commissie is verder gesproken over:

  • de centrale financiering Generieke Digitale Infrastructuur. De commissie heeft de ledenvergadering positief geadviseerd om in te stemmen met centrale financiering;
  • de reactie van de Unie op het rapport ‘Kwetsbaar door software’ dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft opgesteld naar aanleiding van beveiligingslekken door software van Citrix;
  • de jaarrekening 2021 van de Unie van Waterschappen. De commissie heeft voor de ledenvergadering een positief advies gegeven;
  • de compensatie van het Rijk voor gederfde belastingopbrengsten in verband met corona;
  • de aanpassing van het belastingstelsel;
  • de compensatie voor de WOZ-kosten 2022 t/m 2025

In de vergadering is onder dankzegging afscheid genomen van de voorzitter, Toine Poppelaars. Hij is 6 jaar voorzitter van de commissie geweest en wordt opgevolgd door Vincent Lokin.

Volledige agenda en stukken van deze vergadering op iBabs