Projectenkalender Waterschapsmarkt 2021 nu inzichtelijk

27 juli 2021

Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) heeft in opdracht van de stuurgroep Samenwerking WaterschapsWerken (SWW) de Projectenkalender Waterschapsmarkt 2021 opgesteld. De Projectenkalender draagt bij aan de transparantie op de markt en ondersteunt de dialoog tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers.Vrijwel alle waterschappen hebben aan EIB gegevens aangeleverd over projecten die de komende jaren worden voorbereid en aanbesteed. Het EIB heeft deze gegevens geanalyseerd en op basis daarvan een rapportage van de belangrijkste resultaten gemaakt. De informatie is verzameld tussen najaar 2020 en voorjaar 2021 en geeft het marktbeeld van maart 2021 weer.

Grote maatschappelijke opgaven

Toine Poppelaars, portefeuillehouder publiek opdrachtgeverschap in het bestuur van de Unie van Waterschappen: “De projectenkalender is belangrijk voor marktpartijen én waterschappen. Daarom ben ik blij dat er nu een vervolg is op de Projectenkalender Waterschapsmarkt 2019. Deze nieuwe projectenkalender is ook nog eens completer en gedetailleerder. Dat is mooi nieuws voor opdrachtgevers en opdrachtnemers in de waterschapssector. Zo kunnen waterschappen en marktpartijen nog beter samenwerken aan de grote maatschappelijke opgaven van deze tijd.”

Inzicht

Marktpartijen krijgen door dit document meerjarig inzicht in de werkvoorraad bij waterschappen. Ze kunnen zich zo goed voorbereiden op de manier waarop de waterschappen deze projecten uitgevoerd willen zien. Door verder vooruit te kijken kan er beter rekening gehouden worden met wensen en eisen op het gebied van bijvoorbeeld klimaatbestendigheid, energieneutraliteit en circulariteit. De waterschappen en marktpartijen krijgen met de Projectenkalender beter zicht op de totale opgave en daarmee ook op de kansen voor het realiseren van duurzame maatschappelijke impact. Nieuw in de Projectenkalender 2021 is dat 10 waterschappen een gedetailleerd overzicht van hun individuele projecten in de komende periode hebben toegevoegd.

De Waterschapsmarkt van de Toekomst

In 2016 hebben de waterschappen en de marktpartijen een gemeenschappelijke visie ontwikkeld op de waterschapsmarkt. Die is vastgelegd in het visiedocument De Waterschapsmarkt van de Toekomst. Het document kent 3 bouwstenen voor de samenwerking:

  • het creëren van maximale maatschappelijke waarde;
  • waarbij de mens centraal staat; en
  • er gestreefd wordt naar een gezonde bouwkolom.

De Projectenkalender draagt bij aan het in de praktijk brengen van het gedachtegoed van de marktvisie.

Wat is de SWW?

Samenwerking WaterschapsWerken (SWW) is de stuurgroep waarin waterschappen en brancheorganisaties van marktpartijen samen streven naar optimale samenwerking.

Bekijk de Projectenkalender

De Projectenkalender vind je op deze pagina. Ook vind je hier de ‘Compacte publieksversie Projectenkalender Waterschapsmarkt 2021’ en het ‘Overzicht op projectniveau van 10 waterschappen’.

Circulaire Economie: waterschappen willen de markt ontmoeten

1 februari 2021

Waterschappen en de markt moeten elkaar beter zien te vinden om samen te werken aan een circulaire economie. Dat is de oproep van Sander Mager, bestuurslid van de Unie van Waterschappen, bij de start van de Week van de Circulaire Economie.“Er zijn veel kansen voor de markt om samen te werken met de waterschappen binnen de circulaire economie”, zegt Sander Mager. “Alleen vindt de ontmoeting tussen waterschappen en markt niet vanzelf plaats. Partijen vinden elkaar niet automatisch, dus we hebben meer onverwachte ontmoetingen nodig. Wie denkt er bij leveranciers van bouwmaterialen aan de waterschappen? Toch hebben we baggerspecie, bermmaaisel, riet en andere biomassa uit het watersysteem in de aanbieding. En fosfaat, bioplastic, vetzuren, kaumera en cellulose uit rioolwater, hergebruik van zoet water niet te vergeten en nog veel meer.”

Circulaire ambities

De waterschappen merken als geen ander de gevolgen van de huidige lineaire economie. Daarom willen ze bijdragen aan een circulaire economie. Ze hebben de ambitie om 100% circulair te zijn in 2050. Met als eerste stap: 50% minder primaire grondstoffen gebruiken in 2030. Om daar te komen wordt er nu gewerkt aan het opstellen van een strategie Circulaire Waterschappen. Door de ontwikkeling van een gezamenlijke strategie wordt een koers bepaald met concrete kortetermijndoelen.

Ontmoeting

Sander Mager: “We werken aan circulaire waterschappen door vervuiling tegen te gaan, geen (schaarse) grondstoffen te gebruiken die negatieve effecten hebben op het milieu, en door klimaatverandering te helpen voorkomen. Bij al deze activiteiten werken we samen met het bedrijfsleven. We hebben het bedrijfsleven ook nodig als partner voor het verduurzamen en circulair maken van onze organisaties en bedrijfsprocessen.”

“We roepen de markt daarom ook op om dit samen met ons te verkennen”, gaat hij verder. “We hebben wel contact met partijen als MVO Nederland en Aquaminerals. Maar we willen als waterschappen nog meer op zoek naar regionale platforms en hoe die ontmoeting tussen waterschappen en de markt meer en beter tot stand kan komen.”

> Lees het interview met Sander Mager over dit thema in een special bij het FD van afgelopen week