1,8 miljard aan opdrachten in de Projectenkalender van de waterschappen

21 december 2022

Tijdens de InfraTech in januari 2023 presenteert de werkgroep Samenwerking Waterschapswerken (SWW) de derde editie van de Projectenkalender. Hierin staan 535 projecten met een gezamenlijke waarde van 1,8 miljard euro. Dit zijn de projecten die de 21 waterschappen en het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) nu verwachten voor de jaren 2023 en verder.Voor de 21 waterschappen biedt de Projectenkalender inzicht in de mogelijke pieken van gelijksoortige projecten, omdat ze deze bijvoorbeeld gelijktijdig willen aanbesteden. Door dit inzicht en de onderlinge afstemming kunnen waterschappen voorkomen dat er pieken ontstaan waardoor aanbestedingen (mogelijk) kunnen mislukken.

Samenwerking tussen waterschappen en bedrijven

Het SWW is een samenwerkingsverband dat bestaat uit diverse waterschappen, de Unie van Waterschappen, het Hoogwaterbeschermingsprogramma en brancheverenigingen van bedrijven die werken in de waterschapswereld, zoals aannemers en ingenieursbureaus. In 2021 heeft het SWW de thema’s duurzaamheid en veiligheid als speerpunten benoemd. Doel hiervan is om een belangrijke bijdrage te leveren aan de verwezenlijking van grote maatschappelijke opgaves. Denk aan de energietransitie en klimaataanpak. De marktpartijen willen daarin investeren als ze uitzicht hebben op passende projecten.

Projectenkalender als hulpmiddel

De Projectenkalender is daarbij een waardevol hulpmiddel om deze opgaves te realiseren. De Projectenkalender biedt marktpartijen meer zicht op de komende projecten van de waterschappen. Daarmee kunnen ze betere besluiten nemen over de benodigde investeringen in materieel, capaciteit en kennis. Ook kunnen ze hun bedrijfsvoering inrichten voor de komende projecten. De Projectenkalender is overigens niet compleet of absoluut. Hij maakt vooral inzichtelijk welke opgaven en welk volume de waterschappen de komende jaren in de markt denken te zetten.

Betere samenwerking

De Projectenkalender is dus bestemd voor de marktpartijen en de waterschappen. Hij draagt bij aan betere samenwerking in de waterschapsmarkt, zoals het SWW in 2016 heeft vastgelegd in de marktvisie De waterschapsmarkt van de toekomst.

Projectenplatform

Het SWW start in 2023 met de ontwikkeling van een projectenplatform. In deze online omgeving kunnen waterschappen hun projecten aanmelden, wijzigen en inzien. Ook vind je op het platform het totaaloverzicht van alle projecten in een actuele, gebruiksvriendelijke Projectenkalender.

De projectenkalender op InfraTech

Tijdens InfraTech 2023 is er op 18 januari een sessie over de Projectenkalender. Die vindt plaats op woensdagmiddag 18 januari om 13:00 uur op het Waterschapsplein in Ahoy Rotterdam.

> Rapport EIB Projectenkalender Waterschapsmarkt 2022-2024

> Projectenkalender 2022-2024 (Excel download)

Visiedocument duurzaamheid en veiligheid in de waterschapsmarkt

22 december 2022

De werkgroep Samenwerking Waterschapswerken (SWW) presenteert op 18 januari op de InfraTech het visiedocument ‘Duurzaamheid en veiligheid in de waterschapsmarkt’. Daarin staat hoe het duurzaam uitvoeren van het waterschapswerk kan bijdragen aan circulariteit, klimaatadaptatie, klimaatmitigatie en biodiversiteitsherstel.Het visiedocument beschrijft ook het belang van veilig werken, gezond zijn én blijven. Met als streven dat bouwactiviteiten zonder ongevallen worden uitgevoerd.

Marktpartijen en waterschappen werken samen

Er staan grote veranderingen op stapel. Die kunnen niet van vandaag op morgen gerealiseerd worden. Maar van ervaringen uit het verleden hebben we geleerd dat we wel in staat zijn om deze grote opgaves, zoals de energietransitie, samen voor elkaar te krijgen. Vooral in de waterschapsmarkt. Want marktpartijen en waterschappen kunnen goed samenwerken als er transparantie is en de informatie wordt gedeeld. Zo worden krachten, kennis en energie vanuit verschillende organisaties gebundeld.

Werkgroep Samenwerking WaterschapsWerken

De waterschappen en marktpartijen in de waterschapsmarkt werken samen aan waterveiligheid en schoon en voldoende water in Nederland. Om deze samenwerking te versterken is in 2015 de werkgroep Samenwerking Waterschapswerken opgericht. In het SWW werken de waterschappen, het Hoogwaterbeschermingsprogramma, Bouwend Nederland, Vereniging van Waterbouwers, MKB Infra, NLingenieurs, CUMELA, Techniek Nederland en ENVAQUA samen aan verschillende thema’s.

Het visiedocument op InfraTech

SWW presenteert het visiedocument op 18 januari tijdens InfraTech 2023 op het Waterschapsplein in Ahoy Rotterdam.

> Visiedocument Duurzaamheid en veiligheid in de waterschapsmarkt

Adviezen over hoe je moet bouwen in onzekere tijden

19 december 2022

Bouwmaterialen worden steeds duurder en schaarser. Prijzen van energie en brandstof stijgen enorm. Hoe kunnen we dan toch doorbouwen aan belangrijke infrastructurele werken, zoals dijken? Dat vroeg minister De Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening aan vertegenwoordigers van opdrachtgevers en opdrachtnemers uit de bouwsector. Onlangs presenteerden zij hun aanbevelingen. Dat deden ze in de vorm van een 'handelingskader'.“De urgentie om tot structurele oplossingen te komen is groot. Want de prijsstijgingen waar de infrasector mee te maken heeft zijn stevig”, zegt Pieter Janssen, secretaris-directeur bij het hoogheemraadschap van Delfland. “Niet alleen materialen worden duurder, maar ook de kosten voor energie en brandstof stijgen enorm.”

Prijsontwikkelingen opvangen

Janssen was vanuit de waterschappen nauw betrokken bij het opstellen van het handelingskader. Het belangrijkste advies daaruit is dat er allerlei mogelijkheden zijn om prijsontwikkelingen op te vangen en te verrekenen. “Die willen we onder de aandacht brengen van opdrachtgevers en opdrachtnemers in de infrasector. Zodat zij bij prijsstijgingen samen constructieve gesprekken kunnen voeren over de voortgang van hun opdrachten en contracten voor infrastructurele werkzaamheden”, zegt Janssen.

Overlegtafel

Namens de opdrachtgevers uit de regionale infrasector zaten de waterschappen Delfland en Hunze en Aa’s aan de overlegtafel, samen met onder meer de provincies Overijssel en Gelderland en de gemeente Amsterdam. De delegatie van opdrachtnemers bestond uit onder meer de Vereniging van Waterbouwers, Cumela en Bouwend Nederland.

> Bekijk het handelingskader

Projectenkalender Waterschapsmarkt 2021 nu inzichtelijk

27 juli 2021

Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) heeft in opdracht van de stuurgroep Samenwerking WaterschapsWerken (SWW) de Projectenkalender Waterschapsmarkt 2021 opgesteld. De Projectenkalender draagt bij aan de transparantie op de markt en ondersteunt de dialoog tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers.Vrijwel alle waterschappen hebben aan EIB gegevens aangeleverd over projecten die de komende jaren worden voorbereid en aanbesteed. Het EIB heeft deze gegevens geanalyseerd en op basis daarvan een rapportage van de belangrijkste resultaten gemaakt. De informatie is verzameld tussen najaar 2020 en voorjaar 2021 en geeft het marktbeeld van maart 2021 weer.

Grote maatschappelijke opgaven

Toine Poppelaars, portefeuillehouder publiek opdrachtgeverschap in het bestuur van de Unie van Waterschappen: “De projectenkalender is belangrijk voor marktpartijen én waterschappen. Daarom ben ik blij dat er nu een vervolg is op de Projectenkalender Waterschapsmarkt 2019. Deze nieuwe projectenkalender is ook nog eens completer en gedetailleerder. Dat is mooi nieuws voor opdrachtgevers en opdrachtnemers in de waterschapssector. Zo kunnen waterschappen en marktpartijen nog beter samenwerken aan de grote maatschappelijke opgaven van deze tijd.”

Inzicht

Marktpartijen krijgen door dit document meerjarig inzicht in de werkvoorraad bij waterschappen. Ze kunnen zich zo goed voorbereiden op de manier waarop de waterschappen deze projecten uitgevoerd willen zien. Door verder vooruit te kijken kan er beter rekening gehouden worden met wensen en eisen op het gebied van bijvoorbeeld klimaatbestendigheid, energieneutraliteit en circulariteit. De waterschappen en marktpartijen krijgen met de Projectenkalender beter zicht op de totale opgave en daarmee ook op de kansen voor het realiseren van duurzame maatschappelijke impact. Nieuw in de Projectenkalender 2021 is dat 10 waterschappen een gedetailleerd overzicht van hun individuele projecten in de komende periode hebben toegevoegd.

De Waterschapsmarkt van de Toekomst

In 2016 hebben de waterschappen en de marktpartijen een gemeenschappelijke visie ontwikkeld op de waterschapsmarkt. Die is vastgelegd in het visiedocument De Waterschapsmarkt van de Toekomst. Het document kent 3 bouwstenen voor de samenwerking:

  • het creëren van maximale maatschappelijke waarde;
  • waarbij de mens centraal staat; en
  • er gestreefd wordt naar een gezonde bouwkolom.

De Projectenkalender draagt bij aan het in de praktijk brengen van het gedachtegoed van de marktvisie.

Wat is de SWW?

Samenwerking WaterschapsWerken (SWW) is de stuurgroep waarin waterschappen en brancheorganisaties van marktpartijen samen streven naar optimale samenwerking.

Bekijk de Projectenkalender

De Projectenkalender vind je op deze pagina. Ook vind je hier de ‘Compacte publieksversie Projectenkalender Waterschapsmarkt 2021’ en het ‘Overzicht op projectniveau van 10 waterschappen’.

Circulaire Economie: waterschappen willen de markt ontmoeten

1 februari 2021

Waterschappen en de markt moeten elkaar beter zien te vinden om samen te werken aan een circulaire economie. Dat is de oproep van Sander Mager, bestuurslid van de Unie van Waterschappen, bij de start van de Week van de Circulaire Economie.“Er zijn veel kansen voor de markt om samen te werken met de waterschappen binnen de circulaire economie”, zegt Sander Mager. “Alleen vindt de ontmoeting tussen waterschappen en markt niet vanzelf plaats. Partijen vinden elkaar niet automatisch, dus we hebben meer onverwachte ontmoetingen nodig. Wie denkt er bij leveranciers van bouwmaterialen aan de waterschappen? Toch hebben we baggerspecie, bermmaaisel, riet en andere biomassa uit het watersysteem in de aanbieding. En fosfaat, bioplastic, vetzuren, kaumera en cellulose uit rioolwater, hergebruik van zoet water niet te vergeten en nog veel meer.”

Circulaire ambities

De waterschappen merken als geen ander de gevolgen van de huidige lineaire economie. Daarom willen ze bijdragen aan een circulaire economie. Ze hebben de ambitie om 100% circulair te zijn in 2050. Met als eerste stap: 50% minder primaire grondstoffen gebruiken in 2030. Om daar te komen wordt er nu gewerkt aan het opstellen van een strategie Circulaire Waterschappen. Door de ontwikkeling van een gezamenlijke strategie wordt een koers bepaald met concrete kortetermijndoelen.

Ontmoeting

Sander Mager: “We werken aan circulaire waterschappen door vervuiling tegen te gaan, geen (schaarse) grondstoffen te gebruiken die negatieve effecten hebben op het milieu, en door klimaatverandering te helpen voorkomen. Bij al deze activiteiten werken we samen met het bedrijfsleven. We hebben het bedrijfsleven ook nodig als partner voor het verduurzamen en circulair maken van onze organisaties en bedrijfsprocessen.”

“We roepen de markt daarom ook op om dit samen met ons te verkennen”, gaat hij verder. “We hebben wel contact met partijen als MVO Nederland en Aquaminerals. Maar we willen als waterschappen nog meer op zoek naar regionale platforms en hoe die ontmoeting tussen waterschappen en de markt meer en beter tot stand kan komen.”

> Lees het interview met Sander Mager over dit thema in een special bij het FD van afgelopen week