Duurzame relaties op InfraTech 2023

20 januari 2023

InfraTech 2023, hét grote ontmoetingsplatform voor de hele infrastructuur, zit er op. De waterschappen waren van 17 tot en met 20 januari 4 dagen lang te vinden op het Waterschapsplein in Ahoy Rotterdam.De waterschappen waren strategisch partner van de InfraTech, omdat ze duurzaamheid erg belangrijk vinden. Ze willen dat hun infraprojecten in 2030 klimaatneutraal en circulair zijn. Maar klimaatneutrale en circulaire waterschappen betekenen nogal wat voor de bedrijven met wie de waterschappen samenwerken. De InfraTech was een goede plek om daarover met de bedrijven in gesprek te gaan.

Emissieloos en circulair

Op Duurzame Dinsdag gingen de waterschappen bijvoorbeeld samen met de markt op reis naar emissieloos en circulair werken. Dat zijn best complexe onderwerpen, maar er zijn ook al successen. Als waterschap kun je vanuit je rol als duurzaam opdrachtgever echt bijdragen aan het versnellen van de energietransitie, bij het duurzame gebruik van materialen en bij de ecologische transitie.

Projectenkalender

Op woensdag werd de projectenkalender van de waterschappen gepresenteerd. In de kalender staan 535 projecten met een totale waarde van 1.8 miljard die de 21 waterschappen en het Hoogwaterbeschermingsprogramma voorzien vanaf 2023. Dat hier veel belangstelling voor was, was te merken: de geïnteresseerden stonden tot buiten het Waterschapsplein met koptelefoons op, zodat ze de presentatie in ieder geval konden horen.

Op beurssafari

Hetzelfde gebeurde op donderdag bij de presentatie Circulair en klimaatneutraal baggeren. Er waren te weinig plaatsen om alle geïnteresseerden een plekje te geven. Aansluitend op de presentatie gingen de deelnemers in twee groepen op ‘beurssafari’ langs verschillende bedrijven die hun visie op duurzaam baggeren gaven. Dat leverde, net als bij de andere beurssafari’s, goede gesprekken op.

Zuiveringsmarkt

Weer een heel ander thema op het Waterschapsplein was standaardisatie in de zuiveringsmarkt, met het Verdygo-concept. Dit zijn compacte, bovengrondse modules die met ‘plug and play’ aan elkaar worden gekoppeld. Zo kunnen zuiveringsinstallaties makkelijk vervangen en aangepast worden. Zes waterschappen werken hier al mee. In de toekomst werken alle waterschappen hiermee, hoopt Patrick Blom van waterschap Vallei en Veluwe: “want je hebt anderen nodig om de volledige potentie van Verdygo te benutten”.

Nieuwe technieken

Hoewel de waterschappen al 700 jaar oud zijn, gaan ze mee met hun tijd. Tijdens Future Friday konden de bezoekers het waterschapswerk bekijken met nieuwe technieken, zoals VR-brillen, drones voor onder water én hoog in de lucht. En ook het belang van de datatechnologie kwam aan bod. Bijvoorbeeld bij het analyseren van peildata of waterstanden. Heel actueel ook, want het water trad tijdens de week van de InfraTech op sommige plekken weer buiten de oevers.

Werken bij de waterschappen

De waterschappen hadden ook nog een ander doel met InfraTech: mensen enthousiast maken voor het werk bij de waterschappen. Op donderdag ontvingen ze studenten van de Haagse Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein. De studenten luisterden onder meer naar Anne-Sophie van Oosterom van het hoogheemraadschap van Rijnland. Haar doel was vooral om de studenten te vertellen hoe leuk én relevant het werken bij de waterschappen is. Dat dat lukte, bleek wel uit de reacties. “Ik heb heel lang gezegd dat ik niet in de watersector wilde werken”, zei een student, “maar eigenlijk ben ik vanochtend wel een beetje geïnspireerd.”

Videoverslag

De waterschappen kijken tevreden terug op deze InfraTech. Was je er niet bij en wil je de sfeer even proeven, bekijk dan de korte videosamenvattingen.

Dag 1: Duurzame Dinsdag
Dag 2: Samenwerkingswoensdag
Dag 3: Ga aan de slag!
Dag 4: Innovatie vrijdag

1,8 miljard aan opdrachten in de Projectenkalender van de waterschappen

21 december 2022

Tijdens de InfraTech in januari 2023 presenteert de werkgroep Samenwerking Waterschapswerken (SWW) de derde editie van de Projectenkalender. Hierin staan 535 projecten met een gezamenlijke waarde van 1,8 miljard euro. Dit zijn de projecten die de 21 waterschappen en het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) nu verwachten voor de jaren 2023 en verder.Voor de 21 waterschappen biedt de Projectenkalender inzicht in de mogelijke pieken van gelijksoortige projecten, omdat ze deze bijvoorbeeld gelijktijdig willen aanbesteden. Door dit inzicht en de onderlinge afstemming kunnen waterschappen voorkomen dat er pieken ontstaan waardoor aanbestedingen (mogelijk) kunnen mislukken.

Samenwerking tussen waterschappen en bedrijven

Het SWW is een samenwerkingsverband dat bestaat uit diverse waterschappen, de Unie van Waterschappen, het Hoogwaterbeschermingsprogramma en brancheverenigingen van bedrijven die werken in de waterschapswereld, zoals aannemers en ingenieursbureaus. In 2021 heeft het SWW de thema’s duurzaamheid en veiligheid als speerpunten benoemd. Doel hiervan is om een belangrijke bijdrage te leveren aan de verwezenlijking van grote maatschappelijke opgaves. Denk aan de energietransitie en klimaataanpak. De marktpartijen willen daarin investeren als ze uitzicht hebben op passende projecten.

Projectenkalender als hulpmiddel

De Projectenkalender is daarbij een waardevol hulpmiddel om deze opgaves te realiseren. De Projectenkalender biedt marktpartijen meer zicht op de komende projecten van de waterschappen. Daarmee kunnen ze betere besluiten nemen over de benodigde investeringen in materieel, capaciteit en kennis. Ook kunnen ze hun bedrijfsvoering inrichten voor de komende projecten. De Projectenkalender is overigens niet compleet of absoluut. Hij maakt vooral inzichtelijk welke opgaven en welk volume de waterschappen de komende jaren in de markt denken te zetten.

Betere samenwerking

De Projectenkalender is dus bestemd voor de marktpartijen en de waterschappen. Hij draagt bij aan betere samenwerking in de waterschapsmarkt, zoals het SWW in 2016 heeft vastgelegd in de marktvisie De waterschapsmarkt van de toekomst.

Projectenplatform

Het SWW start in 2023 met de ontwikkeling van een projectenplatform. In deze online omgeving kunnen waterschappen hun projecten aanmelden, wijzigen en inzien. Ook vind je op het platform het totaaloverzicht van alle projecten in een actuele, gebruiksvriendelijke Projectenkalender.

De projectenkalender op InfraTech

Tijdens InfraTech 2023 is er op 18 januari een sessie over de Projectenkalender. Die vindt plaats op woensdagmiddag 18 januari om 13:00 uur op het Waterschapsplein in Ahoy Rotterdam.

> Rapport EIB Projectenkalender Waterschapsmarkt 2022-2024

> Projectenkalender 2022-2024 (Excel download)

Visiedocument duurzaamheid en veiligheid in de waterschapsmarkt

22 december 2022

De werkgroep Samenwerking Waterschapswerken (SWW) presenteert op 18 januari op de InfraTech het visiedocument ‘Duurzaamheid en veiligheid in de waterschapsmarkt’. Daarin staat hoe het duurzaam uitvoeren van het waterschapswerk kan bijdragen aan circulariteit, klimaatadaptatie, klimaatmitigatie en biodiversiteitsherstel.Het visiedocument beschrijft ook het belang van veilig werken, gezond zijn én blijven. Met als streven dat bouwactiviteiten zonder ongevallen worden uitgevoerd.

Marktpartijen en waterschappen werken samen

Er staan grote veranderingen op stapel. Die kunnen niet van vandaag op morgen gerealiseerd worden. Maar van ervaringen uit het verleden hebben we geleerd dat we wel in staat zijn om deze grote opgaves, zoals de energietransitie, samen voor elkaar te krijgen. Vooral in de waterschapsmarkt. Want marktpartijen en waterschappen kunnen goed samenwerken als er transparantie is en de informatie wordt gedeeld. Zo worden krachten, kennis en energie vanuit verschillende organisaties gebundeld.

Werkgroep Samenwerking WaterschapsWerken

De waterschappen en marktpartijen in de waterschapsmarkt werken samen aan waterveiligheid en schoon en voldoende water in Nederland. Om deze samenwerking te versterken is in 2015 de werkgroep Samenwerking Waterschapswerken opgericht. In het SWW werken de waterschappen, het Hoogwaterbeschermingsprogramma, Bouwend Nederland, Vereniging van Waterbouwers, MKB Infra, NLingenieurs, CUMELA, Techniek Nederland en ENVAQUA samen aan verschillende thema’s.

Het visiedocument op InfraTech

SWW presenteert het visiedocument op 18 januari tijdens InfraTech 2023 op het Waterschapsplein in Ahoy Rotterdam.

> Visiedocument Duurzaamheid en veiligheid in de waterschapsmarkt

Adviezen over hoe je moet bouwen in onzekere tijden

19 december 2022

Bouwmaterialen worden steeds duurder en schaarser. Prijzen van energie en brandstof stijgen enorm. Hoe kunnen we dan toch doorbouwen aan belangrijke infrastructurele werken, zoals dijken? Dat vroeg minister De Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening aan vertegenwoordigers van opdrachtgevers en opdrachtnemers uit de bouwsector. Onlangs presenteerden zij hun aanbevelingen. Dat deden ze in de vorm van een 'handelingskader'.“De urgentie om tot structurele oplossingen te komen is groot. Want de prijsstijgingen waar de infrasector mee te maken heeft zijn stevig”, zegt Pieter Janssen, secretaris-directeur bij het hoogheemraadschap van Delfland. “Niet alleen materialen worden duurder, maar ook de kosten voor energie en brandstof stijgen enorm.”

Prijsontwikkelingen opvangen

Janssen was vanuit de waterschappen nauw betrokken bij het opstellen van het handelingskader. Het belangrijkste advies daaruit is dat er allerlei mogelijkheden zijn om prijsontwikkelingen op te vangen en te verrekenen. “Die willen we onder de aandacht brengen van opdrachtgevers en opdrachtnemers in de infrasector. Zodat zij bij prijsstijgingen samen constructieve gesprekken kunnen voeren over de voortgang van hun opdrachten en contracten voor infrastructurele werkzaamheden”, zegt Janssen.

Overlegtafel

Namens de opdrachtgevers uit de regionale infrasector zaten de waterschappen Delfland en Hunze en Aa’s aan de overlegtafel, samen met onder meer de provincies Overijssel en Gelderland en de gemeente Amsterdam. De delegatie van opdrachtnemers bestond uit onder meer de Vereniging van Waterbouwers, Cumela en Bouwend Nederland.

> Bekijk het handelingskader

Waterschappen aan de slag met Manifest Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen

25 november 2022

Op 24 november heeft de Unie van Waterschappen het nieuwe Manifest Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ondertekend.

Unie-bestuurder Vincent Lokin overhandigt manifest

Tijdens de ondertekening overhandigde bestuurslid van de Unie van Waterschappen Vincent Lokin het actieplan voor het uitvoeren van dit manifest aan staatssecretaris Vivianne Heijnen.

Duurzaam werken

Waterschappen maken steeds vaker duurzame keuzes. Bijvoorbeeld bij het versterken van dijken, het onderhoud aan het watersysteem en het zuiveren van rioolwater. Bij het ontwerp en de inkoop van dit waterschapswerk is duurzaamheid een belangrijk criterium.

Emissieloos materieel

Vincent Lokin, bestuurder van de Unie van Waterschappen: “Waterschappen dagen de marktpartijen in hun projecten uit om te investeren in duurzame oplossingen en emissieloos materieel. Duurzaam opdrachtgeverschap is de komende jaren het uitgangspunt in alle inkopen en aanbestedingen van de waterschappen. Dat geeft marktpartijen duidelijkheid en financiële zekerheid.”

Manifest Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen

Het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI) 2022-2025 is de opvolger van het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen uit 2016. Het verbindt de Nederlandse overheden in hun aanpak om met hun uitgaven invloed uit te oefenen. De Unie van Waterschappen treedt bij de uitvoering van dit Manifest op als verbinder, activator en facilitator richting de waterschappen. Zoals vastgelegd in het Manifest MVOI, biedt de Strategie Duurzaam Opdrachtgeverschap Waterschappen hier het kader voor.

Strategie Duurzaam Opdrachtgeverschap Waterschappen

In 2021 hebben de waterschappen samen besloten om duurzaam opdrachtgeverschap aan te pakken. Deze aanpak is vastgelegd in de strategie Duurzaam Opdrachtgeverschap Waterschappen. Daarin staat hoe de waterschappen hun duurzame ambities vertalen naar hun opdrachten aan de markt. Hiermee draagt deze strategie bij aan de doelstelling om op termijn klimaatneutraal en circulair te gaan werken.

Waterschappen willen duurzamere polymeren op de rwzi

23 augustus 2022

Ruim 18 procent van de totale CO2-uitstoot van waterschappen wordt veroorzaakt door het gebruik van polymeren bij de rioolwaterzuiveringen. Daarom willen de waterschappen minder polymeren gebruiken bij het proces van afvalwaterzuivering. Of polymeren die minder CO2 uitstoten. Uit onderzoek van STOWA blijkt namelijk dat er duurzame alternatieven beschikbaar zijn.

Boven aanzicht op de waterbakken van een rioolwaterzuiveringsinstallatie

Polymeren zijn chemicaliën die de waterschappen gebruiken bij het indikken en ontwateren van het zuiveringsslib. Zeven waterschappen onderzoeken hoe ze er bij het inkopen van polymeren voor kunnen zorgen dat er polymeren worden gebruikt met lagere of zelfs geen CO2-uitstoot. Ze maken daarbij gebruik van een nieuwe aanbestedingstool: CETenderTool.

CO2-uitstoot in kaart

CETenderTool is een hulpmiddel dat de CO2-uitstoot in kaart brengt en de waterschappen inzicht geeft in de eigen CO2-voetafdruk. Het is de eerste stap naar verduurzaming van polymeren.

Klimaatwinst

De waterschappen gebruiken het inzicht in de CO2-uitstoot vervolgens om in aanbestedingen te kiezen voor polymeren met een lagere voetafdruk. Met CETenderTool kunnen ze in een aanbesteding de klimaatwinst van het ene product ten opzichte van het andere product meewegen.

Meer waterschappen

Naast de zeven waterschappen zijn er ook andere waterschappen die belangstelling hebben, maar nog geen concrete aanbesteding. Zij kijken en denken mee, zodat ze de tool bij een eerstvolgende aanbesteding ook kunnen inzetten.

De CETenderTool is verkrijgbaar via expertisecentrum aanbesteden PIANOo.

Handreiking voor klachtafhandeling bij aanbesteden

30 juni 2022

De Aanbestedingswet 2012 wordt gewijzigd. Een klachtenregeling voor alle aanbestedende diensten wordt verplicht. Ook moet er sprake zijn van een onafhankelijk klachtenloket, speciaal ingericht voor de behandeling van klachten over aanbestedingen.Aanbestedende diensten zoals waterschappen moeten zich voorbereiden op deze wijziging. Daarom heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) de Handreiking Klachtafhandeling bij aanbesteden gemaakt.

Laagdrempelige klachtenregeling

Om de rechtsbescherming bij aanbesteding van ondernemers te verbeteren, werkt het ministerie van EZK aan verschillende maatregelen. Eén van deze maatregelen is een verplichte laagdrempelige klachtenregeling voor alle aanbestedende diensten met een onafhankelijk klachtenloket. Dit klachtenloket kan binnen of buiten de organisatie zijn, of in samenwerking met andere organisaties. Het klachtenloket moet in ieder geval speciaal zijn ingericht voor de behandeling van klachten over aanbestedingen. Deze verplichting wordt opgenomen in de Aanbestedingswet 2012.

Handvatten om klachtenregeling op te stellen

De Handreiking Klachtafhandeling biedt praktische handvatten om misverstanden, onbedoelde fouten en ten onrechte gestelde eisen in de aanbesteding tijdig te herstellen. Zo kunnen ondernemer en aanbestedende dienst verder bouwen aan een professionele relatie. De handreiking stimuleert aanbestedende diensten die nog geen klachtenregeling met loket hebben, en helpt ze om hiermee aan de slag te gaan. Ook geeft de handreiking aanbestedende diensten die al wel een klachtenregeling met loket hebben tips om de klachtafhandeling te verbeteren.

Klachtenregeling bij de waterschappen

Veel waterschappen hebben al een regeling voor de afhandeling van aanbestedingsklachten. Destijds (in 2013) hebben een aantal waterschappen samen een klachtenregeling opgesteld en een loket voor dit soort klachten ingesteld. Voor deze waterschappen is het slim om de klachtenregeling te actualiseren op basis van de Handreiking. De waterschappen die nog geen (onafhankelijk) klachtenloket hebben, kunnen dit met behulp van de Handreiking inrichten.

Voorbeelden van klachtenloketten

Op de website van PIANOo worden praktijkvoorbeelden van een onafhankelijk klachtenloket gedeeld. Verschillende aanbestedende diensten vertellen over de manier waarop zij hun klachtenloket hebben ingericht. Waaronder een praktijkvoorbeeld van de hoogheemraadschappen van Rijnland en Delfland. Ook staan hier lessen, tips en uitleg over hoe de onafhankelijkheid wordt geborgd en wat de voordelen zijn van de gekozen structuur: binnen of buiten de organisatie of in samenwerking met andere organisaties.

Bekijk de handreiking

Projectenkalender Waterschapsmarkt 2021 nu inzichtelijk

27 juli 2021

Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) heeft in opdracht van de stuurgroep Samenwerking WaterschapsWerken (SWW) de Projectenkalender Waterschapsmarkt 2021 opgesteld. De Projectenkalender draagt bij aan de transparantie op de markt en ondersteunt de dialoog tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers.Vrijwel alle waterschappen hebben aan EIB gegevens aangeleverd over projecten die de komende jaren worden voorbereid en aanbesteed. Het EIB heeft deze gegevens geanalyseerd en op basis daarvan een rapportage van de belangrijkste resultaten gemaakt. De informatie is verzameld tussen najaar 2020 en voorjaar 2021 en geeft het marktbeeld van maart 2021 weer.

Grote maatschappelijke opgaven

Toine Poppelaars, portefeuillehouder publiek opdrachtgeverschap in het bestuur van de Unie van Waterschappen: “De projectenkalender is belangrijk voor marktpartijen én waterschappen. Daarom ben ik blij dat er nu een vervolg is op de Projectenkalender Waterschapsmarkt 2019. Deze nieuwe projectenkalender is ook nog eens completer en gedetailleerder. Dat is mooi nieuws voor opdrachtgevers en opdrachtnemers in de waterschapssector. Zo kunnen waterschappen en marktpartijen nog beter samenwerken aan de grote maatschappelijke opgaven van deze tijd.”

Inzicht

Marktpartijen krijgen door dit document meerjarig inzicht in de werkvoorraad bij waterschappen. Ze kunnen zich zo goed voorbereiden op de manier waarop de waterschappen deze projecten uitgevoerd willen zien. Door verder vooruit te kijken kan er beter rekening gehouden worden met wensen en eisen op het gebied van bijvoorbeeld klimaatbestendigheid, energieneutraliteit en circulariteit. De waterschappen en marktpartijen krijgen met de Projectenkalender beter zicht op de totale opgave en daarmee ook op de kansen voor het realiseren van duurzame maatschappelijke impact. Nieuw in de Projectenkalender 2021 is dat 10 waterschappen een gedetailleerd overzicht van hun individuele projecten in de komende periode hebben toegevoegd.

De Waterschapsmarkt van de Toekomst

In 2016 hebben de waterschappen en de marktpartijen een gemeenschappelijke visie ontwikkeld op de waterschapsmarkt. Die is vastgelegd in het visiedocument De Waterschapsmarkt van de Toekomst. Het document kent 3 bouwstenen voor de samenwerking:

  • het creëren van maximale maatschappelijke waarde;
  • waarbij de mens centraal staat; en
  • er gestreefd wordt naar een gezonde bouwkolom.

De Projectenkalender draagt bij aan het in de praktijk brengen van het gedachtegoed van de marktvisie.

Wat is de SWW?

Samenwerking WaterschapsWerken (SWW) is de stuurgroep waarin waterschappen en brancheorganisaties van marktpartijen samen streven naar optimale samenwerking.

Bekijk de Projectenkalender

De Projectenkalender vind je op deze pagina. Ook vind je hier de ‘Compacte publieksversie Projectenkalender Waterschapsmarkt 2021’ en het ‘Overzicht op projectniveau van 10 waterschappen’.

Circulaire Economie: waterschappen willen de markt ontmoeten

1 februari 2021

Waterschappen en de markt moeten elkaar beter zien te vinden om samen te werken aan een circulaire economie. Dat is de oproep van Sander Mager, bestuurslid van de Unie van Waterschappen, bij de start van de Week van de Circulaire Economie.“Er zijn veel kansen voor de markt om samen te werken met de waterschappen binnen de circulaire economie”, zegt Sander Mager. “Alleen vindt de ontmoeting tussen waterschappen en markt niet vanzelf plaats. Partijen vinden elkaar niet automatisch, dus we hebben meer onverwachte ontmoetingen nodig. Wie denkt er bij leveranciers van bouwmaterialen aan de waterschappen? Toch hebben we baggerspecie, bermmaaisel, riet en andere biomassa uit het watersysteem in de aanbieding. En fosfaat, bioplastic, vetzuren, kaumera en cellulose uit rioolwater, hergebruik van zoet water niet te vergeten en nog veel meer.”

Circulaire ambities

De waterschappen merken als geen ander de gevolgen van de huidige lineaire economie. Daarom willen ze bijdragen aan een circulaire economie. Ze hebben de ambitie om 100% circulair te zijn in 2050. Met als eerste stap: 50% minder primaire grondstoffen gebruiken in 2030. Om daar te komen wordt er nu gewerkt aan het opstellen van een strategie Circulaire Waterschappen. Door de ontwikkeling van een gezamenlijke strategie wordt een koers bepaald met concrete kortetermijndoelen.

Ontmoeting

Sander Mager: “We werken aan circulaire waterschappen door vervuiling tegen te gaan, geen (schaarse) grondstoffen te gebruiken die negatieve effecten hebben op het milieu, en door klimaatverandering te helpen voorkomen. Bij al deze activiteiten werken we samen met het bedrijfsleven. We hebben het bedrijfsleven ook nodig als partner voor het verduurzamen en circulair maken van onze organisaties en bedrijfsprocessen.”

“We roepen de markt daarom ook op om dit samen met ons te verkennen”, gaat hij verder. “We hebben wel contact met partijen als MVO Nederland en Aquaminerals. Maar we willen als waterschappen nog meer op zoek naar regionale platforms en hoe die ontmoeting tussen waterschappen en de markt meer en beter tot stand kan komen.”

> Lees het interview met Sander Mager over dit thema in een special bij het FD van afgelopen week

COVID-19 nauwelijks van invloed op doorgang bouwprojecten waterschappen

14 september 2020

De maatregelen rond COVID-19 hebben nauwelijks gevolgen voor de doorgang van waterschapsprojecten in de Grond- Weg- en Waterbouwsector (GWW). Ook halen verschillende waterschappen actief projecten naar voren om zo bedrijven in deze sector door de moeilijke periode heen te helpen. Dat blijkt uit navraag bij de waterschappen door de Unie van Waterschappen.Aan het begin van de uitbraak van dit virus in Nederland gaven de waterschappen aan zich in te spannen om het werk door te laten gaan, om zo de bedrijven in de Grond-, Weg- en Waterbouwsector (GWW) aan het werk te houden. Waterschappen voelen zich medeverantwoordelijk voor de continuïteit in de GWW-sector die eerder al hard is geraakt door maatregelen rond PFAS en stikstof.

Projecten naar voren halen

“Een half jaar verder blijkt dat het goed gelukt is om het werk te continueren”, zegt Toine Poppelaars, bestuurslid bij de Unie van Waterschappen. “Vrijwel alle projecten gaan door. Op enkele plaatsen is er wel wat vertraging ontstaan door vertraagde levering van producten. Bij een aantal waterschappen is de wens geuit om projecten naar voren te halen en zijn opdrachten versneld op de markt gebracht.”

Versnellingsacties

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft bijvoorbeeld projecten voor de verbetering van regionale keringen naar voren gehaald. Bij waterschap Scheldestromen zijn 2 projecten versneld op de markt gebracht toen bleek dat een ander project niet door kon gaan. Bij het hoogheemraadschap van Rijnland zijn ook diverse versnellingsacties genomen, onder andere de renovatie van 11 rioolgemalen. Dit zijn maar een paar voorbeelden van maatregelen die een positieve invloed hebben op de continuïteit in de GWW-sector.

Meer investeren

Eind 2019 gaven de waterschappen al aan te verwachten dat er meer geïnvesteerd wordt in de periode 2020-2023. Gemiddeld gaan de waterschappen in de periode 2020-2023 € 1,7 miljard per jaar investeren. Dat is zo’n 200 miljoen euro per jaar meer dan in de periode 2019 – 2022.

Inspelen op ontwikkelingen

Dit heeft te maken met de uitdagingen van de waterschappen om met hun taken in te spelen op een groot aantal ontwikkelingen. Denk bijvoorbeeld aan klimaatverandering, zeespiegelstijging, bodemdaling, verstedelijking, verzilting, aangescherpte milieunormen en de energietransitie. Dit heeft tot gevolg dat de waterschappen de komende jaren fors in hun infrastructuur investeren.