Waterschappen maken hoge duurzaamheidsambities waar

3 oktober 2023

De waterschappen hebben in 2022 goede stappen gezet op het gebied van duurzaamheid. Zowel het energieverbruik als de klimaatvoetafdruk van waterschappen dalen en de opwek van duurzame energie stijgt. Ook op het gebied van circulariteit en duurzaam opdrachtgeverschap zetten de waterschappen stappen. Dat blijkt uit de publicatie van de Klimaatmonitor Waterschappen.

Een windmolen op het terrein van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

De Klimaatmonitor Waterschappen brengt ieder jaar de voortgang van de geboekte resultaten voor klimaat en duurzaamheid bij de waterschappen in beeld. Het onderzoek naar de resultaten over 2022 is uitgevoerd door Arcadis, onder begeleiding van enkele waterschappers en met een bijdrage van de Nederlandse Waterschapsbank (NWB).

Lat nog hoger

Dirk-Siert Schoonman, bestuurslid van de Unie van Waterschappen: “Als waterschappen zijn we dagelijks bezig om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen. Het is dan ook logisch dat juist wij de lat nog hoger leggen dan de landelijke ambities om verdergaande klimaatverandering zoveel mogelijk te voorkomen. Wij hopen andere partijen hiermee te inspireren.”

Hoge ambities

Waterschappen streven naar energieneutraliteit in 2025 en klimaatneutraliteit in 2035. Zij werken daarom onder andere aan het verminderen van de uitstoot van methaan en lachgas op rioolwaterzuiveringen. Daarop is een versnelling ingezet. De waterschappen willen in 2050 volledig circulair zijn, met als tussenstap 50 procent reductie van het gebruik van primaire grondstoffen in 2030. Waterschappen willen als opdrachtgevers in 2023 100 procent circulair uitvragen en in 2030 100 procent circulair aanbesteden. Ze hebben de ambitie om in 2030 in de infraprojecten klimaatneutraal en circulair te werken met zo min mogelijk uitstoot van schadelijke emissies uit het ingezette materieel. Er zijn wel zorgen over het realiseren van de doelstellingen, onder meer door overbelasting van het elektriciteitsnet, kostenstijgingen en doordat de wateropgave toeneemt (bijvoorbeeld medicijnresten verwijderen).

Meer duurzame energie

Waterschappen wekken zoveel mogelijk duurzame energie zelf op, bijvoorbeeld uit rioolwater. De totale duurzame opwek is sterk gestegen van 58,5 naar 64,3 procent. Er is met name een sterke toename van windenergie (60 procent) en zonne-energie (54 procent). Waterschappen zetten hiervoor hun eigen terreinen in, of stellen hun terreinen open voor gebruik door derden. De groengasproductie is gestegen van 18,2 naar 19,2 miljoen m3. En tegelijkertijd is de inkoop van aardgas gedaald met 25 procent. De omvang van aquathermie in de eigen opwekking is sterk gestegen (factor 8), maar relatief gezien nog beperkt. De waterschappen zijn hiervoor voornamelijk faciliterend. Aquathermie wordt vooral ingezet voor derden op het terrein van het waterschap.

Klimaatvoetafdruk

Waterschappen zetten vol in op energiebesparing. Zo is het energieverbruik gedaald met 3,5 procent, waarbij vooral de daling van 25 procent van aardgas opvallend is. Na de coronaperiode is er weer een duidelijke stijging van personenvervoer van werknemers van de waterschappen, zowel per auto en het openbaar vervoer als vliegreizen. Wel zijn de afstanden die worden afgelegd in het woon-werkverkeer met de helft gedaald ten opzichte van vóór corona. Met het digitale werken is de verwachting dat deze daling (deels) structureel zal zijn. Driekwart van de waterschappen heeft beleid op het verduurzamen van personenmobiliteit of is dat aan het ontwikkelen. De totale klimaatvoetafdruk (scope 1 en 2) van de waterschappen is verkleind met 1 procent.

Duurzaam opdrachtgeverschap

De waterschappen hebben een gezamenlijke strategie Duurzaam Opdrachtgeverschap. Daarin staat hoe de waterschappen hun duurzame ambities vertalen naar opdrachten aan de markt. 16 van de 21 waterschappen hebben een team en coördinator Duurzaam Opdrachtgeverschap aangesteld, om de strategie te implementeren. Iets meer dan de helft van de waterschappen (13) heeft concrete inkoopdoelen gesteld op het gebied van duurzaamheid. Waterschappen monitoren en meten de inspanning en resultaten ook steeds vaker.

Circulair materialengebruik

Hoeveel grondstoffen er gebruikt worden, houdt rechtstreeks verband met energieverbruik en klimaatbeleid. Daarom is er een strategie Circulaire Waterschappen opgesteld, die ook bijdraagt aan het voorkomen van verontreiniging van het water. Waterschappen zetten in op het gebruik van minder en duurzamere materialen, zodat minder CO2-uitstoot plaatsvindt. Alle 21 waterschappen geven aan beleid te hebben gevormd rond circulariteit, dat bij 17 waterschappen ook al bestuurlijk is vastgesteld.

Om klimaatneutraal en circulair werken bij infraprojecten te stimuleren is de Unie een traject gestart: Klimaatneutraal & Circulair Assetmanagement en Opdrachtverlening (KCAO). Het doel is om circulair assetmanagement en duurzaam opdrachtgeverschap te vertalen naar de praktijk van de waterschappen.

CO2-besparing

Ongeveer de helft van de waterschappen past CO2-beprijzing toe of heeft dat in voorbereiding. 10 waterschappen zijn gecertificeerd op de CO2-Prestatieladder en 18 waterschappen gebruiken de CO2-Prestatieladder in aanbestedingen. Waterschappen gebruiken tools als DuboCalc en MKI om de milieukosten van ontwerpvarianten van grond-, weg- en waterwerken te berekenen en dit zorgt voor andere, duurzamere keuzes. Bijvoorbeeld door bij het versterken van dijken baggerspecie uit de regio opnieuw te gebruiken, of onderdelen van zuiveringsinstallaties te hergebruiken. Dat is circulair en levert ook CO2-besparing op, omdat er minder transport nodig is.

Waterschapsspiegel

Waterschappen maken bedrijfsdata openbaar voor een transparante bedrijfsvoering en willen van andere waterschappen kunnen leren om de resultaten te verbeteren. Naast de gegevens over duurzaamheid, is een overzicht van de voortgang van het werk van de waterschappen op alle terreinen gepubliceerd in de bedrijfsvergelijking Waterschapsspiegel. Een overzicht van de belangrijkste indicatoren en cijfers is te vinden in het WAVES-dashboard (Waterschap Analyse- en Verbetersysteem) en de bijbehorende databank.

> Bekijk de Klimaatmonitor Waterschappen 2022
> Bekijk de Bedrijfsvergelijking Waterschapsspiegel
> Bekijk het WAVES-dashboard

WOW-webinars over samenwerking in GWW-projecten

12 september 2023

Er zijn 8 projecten genomineerd voor de WOW-prijs. De prijs die Platform WOW, het landelijke netwerk van weg-, vaarweg- en waterbeheerders, iedere 2 jaar uitreikt aan opschaalbare samenwerkingsprojecten in de GWW-sector. Bij 6 van de projecten zijn waterschappen betrokken. 3 daarvan organiseren een webinar om hun project te presenteren. Benieuwd om welke projecten het gaat?Riobase

In Riobase werken onderzoekers en studenten van een regionale kennisinstelling, alle Zeeuwse gemeenten, het waterbedrijf en waterschap Scheldestromen samen om het beheer van het rioolsysteem toekomstbestendig te maken. Ze gaan in het webinar in op de achtergronden van het project, vertellen hoe ze met elkaar hebben samengewerkt en laten zien hoe de tijdens Riobase ontwikkelde tool voor rioolbeheerders werkt.

> Aanmelden voor het webinar Riobase op woensdag 13 september van 16:00 – 16:45 uur

Klimaatneutraal en Circulair Assetmanagement en Opdrachtgeverschap (KCAO)

Binnen het KCAO-project werken meer dan 100 waterschapscollega’s aan de vertaling van de landelijke duurzaamheidsambities naar concrete maatregelen en oplossingsrichtingen. Tijdens het webinar hoor je alles over de aanleiding, doelstelling en beoogde resultaten van het KCAO-traject. Daarnaast krijg je een sneak-preview van de resultaten. De handreikingen en adviezen waarmee de doelen voor klimaat en circulariteit worden geconcretiseerd voor 5 waterschapsassets: RWZI’s, gemalen, transportleidingen, waterkeringen en oeverconstructies.

> Aanmelden voor het webinar KCAO donderdag 14 september van 15:00 – 15:45 uur

Versterking Lauwersmeerdijk-Vierhuizergat

Bij de versterking van de Lauwersmeerdijk-Vierhuizergat werken de projectpartners, waaronder waterschap Noorderzijlvest, samen aan ‘de duurzaamste dijk van Nederland’. Daarbij focussen ze zich op 4 thema’s: circulariteit, uitstootbeperking, biodiversiteit en ruimtelijke kwaliteit. In dit webinar lichten ze hun project, de opschaalbaarheid ervan, en samenwerking uit.

> Aanmelden voor het webinar versterking Lauwersmeerdijk-Vierhuizergat vrijdag 15 september 10:45 – 11:30 uur

Nog meer genomineerden

De overige genomineerden presenteren hun samenwerkingsproject binnenkort door middel van een beeldverslag of podcast. Het gaat om:

Vervolg verkiezing

De winnaars worden bekend gemaakt tijdens de landelijke WOW-dag op donderdag 2 november 2023. Er is een juryprijs en een publieksprijs. Op dit moment presenteert Platform WOW de genomineerden in de vorm van een webinar, beeldverslag of podcast. Vanaf dat moment kun je stemmen op een genomineerd project.

> Meer over platform WOW

Porthos-uitspraak biedt hoop voor projecten waterschappen

16 augustus 2023

De Raad van State heeft groen licht gegeven voor het Porthos-project, waarbij CO2 via pijpleidingen onder de Rotterdamse haven wordt opgeslagen in de Noordzee. De hoogste bestuursrechter erkent dat sprake is van belastende stikstofuitstoot, maar die is tijdelijk en beperkt en heeft geen waarneembare gevolgen voor de natuurgebieden. Deze uitspraak biedt perspectief voor de projecten van de waterschappen.

Een graafmachine aan het werk op een dijk.

Door het eerder terugdraaien van de bouwvrijstelling in de stikstofwet, vanwege te weinig vooruitgang, werd de vergunningverlening voor bouwprojecten moeilijk. Dit gold ook voor nieuwe projecten die in uitvoering moesten gaan van de waterschappen.

Vrees voor vertraging

De Unie van Waterschappen is dan ook blij met deze uitspraak die perspectief biedt voor de projecten van de waterschappen die ook te maken hebben met een tijdelijke en beperkte uitstoot op overbelaste natuurgebieden. Verschillende waterschappen gaven eerder aan grote vertraging op te lopen bij de uitvoering van dijkversterkingsprojecten en projecten die bijdragen aan het behalen van de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water.

Dirk-Siert Schoonman, bestuurslid Unie van Waterschappen: “De uitspraak kan weliswaar niet als een generieke uitstootdrempel worden opgevat, maar toont wel aan dat het met de juiste onderbouwing mogelijk is om projecten door te laten gaan. De uitspraak stelt ook dat de natuurherstelmaatregelen voor de natuurgebieden, meewegen in de beoordeling of de uitstoot toelaatbaar is.”

Snelle maatregelen voor natuurherstel

Schoonman: “De waterschappen hebben voor veel projecten een rol om natuur te behoeden voor droogteschade. De mate van verdroging en maatregelen om deze tegen te gaan worden expliciet door Raad van State genoemd. Dit is in lijn met het betoog van de waterschappen om meer aandacht te geven aan de zogenaamde Waterknop, waarmee we doelen op relatief eenvoudige maatregelen in het waterbeheer die snel tot natuurherstel kunnen leiden.”

Waterveiligheid en schoon water

Waterveiligheid en schoon water zijn essentiële randvoorwaarden voor de leefbaarheid in Nederland. De waterschappen werken hier aan door bijvoorbeeld dijken te versterken en rioolwaterzuiveringsinstallaties te verbeteren. Wanneer de projecten van de waterschappen niet kunnen doorgaan, wordt een nieuwe waterkwaliteitscrisis gecreëerd en komt het behoud van droge voeten in gevaar.

Klimaatneutraal in 2035

De waterschappen doen er alles aan om zo schoon mogelijk te werken, met zoveel mogelijk elektrisch materieel. Zij hebben de ambitie om in 2035 volledig klimaatneutraal te werken. Voor nu is er echter voor de projecten met een kleine, tijdelijke stikstofuitstoot nog bewegingsruimte nodig. Daarbij dragen de waterschappen bij aan het verminderen van de stikstofproblematiek door natuurherstelmaatregelen uit te voeren.

Onderzoek naar samenwerking in beheer en onderhoud waterbouw

16 juni 2023

Op 16 juni presenteerde de leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap van de TU Delft de resultaten van het onderzoek naar de samenwerking tussen waterschappen en marktpartijen in de watersector. Het onderzoek richtte zich met name op het midden- en kleinbedrijf (mkb). Versterken van de samenwerking tussen waterschappen en marktpartijen met effectieve praktijkoplossingen was het onderzoeksdoel.

Overhandiging rapport leerstoel TU Delft

Het rapport ‘Samenwerking in beheer en onderhoud waterbouw; de rol van het mkb als partner’ focust op vaak terugkerende kleinschalige werkzaamheden in beheer en onderhoud. Dit zijn repetitieve of herhalende werkzaamheden. Het gaat bijvoorbeeld om baggeren of maaien en onderhoudswerkzaamheden aan rioolwaterzuiveringsinstallaties en andere installaties en kades en kademuren.

Samenwerking tussen waterschap en opdrachtnemer

De samenwerking tussen de waterschappen en de opdrachtnemers is belangrijk bij herhalende werkzaamheden. Dit helpt bij efficiëntere uitvoering van de taken. Het mkb speelt hierbij een onmisbare rol.

Inzicht in succesfactoren

Publieke opdrachtgevers, zoals de waterschappen, laten veel repetitieve werkzaamheden uitvoeren. Toch ontbreekt het aan inzicht in de succesfactoren van dit soort samenwerkingen. Dit concludeert Maedeh Molaei in haar onderzoek voor de leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap van de TU Delft.

Aanbevelingen

Het rapport brengt de werkzaamheden en de financiële omvang daarvan in beeld. En er worden aanbevelingen gedaan om de samenwerking tussen de waterschappen en opdrachtnemers te verbeteren.

Leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap in de Bouw

De leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap in de Bouw van TU Delft onderzocht deze samenwerking in opdracht van De Unie van Waterschappen, zes waterschappen en het Hoogwaterbeschermingsprogramma.

De zes opdrachtgevende waterschappen zijn: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, waterschap Noorderzijlvest, waterschap Rivierenland, het hoogheemraadschap van Delfland, waterschap Scheldestromen en waterschap Hollandse Delta.

Schoner en met minder emissies bouwen aan waterschapsprojecten

15 juni 2023

Zaterdag 17 juni stellen bouw- en infrabedrijven hun bouwplaatsen open voor publiek tijdens de Dag van de bouw. Waterschappen zijn opdrachtgever voor vele bouwprojecten. Denk aan dijkversterkingen en het bouwen en onderhouden van rioolwaterzuiveringsinstallaties en gemalen. Daarbij is het belangrijk dat er schoner en met minder emissies wordt gebouwd.

Banner Dag van de bouw 17 juni.

Minder uitstoot

Schoon en emissieloos bouwen houdt in dat de uitstoot van mobiele werktuigen, voertuigen en vaartuigen in de bouw wordt verminderd. Dat is beter voor natuur (stikstof), klimaat (CO2) en schone lucht (fijnstof en stikstof).

Nauwe samenwerking

De transitie naar een emissieloze bouwplaats kan alleen in nauwe samenwerking tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers worden opgepakt. Alleen door emissies tijdens de bouw te reduceren, kunnen bouwvergunningen in de toekomst nog worden afgegeven. Dit heeft te maken met de stikstofbeperkingen. Dus de urgentie is hoog. Waterschappen zijn zich hiervan bewust en moedigen opdrachtnemers aan om uitstoot te verminderen. Bijvoorbeeld door extra punten te geven voor de inzet van elektrisch materieel in aanbestedingen.

Enorme opgave

Waterschappen zijn een grote opdrachtgever voor de GWW-sector. De 21 waterschappen beheren in totaal 313 rioolwaterzuiveringsinstallaties. Die hebben allemaal onderhoud nodig. Op het gebied van waterveiligheid versterken de waterschappen en Rijkswaterstaat de komende jaren 1.500 kilometer aan dijken. Ook worden 400 sluizen en gemalen verbeterd.

Bezoek een waterschapsproject

Tijdens de Dag van de bouw op zaterdag 17 juni kan jong en oud ontdekken wat er komt kijken bij het bouwen van huizen, wegen, sluizen, dijken en stations. Er zijn ook waterschapsprojecten te bezoeken. Van rioolwaterzuiveringsinstallaties tot dijkversterkingsprojecten.

> Bekijk de waterschapsprojecten die meedoen aan de Dag van de bouw

Duurzame relaties op InfraTech 2023

20 januari 2023

InfraTech 2023, hét grote ontmoetingsplatform voor de hele infrastructuur, zit er op. De waterschappen waren van 17 tot en met 20 januari 4 dagen lang te vinden op het Waterschapsplein in Ahoy Rotterdam.De waterschappen waren strategisch partner van de InfraTech, omdat ze duurzaamheid erg belangrijk vinden. Ze willen dat hun infraprojecten in 2030 klimaatneutraal en circulair zijn. Maar klimaatneutrale en circulaire waterschappen betekenen nogal wat voor de bedrijven met wie de waterschappen samenwerken. De InfraTech was een goede plek om daarover met de bedrijven in gesprek te gaan.

Emissieloos en circulair

Op Duurzame Dinsdag gingen de waterschappen bijvoorbeeld samen met de markt op reis naar emissieloos en circulair werken. Dat zijn best complexe onderwerpen, maar er zijn ook al successen. Als waterschap kun je vanuit je rol als duurzaam opdrachtgever echt bijdragen aan het versnellen van de energietransitie, bij het duurzame gebruik van materialen en bij de ecologische transitie.

Projectenkalender

Op woensdag werd de projectenkalender van de waterschappen gepresenteerd. In de kalender staan 535 projecten met een totale waarde van 1.8 miljard die de 21 waterschappen en het Hoogwaterbeschermingsprogramma voorzien vanaf 2023. Dat hier veel belangstelling voor was, was te merken: de geïnteresseerden stonden tot buiten het Waterschapsplein met koptelefoons op, zodat ze de presentatie in ieder geval konden horen.

Op beurssafari

Hetzelfde gebeurde op donderdag bij de presentatie Circulair en klimaatneutraal baggeren. Er waren te weinig plaatsen om alle geïnteresseerden een plekje te geven. Aansluitend op de presentatie gingen de deelnemers in twee groepen op ‘beurssafari’ langs verschillende bedrijven die hun visie op duurzaam baggeren gaven. Dat leverde, net als bij de andere beurssafari’s, goede gesprekken op.

Zuiveringsmarkt

Weer een heel ander thema op het Waterschapsplein was standaardisatie in de zuiveringsmarkt, met het Verdygo-concept. Dit zijn compacte, bovengrondse modules die met ‘plug and play’ aan elkaar worden gekoppeld. Zo kunnen zuiveringsinstallaties makkelijk vervangen en aangepast worden. Zes waterschappen werken hier al mee. In de toekomst werken alle waterschappen hiermee, hoopt Patrick Blom van waterschap Vallei en Veluwe: “want je hebt anderen nodig om de volledige potentie van Verdygo te benutten”.

Nieuwe technieken

Hoewel de waterschappen al 700 jaar oud zijn, gaan ze mee met hun tijd. Tijdens Future Friday konden de bezoekers het waterschapswerk bekijken met nieuwe technieken, zoals VR-brillen, drones voor onder water én hoog in de lucht. En ook het belang van de datatechnologie kwam aan bod. Bijvoorbeeld bij het analyseren van peildata of waterstanden. Heel actueel ook, want het water trad tijdens de week van de InfraTech op sommige plekken weer buiten de oevers.

Werken bij de waterschappen

De waterschappen hadden ook nog een ander doel met InfraTech: mensen enthousiast maken voor het werk bij de waterschappen. Op donderdag ontvingen ze studenten van de Haagse Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein. De studenten luisterden onder meer naar Anne-Sophie van Oosterom van het hoogheemraadschap van Rijnland. Haar doel was vooral om de studenten te vertellen hoe leuk én relevant het werken bij de waterschappen is. Dat dat lukte, bleek wel uit de reacties. “Ik heb heel lang gezegd dat ik niet in de watersector wilde werken”, zei een student, “maar eigenlijk ben ik vanochtend wel een beetje geïnspireerd.”

Videoverslag

De waterschappen kijken tevreden terug op deze InfraTech. Was je er niet bij en wil je de sfeer even proeven, bekijk dan de korte videosamenvattingen.

Dag 1: Duurzame Dinsdag
Dag 2: Samenwerkingswoensdag
Dag 3: Ga aan de slag!
Dag 4: Innovatie vrijdag

1,8 miljard aan opdrachten in de Projectenkalender van de waterschappen

21 december 2022

Tijdens de InfraTech in januari 2023 presenteert de werkgroep Samenwerking Waterschapswerken (SWW) de derde editie van de Projectenkalender. Hierin staan 535 projecten met een gezamenlijke waarde van 1,8 miljard euro. Dit zijn de projecten die de 21 waterschappen en het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) nu verwachten voor de jaren 2023 en verder.Voor de 21 waterschappen biedt de Projectenkalender inzicht in de mogelijke pieken van gelijksoortige projecten, omdat ze deze bijvoorbeeld gelijktijdig willen aanbesteden. Door dit inzicht en de onderlinge afstemming kunnen waterschappen voorkomen dat er pieken ontstaan waardoor aanbestedingen (mogelijk) kunnen mislukken.

Samenwerking tussen waterschappen en bedrijven

Het SWW is een samenwerkingsverband dat bestaat uit diverse waterschappen, de Unie van Waterschappen, het Hoogwaterbeschermingsprogramma en brancheverenigingen van bedrijven die werken in de waterschapswereld, zoals aannemers en ingenieursbureaus. In 2021 heeft het SWW de thema’s duurzaamheid en veiligheid als speerpunten benoemd. Doel hiervan is om een belangrijke bijdrage te leveren aan de verwezenlijking van grote maatschappelijke opgaves. Denk aan de energietransitie en klimaataanpak. De marktpartijen willen daarin investeren als ze uitzicht hebben op passende projecten.

Projectenkalender als hulpmiddel

De Projectenkalender is daarbij een waardevol hulpmiddel om deze opgaves te realiseren. De Projectenkalender biedt marktpartijen meer zicht op de komende projecten van de waterschappen. Daarmee kunnen ze betere besluiten nemen over de benodigde investeringen in materieel, capaciteit en kennis. Ook kunnen ze hun bedrijfsvoering inrichten voor de komende projecten. De Projectenkalender is overigens niet compleet of absoluut. Hij maakt vooral inzichtelijk welke opgaven en welk volume de waterschappen de komende jaren in de markt denken te zetten.

Betere samenwerking

De Projectenkalender is dus bestemd voor de marktpartijen en de waterschappen. Hij draagt bij aan betere samenwerking in de waterschapsmarkt, zoals het SWW in 2016 heeft vastgelegd in de marktvisie De waterschapsmarkt van de toekomst.

Projectenplatform

Het SWW start in 2023 met de ontwikkeling van een projectenplatform. In deze online omgeving kunnen waterschappen hun projecten aanmelden, wijzigen en inzien. Ook vind je op het platform het totaaloverzicht van alle projecten in een actuele, gebruiksvriendelijke Projectenkalender.

De projectenkalender op InfraTech

Tijdens InfraTech 2023 is er op 18 januari een sessie over de Projectenkalender. Die vindt plaats op woensdagmiddag 18 januari om 13:00 uur op het Waterschapsplein in Ahoy Rotterdam.

> Rapport EIB Projectenkalender Waterschapsmarkt 2022-2024

> Projectenkalender 2022-2024 (Excel download)

Visiedocument duurzaamheid en veiligheid in de waterschapsmarkt

22 december 2022

De werkgroep Samenwerking Waterschapswerken (SWW) presenteert op 18 januari op de InfraTech het visiedocument ‘Duurzaamheid en veiligheid in de waterschapsmarkt’. Daarin staat hoe het duurzaam uitvoeren van het waterschapswerk kan bijdragen aan circulariteit, klimaatadaptatie, klimaatmitigatie en biodiversiteitsherstel.Het visiedocument beschrijft ook het belang van veilig werken, gezond zijn én blijven. Met als streven dat bouwactiviteiten zonder ongevallen worden uitgevoerd.

Marktpartijen en waterschappen werken samen

Er staan grote veranderingen op stapel. Die kunnen niet van vandaag op morgen gerealiseerd worden. Maar van ervaringen uit het verleden hebben we geleerd dat we wel in staat zijn om deze grote opgaves, zoals de energietransitie, samen voor elkaar te krijgen. Vooral in de waterschapsmarkt. Want marktpartijen en waterschappen kunnen goed samenwerken als er transparantie is en de informatie wordt gedeeld. Zo worden krachten, kennis en energie vanuit verschillende organisaties gebundeld.

Werkgroep Samenwerking WaterschapsWerken

De waterschappen en marktpartijen in de waterschapsmarkt werken samen aan waterveiligheid en schoon en voldoende water in Nederland. Om deze samenwerking te versterken is in 2015 de werkgroep Samenwerking Waterschapswerken opgericht. In het SWW werken de waterschappen, het Hoogwaterbeschermingsprogramma, Bouwend Nederland, Vereniging van Waterbouwers, MKB Infra, NLingenieurs, CUMELA, Techniek Nederland en ENVAQUA samen aan verschillende thema’s.

Het visiedocument op InfraTech

SWW presenteert het visiedocument op 18 januari tijdens InfraTech 2023 op het Waterschapsplein in Ahoy Rotterdam.

> Visiedocument Duurzaamheid en veiligheid in de waterschapsmarkt

Adviezen over hoe je moet bouwen in onzekere tijden

19 december 2022

Bouwmaterialen worden steeds duurder en schaarser. Prijzen van energie en brandstof stijgen enorm. Hoe kunnen we dan toch doorbouwen aan belangrijke infrastructurele werken, zoals dijken? Dat vroeg minister De Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening aan vertegenwoordigers van opdrachtgevers en opdrachtnemers uit de bouwsector. Onlangs presenteerden zij hun aanbevelingen. Dat deden ze in de vorm van een 'handelingskader'.“De urgentie om tot structurele oplossingen te komen is groot. Want de prijsstijgingen waar de infrasector mee te maken heeft zijn stevig”, zegt Pieter Janssen, secretaris-directeur bij het hoogheemraadschap van Delfland. “Niet alleen materialen worden duurder, maar ook de kosten voor energie en brandstof stijgen enorm.”

Prijsontwikkelingen opvangen

Janssen was vanuit de waterschappen nauw betrokken bij het opstellen van het handelingskader. Het belangrijkste advies daaruit is dat er allerlei mogelijkheden zijn om prijsontwikkelingen op te vangen en te verrekenen. “Die willen we onder de aandacht brengen van opdrachtgevers en opdrachtnemers in de infrasector. Zodat zij bij prijsstijgingen samen constructieve gesprekken kunnen voeren over de voortgang van hun opdrachten en contracten voor infrastructurele werkzaamheden”, zegt Janssen.

Overlegtafel

Namens de opdrachtgevers uit de regionale infrasector zaten de waterschappen Delfland en Hunze en Aa’s aan de overlegtafel, samen met onder meer de provincies Overijssel en Gelderland en de gemeente Amsterdam. De delegatie van opdrachtnemers bestond uit onder meer de Vereniging van Waterbouwers, Cumela en Bouwend Nederland.

> Bekijk het handelingskader

Waterschappen aan de slag met Manifest Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen

25 november 2022

Op 24 november heeft de Unie van Waterschappen het nieuwe Manifest Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ondertekend.

Unie-bestuurder Vincent Lokin overhandigt manifest

Tijdens de ondertekening overhandigde bestuurslid van de Unie van Waterschappen Vincent Lokin het actieplan voor het uitvoeren van dit manifest aan staatssecretaris Vivianne Heijnen.

Duurzaam werken

Waterschappen maken steeds vaker duurzame keuzes. Bijvoorbeeld bij het versterken van dijken, het onderhoud aan het watersysteem en het zuiveren van rioolwater. Bij het ontwerp en de inkoop van dit waterschapswerk is duurzaamheid een belangrijk criterium.

Emissieloos materieel

Vincent Lokin, bestuurder van de Unie van Waterschappen: “Waterschappen dagen de marktpartijen in hun projecten uit om te investeren in duurzame oplossingen en emissieloos materieel. Duurzaam opdrachtgeverschap is de komende jaren het uitgangspunt in alle inkopen en aanbestedingen van de waterschappen. Dat geeft marktpartijen duidelijkheid en financiële zekerheid.”

Manifest Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen

Het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI) 2022-2025 is de opvolger van het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen uit 2016. Het verbindt de Nederlandse overheden in hun aanpak om met hun uitgaven invloed uit te oefenen. De Unie van Waterschappen treedt bij de uitvoering van dit Manifest op als verbinder, activator en facilitator richting de waterschappen. Zoals vastgelegd in het Manifest MVOI, biedt de Strategie Duurzaam Opdrachtgeverschap Waterschappen hier het kader voor.

Strategie Duurzaam Opdrachtgeverschap Waterschappen

In 2021 hebben de waterschappen samen besloten om duurzaam opdrachtgeverschap aan te pakken. Deze aanpak is vastgelegd in de strategie Duurzaam Opdrachtgeverschap Waterschappen. Daarin staat hoe de waterschappen hun duurzame ambities vertalen naar hun opdrachten aan de markt. Hiermee draagt deze strategie bij aan de doelstelling om op termijn klimaatneutraal en circulair te gaan werken.