Vanuit het buitenland inspiratie opdoen bij de waterschappen

31 augustus 2021

Hoe werken de Nederlandse waterschappen? Om dat te laten zien aan het buitenland heeft Dutch Water Authorities 9 Engelstalige video’s van innovatieve waterschapsprojecten gemaakt. Zodat buitenlandse waterbeheerders ondanks de coronapandemie toch virtueel op bezoek kunnen komen.Waar de waterschappen in 2019 nog 203 internationale delegaties op bezoek hadden, ontvangen zij door de coronapandemie nu niemand uit het buitenland. Ondertussen neemt de wereldwijde waterproblematiek toe en is internationale samenwerking op dit vlak noodzakelijk. De 9 video’s moeten aan die samenwerking bijdragen. Zo kunnen buitenlandse waterbeheerders of geïnteresseerden zich op afstand laten inspireren door Nederlands regionaal waterbeheer.

Waarom internationale bezoeken?

Dutch Water Authorities (DWA), de internationale organisatie van de 21 Nederlandse waterschappen, ontving voor de coronacrisis regelmatig bezoek uit het buitenland. Tijdens dit bezoek konden de buitenlandse gasten vragen stellen over het Nederlandse regionale waterbeheer of sparren over oplossingen voor watervraagstukken. De waterschappen delen graag hun kennis en ervaring over regionaal waterbeheer met andere landen en leren op hun beurt weer van het buitenland. Zo hoeven we het wiel niet apart uit te vinden.

Wat zie je in de video’s?

In de video’s komt het brede scala van het werk van de waterschappen naar voren. Zo is er aandacht voor een beekherstelproject, een project tegen zoutindringing, dijkversterking via natuurontwikkeling en nieuwe technieken voor waterzuivering. Ook wordt ingespeeld op actuele watervraagstukken zoals toenemende hoosbuien en droogte. Zo worden onder andere regenwaterbuffers in Limburg, het klimaatbestendig maken van Amsterdam en een plein in Rotterdam met waterbergende functie in beeld gebracht.

Bekijk de video’s

Website Dutch Water Authorities vernieuwd

De website dutchwaterauthorities.com is deze zomer compleet vernieuwd. Met meer aandacht voor nieuws uit de projecten en meer ruimte voor foto’s en video. Zo brengt de website het internationale werk van de waterschappen nu nog beter in beeld.Dutch Water Authorities (DWA) is de internationale organisatie van de 21 Nederlandse waterschappen. De website van DWA is met name bedoeld voor waterbeheerders uit andere landen die vragen hebben over het Nederlandse regionale waterbeheer. Ook internationale partners die samen met de waterschappen willen werken aan het oplossen van watervraagstukken, kunnen via de website in contact komen. Zo fungeert de website als het gemeenschappelijke loket van alle 21 waterschappen voor vragen uit het buitenland. Verder kun je op de website de voortgang van de Blue Deal, het grootste programma van DWA volgen.

Bekijk de nieuwe website

Wat doet Dutch Water Authorities?

Overstromingen, watertekorten, watervervuiling: wereldwijd kampen mensen met dezelfde waterproblemen. DWA gelooft erin dat we samen sterker staan om oplossingen voor deze problemen te vinden. In meerjarige partnerschappen werkt DWA samen met buitenlandse waterbeheerders aan waterveiligheid en schoon en voldoende water. Door te leren van elkaars kennis en ervaringen, hoeven we niet apart het wiel uit te vinden.

Zomercolumn: Europa draait door

27 juli 2021

Half juli presenteerde de Europese Commissie onder leiding van Frans Timmermans een omvangrijk klimaatpakket. Met daarin ook veel relevante onderwerpen voor de waterschappen. Blijf daarom scherp op de Europese ontwikkelingen en dossiers, ook nu Nederland nog geen nieuw kabinet heeft. Dat is de oproep van Ruud Schers, beleidsadviseur Europa bij de Unie van Waterschappen.“Het zal u vast niet ontgaan zijn: half juli presenteerde de Europese Commissie onder leiding van Frans Timmermans een omvangrijk klimaatpakket, het zogenoemde Fit for 55-pakket. In een notendop: een set maatregelen met als doel de Europese broeikasgasuitstoot in 2030 te reduceren met 55% ten opzichte van 1990. Omvangrijk was het zeker: het betrof 12.000 pagina’s.

Berg aan wetten en regels?

De reactie van sommigen hierop was: “Kijk wat Brussel voor een berg aan wetten en regels uitstort over Nederland.” Echter, de waarheid is verre van dat. In de komende periode zullen de lidstaten en het Europees Parlement zich over de voorstellen buigen en zal er via onderhandelingen en amendementen nog behoorlijk wat aan de voorstellen veranderd kunnen worden. Echter, het punt op de horizon, 55% broeikasgasreductie in 2030, ligt vast in de Europese Klimaatwet en is de stok achter de deur. Deze wet is op 28 juni definitief vastgesteld, na onderhandelingen tussen het Europees Parlement en de 27 lidstaten.

Relevant voor waterschappen

Voor waterschappen zitten er diverse relevante onderdelen in het pakket. Hierbij valt te denken aan regelgeving op vlak van hernieuwbare energie, energie-efficiëntie, (verandering van) landgebruik en bosbouw, regels omtrent de verdeling van inspanningen bij de CO2-reductie (effort sharing) en ten slotte de EU-bossenstrategie. Bovendien zal Brussel de klimaatdoelstellingen ook gaan mainstreamen in alle EU-wetgeving of anders gezegd: nieuwe wetgevingsinitiatieven zullen bij moeten dragen aan klimaatmitigatie.

Nieuw kabinet

Het Fit for 55-pakket is door haar omvang en impact een politiek gevoelig dossier. Mede onder druk van Nederland is het broeikasgasreductiedoel voor 2030 opgehoogd van 40% naar 55%. Consequentie hiervan is echter dat het EU-doel en het Nederlandse doel, zoals opgenomen in het Klimaatakkoord, uit de pas lopen. Hoe hiermee om te gaan, zal derhalve logischerwijs op het bordje liggen van het nieuwe kabinet.

Ook op andere, voor waterschappen relevante, beleidsterreinen draait de Brusselse molen verder. Hierbij valt te denken aan het Nationaal Strategisch Plan voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, het Nederlands plan voor het EU Herstelfonds (RRF), voorstellen op het vlak van Circulaire Economie, duurzame chemische stoffen en biodiversiteit die hun weerklank zullen vinden in andere EU-regelgeving.

Op het moment van schrijven is de Haagse kabinetsformatie nog volop gaande, echter op dit moment vooral buiten het zicht van publiek. Na de zomervakantie worden we wellicht verrast door een stroomversnelling in de formatie met een nieuw kabinet in het najaar.

Scherp blijven

De indruk kan ontstaan dat de rest van de wereld stilstaat omdat erg geen missionair kabinet is. Echter, Nederland zal op diverse Brusselse dossiers (strategisch) positie moeten innemen en nationale invulling van Europees beleid gaan indienen. Daarom is er dus voldoende aan gelegen om scherp te blijven op alle Europese ontwikkelingen en dossiers in de komende weken en maanden. Met of zonder nieuw kabinet. Want die molen in Brussel, die draait gewoon door.”

Brussels akkoord over Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

2 juli 2021

In Brussel is er een akkoord bereikt over de voorstellen voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) voor de periode 2023-2027. Het betreft een politiek akkoord over de belangrijkste punten van het toekomstig GLB.Sommige onderwerpen zijn nog onderwerp van gesprek, zoals het subsidiabel maken van natte teelten. Daarnaast loopt ook het traject van het Nationaal Strategisch Plan (NSP). Daarin krijgt de Nederlandse invulling van het GLB gestalte.

Toekomstbestendig boeren

Het nieuwe GLB gaat toekomstbestendig boeren sterker belonen. Subsidies richten zich op boeren die hun bedrijf duurzamer willen inrichten. De lidstaten mogen binnen de kaders van het GLB hun eigen invulling geven aan het NSP. Het nieuwe GLB treedt op 1 januari 2023 in werking. Eind 2021 wordt het plan ingediend bij de Europese Commissie.

Programmateam

Het NSP wordt opgesteld door een programmateam waarin het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), de provincies, waterschappen, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat samenwerken.

Duurzaam waterbeheer

Een belangrijk onderdeel van het nieuwe GLB is duurzaam waterbeheer als hoeksteen voor een competitieve landbouw. Daarnaast is er aandacht voor het behalen van de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water in 2027. Ook het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW), investeringen in het watersysteem en Blauwe Diensten hebben een rol in het NSP . Blauwe diensten zijn diensten waarbij agrariërs een bijdrage leveren aan het verbeteren van waterkwaliteit.

Ecoregelingen

Een nieuw onderdeel van het GLB zijn de ecoregelingen. Het gaat daarbij om vrijwillige maatregelen die boeren kunnen nemen op het gebied van milieu en klimaat. Agrariërs ontvangen extra financiële steun als ze meedoen aan ecoregelingen. Ook zijn de algemene voorwaarden aangepast op het gebied van milieu, klimaat, dier- en plantgezondheid en dierenwelzijn om GLB-subsidies te ontvangen. Het betreft hier de Goede Landbouw- en Milieu Condities (GLMC’s). Er is afgesproken dat minimaal 25% van het eerstepijlerbudget (inkomenssteun) voor de ecoregeling beschikbaar komt.

Bufferstroken

In één zo’n GLMC is bijvoorbeeld besloten dat 3 meter brede bufferstroken langs waterlopen de norm worden, maar dat onderbouwde uitzonderingen mogelijk zijn in gebieden met veel sloten. Voor slootrijk Nederland een belangrijk besluit. Ten slotte zal in het nieuwe GLB tenminste 35 procent van het totale tweedepijlerbudget (plattelandsontwikkeling) worden ingezet voor interventies die specifiek gericht zijn op de milieu- en klimaatgerelateerde doelstellingen.

Conferentie Nederlands Nationaal Strategisch Plan

Op 1 juli vond een conferentie plaats waarbij het concept-NSP is besproken met agrarische belangenvertegenwoordigers, agrariërs, adviseurs, natuurorganisaties, maatschappelijke organisaties en andere belanghebbenden. Doel was om alle belanghebbenden de gelegenheid te geven om te reageren op de plannen. Op basis van de discussies kunnen mogelijk nog aanpassingen doorgevoerd worden.

Lees het concept Nationaal Strategisch Plan op hoofdlijnen

Internationaal programma Blue Deal trekt waardevolle lessen uit 2020

11 juni 2021

Net als voor iedereen liep 2020 anders voor de Blue Deal dan vooraf bedacht. Ondanks dat er geen werkbezoeken konden worden georganiseerd, is toch veel werk gedaan. Het internationale programma van de waterschappen en de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Buitenlandse Zaken, heeft de plannen snel aangepast en kon ook via digitaal contact met de collega’s in de 14 partnerlanden resultaat boeken.2020 was het eerste volledige uitvoeringsjaar van de Blue Deal, het internationale programma van de 21 waterschappen, het ministerie van Buitenlandse Zaken en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Door de coronapandemie werd het vliegverkeer stilgelegd en waren werkbezoeken niet meer mogelijk. Ondanks de reisbeperkingen werden in 2020 in het Blue Deal-programma toch nog 2300 mensen getraind. Ook werden er 150 stakeholderbijeenkomsten en 800 activiteiten georganiseerd en 100 plannen goedgekeurd.

Overschakelen naar online samenwerken

Het online samenwerken bleek ook veel voordelen te kennen. Zo zijn binnen het partnerschap in Colombia 9 webinars en een grote digitale conferentie in georganiseerd. Hierdoor is de relatie ook zonder fysieke werkbezoeken goed onderhouden. In Burkina Faso konden de Nederlandse waterschappen helpen in de strijd tegen het coronavirus door 4G-netwerken te faciliteren en persoonlijke beschermingsmiddelen aan te schaffen. En de Palestijnse partners konden inzicht krijgen in de verspreiding van het coronavirus dankzij Nederlandse ervaring met ‘big brown data’ uit rioolwater.

Waardevolle lessen voor de toekomst

Hein Pieper, bestuurslid Unie van Waterschappen: “De partnerschappen ontwikkelen hun online vaardigheden in een indrukwekkend tempo. Een andere positieve ontwikkeling was de inzet van meer lokale vertegenwoordigers in de uitvoering van Blue Deal-activiteiten. Zo zijn er 14 jonge professionals begonnen. Dus hoewel 2020 anders is gelopen dan gedacht, leverde het wel veel waardevolle lessen op voor de toekomst van het programma.”

Ook in Zuid-Afrika wordt positief terug gekeken op 2020. Dr. Konanani Khorommbi, directeur bij het Zuid-Afrikaanse ministerie van Water en Sanitatie, is vooral blij met het gelijkwaardige partnerschap waarin beide partners expertise met elkaar uitwisselen. “Als we op deze voet doorgaan, gaat ons land niet alleen op het gebied van water, maar ook op economisch, ruimtelijk en sociaal vlak profiteren van de Blue Deal.”

Webinar over EU Horizon Europe-programma

6 april 2021

Hein Pieper, bestuurslid van de Unie van Waterschappen en dijkgraaf van waterschap Rijn en IJssel, organiseerde onlangs een webinar over de missies van het nieuwe EU Horizon Europe-programma voor onderzoek en innovatie.Met Horizon Europe wil de Europese Commissie (EC) het concurrentievermogen van Europa vergroten door wetenschap en innovatie te stimuleren. Daarnaast wil de EC het bedrijfsleven en de academische wereld uitdagen om samen oplossingen te bedenken voor maatschappelijke vraagstukken die in heel Europa spelen.

Missiedoelstellingen

Om die doelen te kunnen bereiken is het instrument van ‘missions’ geïntroduceerd. Afgelopen 1,5 jaar hebben verschillende Mission Boards met experts vanuit de praktijk en wetenschap gewerkt aan missiedoelstellingen rond de volgende thema’s:

  • klimaatadaptatie en maatschappelijke transformatie;
  • kanker;
  • schone oceanen, zeeën en binnenwateren;
  • klimaatneutrale steden;
  • bodemgezondheid en voedsel.

Klimaatrobuust Europa

Als lid van de EU Mission Board voor klimaatadaptatie en maatschappelijke transformatie, heeft Hein Pieper het afgelopen jaar gewerkt aan de formulering van een doelstelling voor deze Horizon Europe missie. De missiedoelstelling die in de Mission Board voor klimaatadaptatie is geformuleerd luidt: een klimaatrobuust Europa in 2030 door het maken van adaptatieplannen- en maatregelen op lokaal en regionaal niveau. Ook moeten klimaatrisico’s en oplossingen beter in kaart worden gebracht en beschikbaar worden gesteld.

Nederlandse voorbeelden

Tijdens het webinar dat Hein Pieper organiseerde, werden Nederlandse voorbeelden over het opschalen van demonstratieprojecten en succesvolle burgerparticipatie gedeeld met meer dan 30 ambtenaren en experts van de Europese Commissie. Naast medewerkers van de Unie van Waterschappen namen ook vertegenwoordigers van Nederlandse kennisinstellingen deel, zoals de WUR en Deltares.

Vervolg

De Europese Commissie gaat de komende periode de Horizon Europe missies verder uitwerken en uitrollen.

OESO lanceert toolkit over watergovernance

22 maart 2021

Op 22 maart, Wereldwaterdag, heeft de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) een toolkit gelanceerd over waterbeleid en watergovernance.De toolkit is een toegankelijke handreiking voor landen die in 2016 de OESO wateraanbeveling hebben ondertekend. De toolkit bevat een breed scala aan goede praktijken uit alle hoeken van de wereld. Aandachtsgebieden zijn beleid, waterkwaliteit, teveel en te weinig water, risico’s en rampen, governance en financiering.

Principes voor goed waterbeheer

De toolkit helpt bij het toepassen van de eerder gepubliceerde OESO-principes voor goed waterbeheer. De OESO wil een bijdrage leveren aan de mondiale wateragenda en aan de discussie over organisatie en financiering van het waterbeheer, bijvoorbeeld in internationale samenwerkingsprojecten.

De OESO organiseert tussen 22 en 25 maart ook verschillende evenementen tijdens de Water Days 2021.

Bekijk de OESO toolkit

Europese Commissie pleit voor snelle en slimme klimaatadaptatie

1 maart 2021

Op 24 februari heeft de Europese Commissie de nieuwe EU Klimaatadaptatiestrategie gepresenteerd als onderdeel van de Green Deal. De Unie van Waterschappen heeft bij de totstandkoming van deze strategie gewezen op de belangrijke rol van water bij klimaatadaptatie.De Commissie pleit in de strategie voor snellere en slimmere klimaatadaptatie en meer samenwerking met landen en partners buiten de EU. In 2050 moet de EU een klimaatbestendige samenleving zijn die volledig is aangepast aan de onvermijdelijke gevolgen van klimaatverandering.

Droogte

De Klimaatadaptatiestrategie opent met een onderbouwing van de noodzaak voor adaptatie. Hier wordt ook het voorbeeld van droogte genoemd als een van de gevolgen van klimaatverandering waardoor adaptatie nodig is. De Commissie wijst er op dat economische sectoren zoals landbouw, industrie, logistiek en energie zich door de toenemende droogte moeten aanpassen. Voor de drinkwatervoorziening moet worden ingezet op het aanboren van alternatieve bronnen en op waterbesparing.

Adaptatiestrategie

Met de Adaptatiestrategie laat de Commissie zien welke initiatieven ze wil ondernemen om klimaatadaptatie te bevorderen. Bijvoorbeeld meer dataverzameling en -deling over effecten van klimaatverandering en mogelijke adaptatieoplossingen. Ook moet klimaatadaptatie een grotere rol krijgen in investeringsbeslissingen en verzekeringen. Verder hoopt de Commissie dat alle lidstaten de bovengenoemde onderwerpen doorvertalen in hun nationale adaptatiestrategieën. In Nederland wordt de Europese strategie de komende periode in ieder geval uitgewerkt in de Nationale Adaptatiestrategie (NAS).

Duurzamer waterbeheer

In de strategie is een grote rol weggelegd voor natuurlijke oplossingen en is er een speciaal hoofdstuk gericht op water. Daarin wordt gepleit voor duurzamer waterbeheer. Het grensoverschrijdende element van water vraagt om betere internationale afstemming. De Unie van Waterschappen heeft hier in Brussel ook bij de Commissie en het Europees Parlement aandacht voor gevraagd.

Minder watergebruik

Daarnaast pleit de Commissie voor vermindering van watergebruik en meer inzet op plannen voor droogtebeheer. Lidstaten moeten de transitie naar waterbesparende technologieën promoten door de prijs van water aan te passen aan de waarde van water. Ook de door de Unie benadrukte impact van het klimaat op waterkwaliteit komt in het hoofdstuk over water aan bod.

Internationale ondersteuning

Tot slot wil de Commissie ook meer aandacht voor klimaatadaptatie op het internationale toneel door andere landen te ondersteunen en stimuleren om adaptatiemaatregelen te nemen. Daarvoor krijgen deze landen ook financiële middelen en technische expertise aangeboden.

Lees de hele klimaatadaptatiestrategie (in het Engels)

52,4 miljoen vanuit Europa voor corona-herstel landbouw

5 februari 2021

Nederland ontvangt in 2021 en 2022 in totaal 52,4 miljoen vanuit het Europese Herstelfonds voor een economisch veerkrachtig en duurzaam herstel van de landbouw uit de coronacrisis. Ook zijn afspraken gemaakt met de provincies en de waterschappen over subsidiegelden.Het geld komt beschikbaar via 2 landelijke regelingen: de Investeringsregeling Groen-economisch herstel en de Samenwerkingsregeling Groen-economisch herstel. Dat schrijft minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan de Tweede Kamer.

Plattelandsontwikkelingsprogramma

Minister Schouten heeft daarnaast met provincies en waterschappen afspraken gemaakt over de financiële invulling van het reguliere Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP) in de jaren 2021 en 2022: POP3+. Dit transitieprogramma geldt totdat het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) in 2023 ingaat.

Klimaat, biodiversiteit en kringlooplandbouw

In POP3+ komt de focus voor dit jaar en volgend jaar onder meer te liggen op de thema’s klimaat, biodiversiteit en kringlooplandbouw, inclusief stikstof. Dat betekent dat er meer budget is voor projecten of investeringen die een bijdrage leveren aan een van die onderwerpen, en dat die eerder dan voorheen in aanmerking komen voor subsidie.

Regelingen transitieperiode 2021-2022

In 2021-2022 kunnen de waterschappen opnieuw gebruik maken van verschillende regelingen en middelen. Ook wordt er vanuit de waterschappen een bedrag van maximaal 30 miljoen euro per jaar aan cofinanciering ingebracht. Bovendien sluiten de regelingen goed aan bij de onderwerpen en uitdagingen waar waterschappen mee te maken hebben.

Watermaatregelen

Watermaatregelen kunnen in de POP3+ periode voor de volgende gebieden worden genomen:
• Productieve en niet-productieve investeringen voor het watersysteem
• Blauwe diensten via het Agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb)
• Bijdragen maatregelen in kader van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW)

Ook maatregelen die indirect bijdragen aan waterkwaliteits- en waterkwantiteitsdoelen zoals biodiversiteit, kringlooplandbouw en natuurherstel zijn mogelijk in deze transitieperiode.

> Zie ook het bericht op de website van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Europees Parlement pleit voor beter Europees waterbeheer

18 december 2020

De milieucommissie van het Europees Parlement (EP) heeft 2 resoluties aangenomen waarin zij aandacht vraagt voor beter waterbeheer in Europa. Het EP wil dat de waterkwaliteit in de EU sterk wordt verbeterd en dat er in de toekomst ondanks het veranderende klimaat overal in Europa voldoende water beschikbaar is.In 1 van deze resoluties stelt het EP dat de bestaande EU-waterwetgeving beter geïmplementeerd moet worden door de EU-lidstaten. Wat staat er in de resolutie?

Meer ambitie

Het EP vindt dat de Kaderrichtlijn Water (KRW) niet moet worden herzien. De KRW is het juridische instrument voor het verbeteren van de waterkwaliteit en kwantiteit in Europa. Het EP vreest dat bij een herziening de ambities van de KRW worden verlaagd. In plaats daarvan roept het EP de lidstaten en de Europese Commissie op juist meer ambitie te tonen en de internationale samenwerking te verbeteren

Ook wil het EP dat de doelen van de Europese Green Deal worden doorvertaald in de Nationale Strategische Plannen voor het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en in andere EU-landbouwwetgeving.

Daarnaast steunt het EP de Europese Commissie in haar oordeel dat de aanpak van opkomende stoffen moet worden meegenomen bij de aankomende herziening van de Richtlijn Stedelijk Afvalwater.

Prioriteiten klimaatadaptatiestrategie

In de andere resolutie staan de prioriteiten van het EP voor de nieuwe EU-klimaatadaptatiestrategie die de Europese Commissie begin 2021 wil publiceren. Deze nieuwe strategie moet lidstaten aanzetten tot het maken van eigen nationale klimaatadaptatiestrategieën. Water speelt volgens het EP een onmiskenbaar centrale rol bij het nemen van klimaatadaptatiemaatregelen.

Verder wordt er in de resolutie op gewezen dat water bij uitstek een grensoverschrijdend publiek goed is. Het EP vindt daarom dat dringend betere coördinatie van grensoverschrijdend waterbeheer in internationale wateren nodig is.

Grensoverschrijdende samenwerking

Opvallend is dat in beide resoluties wordt gehamerd op het belang van betere grensoverschrijdende samenwerking. Sander Mager, bestuurslid van de Unie van Waterschappen: “De Unie van Waterschappen ziet deze resoluties als een steun in de rug, met name voor onze inspanningen voor verbeterde dialoog en afstemming in grensgebieden.”

“Het verbeteren van waterkwaliteit, door bijvoorbeeld KRW-maatregelen te nemen, is en blijft hard nodig. Ook de waterkwantiteit staat in het van oudsher waterrijke Nederland onder druk. We zijn als land in de delta van grote Europese rivieren zoals de Maas en de Rijn ontzettend afhankelijk van inspanningen van onze buurlanden bovenstrooms. Focus vanuit Brussel op deze problematiek is daarom zeer welkom.”