Initiatiefwet Geborgde Zetels Eerste Kamer

16 juni 2022

De Eerste Kamer start op 21 juni de schriftelijke behandeling van het initiatiefwetsvoorstel van Tweede Kamerleden Laura Bromet en Tjeerd de Groot over het schrappen van geborgde zetels voor bedrijven in waterschapsbesturen.

De Commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving heeft op die dag het zogenaamde voorbereidend onderzoek over het wetsvoorstel. De Unie van Waterschappen heeft een inbreng naar de Eerste Kamer gestuurd.

In deze inbreng worden net als bij de behandeling in de Tweede Kamer de achtergrond, de ontwikkelingen en de verschillende gezichtspunten over de geborgde zetels in de waterschapsbesturen naar voren gebracht. Daarnaast dringen de waterschappen aan op een tijdige afronding met het oog op de waterschapsverkiezingen in maart 2023. ‘Tijdig’ betekent voor of net na het zomerreces.

Geborgde zetels – het proces uitgelegd

Commissiedebat Water

24 mei 2022

Op 7 juni vindt het jaarlijkse Commissiedebat Water van de Commissie Infrastructuur en Waterstaat plaats. De waterschappen hebben hun hun zorgen over de waterkwaliteit bij de commissie onder de aandacht gebracht.

Een van de zorgen is dat het Nederlandse oppervlaktewater nog niet voldoet aan de normen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Waterschappen hebben samen met andere overheden de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in het verbeteren van de waterkwaliteit. Maar ze kunnen dat niet alleen. Ook industrie, landbouw en bewoners moeten aan de slag. De rol van het rijk met landelijk beleid en wetgeving speelt daarbij een belangrijke rol.

Wet versterking decentrale rekenkamers

Op 31 mei stemt de Tweede Kamer over het Wetsvoorstel versterking decentrale rekenkamers. Gemeentes en waterschappen hebben zorgen over dit wetsvoorstel.

Zij pleiten voor het behoud van de mogelijkheid dat gemeentes en waterschappen een rekenkamerfunctie inrichten. Ze wijzen de verplichting tot rekenkamers met alleen externe leden af. Ze onderschrijven de lijn dat de lokale rekenkamer(functie) een belangrijke bijdrage levert aan de bestuurlijke besluitvorming en de publieke verantwoording van lokaal beleid. Maar ze hebben grote moeite met de uniforme vorm van de rekenkamer die het wetsvoorstel voorschrijft.

Hoofdlijnendebat Digitale Zaken

17 mei 2022

Op 19 mei 2022 vindt het Hoofdlijnendebat Digitale Zaken in de Tweede Kamer plaats. De gezamenlijke gemeentes, provincies en waterschappen (medeoverheden) brengen de Kamer een aantal punten voor dit debat onder de aandacht .

Wet financiering politieke partijen

6 mei 2022

Betrek de waterschappen bij een subsidieregeling voor lokale politieke partijen en maak hen onderdeel van het beschikbare budget. Die boodschap geven de waterschappen mee aan de Eerste Kamercommissie Binnenlandse Zaken/Algemene Zaken over de Evaluatiewet Wet financiering politieke partijen. Op 17 mei start de Eerste Kamer de behandeling van dit wetsvoorstel.

Commissiedebat Circulaire economie

3 mei 2022

De waterschappen willen af van het stempel ‘afval’ voor de reststromen van de rioolwaterzuiveringen. Dat hebben ze laten weten aan de deelnemers aan het Commissiedebat Circulaire Economie in de Tweede Kamer.

Waterschappen winnen al jaren zo’n 18 verschillende grondstoffen (en ook energie) uit het rioolwater. Denk aan cellulose, struviet, fosfaat, bioplastics, Kaumera en biomassa. Maar om afvalstoffen te kunnen gebruiken, zit wet- en regelgeving vaak in de weg. Die wetten en regels bestempelen de reststromen van de rioolwaterzuiveringen als ‘afval’. De waterschappen willen van dat stempel af.

Digitaal vergaderen en besluitvormen

De afgelopen 2 jaar was de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming van kracht. Dankzij die wet konden Provinciale Staten, gemeenteraden en algemene besturen van waterschappen ook in coronatijd digitaal vergaderen en besluiten nemen. De 3 koepels Unie van Waterschappen, Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) willen dat deze tijdelijke wet permanent wordt.

Verduurzaming industrie

6 april 2022

De inbreng gaat over de nieuwe Meerjarenafspraak met middelgrote industrie en industrieel MKB over energiebesparing met CO2-reductie, gekoppeld aan circulaire ketens voor 2030 en 2050.

Een groot aantal organisaties, waaronder de Unie van Waterschappen lichten toe hoe een grote groep bedrijven kan bijdragen aan de realisatie van die energiebesparing

Hoofdlijnendebat LNV

5 april 2022

Op 6 april houdt de Tweede Kamercommissie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) een hoofdlijnendebat. In dat debat komt onder meer de ‘stikstofbrief’ aan de orde.

In de stikstofbrief staat versnelling en versterking van de stikstofaanpak centraal. Een boodschap die de Unie van Waterschappen toejuicht. Wel missen de waterschappen het aspect van klimaatverandering in de brief.

Datacenters

Op 23 juni spreekt de commissie over datacenters. De waterschappen willen graag betrokken worden bij bouwplannen voor datacenters. Dat hebben ze bij de commissie onder de aandacht gebracht.

De bouw van datacenters heeft immers gevolgen voor waterveiligheid, watervoorziening en waterkwaliteit.