Commissiedebat Waterstof en groen gas

6 december 2022

Op 8 december 2022 spreekt de Commissie Economische Zaken en Klimaat (EZK) in de Tweede Kamer over waterstof, groen gas en andere energiedragers. De waterschappen brengen graag een aantal zaken onder de aandacht van de commissie. Die staan in deze inbreng.

Wetgevingsoverleg Water

10 november 2022Op 21 november 2022 staat in de Tweede Kamer het jaarlijkse wetgevingsoverleg Water op de agenda. De waterschappen geven de Kamerleden een aantal aandachtspunten mee.

Wetgevingsoverleg Digitale zaken

8 november 2022

Op 14 november 2022 vindt in de Tweede Kamer het wetgevingsoverleg digitalisering plaats. De provincies, gemeentes en waterschappen geven een aantal punten mee voor dit overleg.

Duurzaam gebruik gewasbeschermingmiddelen

6 oktober 2022

Op 5 oktober 2022 staat een Commissiedebat gewasbeschermingsmiddelen met de minister van LNV gepland. Op de agenda staat ook het EU-voorstel over de verordening duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen.

De Unie van Waterschappen vraagt in deze inbreng of de minister zich kan inzetten om het verminderen van de emissies van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater tot nagenoeg nul in 2030, op te nemen in de Verordening duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen.

Commissiedebat Gewasbeschermingsmiddelen

28 september 2022Op 5 oktober is in de Tweede Kamer een Commissiedebat Gewasbeschermingsmiddelen met minister Schouten gepland. De waterschappen zijn bezorgd over de kwaliteit van het oppervlaktewater. Ze vragen de Kamer daarom aandacht voor een aantal punten.

Commissiedebat Mestbeleid

1 september 2022

Op 13 september 2022 staat een Commissiedebat Mestbeleid met minister Staghouwer gepland. Op de agenda staat het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn en de derogatie. De waterschappen maken zich zorgen over de kwaliteit van het oppervlaktewater. Ze vragen aandacht voor een aantal onderwerpen die worden besproken.

Gesprek met stikstofbemiddelaar Johan Remkes over stikstofdebat

22 augustus 2022

Op 22 augustus zijn de koepelorganisaties van de provincies, gemeentes en waterschappen op gesprek geweest bij stikstofbemiddelaar Johan Remkes. De Unie van Waterschappen bepleitte in het gesprek het belang om de stikstofaanpak hand in hand te laten gaan met het verbeteren van de waterkwaliteit en het klimaatbestendig maken van Nederland.

Dit is de inbreng van de Unie van Waterschappen voor het gesprek.

Initiatiefwet Geborgde Zetels Eerste Kamer

16 juni 2022

De Eerste Kamer start op 21 juni de schriftelijke behandeling van het initiatiefwetsvoorstel van Tweede Kamerleden Laura Bromet en Tjeerd de Groot over het schrappen van geborgde zetels voor bedrijven in waterschapsbesturen.

De Commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving heeft op die dag het zogenaamde voorbereidend onderzoek over het wetsvoorstel. De Unie van Waterschappen heeft een inbreng naar de Eerste Kamer gestuurd.

In deze inbreng worden net als bij de behandeling in de Tweede Kamer de achtergrond, de ontwikkelingen en de verschillende gezichtspunten over de geborgde zetels in de waterschapsbesturen naar voren gebracht. Daarnaast dringen de waterschappen aan op een tijdige afronding met het oog op de waterschapsverkiezingen in maart 2023. ‘Tijdig’ betekent voor of net na het zomerreces.

Geborgde zetels – het proces uitgelegd