Staatssecretaris Heijnen bezoekt Noord-Nederland rond thema circulaire economie

16 mei 2022Op het programma stond een bezoek aan Groningen, waar wordt gewerkt aan een circulaire textielketen. Daarnaast bezocht Heijnen het Nationaal Testcentrum Circulaire Plastics in Heerenveen. De aanwezigen voerden het gesprek met de staatssecretaris over de vraag: hoe kunnen we gezamenlijk als één overheid regionale circulaire activiteiten stimuleren en ondersteunen? Wat is er nodig om te versnellen en het doel te halen om in 2030 50 procent minder primaire grondstoffen te gebruiken?

Duurzaam opdrachtgeverschap

Namens de Unie van Waterschappen gaf bestuurslid Vincent Lokin van waterschap de Dommel een presentatie over Circulair en Duurzaam Opdrachtgeverschap bij de waterschappen. Vanuit waterschap Noorderzijlvest was Dagelijks Bestuurslid Eisse Luitjens aanwezig. Hij vertelde over de mogelijkheden en belemmeringen bij de inzet op circulair werken. Ook deelde hij de ervaringen van Noorderzijlvest met 2 lopende projecten: Nieuwe waterwerken Zoutkamp en Dijkversterking Lauwersmeerdijk-Vierhuizergat.

Plasticvervanger

Dijkgraaf Luzette Kroon vertegenwoordigde Wetterskip Fryslân. Zij ging onder meer in op de Vereniging Circulair Friesland waaraan ook het Wetterskip is verbonden. En er zijn nog meer voorbeeldprojecten rond circulaire economie, zoals een plasticvervanger uit natuurlijke reststoffen. De waterschappen willen af van het stempel ‘afval’ voor de reststromen van de rioolwaterzuiveringen.

Schaarse grondstoffen

In een circulaire economie worden grondstoffen efficiënt ingezet en opnieuw toegepast, zonder schadelijke effecten voor mens en milieu. Een circulaire economie draagt bij aan het verwaarden van reststromen, en aan het verminderen van de klimaatverandering en van vervuilende stoffen. Bovendien heeft het ook effect op het tegengaan van verlies aan biodiversiteit, de vervuiling van lucht, water en bodem en op schaarste van grondstoffen.

Circulaire doelen

De decentrale overheden vinden het samen met het Rijk belangrijk dat de Nederlandse economie in 2050 volledig circulair is. Daarom zijn er afspraken gemaakt in het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2023-2026, gebaseerd op het Grondstoffenakkoord van 2017. In het najaar van 2022 verschijnt er een hernieuwd programma met nieuwe doelen. De waterschappen dragen bij aan de circulaire economie via hun inkoopbeleid, de aanbestedingen in de grond-, weg- en waterbouw, de watersystemen en de rioolwaterzuiveringen.

Webinars over water in de circulaire economie

28 april 2020

Het Koninklijk Nederlands Waternetwerk (KNW) organiseert de komende maanden een serie van 8 webinars over water in de circulaire economie. Het is mogelijk om de hele serie te volgen, maar de webinars zijn ook los te volgen. Er zijn geen kosten aan verbonden.Het Koninklijk Nederlands Waternetwerk (KNW) organiseert de komende maanden een serie van 8 webinars over water in de circulaire economie. Het is mogelijk om de hele serie te volgen, maar de webinars zijn ook los te volgen. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Een circulaire economie is gericht op het optimaal inzetten en hergebruiken van grondstoffen. Grondstoffen dreigen schaars te worden, mede door een groeiende wereldbevolking en toenemende welvaart in de wereld. Tegelijkertijd is hergebruik van grondstoffen essentieel om klimaatverandering tegen te gaan. Het is nu wellicht meer dan ooit het moment om over te schakelen naar een circulaire economie.

Stimulerende rol watersector

De watersector kan een stimulerende rol spelen in deze circulaire economie. Bij de productie van drinkwater en het zuiveren van afvalwater kunnen waardevolle grondstoffen (terug)gewonnen worden. Er zijn talloze mogelijkheden om duurzame energie te produceren. En ook het gezuiverde water kan een belangrijke aanvulling zijn in tijden van droogte. Kortom, er zijn genoeg kansen.

Start op 14 mei

De webinars vinden iedere 3 weken plaats op donderdagmiddag van 16:00 – 17:00. De start is op donderdag 14 mei en het laatste webinar is op 17 december 2020.

> Meer informatie en aanmelden