Wat doen waterschappen tegen de droogte?

6 mei 2022

Het is droog in Nederland. Al weken valt er geen regen. Het neerslagtekort is volgens de Droogtemonitor al opgelopen tot 62 millimeter. Ook het grondwater is op veel plekken verder weggezakt, vooral in het zuiden van Nederland.Opmerkelijk genoeg is er de afgelopen 3 maanden juist meer regen gevallen dan normaal: 209 millimeter in plaats van 160 millimeter. Februari was namelijk een zeer natte maand. Er is gemiddeld dus genoeg water, alleen niet altijd op het juiste moment en op de juiste plaats.

Vasthouden en bufferen

Dat betekent dat de waterschappen niet alleen prioriteit moeten geven aan het aan- en afvoeren van water, maar ook aan het vasthouden en bufferen van water. De waterschappen werken dan ook hard aan dat laatste. Ze kiezen er bijvoorbeeld vaker voor om de waterpeilen langer hoog te houden en minder water af te voeren.

Waterberging

Ook worden er steeds meer waterbergingsgebieden aangelegd, zodat regenwater beter kan worden opgevangen. Zo heeft waterschap Drents Overijsselse Delta in de gemeente Staphorst 19 kilometer aan sloten verbreed en 4 hectare waterberging aangelegd. Ook zijn er 8 droogtestuwtjes gemaakt om de regen die valt langer vast te houden en hiermee het grondwater aan te vullen.

Waterinlaat

Waterschap Brabantse Delta heeft in Oosterhout en Moerdijk een ‘kraan’ om zoet water naar het West-Brabantse achterland te sturen. Dit is een waterinlaat waarmee het waterschap meer dan 3,5 duizend liter water per seconde uit het Hollandsch Diep naar sloten en rivieren kan sturen.

Subsidie

Daarnaast geven veel waterschappen, zoals waterschap Amstel, Gooi en Vecht, subsidies voor initiatieven om water op te vangen of vast te houden. Denk aan subsidies voor het afkoppelen van regenpijpen, de aanleg van een groen dak of de aanschaf van een regenton.

> Droogtemonitor (neerslag en verdamping)
> Droogteportaal (grondwaterstand)

Droogte 2018 leidt tot nog betere prestaties rioolwaterzuivering

14 april 2020

De rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s) zuiverden in 2018 ongeveer 8 procent minder rioolwater dan in 2017. Door betere zuiveringstechnieken halen de installaties steeds meer fosfor, stikstof en zware metalen uit het afvalwater. En door de uitzonderlijke droogte in 2018 was er minder rioolwater, waardoor de rwzi’s nog beter presteerden. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.De rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s) zuiverden in 2018 ongeveer 8 procent minder rioolwater dan in 2017. Door betere zuiveringstechnieken halen de installaties steeds meer fosfor, stikstof en zware metalen uit het afvalwater. En door de uitzonderlijke droogte in 2018 was er minder rioolwater, waardoor de rwzi’s nog beter presteerden. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

De 323 rwzi’s in ons land zuiverden in 2018 1,77 miljard kubieke meter rioolwater per jaar in 2018. En dat is dus bijna 8 procent minder dan in 2017. De daling hangt samen met de droogte. In 2018 viel er bijna 30 procent minder neerslag dan het jaar ervoor.

Toename zuivering fosfor- en stikstofverbindingen

Rwzi’s proberen zoveel mogelijk fosfor en stikstof uit het afvalwater te verwijderen om zo vermesting van het oppervlaktewater te voorkomen. In 2018 werd 87,4 procent van de aangevoerde fosforverbindingen (13,3 miljoen kilogram) uit het afvalwater verwijderd. Dat is 0,4 procent meer dan een jaar eerder. Ook werd dat jaar 85,1 procent van de aangevoerde stikstofverbindingen (94,1 miljoen kilogram) verwijderd. Dat is 2,1 procent meer dan in 2017.

Hoog zuiveringsrendement

Zo hoog zijn deze zuiveringsrendementen nog nooit geweest. Dit hangt samen met de voortgaande verbeteringen in het zuiveringsproces maar ook met het lage volume afvalwater. Daardoor functioneerde de waterzuivering beter.

Daling restlozing fosfor- en stikstofverbindingen

In de periode 2000–2018 daalde de restlozing van fosforverbindingen met 40 procent, bij een gelijk gebleven aanvoer. Bij stikstofverbindingen was de afname 52 procent. De aanvoer van stikstofverbindingen op de rioolwaterzuiveringsinstallaties steeg in deze periode met 11 procent. De restlozing van stikstofverbindingen vanuit de rioolwaterzuiveringsinstallaties droeg in 2018 voor 19 procent bij aan de totale vervuiling van het oppervlaktewater. Bij fosforverbindingen was dat 27 procent.

Vervuiling door landbouw

Ongeveer 60 procent van de vervuiling van het oppervlaktewater met stikstof en fosfor wordt veroorzaakt door de landbouw, vooral via de uit- en afspoeling van meststoffen. Bij stikstof is bovendien de directe atmosferische depositie op binnenwater belangrijk, met een aandeel van 16 procent.

Meer informatie op de website van het CBS