Waterschappen reageren op stikstofplannen kabinet

13 juni 2022

Op 10 juni maakte het kabinet de plannen bekend om tot 50 procent stikstofreductie te komen. De Unie van Waterschappen ziet het belang van heldere doelen, maar ziet ook aandachtspunten.De waterschappen pleiten voor meer aandacht voor water- en bodemkwaliteit en voor perspectief voor de landbouwsector. Zo kan deze sector de transitie naar de kringlooplandbouw maken en als belangrijke partner opgesteld staan voor de opgaves in het landelijke gebied.

Richtinggevende stikstofdoelen

Minister Van der Wal (Natuur en Stikstof) en minister Staghouwer (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) hebben de Tweede Kamer laten weten per gebied richtinggevende stikstofdoelen en reductiepercentages te hebben vastgesteld. Die lopen op van 12 procent tot rond de 70 procent – evenredig op te brengen door alle sectoren – in gebieden dichtbij natuurgebieden en gebieden waar de water- en bodemkwaliteit sterk moet verbeteren.

Landelijk doel

In oktober volgen nadere richtinggevende doelen voor klimaat en natuur. Uiterlijk in juli 2023 is in elk gebied duidelijk wat het doel is en hoe dat gehaald wordt. Daar waar dat eerder duidelijk is, volgt een versnelde aanpak. Het ‘wat’ (de doelen) ligt bij het Rijk, het ‘hoe’ (invulling van de gebiedsplannen) bij de provincies en de betrokken regionale partijen. De waterschappen benadrukken in deze trajecten het belang van verbetering van de water- en bodemkwaliteit. Bij elkaar tellen deze regionale doelen op tot het landelijke doel: driekwart van de stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden op een gezond niveau in 2030. Het kabinet heeft voor de gehele aanpak 24,3 miljard euro beschikbaar gesteld bovenop bestaande middelen (7 miljard euro).

Water- en bodemkwaliteit

De Unie van Waterschappen vindt het goed dat de doelen nu helder op papier staan. Voor de waterschappen is het belangrijk dat door de aanpak snel werk gemaakt kan worden van het weer op gang brengen van de vergunningverlening. Het is immers belangrijk dat de projecten van de waterschappen door kunnen gaan. Daarnaast vragen de waterschappen voor de gestelde natuurdoelen ook aandacht voor water- en bodemkwaliteit.

Integrale aanpak

Dirk-Siert Schoonman, bestuurslid Unie van Waterschappen: “We signaleren dat de gestelde natuurdoelen vooral gaan over stikstof, terwijl voor natuurherstel, maar ook voor een klimaatbestendige landbouw, de kwaliteit van het water en de bodem essentieel zijn. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is dat de waterkwaliteitsdoelen uit de Kaderrichtlijn Water ook spelen buiten de directe omgeving van Natura 2000-gebieden. Er is daarom wel een brede blik en een integrale aanpak nodig.”

Perspectief voor landbouwsector

Voor de reductie van stikstofuitstoot speelt de agrarische sector een cruciale rol. De ministers pleiten er in hun een plannen voor dat agrarische ondernemers versneld de transitie doormaken naar kringlooplandbouw in 2030. Schoonman: “Het is voor de waterschappen van groot belang dat de landbouwsector, als belangrijke partner in het gebied, dusdanig perspectief krijgen dat ze bij kunnen dragen aan dit systeem. Wat de waterschappen betreft moet de focus van de gebiedsgerichte aanpak dan ook liggen op het gezamenlijk tot stand brengen van de benodigde maatregelen om de natuur te verbeteren, de waterbeschikbaarheid te vergroten en te zorgen dat de waterkwaliteitsdoelen gehaald worden.”

Kabinet trekt 5 miljard uit voor stikstofplannen

24 april 2020

Het kabinet presenteerde op 24 april de plannen voor een structurele aanpak van de stikstofproblematiek. Er wordt in de periode tot 2030 ruim 5 miljard euro geïnvesteerd in maatregelen om de neerslag van stikstof te verminderen en de natuur te herstellen. De Unie van Waterschappen steunt de structurele aanpak en heeft vertrouwen in de uitvoerbaarheid ervan.Het kabinet presenteerde op 24 april de plannen voor een structurele aanpak van de stikstofproblematiek. Er wordt in de periode tot 2030 ruim 5 miljard euro geïnvesteerd in maatregelen om de neerslag van stikstof te verminderen en de natuur te herstellen. De Unie van Waterschappen steunt de structurele aanpak en heeft vertrouwen in de uitvoerbaarheid ervan.

Het kabinet heeft als doelstelling om in 2030 de stikstofdepositie in kwetsbare Natura 2000-gebieden te hebben gehalveerd. Dit wil het bereiken door emissies van bouw, industrie, transport en landbouw te beperken. Daarbij worden bronmaatregelen genomen, waaronder het beter stallen van vee en gebruik van ander voer. Maar ook kan worden gedacht aan het gebruik van schonere werktuigen in de bouw en het transport. Verder wordt er 300 miljoen euro per jaar geïnvesteerd in het herstellen en versterken van natuur.

Herstellen en versterken van natuur

Volgens het kabinet ligt de oplossing voor het stikstofprobleem in een sterke natuur. Zonder sterke natuur geen nieuwe vergunningen. Volgens het kabinet wordt ‘natuurinclusieve ruimtelijke inrichting’ de nieuwe norm. De 300 miljoen euro gaan onder meer naar het versnellen en intensiveren van herstelmaatregelen, het verbeteren van de hydrologie in en rondom natuurgebieden, en het aanplanten van nieuw bos. Ook bijvoorbeeld maatregelen op het gebied van klimaatadaptatie kunnen ‘natuurinclusief’ bijdragen aan het versterken van de natuur. De waterschappen zien het belang van natuurontwikkeling en verwachten natuurontwikkeling te kunnen koppelen aan onder meer hun doelen voor klimaatadaptatie.

“Lijn ook na 2030 voortzetten”

“De structurele aanpak die nu is gepresenteerd stemt de waterschappen positief”, zegt Dirk Siert Schoonman, bestuurslid van de Unie van Waterschappen. “Het biedt vertrouwen om doorgang te vinden voor onze projecten en tegelijkertijd de natuur te herstellen en versterken. Het is belangrijk om deze lijn ook na 2030 voort te zetten en op de korte termijn te zorgen dat we de nieuwe stikstofregels eigen gaan maken. Als Unie blijven we bij de betrokken ministeries aandacht vragen voor een integrale aanpak. Er zijn naast oplossingen voor het stikstofprobleem ook grote opgaven voor klimaatadaptatie, bodemdaling en veenoxidatie.”